Archif Newyddion

Dyffryn Conwy – Wrth ein bodd ar canlyniadau TGAU 2017!

disgyblion disgyblion disgyblion

Diwrnod Canlyniadau 2017: 24/8/17

Rydym wrth ei bodd gyda canlyniadau TGAU ei disgyblion eleni, y canlyniadau cyntaf o dan y dangosyddion newydd a newidiadau i’r TGAU craidd. Mae’r canlyniadau yn tystio i waith caled y disgyblion dros y ddwy flynedd diwethaf. Mae’r canlyniadau Mathemateg yn uchel iawn unwaith eto eleni – rhywbeth i ymfalchio ynddo yn sgil y newidiad i ddau gwrs TGAU Mathemateg a Rhifedd. Nododd y Pennaeth, Miss Elan Davies, “Hoffwn longyfarch ein holl disgyblion a’u teuluoedd ar eu canlyniadau arbennig hyn a ffrwyth eu llafur dros y ddwy flynedd diwethaf. Edrychwn ymlaen at groesawu nifer ohonynt yn ôl i’n 6ed dosbarth ar ddechrau’r tymor”.

Ymysg y disgyblion ar frig y canlyniadau eleni mae Rosie Pearson sydd wedi ennill 11 gradd A* - Gwych Rosy! Hefyd Efa Celyn sydd wedi derbyn 8A*, a 3B; Ifan Jones, 6A*, 4A ac 1 B; ac Amaan Abassi, 7A*, 3A ac un B. Ymunodd Amaan â’r ysgol yn nhymor yr Haf llynedd yn dilyn symud o Liundain, ac mae wedi llwyddo yn arbennig i newid i’r cyrsiau TGAU gwahanol iawn sydd ar gael yng Nghymu o’u cymharu â Lloegr eleni.

Mae canlyniadau arbennig hefyd gan y disgyblion canlynol: Howard Wingfield 3A* ac un Anrhydedd Seren (D*), 4A, 2B; Mali Williams 3A*, 6A a 2Bs; Brenig Hughes 2A*, 2 Anrhydedd Seren (D*), 4A and 3B; Elan Jones, 3A*, 4A, 4B; Abbie Wilding 3A*, 4A, 1B, 3Cs; Trystan Jones, 3A*, 3A, 4B; Jac Cernyw 1A*, 8s 2C; Cara Gates A*, 5A, 4B, 1C; Penri Metcals, 2D*, 3A, 2C; Chloe Thomas, A*, 4A, 6B; Nicola Woods 7A a 4B; Ella Murphy 6A, 5B; a Mared Thomas 5A, 5B, 1C. Canlyniadau rhagorol gan bob un ohonynt ar draws eu pynciau TGAU sydd yn adlewyrchu perfformiad cryf yn yr uwch graddau eleni i flwyddyn 11 a’r disgyblion ym mlwyddyn 10 sydd wedi gwneud arholiadau buan.

Un o’r pynciau sydd wedi serenu eleni ydy’r cwrs Amaeth sydd yn cael ei gynnig drwy partneriaeth â Awdurdod Conwy a Coleg Glynllifon. Cafodd pob un o’r disgyblion eleni, gan gynnwys Brenig uchod, Anrhydedd Seren dwbwl am eu cwrs. Pwnc arall sydd wedi perfformio yn uchel iawn ydy Celf Gain lle mae dros hanner y disgyblion wedi derbyn A*/A gyda treuan ohonynt yn cael gradd A*.

Rwyf yn falch iawn o’r canlyniadau cryf eto eleni yn Ysgol Dyffryn Conwy, yn enwedig yng ngoleuni y newidiadau sydd wedi bod i nifer o’r cyrsiau TGAU. Hoffwn gymryd y cyfle i longyfarch ein disgyblion ar eu canlyniadau a dymuno yn dda i bob un ohonyt i’r dyfodol, boed hynny yn y 6ed dosbarth, coleg neu byd gwaith. Rwyf yn falch iawn ohonynt ac edrychaf ymlaen at glywed eu llwyddiannau i’r dyfodol. Hoffwn ddiolch hefyd i’n staff am eu gwaith caled parhaus, ac i’n rhieni hynod gefnogol. Mae heddiw yn ddiwrnod o falchder a dathlu.

Elan Davies, Pennaeth, 25/8/17


Lle ym mhrif Ysgol Caergrawnt:
artistiaid

Llongyfarchiadau mawr i Jake Jones, Blwyddyn 13 ar gael lle ym Mhrifysgol Caergrawnt lle fydd yn astudio y Gyfraith. Dymunwn yn dda iawn iddo yno! Rydym yn falch iawn ohono ac o lwyddiant ein holl disgyblion. Da iawn ti, Jake.


Bwrlwm Diwrnod Canlyniadau Lefel A 2017: 17/8/17
disgyblion disgyblion

Bu cryn bwrlwm bore ‘ma yn Ysgol Dyffryn Conwy ar ddiwrnod canlyniadau Lefel A. Mae ein disgyblion, unwaith eto wedi perfformio yn hynod o dda gyda rhai canlyniadau arbennig! Mae’r canlyniadau eleni yn parhau i ddangos llwyddiannau yn y cyrsiau Lefel A traddodiadol a cyrsiau Galwedigaethol gan gynnwys cyrsiau BTEC. Ymysg rheini yn cyrraedd y brig eleni mae: Tomos Arfon, 3A*s; Jake Jones A*AAC; Russell Wingfield A*AA a B mewn AS Mathemateg Ychwanegol. Cafwyd graddau uchel iawn ar draws eu pynciau gan y disgyblion canlynol hefyd: Angharad Jones-Young, Charlotte Wright, Peri Smith, Lowri Jones, Leusa Ellis a Meirion Layton. Llongyfarchiadau mawr i bob un ohonynt.

Ymysg y lluniau mae Llun ein Prif Fachgen, Russell Wingfield sydd yn mynd ymlaen i astudio Peirianeg ym Mhrifysgol Leeds, a’n Dirprwy Prif Fachgen, Tomos Arfon fydd yn mynd ymlaen i astudio Meddygaeth ym Mhrifysgol Birmingham. Dymunwn yn dda iddynt yn eu cyrsiau.

Mae heddiw yn ddiwrnod ar gyfer dathlu! Rydym ym hynod o falch o’n disgyblion a’u llwyddiant. Maent wedi gweithio yn galed dros y ddwy flynedd diwethaf er mwyn eu canlyniadau ac ar gyfer eu dyfodol. Hoffwn gymryd y cyfle ar ran yr ysgol a’i Llywodraethwyr i longyfarch y disgyblion a’u teuluoedd ar eu llwyddiannau. Hoffwn ddiolch hefyd i’r holl staff am eu gwaith yn eu paratoi.

Dymunwn yn dda iawn i bob un o’r disgyblion ar gyfer y dyfodol. Edrychwn ymlaen at dracio eu llwyddiannau yn y Brifysgol, Addysg Bellach neu byd gwaith a gyrfaoedd i’r dyfodol.


Seremoni Ffeil Gynnydd Blwyddyn 13 2017:
disgyblion disgyblion

Ar ddiwedd eu cyfnod ffurfiol yn Ysgol Dyffryn Conwy cynhaliwyd Seremoni Ffeil Gynnydd ar gyfer disgyblion Blwyddyn 13 er mwyn dymuno yn dda iddynt yn eu arholiadau Lefel A a ffarwelio iddynt ar ddiwedd eu cyfnod yn Ysgol Dyffryn Conwy. Ein gwr gwadd yn ysod y seremoni oedd Mr Ifor Glyn Evans, cyn Bennaeth yr ysgol fuodd yn trafod y pwysigrwydd o fanteisio ar bob cyfle yn eu dyfodol. Cafodd y disgyblion hefyd eu cyfarch gan Miss Elan Davies, Pennaeth, gymerodd y cyfle i ddiolch yn benodol i'n prif disgyblion am y flwyddyn sydd wedi gweithredu yn arbennig fel tim gan arwain y Cyngor Ysgol, cynrychioli llais y disgyblion ar y Corff Llywodraethol ac eirioli ar ran yr ysgol a'i disgyblion mewn nifer o ddigwyddiadau yn ystod y flwyddyn: Prif Ferch, Leusa Ellis, Prif Fachgen, Russell Wingfield a'u Dirprwyon Lucy Brown a Tomos Arfon.

Cafodd y disgyblion eu cyfarch hefyd gan eu Pennaeth Blwyddyn balch iawn, Mrs Glenda Barlow oedd yn llawn canmoliaeth ohonynt. Diolchwyd i bawb fuodd yn rhan o'u profiadau yn yr ysgol a trefniadau y seremoni. Derbyniodd y disgyblion eu ffeiliau cynnydd gan Mr Evans a cafwyd eitemau cerddorol hyfryd gan ddisgyblion blwyddyn 11, Chloe Elliot a Ffion Cash. Ar ddiwedd y seremoni cawsom gyfle i fyfyrio, sgwrsio a hel atgofion dros lluniaeth ysgafn darparwyd gan Popty Pen Uchaf. Dymunwn yn dda iawn i'r holl ddisgyblion ar gyfer eu dyfodol ac edrychwn ymlaen at ddathlu efo nhw ar ddiwrnod eu canlyniadau ar yr 17eg o Awst.


Seremoni Ffeil Gynnydd a Prom Blwyddyn 11 2017:
disgyblion disgyblion

Yn dilyn wythnosau o waith caled, roedd yn amser i flwyddyn 11 ddathlu a mwynhau noson yng nghwmni eu gilydd yn ystod y Seremoni Ffeil Gynnydd blynyddol yn neuadd yr ysgol, ac yna eu Prom yng Ngwesty yr Eryrod, Llanrwst. Roedd y disgyblion yn edrych yn fendigedig yn eu gwisgoedd crand a'u siwtiau ar gyfer y seremoni. Ymunodd aelodau o'u teuluoedd hefyd ar gyfer y seremoni i ddathlu diwedd eu llafur ar gyfer yr arholiadau TGAU a'u cyfnod o addysg statudol yn Ysgol Dyffryn Conwy. Yn siarad yn ystod y seremoni, dywedodd Miss Elan Davies fod y flwyddyn wedi gweithio yn hynod o galed, gan oresgyn nifer o heriau ar y ffordd, yn benderfynol o lwyddo i'w gorau. "Edrychwn ymlaen at fod efo nhw ar y 24ain o Awst pan fyddent yn derbyn ffwryth eu llafur yn eu canlyniadau TGAU. Edrychwn ymlaen hefyd at weld llawer ohonynt yn dychwelyd i'r 6ed dosbarth ym mis Medi. Beth bynnag fydd eu dyfodol tu hwnt i flwyddyn 11 - dymunwn pob llwyddiant a hapusrwydd iddynt."

Siaradwr gwadd y noson oedd Jess Kavanagh-Williams, aelod o sgwad Rygbi Merched Cymru. Rhannodd hanesion o'i llwyddant gan bwysleisio iddynt y pwysigrwydd o ddyfalbarhau a gwneud y mwyaf o bob cyfle. Cyflwynodd Jess pob disgybl efo'u ffeil cynnydd gan gael tynnu ei llun efo'r disgyblion yn eu tro. Soniodd Mrs Catrin Jones, Pennaeth Cynnydd blwyddyn 11 am eu balchder o'r disgyblion yn ystod y seremoni a cafwyd darlleniad gan Mrs Tesni Chaka a Mrs Anna Roberts. Roedd hefyd cyfle i ddiolch i'w tiwtoriaid a'r holl staff sydd wedi bod yn rhan o'u siwrne yn yr ysgol, yn enwedig yn ystod eu dwy flynedd TGAU. Ar derfym y seremoni aeth y disgyblion ar fws o'r ysgol i'r gwesty ar gyfer eu Prom. Roedd y gwesty wedi ei addurno yn arbennig ar eu cyfer a bu'r disgyblion yn mwynhau noson o fwyd, cwmni da, lluniau a dawnsio. Mae ein diolchiadau mawr i'r criw fuodd yn trefnu - Mrs Allsup, Mrs Algieri a Mrs Catrin Jones ac i'r holl staff ddaeth i gefnogi y noson. Hoffwn ddiolch yn fawr hefyd i westy yr Eryrod am gynnal ein prom unwaith eto. Roedd yn noson bendigedig - ffordd hyfryd o ffarwelio efo blwyddyn 11. Dymunwn pob lwc iddynt!

Cliciwch yma i weld mwy o luniau


Diwrnod Robotaidd:
disgyblion disgyblion

Ar ddiwedd y tymor cafodd criw o ddisgyblion o flwyddyn 7 ac 8 y cyfle i gymryd rhan mewn gweithdy Robotaidd. Thema y gweithdy oedd 'Y gofod' a llwyddodd y disgyblion i ddefnyddio adnoddau a meddalwedd i raglennu cerbyd i symud yn ystod y gweithdy. Trefnwyd y dydd gan Mr Carl Thatcher o'r adran Ffiseg. Roedd y disgyblion wedi dangos diddordeb yn y maes yn ystod eu gwersi ffiseg a/neu TGCh. Bydd timau o ddisgyblion o'r gweithdy yn cymryd rhan mewn prosiect yn ystod tymor yr Hydref 2017. Edrychwn ymlaen i glywed mwy am y prosiect cyffroes hyn!


Ysgol Dyffryn Conwy – Ysgol Arloesi ar gyfer Cwrciwlwm Newydd Cymru 2018-2021:

Mae gwaith yr ysgol fel un o’r Ysgolion Arloesi ar gyfer Cam 2 o’r cynllun cenedlaethol ar gyfer cwricwlwm newydd i Gymru – ‘Dyfodol Llwyddiannus’ - wedi dod i ben bellach. Buom yn cyfrannu drwy gyfarfodydd misol i’r Maes Dysgu a Profiad Ieithoedd, Llythrennedd a Chyfathrebu gan rhannu ein profiadau fel ysgol dwyieithog efo ysgolion eraill y Maes Dysgu a Profiad. Mae’r Pennaeth, Miss Elan Davies hefyd wedi cael y briff o Cadeirio y Maes Dysgu a Profiad ar ran GWE.

Rydym hefyd wedi cyflwyno ein gwaith i ysgolion ar draws rhanbarth GWE mewn sawl cyfarfod rhannu. Byddwn yn symud ymlaen i Gam 3 ym mis Medi gan parhau i fod yn ran o gynllunio y fframwaith ar gyfer addysgu ieithoedd, llythrennedd a chyfathrebu; yn parhau i ymchwilio i ragoriaeth yn y maes; ac yn arbrofi efo strategaethau dysgu ac addysgu ar lawr dosbarth.

Gallwch ddarllen mwy am lle mae’r gwaith o gynllunio y cwricwlwm wedi cyrraedd.

Cwricwlwm i Gymru / Cylchlythyr Gorffennaf 2016 Rhifyn: 07


Blwyddyn 10 – Wythnos profiadau byd gwaith a chyflogaeth
disgyblion disgyblion disgyblion

Ffocws wythnos blwyddyn 10 oedd profiadau byd gwaith a chafwyd amrediad eang o weithgareddau er mwyn eu paratoi ar gyfer y dyfodol. Cafwyd gweithdy Sgiliau Byd Gwaith gan y cwmni Learning Performance; Trefnwyd siaradwyr gwadd mewn meysydd gwahanol gyda Phrifysgol Glyndwr a Phrifysgol Abertawe gan drafod gyrfaoedd mewn Peirianneg, Meddygaeth, Dylunio, Busnes a’r Celfyddydau. Braf iawn oedd cael croesawu Siop Trin Gwallt a Harddwch lleol, Tsunami i wneud gweithdy arbennig gwallt a cholur gyda disgyblion hynny oedd â diddordeb yn y maes harddwch. Trefnwyd bod criw o ddisgyblion oedd â diddordeb yn y byd Amaeth yn ymweld â fferm leol Llwyn Goronwy i gael gweld yr adnoddau a chael mwy o wybodaeth ynglyn â’r diwydiant. Braf iawn oedd gwahodd yn ôl gweithdai Syniadau Mawr Cymru gyda’r Cwmni Siwgr a Sbeis ac Islwyn Jones o Hebogiaeth Pen Y Bryn i drafod byd busnes gyda’r disgyblion. Cafodd y disgyblion hefyd weithdy “Life Skills” gan gwmni Barclays oedd yn canolbwyntio ar y sgiliau angenrheidiol yn y byd gwaith.

Bu’r disgyblion hefyd ar drip i’r cwmni Patchwork Pate a Chanolfan Fusnes y Rhyl i ddadansoddi a chael blas ar fyd busnes ymhellach. Ar ddydd Gwener yr wythnos cafodd y disgyblion gyfle i greu busnes eu hunain gan wneud ymchwil farchnad, logo a chynnyrch ei hunain a chyflwyno eu cynnyrch drwy gystadleuaeth ‘Dragon’s Den’ ar ddiwedd y dydd.
“Mi wnes i fwynhau gweithdy Celfyddydau gyda Huw Garmon. Carom ni lu o weithgareddau gwahanol a chyfle i weld enghraifft o waith prifysgol.” Siwan, blwyddyn 10.
“Uchafbwynt yr wythnos imi oedd cyflwyniad gan Islwyn Jones o Heogiaid Pen Y Bryn. Roeddwn yn meddwl fod ei gyflwyniad yn ddiddorol ac mi wnes i ddysgu llawer.” Cai, blwyddyn 10.
“Fy hoff weithdy yn ystod yr wythnos oedd gweithdy gan Brifysgol Abertawe ynglyn â’r byd Meddygaeth. Roedd yn rhoi blas o’r hyn oedd yn cael ei gynnig i ni a chyflwynwyd llawer o wybodaeth ddefnyddiol ar gyfer y dyfodol.” Elliw , blwyddyn 10.

Bu pawb yn rhan o’r daith gerdded noddedig o amgylch coedwig Gwydir sydd yn 7 milltir o hyd gan fwyhau'r haul a’r awyr iach.


Wythnos Gweithgareddau Blwyddyn 8 a 9:
artistiaid

Blwyddyn 8
Bu disgyblion blwyddyn 8 yn treulio diwrnod yn Nant Bwlch Yr Haearn yn gwneud gweithgareddau amrywiol gan gynnwys cyfeiriannu, cwrs rhaffau a ceunantio. Cafwyd hefyd gweithgareddau STEM a datrys problemau. Bu disgyblion hefyd yn creu rhaglen ddogfen eu hunain gan ymchwilio, sgriptio, ffilmio a golygu. Mae enghreifftiau o’u gwaith i’w weld ar wefan yr ysgol. Aeth y disgyblion ar drip i ymweld ag ardal Penmachno a Llanberis lle ymwelwyd â Thy mawr Wybrnant a’r Amgueddfa lechi yn Llanberis.

artistiaid

Blwyddyn 9
Cafodd disgyblion blwyddyn 9 gyflwyniad theatr ‘Choose Life.’ Bu pawb yn ymwneud a gweithdai “Talk the Talk” gyda’r adran Saesneg, “Mi wnes i fwynhau'r gweithdai yn fawr gan ddysgu llawer am sut i fod yn fwy hyderus wrth siarad yn gyhoeddus.” (Elgan, blwyddyn 9.)
Braf oedd cael dychwelyd i gartref Hedd Wyn yn Nhryweryn eleni ar ôl iddo gael ei adnewyddu a chael blas ar fywyd y bardd a hanes y Rhyfel Byd Cyntaf gyda’r adran Hanes. Bu disgyblion blwyddyn 9 hefyd yn cael profiad o sgïo ym Mhlas Y Brenin gyda hyfforddwyr o Glwb Sgïo Gogledd Cymru.

Bu pawb yn rhan o’r daith gerdded noddedig o amgylch coedwig Gwydir sydd yn 7 milltir o hyd gan fwyhau'r haul a’r awyr iach. Diolch yn fawr iawn i bawb sydd wedi noddi ein disgyblion.

Braf iawn oedd gweld disgyblion o’r chweched dosbarth yn cefnogi'r gweithgareddau ac yn bydi’s i’r disgyblion iau yn ystod yr wythnos. Bu’r wythnos yn gofiadwy a phrysur i bawb a hoffem ddiolch i’r holl siaradwyr gwadd a busnesau a chynorthwyo ni gyda’r gwaith eleni. Diolch yn fawr iawn hefyd i bawb fuodd yn ran o’r trefniadau yn enwedig Miss Japheth, Mrs Allsup a Mrs Algieri fuodd ynghlwm a’r trefniadau i bawb, ac i’r holl staff fuodd yn cymryd rhan.


Wythnos Weithgareddau Ysgol Dyffryn Conwy
disgyblion disgyblion

Cafodd disgyblion Ysgol Dyffryn Conwy wledd o brofiadau amrywiol yn ystod wythnos weithgareddau ym mis Gorffennaf eleni. Dyma ychydig o’r hanes.

Blwyddyn 7
Bu disgyblion blwyddyn 7 yn derbyn cyflwyniadau cofiadwy gan nifer o asiantaethau allanol gan gynnwys y gwasanaeth tan, diogelwch ar y ffordd a gofalwyr ifanc.
Cafodd y disgyblion ddiwrnod o brofiadau chwaraeon oedd yn cynnwys tennis, beicio a dawnsio a braf oedd cael gweld cyn disgyblion yn dod yn ôl i gefnogi'r gweithgareddau. Bu disgyblion ar drip i’r Bala gyda’r adran Ddyniaethau gan ymweld â Byd Mari Jones a Llyn Brennig a gwneud helfa drysor o amgylch y Bala. Cafwyd hefyd cylchdro o weithgareddau ABCh gan gynnwys perfformiad theatr “Mirror Mirror” a gweithdy ymlacio,ysgrifennu creadigol, bwyta yn iawn a hunan ddelwedd. Dyma oedd gan rhai o ddisgyblion blwyddyn 7 i ddweud am yr wythnos;
“Roeddwn yn hoffi gweithgareddau Hunan ddelwedd dydd Gwener.”
“Fy uchafbwynt oedd y daith gerdded dydd Mercher a chael Disgo ar y cae yn y prynhawn.”

Bu pawb yn rhan o’r daith gerdded noddedig o amgylch coedwig Gwydir sydd yn 7 milltir o hyd gan fwyhau'r haul a’r awyr iach.

Braf iawn oedd gweld disgyblion o’r chweched dosbarth yn cefnogi'r gweithgareddau ac yn bydi’s i’r disgyblion iau yn ystod yr wythnos. Bu’r wythnos yn gofiadwy a phrysur i bawb a hoffem ddiolch i’r holl siaradwyr gwadd a busnesau a chynorthwyo ni gyda’r gwaith eleni.


Disgyblion Ysgol Dyffryn Conwy yn cael eu ysbrydoli drwy ymweliad i CERN:
disgyblion disgyblion disgyblion

Cafodd criw o ddisgyblion o’r ysgol eu hysbrydoli ar ymweliad diweddar i CERN, cartref yr Hadron Collider Mawr (LHC). Yn ystod eu ymweliad ar y 15/7/17 mi wnaethant ddarganfod sut mae CERN yn helpu i ateb rhai o gwestiynau sylfaenol fel sut gychwynodd y Bydysawd? Beth yw rhannau sylfaenol mater? Oes unrhyw dimensiynau allan yna?

Dywedodd Carl Thatcher, athro ffiseg o’r ysgol: “Nod y daith oedd i ysbrydoli disgyblion i astudio ffiseg ac i godi eu ymwybyddiaeth am ffiseg yn y byd go iawn a’r byd gwaith. Mi roedd hefyd i brofi bod ffiseg hefyd yn faes ar gyfer merched a bechgyn nid yn faes i fechgyn yn unig. Fel rhan o’r daith ymwelodd y disgyblion a Bern a rhai adeiladau adnabyddus fel ty Albert Einstein, un o ffisegwyr mwyaf adnabyddus y byd lle bu’n byw tra yn gweitho er ei fformiwlau. Aethant hefyd i ymweld ag Amgueddfa Eintein.

Dywedodd un o’r disgyblion, Rosy Pearson, sydd yn bwriadu astudio y pwnc fel AS/A2 ym mis Medi ei bod hi, “wedi ei gwirioni efo’r cyfle i ymweld a CERN ac wedi bod yn edrych ymlaen yn fawr at y daith. Mi roedd yn daith arbennig, un sydd wedi fy ysbrydoli i feddwl am gwneud blwyddyn yn y Swisdir fel rhan o’u gradd ieithoedd yn y dyfodol er mwyn manteisio ar aml-ieithrwydd y wlad, a gobeithio cael cyfle i weithio yn CERN ei hun!

Cafodd y daith ei arwain gan aelodau o gymuned CERN wnaeth rhannu eu profiadau personol o weithio i CERN ac am eu cyfraniadau unigol i’r gwaith ymchwil sydd yn digwydd yno. Dywedodd Prif Weithedwr, CERN, Dr Brian Bosher fod maint y gwyddoniaeth a’r dechnoleg yn CERN yn syfrdanol a bod profi y lle yn uniongyrchol drwy ymweld a cyfarfod y staff yn modd pwerus iawn o ddylanwadu ar ein pobl ifanc.

Diolch yn fawr iawn i’r staff aeth ar y daith efo’r disgyblion: Miss Hannah Jones, Mr Penri Jones ac i drefnydd y daith Mr Carl Thatcher. Cyfle gwych a byth-gofiadwy i’r disgyblion!


Cyngerdd Diwedd Tymor yng Nghapel Seion, Llanrwst
artistiaid

Ar nos Fawrth y 18fed o Orffennaf cawsom gyfle gwych i wrando ar dalent disgyblion cerddorol Ysgol Dyffryn Conwy yn ystod cyngerdd arbennig diwedd tymor yng Nghapel Seion, Llanrwst. Diolch yn fawr iawn i bawb ddaeth i'n cefnogi - bydd y casgliad yn mynd tuag at apel Ambiwlans Awyr ac i gefnogi gweithgareddau yr Adran Gerdd. Ymysg rheini oedd yn cymryd rhan cafwyd eitemau o'r Eisteddfod Ysgol diweddar megis Ensemble Geirionydd o Medli Disney wedi ei drefnu gan Cadi Edwards. Cawsom gyfle i wrando ar y parti merched a’r parti bechgyn iawn, gan gynnwys perfformiad ar y cyd o’n ‘anthem’ y tymor hon sef ‘Ty ar y Mynydd’ gan Maharishi. Cawsom ein dyddanu hefyd can y triawd talentog, Modlen, Angharad ac Elliw yn perfformio y gân ‘Angylion’. Cawsom hefyd rhagflas o ffrwyth llafur y Cor Ieuenctid fydd yn cystadlu yn yr Eisteddfod Genedlaethol ym mis Awst - dymuniadau gorau i'r côr! Cafwyd nifer o eitemau offerynol fel unawd Bariton Lily, a Grwp Telynau o ferched blwyddyn 7. Cafwyd llawer o unigolion yn canu hefyd – diolch yn fawr iawn i Erin, Afan, Beca, Cari, Awel a Gwion am eu perfformiadau pwerus. Bu deuawdau hefyd – diolch yn fawr i Lliwen a Lea ac i Gwern ac Aron. Gwledd o berfformiadau – diolch yn fawr iawn i chi gyd, ac yn enwedig i’r Adran Gerdd a’u cymdogion am eu holl gwaith paratoi, ymarfer, ac arwain ar y noson!


GWOBR CELF IORWERTH JONES
Er cof am/In Memory of Iorwerth 1970-2006
artistiaid

Rydym yn hynod o falch o gyhoeddi bod y wobr eleni wedi ei wobrwyo i Lleucu Howatson, am ei hastudiaethau paentiedig ffigurol o anifeiliaid fferm, ac i Elin Cawley, a gynhyrchodd gyfres o astudiaethau agos o gathod! Llongyfarchiadau i Lleucu ac Elin, a diolch o galon i deulu Iorwerth am eu caredigrwydd.

Dyma ychydig o hanes Iorwerth:
‘Roedd Iorwerth yn ddisgybl yn Ysgol Dyffryn Conwy o 1981 -87. ‘ Roedd wedi dangos bod ganddo dalent arbennig mewn Celf a Ffotograffiaeth, a chafodd gymaint o fwynhad o’i gyrsiau, fel y penderfynodd ddilyn cwrs mewn Cyfryngau Clywedol a Gweledol yn Wrecsam. Rhoddodd y cwrs hwnnw sylfaen dda iddo fynd ymlaen i wneud HND mewn Ffilm, Ffotograffiaeth a theledu yng Ngholeg Celf Plymouth.

Ar ol cwblhau ei gwrs, cafodd gyfle i gyfarwyddo Ffilm ddu a gwyn, sef ‘Efelychiad’, a chafodd y ffilm ei dangos ar S4C. ,gyda llawer o ganmoliaeth. Arweiniodd llwyddiant y ffilm gyntaf hon i gomisiwn gan S4C i gynhyrchu ail ffilm, sef ‘Er Cof’. Bu ymateb ardderchog i’r ffilm hon pan y darlledwyd ar S4C; rhoddodd hyn hwb arbennig i Iorweth, ac arweiniodd y llwyddiant at yrfa liwgar a llwyddiannus yn y Diwydiant Ffilm a Theledu. ‘Roedd ei waith i S4C yn ei alluogi i deithio dros y byd, a chafodd gyfleon i weithio ar brosiectau niferus ac amrywiol dros y blynyddoedd.

‘Roedd Celf yn ganolig i fywyd Iorwerth, ac felly penderfynodd ei deulu ei bod yn briodol iawn cyflwyno gwobr flynyddol i ddisgybl o Adran Gelf Ysgol Dyffryn Conwy, lle cychwynnodd Iorwerth ar ei Siwrne Gelfyddydol.

‘Rydym yn hynod ddiolchgar i deulu Iorwerth am gyflwyno tlws er cof amdano, ac hefyd am wobr hael i ddisgybl neu ddisgyblion sydd wedi ymddangos gwir ymrwymiad i’w gwaith, a sydd wedi cynhyrchu gwaith o’r safon uchaf.


Gwion Roberts, Bl. 12 – Hyfforddwr Sboncen Ifanc Talentog!
footballers

Un o’n disgybl-hyfforddwyr penigamp yn ystod y gweithgareddau amlgamp oedd Gwion Roberts, disgybl blwyddyn 12 talentog iawn sydd wedi cael ei enwi fel hyfforddwr sboncen ifanc cenedlaethol yn ddiweddar. Llongyfarchiadau mawr i Gwion ar ei lwyddiant, nid yn unig wrth chwarae sboncen ond hefyd wrth hyfforddi eraill yn y maes – dipyn o gamp! Diolch yn fawr iddo am ei gyfraniadau i’r diwrnodau amlgamp – braf iawn cael pencampwr fel Gwion yn ein mysg!Twrnament Rygbi ac Amlgamp blwyddyn 5 a 6:

footballers

Cafwyd diwrnodau eraill cyffroes yng nghwmi blwyddyn 5 a 6 ysgolion ein dalglch yn ddiweddar pan gynhaliwyd Twrnament Rygbi a deuddydd o weithgareddau amlgamp fel rhan o Her Menter blwyddyn 10. Cafodd y disgyblion gyfle i gystadlu, i gydweithio ac i gael eu hyfforddi gan disgyblion hyn yr ysgol, aelodau yr Adran Addysg Gorfforol, ein Swyddog Rygbi, Mr Kevin Thomas ac ymarferwyr chwaraeon eraill. Roedd swn, bwrlwm a llwyddiant yn ran mawr o’r 3 diwrnod a diolch byth, llwyddodd y tywydd i gadw eithaf sych ar ein cyfer! Diolch i bawb fuodd yn ran o’r gweithgareddau, yn enwedig i staff yr Adran Addysg Gorfforol am eu holl trefniadau!


Diwrnodau Blasu Blwyddyn 6:

Wythnos diwethaf cawsom y fraint o groesawu blwyddyn 7 Medi 2017 atym ar gyfer dau ddiwrnod blasu. Yn ystod y dau ddiwrnod buodd y disgyblion yn cyfarfod eu tiwtoriaid newydd ar gyfer Medi 2017, cyfarfod ffrindiau newydd, ymgyfarwyddo a safle yr ysgol a trefn amser cinio, profi eu taith i’r ysgol a blasu rhai o’r gwersi fydd ar eu amserlenni newydd o Fedi 2017. Cawsom deuddydd bendigedig yn eu cwmni yn dechrau dod i adnabod disgyblion mwyaf newydd Ysgol Dyffryn Conwy. Yn ystod y dau ddiwrnod buont yn blasu gwersi: Cymraeg, Saesneg, Hanes, Daearyddiaeth, Gwyddoniaeth, Addysg Gorfforol, Drama a gweithdai Technoleg. Roedd cyfle hefyd ar y nos Fawrth i’r disgyblion a’u rhieni ymweld a’r ysgol er mwyn cael gwybodaeth am y trefniadau ar gyfer Medi. Roedd yn braf iawn eu gweld a’u cyfarch nhw i gyd. Edrychwn ymlaen yn fawr at eu croesawu i gymuned ysgol Dyffryn Conwy yn llawn ym mis Medi! Diolch yn fawr i bob un ohonynt am eu cwmni, i’r ysgolion Cynradd a rhieni am eu cefnogaeth ac i’r aelodau o staff fuodd ynghlwm yn y gweithgareddau. Dymunwn Haf braf i bob un ohonynt!


Bardd Ifanc:

Llongyfarchiadau mawr i Evan Burgess o flwyddyn 7 sydd wedi ennill y 3ydd wobr 11-15 oed am ei gerdd ‘Why?’ yng nghystadleuaeth ‘Turn Up the Volume poetry challenge’ ar safwe Young Poets Network. Gallwch ddarllen cerdd gwych, Evan drwy y linc canlynol: ypn.poetrysociety.org.uk


Profion Cenedlaethol Rhifedd a Llythrennedd Haf 2017:

Y linc at animeiddiad am y profion cenedlaethol Llythrennedd a Rhifedd fydd yn cael eu cyhoeddi diwedd tymor yr Haf 2017: Darllennwch yma

Y diweddaraf am adrodd i rieni ar llythrennedd a rhifedd: Darllennwch yma

Canllaw i Rieni am y cwricwlwm a trefniadau asesu 11-14: cliciwch yma (Saesneg yn unig)


EISTEDDFOD GADEIRIOL YSGOL DYFFRYN CONWY:
disgyblion disgyblion disgyblion disgyblion

Ar ddydd Llun y 3ydd o Orffennaf cynhaliwyd EISTEDDFOD GADEIRIOL YSGOL DYFFRYN CONWY 2017. Roedd y dydd yn wledd o liw a talent gan gynnwys perfformiadau unigol a torfol ym maes dawns, canu, offerynnol, llefaru; ynghyd a cystadlu rhwng staff yn y meim athrawon; cystadleuaeth newydd ‘Trin Gwallt a Harddwch’ blwyddyn 10 ac uwch; Corau o bob ty; ac eitemau grwp fel y sgetch a ‘stori a sain’. Cynhaliwyd hefyd seremoni gadeirio ar gyfer y Gadair, y Goron, y Fedal Ddram a’r fedal Cyfansoddi, a cafwyd teulyngdod ym mhob un. Ar ddiwedd y dydd hwyliog cyhoeddwyd fod Geirionydd wedi ennill efo Gwydir yn ail, Hiraethog yn 3ydd a Crafnant yn y 4ydd safle. Diolch i’r holl staff a’r disgyblion am eu ymrwymiad i’r dydd a’u parodrwydd i gyfrannu a chefnogi. Diolch yn fawr iawn i Miss Andrea Parry am drefnu y diwrnod; i’n beirniaid – Mr Dilwyn Price, Miss Erin Rossington, Miss Angharad Jones-Young a Mr Rhodri Sion am ein cefnogi ar y diwrnod ac am eu adborth calonogol i’r holl gystadlu. Diolch yn fawr iawn hefyd i’n noddwyr hael am y tariannau yn y prif eitemau yn cynnwys y Cwpan terfynol, Cwpan y Parti Llefaru, gwobrau 1af dros y gwahanol categoriau. Braf iawn oedd fod ymhlith talent Ysgol Dyffryn Conwy dros y dydd.

I weld adroddiad 'A oes Heddwch?' - cliciwch yma

Tudalen Eisteddfod - cliciwch yma


Bwletin Rhifedd Gorffennaf 2017 - cliciwch yma


Bwletin Llythrennedd Mehefin 2017 - cliciwch yma


Pencampwyr Cwis Daearyddiaeth Prifysgol Bangor:

footballers

Llongyfarchiadau mawr i’r ddau dîm o flwyddyn 9 a fu yn cystadlu yng nghystadleuaeth Daearyddiaeth Cymru, ‘WelshWise’ ym Mhrifysgol Bangor ar y 29ain o Fehefin. Ennillodd y criw y wobr gyntaf – a’r ail wobr, gyda tîm YDC1 ar 70 o farciau (2ail Safle) a tîm YDC2 ar 75 o farciau (Safle Gyntaf). Roedd 8 tîm o ysgolion y Gogledd yn cystadlu. Rydym yn falch iawn o lwyddiant y criw. Bydd y tariant yn cael ei gadw am y flwyddyn nesaf gan yr ysgol. Diolch yn fawr iawn i Mr Carwyn Williams, Pennaeth yr Adran Ddaearyddiaeth am drefnu y weithgaredd ac i Mr Kevin Thomas am ddreifio y bws mini.Llongyfarchiadau mawr I’r Cyngor-Eco ar ennill y Faner Werdd Eco-Ysgolion:
footballers

Mae’r Cyngor Eco, dan arweiniad Mrs Anna Roberts wedi bod yn brysur iawn eleni yn eu ymgyrchoedd o amgylch yr ysgol gan gynnwys eu ymgyrch casglu sbwriel diweddar. Mae eu gwaith wedi arwain at nifer o welliannau a lleihad yn y sbwriel o amgylch safle yr ysgol a thu hwnt. Mae llwyddiant eu gwaith bellach wedi cael ei gydnabod yn ystod ymweliad diweddar gan Catrin Hughes, o ymgyrch ‘Cadw Cymru’n Daclus’ i asesu cynnydd yr ysgol tuag at y Wobr Faner Werdd. Roedd canmoliaeth i waith y criw a llwyddiant eu ymgyrchoedd yn ystod yr ymweliad a rydym bellach wedi derbyn y Wobr yn swyddogol! Da iawn chi! Byddwn yn parhau i weithio ar y cynllun ac ymateb i’r argymhellion cyn ein ymweliad nesaf mewn dwy flynedd.


Ysgol Dyffryn Conwy Yn Ennill Gwobr Ryngwladol - cliciwch ymaLlwyddiant yn Eisteddfod Gadeiriol Llanrwst:
plant plant plant

Bu disgyblion o 7 Garmon a Pandy yn cystadlu yn Eisteddfod Gadeiriol Llanrwst yn ddiweddar. Ysgrifennodd y disgyblion cerddi ar y testun 'Storm'. Llwyddodd Eben Davies i ennill y wobr gyntaf am ei gerdd. Cafodd Owain Williams ail safle a Ffion Phillips y 3ydd wobr. Llongyfarchiadau mawr i'r 3 ac i ymdrechion yr holl ddisgyblion.


Tim Marchogaeth - llwyddiannau yn Swydd Henffordd

footballers

Fe aeth dau aelod or clwb i Kings Bromyard yn Swydd Henffordd dros y penwythnos (18/6/17), i gystadlu. Daeth Eben Davies yn 3ydd hefo ei geffyl Ben yn y gystadleuaeth 75cm, mi fydd o yn cael mynd ymlaen i gystadlu ym mhencampwriaeth y blat yn Keysoe, hefyd mae yn cael cynrychioli tim neidio ysgolion Cymru yn Addington Manor. Fu Twm Cernyw yn cystadlu yn y gystadleuaeth neidio 85cm ac fe fu'n llwyddianus fe enillodd o y gystadleuaeth hefo'i geffyl George ac yn 4yd hefo'i geffyl Billy. Mae o wedi sicrhau fod y ddau geffyl yn cael cynrychioli Cymru yn y gystadleuaeth yn Addington Manor ac hefyd Billy yn cael mynd i Keysoe. Llongyfarchiadau mawr i'r ddau - canlyniadau arbennig!


Eco Ysgol
plant plant plant

Fel rhan i ymgyrch Cyngor Eco Ysgol Dyffryn Conwy i leihau ysbwriel o amgylch y safle ac o amgylch Llanrwst bu’r disgyblion yn casglu ysbwriel ar Ddydd Mawrth y 6ed o Fehefin. Bu’r tîm o ddisgyblion ac athrawon yn brysur yn ystod y prynhawn yn casglu ysbwriel ar hyd safle’r ysgol ac ar hyd Ffordd Nebo. Braf iawn oedd cael dweud bod llai o sbwriel wedi ei gasglu y tro hwn nac a bu yn y gorffennol sydd yn ganolog i ymgyrch y Cyngor Eco. Diolch i’r gymdeithas a gweddill disgyblion a staff yr ysgol am ein cefnogi.


Cystadleuaeth Ddringo Ysgolion CONWY a GOGLEDD CYMRU:

Bu disgyblion Ysgol Dyffryn Conwy yn cystadlu mewn gŵyl ddringo yn Ysgol Gogarth yn ddiweddar. Roedd pedwar tîm brwdfrydig o’r ysgol yn cymryd rhan – roedd eu mwynhad yn amlwg! Dyma ddisgrifiad o’i phrofiadau gan Elea Chennell (Blwyddyn 7).
Pan dderbynion ni'r llythyr am y gystadleuaeth ddringo roeddem yn anghredadwy ac yn hapus iawn!
Yr wythnos ganlynol roeddem ar fws mini yn teithio i Ysgol y Gogarth i gynrychioli ein hysgol a chystadlu yn erbyn ysgolion eraill o Gonwy.
O’r diwedd, cyrhaeddodd y bws Ysgol y Gogarth. Wrth i ni gerdded drwy'r coridorau croesawgar, gwelsom y wal ddringo liwgar a nifer o bobol yn ei ddringo. Roeddem yn gwybod ei fod am fod yn bnawn arbennig!
Yn dilyn gwisgo ein sgidiau ddringo pwrpasol, a sicrhau fod yr harnesau yn ddiogel – i ffwrdd a ni, yn dringo a dringo i’r uchelder dro ar ôl tro. Roedd hi’n braf iawn byrlymu i fyny'r waliau ac yn deimlad gwych wrth gyrraedd yr uchafbwyntiau. Ond wrth i’r amser a’r dringo mynd heibio daeth blinder, a phopeth yn anodd wedyn. Ond nid oedd hynny yn ddigon i’n stopio rhag ymdrechu eto ac eto.
Yna daeth terfyn ar ein hamser ar y wal ddringo. Roeddem yn barod am ‘frêc’ yn dilyn yr holl flinder corfforol. Roedd y bechgyn hyn wedi llwyddo i ddringo pob llwybr, a rhyngddyn, llwyddodd ein tîm ni, y tîm merched iau, i ymdrechu i ddringo'r mwyafrif helaeth ohonynt.
Ychydig o ddiwrnodau yn ddiweddarach cawsom newyddion arbennig – newyddion da. Roedd Ysgol Dyffryn Conwy wedi ennill y gystadleuaeth yng Nghonwy a byddai rhai ohonom yn mynd ymlaen i gynrychioli Conwy yn y rownd nesaf.
Dyma hanes y rownd derfynol lle ymunodd ein tîm bechgyn hyn a merched iau efo timau o 2 ysgol arall ar Ynys Môn. Roedd y rownd nesaf yn mynd i fod yn fwy heriol na’r cyntaf.
Y tro yma roeddem yn dringo tu allan yn hytrach nag ar wal ddringo – dipyn mwy o her. Roedd mwy o ryddid gennym yn y dringo a phroblemau wedi eu graddio o 4a i 7a (y mwyaf heriol!). Roeddem yn cystadlu yn erbyn disgyblion o Ynys Môn a De Gwynedd. Cawsom 3 cyfle ar bob her – 20 o heriau dros y cyfan. Unwaith eto roedd yn flinedig a heriol. Mi wnaethon ni fwynhau yn fawr er mae ni oedd y 4ydd tro hyn.


LLWYDDIANT YN EISTEDDFOD PEN Y BONT A’R OGWR:

Llongyfarchiadau i bawb fuodd yn cystadlu yn yr Eisteddfod dros hanner tymor. Bu llwyddiant mawr i’r canlynol ar y llwyfan:

Christopher Sabisky, blwyddyn 7 – gafodd 2ail n yr Unawd Chwythbrennau i flwyddyn 7-9;
Modlen Alun, Blwyddyn 10 – ennillodd 3ydd yn yr Unawd Alaw Werin i flwyddyn 10 a than 19 oed, 1af yn yr unawd cerdd dant, a 3ydd yn yr Unawd allan o Sioe Gerdd Blwyddyn 10 a dan 19 oed.

Llongyfarchiadau mawr hefyd i’r canlynol a fu yn llwyddiannus yn y cystadlaethau gwaith cartref a’r adran Gelf a Chrefft:

Cai Williams, 3ydd – Mwgwd neu Byped Bl. 7, 8 a 9
Mali Bleddyn Evans, 2ail – Print Monocrom Bl. 7, 8 a 9
Sion Pyrs Owen, 1af – Creu Arteffact Bl 7, 8 a 9
Cadi Gwyn Edwards, 1af a 3ydd – Cyfansoddi Cerddoriaeth Bl. 12 a 13

Diolchiadau i’r staff a rhieni fuodd yn eu cefnogi.


Rygbi Merched Blwyddyn 8/9

Llongyfarchiadau mawr i tim rygbi marched blwyddyn 8/9 a ennillodd y cystadleuaeth rygbi 7 bob ochr yr Urdd yn y Bala ddoe (7/6/17). Curodd y merched tim Brynhyfryd yn y rownd gynderfynol a Llanidloes yn y ffeinal. Diolch i Mr Kevin Thomas, Swyddog Rygbi yr Ysgol am drefnu y weithgaredd.


Diweddariad Llwyddiannau Rygbi Ysgol Dyffryn Conwy Haf 2017:

footballers

Llongyfarchiadau mawr i’r timau rugby ar eu llwyddiannau diweddar. Diolch yn fawr iawn i Mr Kevin Thomas, Swyddog Rygbi yr ysgol am eu hyfforddi, arwain ac am drefnu y cystadlu. Dyma grynodeb:

Ffeinal Cwpan Eryri Dan 18:
YDC 20/10 Ysgol Brynrefail

Ffeinal Cwpan Eryri Dan 13:
YDC 46/0 Ysgol Botwnnog

Ffeinal Cwpan Gogledd Cymru Dan 13
Ysgol Uwchradd Caereinion 12 - 38 YDC
Ceisiau Tal Taylor 2, Morgan Jones -2, Owain Morris -1, Deio Williams -1.
Trosiad Ilan Roberts -4.


Llongyfarchiadau i Fflur Williams
footballers

chwaraewraig pel droed penigamp! Mae Fflur wedi cael ei ddewis i'r Tîm Merched o dan 18 unwaith eto ym mis Mehefin. Mi fydd hi yn mynd i Gaerdydd i chwarae yn erbyn y tim Merched o dan 19 ! Mae hi yn aros hefo’r Tim Merched Cymru ac mynd i wylio'r y UEFA Women's Champions League Final! Da iawn Fflur – dymunwn bob llwyddiant i ti!


Noson Ddiogelwch ar y we

Hoffem eich hysbysu y bydd Noson ddiogelwch ar y we yn cael ei gynnal yn yr ysgol ar Nos Lun y 19eg o Fehefin o 18:00 ymlaen. Bydd croeso i rieni'r ysgol a rhieni cynradd y dalgylch ymuno a ni wrth i dîm troseddau seibr Gogledd Cymru gyflwyno’r wybodaeth ddiweddaraf i ni am gadw plant a phobl ifanc yn ddiogel ar y rhyngrwyd. Croeso cynnes i bawb.

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth


Eisteddfod Yr Urdd
plant plant

Rydym fel ysgol yn hynod o falch unwaith eto eleni o gael dathlu llwyddiant ein holl ddisgyblion yn yr Urdd, cystadlaethau gwaith cartref yn ogystal â chystadlaethau llwyfan.
Llongyfarchiadau mawr i’r canlynol ar eu llwyddiant yn Eisteddfod yr Urdd Pen-y-bont ar Ogwr gyda’r cystadlaethau gwaith cartref:
• Cadi Gwyn Edwards yn 1af ac yn 2il am gyfansoddi Cerddoriaeth oedran blynyddoedd 12 a 13;
• Sion Pyrs Owen yn 1af am Greu Arteffact blwyddyn 7 -9;
• Mali Bleddyn Evans yn 2il am brint Monocrom blwyddyn 7 - 9;
• Cai Williams yn 3ydd am fwgwd neu byped blwyddyn 7 -9;
• Elea Chennell, Amy Imgham a Lily Taylor yn 3ydd am Gynnwys Digidol oedran uwchradd.
Rydym hefyd fel ysgol yn dymuno’r gorau i’r disgyblion canlynol fydd yn cynrychioli’r ysgol mewn cystadlaethau llwyfan yn Eisteddfod Yr Urdd diwedd y mis ac yn eu llongyfarch am eu llwyddiant yn yr Eisteddfod Sir mis diwethaf:
Lily Taylor gyda’r unawd pres blwyddyn 7 -9; Christopher Sabisky gyda’r unawd telyn ac unawd chwythbrennau blwyddyn 7-9; Sion Dafydd Edwards yn y cystadlaethau unawd alaw werin unigol , unawd cerdd dant, unawd bechgyn a llefaru unigol blwyddyn 7 - 9; Lea a Lliwen yn y ddeuawd blwyddyn 7 - 9; parti bechgyn a pharti merched blwyddyn 7 - 9 ac i Modlen ac Elliw gyda’r ymgom blwyddyn 10 - 13.
Rydym yn dymuno pob llwyddiant i chi gyda’r cystadlu! Dyma luniau o rai o’n ennillwyr.


Twrnament Rygbi yn Ffrainc
plant plant

Bu bechgyn Ysgol Dyffryn Conwy dan 13 oed a dan 14 oed i Baris yn ystod gwyliau’r Pasg i chwarae yn nhwrnamaint Disneyland Paris. Cafwyd llwyddiant arbennig yno gyda ‘r tîm Dan 14 oed yn gorffen yn 3ydd yn y gystadleuaeth gwpan; enillodd y tîm dan 13 oed eu cystadleuaeth cwpan. Dewiswyd Siencyn Metcalfe fel Chwaraewr y Twrnamaint a dyfarnwyd tîm Ysgol Dyffryn Conwy fel tîm y twrnamaint. Yn eu gem olaf gurodd Dan 14 oed Clwb Rygbi Truro 17 i 5 a dod yn 3ydd yn y gystadleuaeth. Ceisiau gan Luke Roberts (2) a Carwyn Jones (1) a throsiad gan Siencyn Metcalfe.
Yn rownd derfynol Cwpan Dan 13 oed daeth Ysgol Dyffryn Conwy yn fuddugol gan drechu Ysgol Bechgyn Hitchin 20 i 0. Ceisiau gan Aron Davies (1), Tal Taylor (2) ac Owain Morris (1).
Yn ystod y ddau ddiwrnod dyfarnwyd bechgyn Dyffryn Conwy yn Seren y Gêm ar ddeuddeg achlysur; Owain Morris (3), Tal Taylor (2), Kyle Kelly (1), Morgan Jones (2), Carwyn Jones (1) a Siencyn Metcalfe (3 ). Llongyfarchiadau mawr i chi gyd am eich llwyddiant, roeddech yn llysgenhadon arbennig i’r ysgol a’r ardal. Diolch yn fawr i Kevin Thomas, holl staff yr ysgol a rhieni am drefnu a chefnogi.


Cynllun Ysgrifennu Creadigol

Yn ystod yr wythnosau diwethaf mae dosbarth o ddisgyblion blwyddyn 7 wedi bod yn rhan o gynllun ar y cyd a Chyngor Celfyddydau Cymru. Nod y cynllun oedd i’r disgyblion a’u hathrawes Mrs Michelle Mosley o’r adran Saesneg ddatblygu eu sgiliau ysgrifennu creadigol drwy gyfrwng y Saesneg. Ynghyd a datblygu eu sgiliau ysgrifennu aethpwyd ati hefyd i weithio ar ddatblygu ei sgiliau celf drwy ddod a’u straeon a cherddi yn fyw drwy ddarluniau amrywiol. Cafodd y disgyblion gyfres o ddeg gweithdy gyda’r ysgrifenwraig proffesiynol Heather Dyer a’r artist proffesiynol Alana Tyson. Ar ddiwedd y cynllun daeth y disgyblion a’u gwaith at ei gilydd ac fe gyhoeddwyd llyfryn o’u gwaith ‘Creative Kids of Y.D.C.”
I ddathlu llwyddiant y cynllun a holl waith y disgyblion cafwyd noson arbennig yn Neuadd yr ysgol ar Nos Lun y 15fed o Fai lle gwahoddwyd rhieni'r disgyblion hynny a fu yn rhan o’r cynllun i mewn i glywed yr hanes a chael blas ar gynnwys y llyfr a gwaith creadigol y disgyblion.
Dyma oedd gan rhai o ddisgyblion blwyddyn 7 i ddweud am y cynllun a’r profiad arbennig yma.
• “Mi rydw i wedi mwynhau cymryd rhan yn y cynllun ac rwyf wedi datblygu sgiliau newydd.”
• “Mi wnes i fwynhau cymryd rhan yn y cymllun wrth ini argraffu ein gwaith celf ein hunain a creu streon.”
• “Rwyf wedi mwynhau y cynllun yma yn fawr iawn, rwyf wedi dysgu gymaint amdanaf fy hun.”

THE CREATIVE KIDS YCD 1 cliciwch yma

THE CREATIVE KIDS YCD 2 cliciwch yma

THE CREATIVE KIDS YCD 3 cliciwch yma

THE CREATIVE KIDS YCD 4 cliciwch yma

I gael fwy o flas ar waith y disgyblion cliciwch yma


Cyflwyniad “Bin it”
footballers

Cafwyd perfformiad theatr o’r ddrama ‘Bin it’ i ddisgyblion blwyddyn 7 a 8 ar Ddydd Gwener y 12fed o Fai yn Neuadd yr ysgol. Roedd neges y perfformiad ynglyn ag ailgylchu a rhoi ein hysbwriel yn y bin yn glir ac yn cyd-fynd gydag ymgyrch Cyngor Eco'r ysgol yn ystod yr wythnosau nesaf sef cadw Llanrwst yn daclus. Bydd disgyblion y Cyngor Eco a’r Cyngor Ysgol yn mynd ati i gasglu ysbwriel o amgylch Ffordd Nebo, Llanrwst ac o amgylch safle'r ysgol er mwyn codi ymwybyddiaeth o bwysigrwydd ailgylchu a rhoi ysbwriel yn y bin. Mae’n bendant wedi bod o gymorth wrth godi ymwybyddiaeth a lleihau y sbwriel ar y cae amser cinio!


Gwybodaeth i Blwyddyn 11
Amserlen Arholiadau Ac Adolygu Bl 11 Haf 2017 - cliciwch yma
Llythyr Sesiynau Adolygu Blwyddyn 11 - cliciwch yma

 

Cwpan Ysgolion Cymru Dan 18

Dyddiad: 7/5/2017
Lleoliad: Stadiwm Park Hall, Y Seintiau Newydd, Croesolltwallt
Cafwyd llawer o gyffro ar ein daith i’r rownd derfynol o’r Cwpan Ysgolion Cymru eleni ac roedd rhai o’r disgyblion yn edrych ymalen at eu hail rownd derfynol yn y tair bynedd diwethaf, tra bod eraill yn flasu’r profiad am y tro cyntaf… I ddarllen mwy cliciwch yma (Cymraeg yn Unig).


Taith Sgio Pasg 2017: gan Nanw Grug

Adroddiad Sgïo Les Deux Alpes 2017
Buom yn edrych ymlaen at y trip sgïo I Ffrainc yn arw, ag roedd y cyffro’n cynnyddu wrth I’r dydd nesau. Roedd angen codi’n fuan bore dydd Gwener, Ebrill y 7fed I ddod I’r ysgol I fynd ar y bws. Cyrrheaddais I mewn I’r ysgol a gweld pawb gyda’u cêsys lachar, cafodd pob un eu llusgo I cefn y bws yn eu tro. Dyma’ daith yn dechrau. Pawb yn eistedd ar y bws yn llawn cyffro, am y daith hir.

Ar ôl cyrraedd y gwesty “Moutet Pied” wedi blino’n lân, rhoddwn ein cêsys mewn ystafell yn y gwesty. Roeddem yn cerrded o gwmpas y pentre fyddwn yn aros yn am y pump diwrnod nesaf yn edmygu’r golygfeydd hyfryd. I unryw gyfeiriad roeddwn yn edrych arno, roedd mynyddoedd uchel wedi’w gorchuddio mewn blanced wen o eira. Aethom ni I nôl ein gêr sgïo I ddefnyddio’r borau tranoeth. Cawsom swper blasus cyn mynd I ein llofftydd. Erbyn hyn roeddwn yn hydynoed fwy cyffroes I sgïo yn y bore.

Gadawom ein ystafell wedi newid tua 7:15 a dod I lawr grisiau I’r ystafell fwyta. Roedd bob math o ddewis yno, grawnfwyd, tost, bara siocled neu ffrwyth. Gyda bôl llawn, rhedais yn ôl I fynnu’r grisiau I wisgo’r ‘sallopettes’ mawr, ‘fleece’ pinc a fy nghot glas. Roeddwn yn hoff o’r lifft I fynd I’r mân sgïo; cylfe I ymlacio cyn dechrau’r sesiwn sgïo. Nancy oedd yn ein dysgu ni. Ar y diwrnod cyntaf, cefais llawer o hwyl yn disgyn I bob man, a blas ar be fydd I ddod.
Wedi blino, cerddais unwaith eto I lawr y grisiau am frecwast. Heddiw, roeddem yn cael mynd yn bellach ar yr eira, ar y “Magic carpet”. Roedd hyn yn llawer o hwyl, a sgïo yr holl ffordd I lawr. Heno, roedd bowlio deg wedi ei drefnu ini ar ôl cael spwer yn y gwesty.

Ar y trydydd diwrnod, roedd y blinder yn fy nharo. Ond cariais ymlaen. Yn y bore, roeddem a y “magic carpet” unwaith eto, ac yn y prynhawn roeddem yn gorfod sgïo I mewn ag allan trwy coniau plastig, a dod yn ôl I fynnu gyda rhaff y nein llusgo, gyda’r haul yn llachar, roeddem yn llosgi yn y gwres. Mi nos, aethom I’r arced a gwario llawer o newid sbar.

Y diwrnod olaf llawn o sgïo oedd y pedwerydd diwrnod. Felly heddiw aethom ar y llethr glas yn y pynhawn. Y diwrnod hwn oedd y gorau o bell ffordd, sgïo ar ochor y mynydd a edmygu’r golygfaedd. Roeddem yn mynd ar y “chair lifft” I gyrraedd y top. Ar y ffordd I lawr roedd yr awel yn chwythu’n gryf yn ein gwynebau. Erbyn diwedd y dydd, aethom ar y llethr yma tua 4 gwaith. Heno oedd y noson olaf, felly aethom ni allan I gael pitsa I swper. Roedd y pitsa’n flasus iawn. Mi wnes I gysgu’n dda y noson yma, wedi blino’n llwyr.

Ar y diwrnod olaf, roedd rhaid dychwelyd a’r gêr sgïo yn ôl I’r siop. Penderfynnais I a rhai o fy ffrindiau I aros ar ôl y bore hwn, I dacluso’r llofftydd a pacio’r cêsys. Erbyn hyn, roeddwn yn edrych ymlaen I fynd adre I weld fy nheulu a cael cysgu’n gwely fy hun, ond roedd yn siom gyrfod gadael Ffrainc. Ar ôl I bawb ddychwelyd o’r llethrau, fe wnaethom ni’r mwyaf o’r haul a mynd I dorheulo. Roedd y bws yn gadael tua pump o’r gloch y.h, ac roeddem adref y diwrnod wedyn tua tri o’r goch.


RAFFL WYAU PASG

footballers

Hoffem ddiolch yn fawr i Mrs Bassett am ei chyfraniad hael o wyau Pasg i’r ysgol yn ystod yr hanner tymor diwethaf. Cafodd disgyblion blwyddyn 7 profiad o fynd o amgylch staff a disgyblion yr ysgol yn gwerthu ticedi raffl ar gyfer y cyfle i ennill y wyau Pasg hyfryd yma. Diolch i’r haelioni cododd yr ysgol dros £200 tuag at gronfa'r ysgol. Diolch yn fawr iawn i bawb wnaeth gefnogi’r achos yma.


CYFANSODDWRAIG IFANC Y DYFFRYN : ENILLWR CAN I GYMRU 2017

Rydym yn hynod o falch fel ysgol o dalent ein disgyblion a chafwyd newyddion ardderchog nos Sadwrn y 11eg o Fawrth wrth i Cadi Gwyn Edwards, disgybl blwyddyn 12, ennill y gystadleuaeth Cân i Gymru 2017 gyda'i chan “Rhydd.”

Mae Cadi yn gerddorol tu hwnt ac wedi bod yn cyfansoddi caneuon ers oedd hi’n ddeg oed. Mae’n feistr ar chwarae’r gitâr, piano ac wrth gwrs canu a braf oedd clywed am ei llwyddiant arbennig. Rydym yn dymuno gorau iddi ac yn sicr byddwn yn clywed mwy am y gyfansoddwraig dalentog yma i’r dyfodol.


Taith gwaith maes daearyddiaeth i Fanceinion

Aeth yr adran Ddaearyddiaeth a chriw TGAU blwyddyn 11 a lefel A ar ddiwrnod o waith maes trefol i Fanceinion ar dydd mawrth, Mawth 21ain. Aethom i ardal Salford Quays i ddechrau i gael gweld yr holl waith ail ddatblygu sydd wedi digwydd yno. Cawsom sgwrs gan weithiwr o’r ganolfan siopa y Lowry Outlet cyn mynd am dro i weld Media City a gwnud ychydig o waith mapio defnydd tir a brasfapio. Ar ol cinio blasus yn ardal y dociau, aethom i weld arddangosfa sut oedd y diwydinat cotwm a thecstiliau yn gweithio yn yr Amgueddfa Diwydiant a gwyddoniaeth – cawsom gyfle yma I grwydro o gwmpas y gwahanol arddangosfeydd diddorol am hanes y diwydiant yn y ddinas.
Yn y prynhawn, cerddasom i ganol y ddinas a chael gweld sut mae’r CBD wedi datblygu. Caswom gyfle i weld sut mae’r ganolfan Arndale yn ymateb i ddiwydiant busnes cyfoes. Cyn mynd adre aethom draw gyda’r bws i weld Stadiwm yr Etihad yn nwyrain y ddinas – cartref Manchester City cyn troi am adref. Cawsom ddiwrnod prysur a diddorol iawn a’r tywydd ffafriol yn bonws ini hefyd. Rydym yn gobeithio fod yr ymweliad wedi ein cynorthwyo i ddeall cyd-destun ddaearyddol trefol a gwahaol iawn i ardal wledig Dyffryn Conwy.


Taith Ymchwil i Hong Kong
plant plant

Yn ystod mis Mawrth bu Miss Japheth bu yn cynrychioli’r ysgol gyda’r Cyngor Prydeinig lle y bu yn ymchwilio mewn i’r defnydd o dechnoleg gwybodaeth o fewn yr ystafelloedd dosbarth. Cafodd y cyfle arbennig i fynd i ymweld â disgyblion ac ysgolion ar draws y ddinas a gweld eu defnydd o ipads a robotiaid o fewn yr ystafell ddosbarth. Dyma oedd gan Miss Japheth i ddweud am ei phrofiad.
“Roedd yn hynod o ddiddorol gweld disgyblion yn defnyddio technoleg gwybodaeth i ddatblygu eu dysgu o fewn y dosbarth. Yn ystod y daith cefais y cyfle i gyfarfod a thrafod a disgyblion o gefndiroedd amrywiol yn ninas Hong Kong. Mae gennym yng Nghymru lawer i’w rhannu a thrigolion ac ysgolion yn Hong Kong a gobeithio y byddwn yn gallu parhau i ddatblygu’r berthynas yma yn ystod y blynyddoedd nesaf.”


CYFANSODDWRAIG IFANC Y DYFFRYN : ENILLWR CAN I GYMRU 2017

Rydym yn hynod o falch fel ysgol o dalent ein disgyblion a chafwyd newyddion ardderchog nos Sadwrn y 11eg o Fawrth wrth i Cadi Gwyn Edwards, disgybl blwyddyn 12, ennill y gystadleuaeth Cân i Gymru 2017 gyda'i chan “Rhydd.”

Mae Cadi yn gerddorol tu hwnt ac wedi bod yn cyfansoddi caneuon ers oedd hi’n ddeg oed. Mae’n feistr ar chwarae’r gitâr, piano ac wrth gwrs canu a braf oedd clywed am ei llwyddiant arbennig. Rydym yn dymuno gorau iddi ac yn sicr byddwn yn clywed mwy am y gyfansoddwraig dalentog yma i’r dyfodol.


Conwy a'r Rhyfel Mawr : "Y Rhwyg"

rhwyg

Mae disgyblion yr ysgol wedi bod yn brysur yn ymchwilio a pharatoi cynhyrchiad drama yn seiliedig ar straeon o adran Dyffryn Conwy yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf., "Y Rhwyg." Bydd dau berfformiad yn cael ei gynnal o'r ddrama hon sydd wedi ei chynhyrchu gan Eilir Jones. Bydd cynhyrchiad yn Neuadd Ysgol Dyffryn Conwy ar nos Fercher y 5ed o Ebrill. Braf byddai cael eich cefnogaeth. Pob lwc i'r disgyblion a'r holl baratoi sydd yn digwydd.

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth


Cwis Dydd Gwyl Dewi

Cyfle i ddisgyblion ennill gwobrau Cymreig drwy gystadlu yn ein Cwis Dydd Gwyl Dewi.


Dydd Gwyl Dewi
plant plant plant

Bu disgyblion a staff yr ysgol yn gwisgo lliwiau cymreig fel rhan o ddathliadau Dydd Gwyl Dewi eleni ar Fawrth y cyntaf gan gasglu dros £300 tuag at Ty Gobaith. Cafwyd cerddoriaeth Cymraeg yn y ffreutur wedi ei drefnu gan y Cyngor Ysgol yn ystod y dydd.


Llwyddiant arbennig gyda Sgio!

footballers

Mae Scott disgybl o flwyddyn 7 wedi bod yn brysur iawn ers cychwyn y flwyddyn yn cystadlu mewn amryw o gystadleuaeth sgïo yng Nghymru a dros y cyfandir.

Ar yr 20fed o Ionawr trafaeliodd i’r Swistir, taith o 22 awr lle y bu am dridiau yn cymryd rhan hyfforddiant ar gyfer cystadlaethau amrywiol. Ar y 26ain o Ionawr bu yn cystadlu mewn ras Giant Slalom, cwrs 250 metr. Mi ddaeth yn 19eg yn y ras gydag amser o 1:22.18. Y diwrnod canlynol bu yn cystadlu mewn ras arall 240 metr o’r enw Stubby Slalom lle ddaeth yn 20fed yn y ras gydag amser o 39.29 munud. Bu hefyd yn cymryd rhan yng nghystadleuaeth Clwb Gogledd Cymru a dod yn gyntaf.

Ar ddiwedd yr holl gystadlu cafwyd noson wobrwyo a bu Scott yn ffodus o gael tynnu ei lun gyda Richard Parks, un o gyn chwaraewyr rygbi Cymru ryngwladol ac sydd bellach yn llysgennad ar gyfer Sgïo yng Nghymru. Ar ddiwedd yr antur anhygoel hon mi gymrodd Scott 25 awr o deithio er mwyn cyrraedd yn ôl i Ogledd Cymru.

Mae Scott wedi ei gofrestru fel rasiwr ar gyfer Sgïo yng Nghymru ac sydd yn aelod o glwb sgïo Plas Y Brenin yng Nghapel Curig. Rydym yn hynod o falch o'i lwyddiant yn ystod y misoedd diwethaf ac yn sicr y byddwn yn cael fwy o hanes ei rasio i’r dyfodol. Pob dymuniad da i ti Scott.


Cyfansoddwraig Ifanc Y Dyffryn

footballers

Rydym yn hynod o falch fel ysgol o dalent ein disgyblion a chafwyd newyddion ardderchog wythnos diwethaf sef bod un o ddisgyblion blwyddyn 12, Cadi Gwyn Edwards a’i chan bop “Rhydd” wedi llwyddo i ddod i’r 10 olaf yng nghystadleuaeth Cân I Gymru 2017.
Mae Cadi yn gerddorol tu hwnt ac wedi bod yn cyfansoddi caneuon ers oedd hi’n ddeg oed. Mae’n feistr ar chwarae’r gitâr, piano ac wrth gwrs canu. Mae ei chyfansoddiad diweddar, “Rhydd”, yn trafod trais o fewn perthynas ac eisiau torri’n rhydd o sefyllfa sy’n eich gwneud i chi deimlo’n gaeth. Mae yn bleser gwrando ar Cadi yn perfformio ei chaneuon sydd bob yn gwefreiddio'r gynulleidfa.
Yn ogystal ag astudio Cerddoriaeth, Ffrangeg, Saesneg, Cymraeg a’r Fagloriaeth Gymreig fel pynciau Lefel A mae Cadi yn brysur yn cefnogi gwahanol weithgareddau o fewn ei chymuned. Mae’n aelod brwd o Aelwyd Llangernyw ac yn aelod o Gôr Hyn yr Ysgol. Cafodd hefyd un o brif rannau ein Sioe Gerdd ddiweddar “Gris” wrth iddi berfformio rôl Rizzo yn ardderchog.
Bydd Cadi yn perfformio yn fyw o lwyfan ‘Can I Gymru' ar nos Sadwrn yr 11eg o Fawrth am 8:30 o’r gloch y nos, byddwn i gyd yn Ysgol Dyffryn Conwy yn ei chefnogi. Rydym yn gobeithio bydd y gan “Rhydd” yn eich plesio chithau hefyd ac y byddwch yn codi'r ffon ac yn bwrw eich pleidlais dros Cadi, y gyfansoddwraig dalentog o Ddyffryn Conwy. Pob dymuniad da i ti Cadi!


Cystadleuaeth Dringo Ysgolion:

Llongyfarchiadau mawr i'r timau brwdfrydig cymerodd rhan yn y cystadeuaeth dringo ysgolion cyntaf. Roedd y cystadlu yn frwd ond death y tim merched blwyddyn 7 ac 8 allan yn y safle gyntaf efo sgor uchel o 260 - ardderchog! Daeth merched blwyddyn 9-11 yn drydedd efo sgor o 153 - da iawn chi genod. Llwyddodd bechgyn blwyddyn 9-11 i ddod gyntaf efo 480 o farciau ac yn sgil llwyddiant bob un o'r timau death yr ysgol gyntaf ar draws y cystadlu efo sgor o 950. Diolch yn fawr i bawb gymerodd rhan a llongyfarchiadau i bob un ohonoch!


Cofio'r Holocost: ymweliad gan Arek Hersh:

footballers

Ar ddydd Mawrth y 31ain o Ionawr, yn dilyn diwrnod Cofio'r Holocost ar y 27ain o Ionawr cafodd disgyblion yr ysgol y fraint o wrando ar profiadau Arek Hersh sydd yn 88 ac yn wreiddiol o Wlad Pwyl. Llwyddodd i oroesi profiadau erchrydus mewn sawl camp yn ystod yr Holocost. Roedd disgyblion sydd yn astudio Hanes o flwyddyn 10 i 13 wedi eu syfrdanu wrth wrando arno yn son am ei brofiadau a death erchrydion yr Holocost yn fyw iddynt wrth iddynt wrando yn astud arno. Roedd yn bleser hefyd croesawu disgyblion a staff o Ysgol John Bright i'r digwyddiad byth gofiadwy hon. Roedd y neuadd yn orlawn. Diolchwn yn fawr iawn i Arek am ddod i rannu efo disgyblion a staff yr ysgol ac i Sharn Asbridge o'r Cymdeithas Cofio'r Holocost yn Llandudno am drefnu y digwyddiad efo Ms Beca Brychan, Pennaeth yr Adran Hanes.Ysgol Dyffryn Conwy - un o YSGOLION ARLOESI NEWYDD ar gyfer Cwricwlwm y dyfodol:

Yn sgil y gwaith hyn a'n cydnabyddiaeth fel Ysgol Arweiniol ar y Fframwaith Llythrennedd a Rhifedd yn genedolaethol, rydym hefyd wedi cael ein adnabod yn ddiweddar fel un o'r 25 Ysgol Arloesi newydd ar gyfer y Cwricwlwm Newydd. Fel Ysgol Arloesi byddwn yn cydweithio efo ysgolion eraill yn Genedlaethol ac yn lleol drwy'r Rhwydwaith Arloesi i ddatblygu y Maes Dysgu a Phrofiad 'Iaith, Llythrennedd a Chyfathrebu'. Bydd hyn yn gyfle arbennig i'n staff, disgyblion a'n rhanddeiliad fod yn ran uniongyrchol o gynllunio a chyfrannu at y Cwricwlwm Newydd i Gymru.

Gallwch ddarganfod mwy am yr Ysgolion Arloesi a'r Cwricwlwm newydd o'r doleni canlynol yn cynnwys cyfraniad Ysgol Dyffryn Conwy fel Ysgol Arloesi Newydd ar BLOG 'Cwricwlwm i Gymru':

http://learning.gov.wales/news/
https://cwricwlwmigymru.llyw.cymru/
http://learning.gov.wales/news/


Categoreiddio Ysgolion 2017:

Categoreiddio Ysgolion 2017: Cliciwch yma am fwy o wybodaeth am berfformiad a Categorieddio yr ysgol ar gyfer 2017

Yn dilyn cyhoeddi Categoreiddio ysgolion 2017 ar y 31ain o Ionawr rydym yn falch iawn o'r cydnabyddiaeth sydd yno eleni o'n gallu fel ysgol i gynnal ein gwelliant, i godi safonau ac i ddatblygu ein hunain a cefnogi ysgolion eraill. Mae'r newid yn ein categoreiddio am ein capasiti i hunan wella o B i A yn cydnabod y gwaith sydd wedi digwydd dros amser i wella safonau, i ddatblygu dysgu ac addysgu ac ymateb i flaenoriaethau yr ysgol ar bob lefel. Rydym hefyd yn gweithredu fel ysgolion arweiniol ar iaith, llythrennedd a rhifedd ac mae'r newid hyn yn cydnabod y gwaith rydym yn ei wneud efo ysgolion eraill ar draws rhanbarth GWE. Gallwch ddarllen mwy drwy'r ddolen uchod yn cynnwys canllaw i rieni am y broses Categoreiddio ysgolion.


Profion Cenedlaethol Rhifedd a Llythrennedd Haf 2017:
Gwybodaeth i rieni blwyddyn 7-9: Profion Cenedlaethol Rhifedd a Llythrennedd Haf 2017. Llythyr ac amserlen y profion. - cliciwch yma.


Cwpan Eryri dan 13:

Llongyfarchiadau mawr i'r tim rygbi dan 13 ennillodd yn eu gem diweddar ar gyfer Cwpan Eryri dan 13 yn erbyn Ysgol Friars. Ennillodd y bechgyn 37 i 10 gyda'r canlynol yn sgorio:

Ceisiau: Tal Taylor -4
Kyle Kelly -1
Morgan Mc Breeze -1
Cain Jones -1
Trosiad: Aron Davies -1

Da iawn chi fechgyn! Diolch yn fawr iawn i Mr Kevin Thomas, Swyddog Rygbi yr ysgol am eu hyfforddi a'u cefnogi i gystadlu.Peldroedwyr Pen-i-gamp!

footballers

Llongyfarchiadau Mawr i Owain Jones a Sam Roberts fuodd yn chwarae peldroed yn erbyn Awstralia i dîm dan-18 Cymru yng Nghaerdydd ar y 19eg o Ionawr. Dyma oedd gan Sam i ddweud am ei brofiadau:

“Eleni rwyf wedi cael yr anrhydedd o chwarae i Gymru dan 18 mewn gêm gyfeillgar yn erbyn TNS. Yn anffodus ni wnaethon ennill y gêm hynny fodd bynnag roedd yn brofiad arbennig o ddatblygu fel tîm. Rwyf hefyd wedi chwarae yn nhîm ysgolion Cymru dan 18 mewn gêm yn erby Awstralia. Ennillodd Cymru 7-4 tro hynny! Rwyf yn gobeithio cael fy newis ar gyfer gemau y ddau dîm i’r dyfodol ac i ennill Capp rhyngwladol am gynrychioli Cymru mewn gêm cystadleuol. Mae twrnament yn fuan ar gyfer tîm bechgyn ysgolion Cymru lle fyddent yn cystadlu yn erbyn Iwerddon, Gogledd Iwerddon, Yr Alban a Lloegr. Rwyf yn gobeithio yn fawr cael fy newis ar gyfer y twrnament yma gan y bydd yn brofiad arbennig ac yn gyfle i ddatblygu fy ngwybodaeth a’n sgiliau a deall dulliau newydd o chwarae. Sam Roberts, Blwyddyn 12

 


Pel Droed:

Llongyfarchiadau mawr i dîm Peldroed y 6ed dosbarth ennillodd eu gêm yn erbyn Syr Hugh Owen 7-2 pnawn dydd Iau 12/1/17. Sgoriodd - Sam Roberts (3), Owain Jones (2), Jac Parry (1), AronHughes (1). Da iawn chi! Maent nawr yn anelu am y gêm nesaf – yn yr 8 olaf yng Nghymru.

Llongyfarchiadau hefyd i Sam Roberts ac Owain Jones, dau aelod o’r tîm llwyddiannus sydd yn cynrychioli Cymru yn erbyn Awstralia ar y 19eg o Ionawr yng Nghaerdydd. Anrhydedd mawr a cyfle arbennig.Noson Agored 6ed Dosbarth

disgyblion ac athrawon
Cliciwch yma
am fwy o wybodaeth am dan y Noson Agored

Cliciwch yma i weld llawlyfr 6ed Dosbarth


Cwrs Arweinyddiaeth Rygbi Lefel 2RGC ac URC

disgyblion ac athrawon
Llawer o ddiolch i staff RGC ac Undeb Rygbi Cymru am drefnu a rhedeg cwrs Lefel 2 Arweinyddiaeth Rygbi llwyddiannus iawn. Mae'r cwrs wedi helpu i atgyfnerthu'r elfennau allweddol o'r fanyleb Addysg Gorfforol Lefel 'A', hy gofynion technegol, tactegol, corfforol, seicolegol a chymdeithasol. Cafodd y disgyblion cyfle i ddatblygu eu sgiliau cynllunio, paratoi, cyflwyno a myfyrio ar sesiynau hyfforddi ar gyfer datblygu chwaraewyr ifanc.

Her Mathemateg

disgyblion ac athrawon
Llongyfarchiadau i’r ddau dîm fuodd yn cystadlu yn yr Her Mathemateg yn ddiweddar. Bu disgyblion o flwyddyn 13 a blwyddyn 11 yn cystadlu.


Gala Nofio yr Urdd

disgyblion ac athrawon
Llongyfarchiadau mawr i ddisgyblion blwyddyn 7 fuodd yn cystadlu yn Gala Nofio yr Urdd yn ddiweddar. Derbyniodd y disgyblion eu tystysgrifau yn ystod gwasanaeth diwedd tymor blwyddyn 7, 8 a 9.

Gwasanaeth Carolau diwedd tymor:

Yn ystod bore olaf y tymor cynhaliwyd gwasanaeth carolau i flynhyddoedd 7 ac 8, a 9 a 10. Roedd hyn yn gyfle i ni ddathlu diwedd y tymor ac ystyried gwir ystyr y Nadolig efo’n gilydd. Diolch yn fawr iawn i’r staff a disgyblion 6ed dosbarth fuodd yn cymryd rhan yn y gwasanaeth ac i Mrs Glenda Barlow a Mrs Rhian Evans am drefnu. Cyfle da i orffen y tymor yn cyd-ganu a chyd-addoli.


Bocsys Nadolig i Blant: Ymgyrch blwyddyn 7-9

disgyblion ac athrawon
Diolch yn fawr i’r holl ddisgyblion ym mlwyddyn 7, 8 a 9 a gyfrannodd at yr ymgyrch bocsys Nadolig i blant eleni. Dros mis Tachwedd llwyddwyd i gasglu 35 o focsys fel rhan o ymgyrch y Cyngor Ysgol i gefnogi gwahanol elusennau. Da iawn chi!


Diwrnod Siwmperi Nadolig 2016: 16/12/16

Llongyfarchiadau mawr i’r tîm COPE blwyddyn 10 a lwyddodd i gasglu dros £400 tuag at elusenau yn cynnwys ‘Achub y Plant’, ‘St John’s Ambulance’ a Hosbis Ty Gobaith drwy gynnal raffl a nifer o weithgareddau eraill yn ystod diwrnod olaf y tymor. Bydd y gwaith yn cyfrannu at un o’u cymwysterau TGAU ac yn cefnogi y 3 elusen mae’r grwp wedi adnabod. Roedd y staff a disgyblion a ennillodd yn y raffl yn gadael yr ysgol yn hapus iawn heddiw! Hoffwn ddiolch ar ran y disgyblion a’r ysgol i’r cwmniau lleol fuodd yn garedig iawn yn eu rhoddion tuag at ymgyrch y disgyblion – diolch yn fawr iawn i chi!


Sioe Gerdd ‘Gris’ yn Ysgol Dyffryn Conwy!

disgyblion disgyblion disgyblion disgyblion
disgyblion disgyblion

 

Perfformiad Anhygoel: Sioe Gerdd ‘Gris’ yn Ysgol Dyffryn Conwy!
Llongyfarchiadau Mawr i’r holl cast fu yn perfformio yn Sioe Gerdd ‘Gris’ dros yr wythnos diwethaf. Roedd y sioe yn anhygoel! Gwledd o berfformiadau cryf iawn gan yr holl cast gan gynnwys y ddau dim o brif gymeriadau fuodd yn rhannu cyfrifoldeb ar a thu ôl i’r llwyfan dros y 4 perfformiad. Ar fore Llun y 12fed o Ragfyr cawsom y pleser o groesawu disgyblion o’n ysgolion cynradd yma i weld perfformiad cyntaf y sioe ac i gymryd rhan yn y perfformiadau yn dilyn gweithdai dros yr wythnosau diwethaf efo Miss Angharad Ellis, Miss Llio Japheth a rhai o’r cast. Roedd eu mwynhad a’u brwdfrydedd yn arbennig – diolch yn fawr iawn disgyblion blwyddyn 5 a 6!

Nos Lun cafwyd y perfformiad cyntaf o’r sioe i’r cyhoedd – y neuadd yn orlawn, y tensiw yn uchel a’r perfformiadau yn rhagorol! Noson cyntaf llwyddiannus iawn. Bu criw menter disgyblion blwyddyn 12 yn cynnal raffl hefyd fel rhan o’u her menter ac yn cynnig paned a bisged i’r cynulleidfa yn ystod y toriad. Roedd pawb yn gadael wedi llwyr fwynhau y profiad o berfformio neu gwylio. Diolch yn fawr iawn i bawb fuodd yn ein cefnogi dros y tair noson.

Ar ôl diwrnod haeddiannol o orffwys ar ddydd Mawrth roedd y perfformiad yn ôl yn y neuadd nos Fercher a nos Iau – y neuadd yn orlawn a’r cynulleidfa yn syfrdannu ar safon uchel y perfformiadau gan y cast a’r prif cymeriadau yn cyfnewid rhwng y ddwy noson. Unwaith eto roedd canmoliaeth uchel iawn i’r perfformiadau proffesiynol iawn gan yr holl ddisgyblion fuodd yn rhan o’r perfformiad – da iawn chi, bob un ohonoch!

Diolch yn fawr iawn hefyd i bob un ddaeth i wylio y perfformiadau; pawb fuodd yn noddi ac yn cefnogi efo’r raffl a’r paned; yr holl staff a partneriaid yr ysgol am eu cefnogaeth hefyd; i’r band a’r cwmni sain (MAD); i’r rhieni am gefnogi yr ymarferion a’r perfformiadau; ac yn arbennig i’n tîm rhagorol yn yr Adran Cerdd a’r Adran Ddrama – Miss Llio Japheth, Miss Angharad Ellis a Mr Chris Roberts! Campwaith anhygoel!Bwletin Rhagfyr:

Bwletin i Rieni - Rhagfyr 2016 - cliciwch yma


Ffug Gyfweliadau Blwyddyn 11

disgyblion disgyblion disgyblion disgyblion

Llongyfarchiadau mawr i flwyddyn 11 ar eu perfformiad yn eu ffug-gyfweliadau dydd Gwener 9/12/16. Braf iawn oedd eu gweld yn eu gwisgoedd ffurfiol a’u gweld yn tyfu yn eu hyder yn ystod y dydd. Cawsant gyfle i gymryd rhan mewn cyfweliadau ffurfiol, gan ennill gwobrau am y cyfweliadau gorau, gwisg mwyaf trwsiadus, CV gorau a’r llythyr cais gorau. Ar ddiwedd y dydd cynhaliwyd seremoni wobrwyo ar gyfer ennillwyr y 7 grwp ynghyd a’r ennillwyr terfynol. Llongyfarchiadau mawr i bawb gafodd tystysgrifau ac yn benodol i Ifan Jones ddaeth gyntaf, Rosie Pearson oedd yn ail ac Amaan Abassi oedd yn drydedd. Diolchwn i bawb o’n cymuned fuodd yn ran o’r broses cyfweld am eu hamser, eu harbennigedd a’u adborth i’r disgyblion. Darllenwch mwy am y disgyblion a’u llwyddiannau yn ystod y dydd yma.


Dathlu gwobr Ysgol y Flwyddyn ar gyfer Addysg Gorfforol 2016: Ymweliad gan Ashley Dykes

disgyblion ac athrawon

Fel rhan o ddathliad Ysgol y Flwyddyn Addysg Gorfforol Conwy 2016 cafodd ddisgyblion blwyddyn 7 ac 8 gyfle i gael cyflwyniad gan Mr Ashely Dykes. Mae Mr Dykes yn Athletwr Eithafol, ennillydd record ‘2X World First’ ac Anturieuthwr Prydeinig enwog. Mae wedi cael ei wahodd i 10 Stryd Downing ar 2 achlysur, wedi ei gefnogi gan enwogion fel Bear Grylls, Sir Ranulph Fiennes, Duncan Bannatyne ac wedi ennill wobr Anurieuthwr y Flwyddyn ym Mhrydain yn 2015. Yn 2016 ennillodd Anturieuthwr y Flwyddyn yng Nghymru hefyd.

Yn 2014 – fo oedd y person cyntaf i gerdded ar draws Mongolia ar ben ei hun heb gymorth, dros Mynyddoedd Altai, y Gobi Desert a Steppe Mongolia – sef 1,500 o filltiroedd mewn 78 diwrnod tra’n tynnu ei offer oedd yn pwyso 120kg efo fo.

Yn 2016 – fo oedd y person cyntaf i gerdded ar draws hyd Madagascar gan deithio drwy y wlad a dros 8 o;r mynyddoedd uchaf ar y 4ydd ynys fwyaf yn y byd – 1,600 milltir mewn 155 diwrnod.

Yn amlwg roedd y disgyblion wrth eu bodd yn gwylio a gwrando ar ei gyflwyniad. Holwyd cwestiynau da iawn ganddynt ar y diwedd. Profiad gofiadwy iddynt!


Gem Rygbi gorllewin RGC dan 15:

Llongyfarchiadau mawr i’r canlynol sydd wedi cael eu dewis i garfan Gorllewin RGC ar gyfer gem yn erbyn Ysgolion Abertawe ar Ddydd Sadwrn, Rhagfyr 10fed sydd i’w chwarae ar gae Saint Helen yn Abertawe.
Hoffwn ei cymeradwyo ar eu hymroddiad i'r sesiynau ymarfer diweddar, a'u llongyfarch ar fod yn rhan o'r garfan ar gyfer y gem yma.

Sam Jones - Dyffryn Conwy a Nant Conwy
Osian Dobson - Dyffryn Conwy a Nant Conwy
Deian Roberts - Dyffryn Conwy a Nant Conwy
Dylan Jones - Dyffryn Conwy a Nant Conwy


Pencampwyr Cymru: Tim Rybgi Merched 2016

disgyblion ac athrawon

Llongyfarchiadau mawr i'r tim o ferched aeth i gystadlu ym Mhencampwriaeth Merched Rygbi RGC yng Nghaerdydd Ddoe! Daethant yn fuddigol dros Gymru. Diolchwn yn fawr i'r genod am eu ymdrechion yn y gemau yn ystod y dydd - rydym yn hynod o falch o'u gallu i gyd-dynnu fel tim a llwyddo yn y modd arbennig hyn! Da iawn chi genod! Diolch hefyd i'w hyfforddwyr - yn benodol Kevin Thomas, a Mrs Nia Roberts aeth a'r criw i gystadlu yn y Brif ddinas. Mae ein diolchiadau hefyd i'n partneriaid sydd wedi ein cefnogi i benodi Swyddog Rygbi.


Gwasanaeth y Cadoediad 11/11/16: Capel Melin y Coed

disgyblion ac athrawon

Ar ddydd Gwener yr 11eg o Dachwedd aeth Pwyll o flwyddyn 10 i gynrychioli yr ysgol yn y Gwasanaeth Cofio dydd y Cadoediad yng Nghapel Melin y Coed. Diolchwn yn fawr iawn am y gwahoddiad ac i Pwyll am gynrychiol yr ysgol yn y Gwasanaeth.

Dros y cyfnod at y dydd hefyd bu disgyblion y 6ed dosbarth yn gwerth bathodynau pabi ar ran y Lleng Brydeinig. Llwyddwyd i gasglu dros £100 tuag at yr ymgyrch. Diolch i’n prif ddisgyblion, Russell Wingfield a Leusa Ellis am drefnu.


Canlyniadau TGAU Gorau Conwy 2016!

disgyblion ac athrawon

Mae Corff Llywodraethol Ysgol Dyffryn Conwy yn falch iawn o gyhoeddi fod yr ysgol, yn ychwanegol i ddathlu ein canlyniadau gorau Haf 2016, hefyd yn dathlu canlyniadau TGAU gorau Conwy yn y prif ddangosyddion TGAU gan gynnwys y canran o ddisgyblion sydd wedi llwyddo i gael 5A*- C neu fwy yn cynnwys Mathemateg a’r Gymraeg a/neu Saesneg. Llwyddodd 73% o’n disgyblion i gyrraedd y dangosydd hwn, yn uwch na thargedu uchelgeisiol yr ysgol o 70% a chyfartaledd Conwy o 52% a Chymru o 60%.
Cliciwch yma am fwy o wybodaeth


Ymwelwyr anghyffredin: 29/11/16
rotari plant

Ar ddydd Mawrth y 29ain o Dachwedd glaniodd balwn aer ar gae Ysgol Dyffryn Conwy yn ystod amser cinio braf a thawel. Roedd gwledd o liw i'r balwn a cryn gyffro gan y disgyblion ddaeth allan i wylio'r balwn yn hedfan ac yna yn glanio. Cafodd y disgyblion gyfle i wylio y criw fu yn ei hedfan yn ei newid o anghenfil llawn aer i becyn trwm a basged i fynd i gefn eu modur. Dipyn o gamp! Amser cinio diddorol iawn i bawb!

Diolch yn fawr iawn i Gareth o flwyddyn 9 am ei luniau gwych o'r digwyddiad!


Ymarferion Sioe Gerdd 'Gris'
rotari plant

Mae ymarferion sioe gerdd 'Gris' yn bwrw ymlaen - dyma gip olwg ar rhai o'r actorion sydd yn cymryd rhan yn y sioe eleni. Tocynnau ar gyfer y perfformiadau ar y 12fed, 14eg a'r 15fed ar werth o dderbynfa yr Ysgol.


Ysgol y Flwyddyn 2016

disgyblion ac athrawon

Cydnabyddiaeth Bwysig i’r ysgol yn Seremoni Blynydol Awdurdod Addysg Conwy, 25/11/16

Rydym yn hynod o falch o gyhoeddi fod yr Adran Addysg Gorfforol wedi eu adnabod fel ‘Ysgol y Flwyddyn 2016’ gan Awdurdod Conwy yn eu seremoni dalthlu llwyddiannau blynyddol nos Wener 25/11/16. Mynychodd aelodau’r Adran Addysg Gorfforol, Mr John Roberts, Dirprwy yr ysgol a disgyblion y cynnwys Llysgenad Ifanc, Angharad Jones Young y dathliad yn Venue Cymru. Mae’r wobr yn cydnabod yr holl waith cwricwlaidd ac allgyrsiol mae’r Adran a’r disgyblion wedi bod yn ei wneud yn ystod y flwyddyn yn hybu ac yn datblygu gweithgareddau allgyrsiol, profiadau addysg gorfforol amrywiol a sgiliau addysg gorfforol disgyblion. Rydym yn hynod o falch o’r cydnabyddiaeth hyn o waith yr ysgol yn y maes. Mae ein diolchiadau yn mynd i’r staff, disgyblion, rheini a’n partneriaid sydd yn ein cefnogi yn frwd ym maes Addysg Gorfforol, Ffitrwydd a gweithgareddau allgyrsiol.

 


Diweddariad Plant Mewn Angen

Bellach rydym wedi casglu dros £1,000 tuag at elusen Plant Mewn Angen!


Plant Mewn Angen

disgyblion ac athrawon

Bu cryn fwrlwm a gweithgareddau yn ystod y dydd heddiw fel ran o ddathlu diwrnod ‘Plant mewn angen’.

Codwyn dros £860 drwy amrywiol weithgareddau yn cynnwys – diwrnod gwisg eu hun; ffair gweithgareddau a danteithion amser cinio; gweithgareddau chwaraeon; taflu spwng at yr athro a gwisg ffansi staff. Cafwyd cryn hwyl a sbri yn ystod y diwrnod. Diolchiadau mawr i bawb fuodd yn rhan o’r gweithgareddau yn enwedig i’r staff a disgyblion fuodd yn arwain ar y gweithgareddau gan gynnwys aelodau y Cyngor Ysgol, Cyngor Chwaraeon, Miss Japheth a Miss Iola Jones.

Yn y lluniau mae’r aelodau staff yn eu gwisgoedd ffansi a rhai o’r stondinau a danteithion ar werth - cliciwch yma

 


Pêl Rwyd

Llongyfarchiadau mawr i’r disgyblion fuodd yn cystadlu yn erbyn St. David’s yn pêl rwyd. Canmoliaeth mawr i Leah 7M ac i Elan 8T a gafodd eu enwebu yn chwaraewraig y gêm yn eu gemau unigol. Da iawn wir i ferched blwyddyn 8 ennillodd 6-4. Cychwyn da iawn i tîm blwyddyn 7 hefyd. Da iawn chi genod!


Cystadleuaeth Llosgfynyddoedd

pupils

 

Llongyfarchiadau i ddisgyblion blwyddyn 9 sydd wedi bod wrthi yn brysur yn creu llosgfynyddoedd fel rhan o’r cystadlu brwd yn yr adran ddaearyddiaeth. Yn y llun mae Tomos ac Aron 9T ennillwyr 2016/17.


AMSERLEN FFUG ARHOLIADAU BLWYDDYN 10,11, 12 a 13 Tachwedd/Rhagfyr 2016

Cliciwch yma i weld yr amserlen


Her Mathemateg Hŷn

Llongyfarchiadau mawr i'r disgyblion blwyddyn 11 a 13 fuodd yn cystadlu yn yr Her Mathemateg Hŷn yn ddiweddar. Bu blwyddyn 11 yn hynod o lwyddiannus gan ystyried mae cystadlu yn erbyn disgyblion 6ed dosbarth oeddynt! Da iawn chi! Llwyddodd y canlynol i dderbyn gwobrau:

Russell Wingfield Gwobr Arian / Silver Award
Meirion Layton Gwobr Arian / Silver Award
Charlott Wright Gwobr Efydd / Bronze
Howard Wingfield Gwobr Efydd / Bronze
Trystan Jones Gwobr Efydd / Bronze
Rosy Pearson Gwobr Efydd / Bronze

Bydd dau grwp yn cystadlu yn y rownd nesaf yn Rydal. Pob lwch i Russell, Charlotte, Howard a Trystan; Meirion, Gwion, Rosy ac Amaan.


Rotari Dyffryn Conwy
rotari plant

Diolch yn fawr iawn i gynrychiolwyr Rotari Dyffryn Conwy a ymwelodd a’r ysgol yn ddiweddar i wobrwyo disgyblion yn ein Hwb Dysgu efo geiriaduron lliwgar. Rydym yn ddiolchgar iawn am eu rhodd gwerthfawr.

 


Arteffactau
disgyblion plant

Bu disgyblion blwyddyn 7 yn ddiweddar yn cyflwyno arteffactau yn eu gwersi hanes. Cafwyd nifer o gyflwyniadau diddorol iawn gan y disgyblion am hanes yr artiffactau buont yn cyflwyno. Cyfle da i rannu hanes ac atgofio lleol a pwysig i’r disgyblion.

 


Seremoni Wobrwyo Addysg Gorfforol a Chwaraeon

pupils

Ar nos Fawrth yr 8fed o Dachwedd cynhaliwyd seremoni dathllu llwyddiant ym maes addysg gorfforol a chwaraeon. Roedd yn noson fendigedig ac yn cyfle da i gychwyn traddodiad newydd yn yr ysgol. Bellach mae cymaint o lwyddiannau ym maes chwaraeon ac addysg gorfforol – yn cynnwys llwyddiannau yn yr elfen pynciol ac academaidd, allgyrsiol a chystadleuol mae hi wedi bod yn anodd cydnabod hynny yn ein seremoni llwyddiant blynyddol. Cyfle felly i gael noson i ddathlu llwyddiannau ym maes chwaraeon ac addysg gorfforol yn unig. Roeddym yn falch iawn o lwyddiannau yr holl disgyblion gafodd wobrau ar y noson. Gallwch ddarllen mwy am y gwobrau yn y llyfryn atodedig.

Roedd y noson hefyd yn gyfle da iawn i gydnabod y cymorth rydym yn ei gael gan clybiau ac asiantaethau allannol gan gynnwys Clwb Rygbi Nant Conwy, Clwb Pysgota a Chlwb Ieuenctid Llanrwst, Clwb Peldroed Llanrwst a swyddogion chwaraeon a ffitrwydd yr Awdurdod Lleol. Roedd cyfle hefyd i groesawu Mrs Ann Davies yn ol i’r ysgol ac i gwmni yr Adran a disgyblion i gyflwyno y gwobrau. Ymysg rhai o wobrau y noson oedd y wobr am y Tim Gorau aeth eleni i’r Tîm Marchogaeth am eu holl llwyddiannau a gwaith caled yn cystadlu yn enw yr ysgol dros y blynyddoedd – roedd cynrychiolaeth da iawn o’r clwb yn y noson. Hoffwn ddiolch hefyd i’r holl rheini ddaeth i gefnogi y noson. Cydnabuwyd cyfraniadau arbennig Angharad Jones Young yn ystod y noson hefyd. Mae Angharad yn Llysgennad Addysg Gorfforol yn yr ysgol a bu ei grwp dawns yn perfformio yn arbennig ar agoriad y noson. Mae gwaith ac ymroddiad Angharad i’w maes diddordeb ac i weithgareddau allgyrsiol yn yr ysgol yn syfrdanol!

Ennillodd Tomos Land wobr Christie Holt sydd yn cael ei wobrwyo yn flynyddol i athletwr gorau yr ysgol yn enw Christie, cyn ddisgybl yn yr ysgol a fuodd farw. Rydym yn hynod ddiolchgar i delu Christie am eu cefnogaeth i’r rhodd ac am eu cefnogaeth ar y noson. Braf iawn oedd gallu cofio Christie a dangos teurnged iddi fel rhan o’r noson. Yn cyflwyno y wobr i Tomos, nododd Mr Roberts y Dirprwy bod talentau Tomos yn llawer mwy na llwyddiannau ym maes Athletau lle mae’n rhagori. Mae Tomos yn dalentog iawn mewn llawer iawn o feysydd – roedd hynny yn amlwg yn y rhestr o lwyddiannau ym maes athletau, chwaraeon traddodiadol a cyfoes mae Tomos wedi bod ac yn cystadlu ynddynt.

Diolch yn fawr iawn i bawb a fynychodd a fu yn cefnogi y noson. Hoffwn ddiolch yn arbennig i’r Adran Addysg Gorfforol am eu gwaith caled ac am drefnu y noson. Mae ein diolchiadau hefyd yn mynd i’n partneriaid WRU, Zip World a Clwb Rygbi Nant Conwy sydd wedi ein cynorthwyo i ddatblygu ac ehangu ein profiadau cwricwlaidd ac allgyrsiol drwy noddi ein Swyddog Datblygu Rygbi, Mr Kevin Thomas. Diolch!

Edrychwn ymlaen at ddathlu eto yn nhymor yr Hydref 2017!

Cliciwch yma i weld mwy o luniau / Cliciwch yma i weld y rhaglen


Dydd y Cofio

Tîm Kayak

Fel rhan o trefniadau Dydd y Cofio, Dydd Gwener 11/11/16 cyfrannodd Pwyll o flwyddyn 10 i wasanaeth yng Nghapel Melin y Coed drwy ganu ei utgorn fel rhan o’r gwasanaeth. Gwnaeth yn arbennig o dda yn y seremoni ac wrth chwarae yn ystod ein munud i gofio yn yr ysgol. Diolch yn fawr iawn iddo am ei gyfraniad.


Ymweliad Cyn-ddisgybl, Tolly Taylor: Project Trust
rotari plant

Yn ddiweddar cafodd disgyblion y 6ed dosbarth gyfle arbennig o gyflwyniad gan Tolly Taylor, cyn ddisgybl yn yr ysgol. Bu Tolly yn ran o gynllun Prosiect Trust Llynedd yn cymryd rhan mewn ymgyrch yn Guyanna i addysgu pobl ifanc ac atal difreintedd. Roedd profiadau arbennig Tolly yn wledd o luniau a hanesion am ei brofiadau yn ystod ei flwyddyn yn gweithio i Prosiect Trust.

Rhannodd ei brofiadau o’i gais a casglu nawdd, drwy ei flwyddyn dramor a’r holl brofiadau gafodd. Gwrandawodd y disgyblion yn arbennig i’w gyflwyniad ysgogol. Braf iawn oedd cael Tolly yn ol yn yr ysgol. Dymunwn yn dda iawn iddo eleni yn y Brifysgol. Dwi’n siwr y daw yn ol eto yn y dyfodol i rannu ei hanesion efo ni!

Cewch fwy o wybodaeth am yr elusen o’r ddolen hon: projecttrust.org.uk


Gwaith Maes Daearyddiaeth Blwyddyn 12
disgyblion disgyblion

Yn ddiweddar aeth disgyblion blwyddyn 12 ar waith maes Daearyddiaeth i Blas Tan y Bwlch. Darllenwch eu profiadau yn yr erthygl canlynol gan Lois Williams - cliciwch yma


Sioe Gerdd ‘Gris’
Tîm Kayak

Rydym yn falch iawn o gyhoeddi y bydd perfformiadau o Sioe Gerdd ‘Gris’ yn cael ei gynnal nos Lun y 12fed, Nos Fercher y 14eg a Nos Iau y 15fed o Ragfyr. Bydd tocynnau ar gael o swyddfa yr ysgol o’r 21ain o Dachwedd. Mae’r ymarferion yn symud ymlaen yn arbennig o dda ac edrychwn ymlaen yn fawr iawn at y perfformiad! Pob hwyl i’r cast!

Cliciwch yma i weld mwy o wybodaeth

 


Cystadleuaeth Tîm Trawsgwald y Sir

Ar brynhawn oer ym mis Tachwedd cystadlodd tîm trawsgwald Ysgol Dyffryn Conwy Mharc Eirias yng nghystadleuaeth y Sir. Llwyddodd ein dysgwyr i ragori eto, gyda nifer ohonynt yn cymhwyso ar gyfer y cylch nesaf o gystadleuaeth sydd i'w gynnal yn Nolgellau yn gynnar yn 2017. Y perfformiadau oedd yn sefyll allan:
Math Thomas 1af
Evan Burgess 2il
Nel Metcalfe 3ydd
1af Tomos Land, a
Gruffudd Edwards 6ed.
Llongyfarchiadau mawr i bob un oedd yn cystadlu!


Cystadleuaeth Ffotograffiaeth

Llongyfarchiadau i Evan, blwyddyn 7 sydd wedi dod yn gydradd gyntaf hefo cystadleuaeth ffotograffiaeth i gyd-fynd â’r gyfres ar S4C ‘Y Gemau Gwyllt’. Y dasg oedd danfon llun o ‘Gymru Wyllt’ .
Roedd gwobrau yn cynnwys camera a dewis o weithgareddau antur.
I weld y darlun cliciwch yma


DIGWYDDIAD ‘SKILLS CYMRU’, VENUE CYMRU

Tîm Kayak

Ar ddechrau Hydref, trefnwyd trip i ddisgyblion blwyddyn 10 a 12 yr ysgol fynychu digwyddiad cenedlaethol ‘Skills Cymru’. Roedd llawer o bethau gwahanol i’w wneud yno o drin gwallt, i goginio i adeiladu. Roedd yn ddigwyddiad gwych i’n disgyblion gael blas a rhoi tro ar wahanol weithgareddau o fewn sectorau gwahanol gyda nifer o gyflogwyr mawr cenedlaethol yn cymryd rhan. Roedd hefyd yn gyfle i dderbyn mwy o wybodaeth am y cymwysterau angenrheidiol i ddilyn gyrfa mewn rhai meysydd pendodol ac i siarad gyda’g arbennigwyr a derbyn cyngor. Cyfle gwych beth bynnag ddiddordeb ein disgyblion. Roedd pawb i weld wedi elwa a mwynhau’r digwyddiad yn fawr gan edrych ymlaen am ddychwelyd y flwyddyn nesaf!

Cliciwch yma i weld mwy o luniau

 


WYTHNOS BRENTISIAETH

Braf iawn oedd cael gwahodd Gyrfa Cymru a siaradwyr gwadd i gynnal sesiwn cwestiwn ac ateb gyda phawb o ddisgyblion blwyddyn 11 ar y 18fed o Hydref fel rhan o wythnos brentisiaeth. Cafodd ein disgyblion gyfle i holi cyflogwr o fewn y proffesiwn ynglyn â gyrfaoedd posibl i'r dyfodol gan gasglu llawer iawn o wybodaeth ddefnyddiol ar gyfer eu dyfodol.


DIWRNOD SGILIAU

Tîm Kayak

Bu dydd Iau'r 6ed o Hydref yn ddiwrnod gwahanol i ddisgyblion Ysgol Dyffryn Conwy wrth i bawb dderbyn diwrnod sgiliau gyda gweithgareddau amrywiol. Bu disgyblion blwyddyn 10 a 12 yn rhan o ddiwrnod sgiliau gyrfaoedd yn Venue Cymru gan ddysgu am y gwahanol yrfaoedd posibl iddynt i'r dyfodol. Roedd blwyddyn 9 hefyd yn datblygu eu gwybodaeth ynglyn â'r gwahanol yrfaoedd a'r opsiynau posibl wedi gadael yr ysgol a chafwyd cyflwyniadau a gweithdai gan Myrddin ap Dafydd o Wasg Carreg Gwalch, Gaz Thomas o Gaz Thomas Media Ltd, Islwyn Jones o Pen y Bryn Falconry a Timm Penn. Cafodd blwyddyn 13 ddiwrnod yn datblygu eu sgiliau adolygu gyda'r cwmni Learning Performance. Roedd blwyddyn 8 yn brysur iawn yn dysgu am Ddiogelwch ar y we gyda gwersi diddorol yn cael eu dysgu gan PC Meirion Williams. Fel rhan o'u pontio i'r ysgol uwchradd cafodd disgyblion blwyddyn 7 weithdai a gweithgareddau Meddylfryd Twf gyda phawb yn cael cyfle i gwblhau her chwaraeon a datblygu eu sgiliau datrys problemau.

Cliciwch yma i weld mwy o luniau


DIWRNOD AILGYCHWYN Y GALON

Ar ddydd Mawrth y 18fed o Hydref cafodd disgyblion blwyddyn 8 ddiwrnod cyffroes a gwahanol wrth iddynt gael y cyfle i ddysgu CPR fel rhan o'r diwrnod ailgychwyn y galon yn genedlaethol. Roeddem yn ffodus iawn fel ysgol o gael dau ymatebwr gyntaf yn y gymuned y gwasanaeth ambiwlans gogledd Cymru gyda ni drwy'r dydd yn rhedeg y gweithdai yn neuadd yr ysgol i grwpiau bychan o flwyddyn 8. Erbyn diwedd y dydd roedd pawb o flwyddyn 8 wedi cael y cyfle i ddysgu'r sgil yma ar gyfer achub bywydau i'r dyfodol.


Gwrs Arweinyddiaeth RYLA

Tîm Kayak

Bu tri disgybl o’r 6ed dosbarth ar gwrs arweinyddiaeth RYLA yn ystod gwyliau yr Haf 2016. Mae’r cwrs yn cael ei drefnu a’i noddi gan Rotari Gogledd Cymru a noddwyd lle ar y cwrs gan Rotari Dyffryn Conwy, Ymddiriedolaeth Llanrwst a’r Ysgol ar gyfer tri disgybl – Tomos, Ffion a Lucy ar y cwrs eleni. Cafodd y disgyblion a’u rhieni gwahoddiad yn ddiweddar at Rotari Dyffryn Conwy ar y 17eg o Hydref i gyflwyno hanes eu profiadau ar y cwrs ac effaith y profiad arnynt. Roedd yn gyfle byth-gofiadwy i ddatblygu sgiliau arwain, sgiliau cydweithio a datrys problemau ac i fwynhau cyfle unigryw i ddysgu drwy profiad yn yr awyr agored yng Nghanolfan Arthog. Aeth Mrs Glenda Barlow, Pennaeth Cynnydd blwyddyn 12 a 13 gyda’r disgyblion i’w cyflwyniadau i’r Rotari. Roedd yn falch iawn o gyflwyniadau hyderus a diddorol y disgyblion yn ystod y noson. Diolchwn yn fawr i’r Rotari am drefnu ac i’r Rotari ac Ymddiriedolaeth Llanrwst am eu nawdd i’r cwrs.

 


Sgiliau Mathemateg
Cymorth ar gyfer datblygu sgiliau mathemateg a rhifedd. Cefnogaeth i ddisgyblion TGAU ar gael am ddim drwy’r ddolen hon - cliciwch yma


Llongyfarchiadau i Tîm Kayak Ysgol Dyffryn Conwy

Tîm Kayak

Bu y tîm yn cystadlu yn frwd ym Mhlas y Brenin ar Medi’r 28ain. Yn y tîm oedd yn cystadlu oedd Tomos Land (arweinydd y tîm), Tomos Jones, Owain Williams, Deio Jones, Sam Roberts, Jacob Duncalf ac Evan Burgess. Mi gystadlodd pob un dwy waith efo’u amser gorau yn cael ei ddyfarnu wedyn ar gyfer lleoliad yn y Regatta. Ar ddiwedd yr holl gystadlu cafodd y tîm y wobr gyntaf! Byddent yn mynd ymlaen i gystadlu yn y rownd nesaf, rownd Eryri yn Llyn Padarn ar y 13eg o Hydref. Pob lwc iddynt yn y rownd nesaf!


DIWRNOD BLASU BLWYDDYN 6
Braf iawn oedd cael disgyblion blwyddyn 6 ysgolion cynradd y dalgylch yn ymuno efo ni am eu diwrnod blasu cyntaf ar ddydd Llun y 3ydd o Hydref. Yn ystod y dydd cawsant gyfle i flasu gwersi: Cerdd, Saesneg, Mathemateg, Technoleg a Ffrangeg. Bu disgyblion y 6ed dosbarth yn eu cefnogi yn ystod y dydd a’r staff a disgyblion yn mwynhau yn fawr eu cwmni. Edrychwn ymlaen yn fawr at eu ymweliadau eraill yn ystod y flwyddyn gan gynnwys perfformiad ‘Gris’ ym mis Rhagfyr, diwrnodau amlgamp efo disgyblion blwyddyn 10, a diwrnodau blasu pynciau eraill. Mi fydd ail ddiwrnod ymweld yn cael ei gynnal ar ddydd Llun y 3ydd o Orffennaf efo noson rhieni y noson honno hefyd.


Peldroed blwyddyn 7

Llongyfarchiadau mawr i dîm Peldroed blwyddyn 7 a ennillodd eu gêm cyntaf 6-2 yn erbyn Ysgol Aberconwy.


Tîm Rygbi Bechgyn

Llongyfarchiadau mawr i’r tîm rygbi bechgyn dan 18 ar eu buddugoliaeth Dydd Mercher 28/9/16 yn erbyn Ysgol Eirias. Ennillodd y tîm o 32 i 12.

Ceisiau 2 - 6 Penri Metcalfe (1), Russell Wingfield (1), Brychan Dafydd (1), Gethin Roberts (1), Kieran Russell (2)

Trosiad 1 -1 Steffan Morris (1)


Llongyfarchiadau
Llongyfarchiadau mawr i Tîm Peldroed dan 18 ennillodd 8-0 nos Lun 26/9/16 mewn gêm cartref rownd gyntaf Cwpan Cymru.


Llongyfarchiadau i’r Tîm Marchogaeth

equestrian team equestrian team equestrian team equestrian team

Llongyfarchiadau Mawr i’r Tîm Marchogaeth fuodd yn cystadlu yn Sir Gaer – canlyniadau arbennig! Llongyfarchiadau i bob un a fu’n cystadlu ac i’r rhieni a teuluoedd fuodd yn eu cefnogi yno. Dyma’r canlyniadau – diolch yn fawr iawn i Ceri am ei harweiniad ac am y diweddariad.

“Dydd Sadwrn 24/9/16

• Tîm Dressage, Mared a Harri Williams, Jac a Twm Cernyw yn 4ydd
• Neidio Gyda Steil Twm Cernyw 3ydd allan o 40 o blant dan 17 oed a jesd n methu allan ar fynd ir Bencampwriaeth yn Adington

Dydd Sul 25/9/16

• Twm Cernyw 2il yn Unigol allan o 58 o blant dan 14 oedac yn sicrhau lle yn y Pencampwriaeth yn Addington
• Tim dan 17 Oed (80 cm) Harriet Williams, Alex Neale, Jac a Twm Cernyw yn gyntaf gyda Jac yn 5ed allan o 77 o gystadleuwyr - rhain hefyd yn sicrhau eu lle yn y bencampwriaeth
• Tim dan 17 Oed (90cm) Harriet Williams, Efa Davies a Jac Cernyw yn 3ydd gyda Harriet yn 3ydd fel unigolyn a Jac yn 4ydd (36 yn cystadlu)

Fe fu Eben Davies a Cari Jones yn cynrychioli'r ysgol hefyd, roedd pawb yn gefnogol iawn o'u cyd aelodau, hyd yn oed yn rhannu esgidiau, gan fod un aelod wedi'w anghofio! Diolch i'r adran ymarfer corff am y crysau rygbi gwych! Pob lwc i bob un fydd yn cystadlu yn y rownd nesaf yn Addington!”


Noson Gwybodaeth Diogelwch y Wê i Rieni

poster poster

Ar nos Fawrth y 27ain o Fedi cynhelir noson gwybodaeth diogelwch y wê i rieni yn Neuadd yr ysgol. Cynhelir y noson gan Dîm Troseddau Seibr Heddlu Gogledd Cymru ar y cyd ag RhGCYCG. Mi fydd swyddog Heddlu yr ysgol, PC Meirion Williams yno hefyd i ateb unrhyw gwestiynau. Am fwy o fanylion cliciwch ar y flier.

Gallwch gael fwy o wybodaeth am y pwnc hefyd o’r safwe canlynol: http://hwb.wales.gov.uk/esafety-parentzone


Cysylltiadau ychwanegol i wefanau cefnogaeth i rhieni:

www.swgfl.org.uk

www.ceop.police.uk

www.thinkuknow.co.uk/parents/


Prif Fachgen a Prif Ferch

prif ddisgyblion

Roedd Dydd Gwener y 16eg o Fedi yn ddiwrnod cyffroes i ddisgyblion chweched dosbarth a staff Ysgol Dyffryn Conwy wrth iddynt bleidleisio ar gyfer ein Prif ddisgyblion newydd. Yn gynharach yr wythnos honno cafodd saith aelod o flwyddyn 13 gyfweliadau gwych gyda’r Uwch Dim Rheoli ac yna ar fore'r 16eg cafodd bob un ohonynt y cyfle i gyflwyno i’w cyd-ddisgyblion eu gweledigaeth am y flwyddyn. Yn ystod y bore bu disgyblion a staff yr ysgol yn pleidleisio ac rydym yn falch iawn o gael cyhoeddi mai ein Prif Ddisgyblion yw Leusa Ellis a Russell Wingfield gyda dau ddirprwy Lucy Brown a Tomos Arfon. Rydym yn dymuno yn dda iddynt yn eu rôl newydd o fewn yr ysgol.


Diwrnod Gwisg ein Hunain
Ar Ddydd Gwener yr 23ain o Fedi 2016 bu hi’n ddiwrnod gwisg ein hunain ar gyfer disgyblion Ysgol Dyffryn Conwy er mwyn codi arian at ddwy elusen sef Jeans for Genes a Macmillan. Bu’r diwrnod yn un llwyddiannus gyda dros £500 yn cael ei casglu, mi fydd yr arian yn cael ei rhannu rhwng y ddwy elusen. Diolch i bawb am eich cefnogaeth.


Noson Agored i rieni a disgyblion blwyddyn 5 a 6 - 4/9/16 4-30pm – 6.30pm
plant

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth


Seremoni Dathlu Llwyddiant 2016: Nos Fawrth 13/9/16

derbyn gwobr
Rhai o’r disgyblion a dderbyniodd Gwobr Rotari Dyffryn Conwy am ganlyniadau TGAU rhagorol gan Mr John Mitchell a Mr Richard Howe o Rotari Dyffryn Conwy.

Ar nos Fawrth y 13eg o Fedi cynhaliwyd Seremoni Dathlu Llwyddiant blynyddol yr ysgol. Roedd y noson yn gyfle i ddathlu llwyddiant arbennig disgyblion yr ysgol yn eu canlyniadau Lefel A, AS, TGAU, Cyfnod Allweddol 3 a Profion Cenedlaethol. Ein gwr gwadd ar y noson oedd Mr Paul Matthews Jones, Pennaeth Ysgol Syr Hugh Owen a cyn-bennaeth yr ysgol. Roedd yn braf ei groesawu yn ôl i’r Dyffryn am berlau o ysbrydoliaeth a chanmoliaeth. Nododd fod yr ysgol yn dathlu canlyniadau uchaf Conwy yn y prif dangosyddion TGAU a blwyddyn arall o ganlyniadau arbennig ar gyfer lefel A. Derbyniodd Luca Carpenna ysgoloriaeth William J Lewis am ganlyniadau uchaf lefel A y flwyddyn. Yn derbyn ysgoloriaeth Dr Harold Williams am eu canlyniadau Lefel A arbennig hefyd oedd Tomos MacDonald a Luyba Donskaya. Derbyniodd Hannah Cash ac Elin Angharad Evans ysgoloriaeth Holt hefyd. Aelodau eraill o’r 6ed dosbarth dderbyniodd ysgoloriaethau oedd Maisie Bowker, Talitha Fenton a Hannah Cash a dderbyniodd ysgoloriaeth Celf Alfred Davies ar y noson. Roeddym hefyd yn ddiolchgar iawn am y gwobrau a dderbyniodd Guto Jones, Tomos MacDonald ac Alannah Russell gan Cymdeithas Hanes Llanrwst tuag at eu astudiaethau o Hanes yn y Brifysgol.

derbyn gwobr
Angharad Jones Young yn derbyn ei gwobr gan Maer Llanrwst

Yn derbyn gwobr Llywodraethwyr yr Ysgol am eu canlyniadau rhagorol AS oedd Tomos Arfon a Russell Wingfield. Bu yn gyfle i gydnabod gwaith Angharad Jones Young efo disgyblion iau yr ysgol a’r dalgylch yn ei gwersi dawns cyfoes. Derbyniodd Angharad wobr Tref Llanrwst gan Maer Llanrwst, Cynghorydd Ian Jenkins.

Yn dilyn canlyniadau gorau yr ysgol yn y TGAU roedd yn braf iawn gallu dalthlu llwyddiant y 9 unigolyn gafod y canlyniadau uchaf mewn blwyddyn arbennig iawn drwy gwobr blynyddol Rotari Dyffryn Conwy. Bu yn gyfle hefyd i longyfarch unigolion a lwyddodd i oroesi anawsterau i gyrraedd eu canlyniadau TGAU drwy wobr cydnabyddiaeth arbennig. Roedd hefyd yn gyfle i gydnabod llwyddiannau Clwb Pysgota yr Ysgol ac i gefnogi eu ymgyrchoedd a’u cystadlu i’r dyfodol. Roedd Presenoldeb uchel hefyd yn cael ei gydnabod ar y noson efo’r 14 disgybl o flwyddyn 7 i 10 llynedd wnaeth ddim golli unrhyw diwrnod rhwng Medi’r 1af 2015 a’r 20fed o Orffennaf 2016 yn derbyn gwobrau a noddwyd gan Cwmni Llew Jones. Roedd gwobrau hefyd i’r 11 disgybl llwyddodd gorau ar draws eu holl bynciau ar ddiwedd blwyddyn 9, ac i’r 15 disgybl wnaeth orau yn y profion darllen Cymraeg a Saesneg, a’r profion rhifedd cenedlaethol ym mis Mai 2016.

Rydym yn ddiolchgar iawn i’n holl noddwyr, i’r rhieni a disgyblion a fynychodd y seremoni gan gynnwys Cadi a Siôn Edwards, Modlen Alun, Elliw Jones ac Angharad Butler fuodd yn perfformio fel rhan o’r seremoni. Diolchwn hefyd i’r holl staff fuodd yn rhan o’r trefniadau ar gyfer ac yn ystod y noson, ac i Mr Paul Matthews Jones ein gwr gwadd. Edrychwn ymlaen nawr at Seremoni Gwobrwyo yr Adran Addysg Gorfforol fydd yn cael ei gynnal nos Fawrth yr 8ed o Dachwedd.

Am fwy o wybodaeth darllenwch rhaglen y noson yma

Cliciwch yma i weld mwy o luniau


Seremoni Gwobrwyo
Byddwn yn cynnal ein seremoni gwobrwyo blynyddol nos Fawrth y 13eg o Fedi a 6.30pm. Bydd hyn yn gyfle i longyfarch yn ffurfiol y disgyblion sydd wedi ennill ysgoloriaethau llywodraethwyr, ysgol a partneriaid lleol am eu canlyniadau Lefel A, AS, TGAU, CA3 a profion cenedlaethol rhagorol. Bydd hefyd yn gyfle i longyfarch disgyblion am bresenoldeb 100% ac am gyfraniadau i gymuned yr ysgol a’r gymuned leol. Ein gwr gwadd ar y noson fydd Mr Paul Matthews Jones. Lluniau a mwy o wybodaeth i ddilyn ar ol y noson.

Ysgol Dyffryn Conwy yn dathlu eu canlyniadau gorau hyd yma!
plant plant plant

Llongyfarchiadau mawr i flwyddyn 11 2016 am ennill canlyniadau TGAU gorau yr ysgol hyd yma!
Darllenwch mwy am eu llwyddiannau yn ein datganiad i’r wasg - cliciwch yma


Canlyniadau Lefel A arbennig 2016
plant plant

Llongyfarchiadau i’n holl ddisgyblion lefel A ar eu canlyniadau arbennig! Dymunwn yn dda iawn i ddisgyblion blwyddyn 13 yn eu llwybrau i’r dyfodol yn y brifysgol, byd gwaith neu coleg addysg bellach. Edrychwn ymlaen yn fawr iawn i glywed eu hanesion a’u llwyddiannau i’r dyfodol. Edrychwn ymlaen hefyd at groesawu blwyddyn 12 yn ol er mwyn parhau efo’u astudiaethau ar y 5ed o Fedi.

Rydym yn falch iawn o’n canlyniadau eleni. Mae’r ysgol wedi llwyddo i gyrraedd 100% yn y prif dangosydd sef bod pob disgybl oedd wedi eu cofrestru am 2 gwrs lefel A neu mwy wedi llwyddo i basio. Mae llwyddiant y disgyblion yn y fagloriaeth Cymreig hefyd i’w ganmol yn fawr eleni efo 98% yn llwyddo i gael y fagloriaeth uwch eleni! Cafwyd nifer uchel hefyd o graddau uchel – mae llwyddiant nifer ohonynt wedi ei gynwys yn natganiad y wasg. Llongyfarchiadau mawr i bob un o’n disgyblion!

Cliciwch yma i ddarllen mwy

Cliciwch yma i weld mwy o luniau


Wythnos Sgiliau a Gweithgareddau 2016
disgyblion
disgyblion
disgyblion
Rhai o swyddogion blwyddyn 12 ar gyfer
y daith gerdded efo Mrs Ann Davies,
Cydlynydd Addysg Iechyd yr ysgol
fuodd yn trefnu’r daith.
Rhedwyr y Daith Gerdded yn cynnwys y 3
buddugol – Tomos Land, Gruffudd Edwards a Dylan Jones. Hefyd yn y llun, Mr Eurig Williams
a Miss Hannah Jones.
Criw cyntaf blwyddyn 7 yn cychwyn ar y daith cerdded efo Miss Angharad Ellis, Pennaeth Cynnydd Blwyddyn 7.

Yn ystod wythnos yr 11eg o Orffennaf bu blwyddyn 7, 8 a 9 yn cymryd rhan mewn nifer o wahanol weithgareddau yma yn yr ysgol ac ar grwydr ar draws Gogledd Cymru. Dyma rai o luniau’r wythnos. Hoffwn ddiolch I’r staff a partneriaid fuodd yn trefnu ac yn cymryd rhan yn ystod yr wythnos. Hoffwn hefyd ddiolch i’n rhieni am eu cefnogaeth i’r wythnos. Roedd yn wythnos prysur a blinedig i ni gyd yn cynnwys amrywiaeth o brofiadau.


Yn ystod yr wythnos bu’r daith cerdded flynyddol drwy’r ardal leol gan gynnwys coedwig Gwydir. Bydd disgyblion yn dewis eu elusen ar gyfer yr arian noddedig ym mis Medi fel rhan o gyfarfodydd fforymau dosbarth a blwyddyn. Llongyfarchiadau mawr i Tomos Land, Gruffudd Edwards a Dylan Jones ddaeth gyntaf, ail a trydydd yn y ras rhedeg ar y diwrnod. Canlyniadau arbennig efo Tomos yn rhedeg y ras mewn 36 munud a 58 eiliad – ardderchog, Tomos! Diolch yn fawr iawn i bawb gymerodd rhan ac i’r rheini sydd wedi noddi ein disgyblion ar gyfer y weithgaredd.


Yn ystod yr wythnos hefyd bu criw o flwyddyn 10 yn datblygu eu sgiliau cyflogaeth drwy nifer o weithgareddau gwahanol yn ystod wythnos sgiliau a profiadau byd gwaith. Rydym yn hynod o falch o’r hyn llwyddodd y disgyblion i’w gyflawni yn ystod yr wythnos. Byddent yn cael cyfle i ddefnyddio ac i arddangos y sgiliau hyn yn ystod ein diwrnod ‘Cyfweliadau’ i flwyddyn 11 yn ystod tymor yr Hydref.


Taith Daearyddiaeth a Hanes i’r Eidal Haf 2016
4 girls 4 girls

 

Yr oedd y daith 2016 i’r Eidal yn addysgiadol ac yn bleserus. Dros y chwe diwrnod fe lwyddom i ymweld â nifer o safleoedd hanesyddol, megis adfeilion hynafol Pompeii, ac ardaloedd daearyddol megis arfordir Amalfi. I mi, diwrnod gorau’r daith oedd ein hymweliad a’r Fatican. Er mai gwlad fechan iawn ydi’r Fatican, mae’n llawn i’r ymylon o hanes crefyddol a phensaernïaeth odidog. Bu cyfle tra roeddem yn Sorrento i ymweld â’r llosg fynydd enwog Vesuvius. Yr oedd y llwybr serth ar hyd y mynydd yn cynnig golygfeydd o’r dref islaw, ac roedd y tywysydd yn darparu gwybodaeth am hanes a daearyddiaeth yr ardal, gwybodaeth fydd yn sicr o ddefnydd addysgiadol i mi yn y dyfodol. Heb amheuaeth mi fyddwn i yn mynychu’r daith yma eto ac rwy’n annog eraill i wneud yr un fath. Yr oedd yn addysgiadol ac roedd digon o amser i hamddena er mwyn i ni gael crwydro strydoedd yr Eidal a phrofi ffordd wahanol o fyw. Shannon Jones, Blwddyn 10

Allan o’r teithiau i gyd, heb os nac oni bai, yr Eidal oedd y gorau. Gyda’i olygfeydd prydferth a’i safleoedd hanesyddol, yn sicr roedd yn daith i’w chofio. Fy hoff ymweliad o bell ffordd oedd yr un i’r Colosseum. Yr oedd yn addysgiadol, ac fe roddodd y cyfle i ni ddilyn yn ol-droed y gladiatoriaid. Hoff le arall gennyf oedd arfordir Amalfi. Buom ni’n teithio ar ei hyd am ran helaeth o’r diwrnod ac roedd y golygfeydd yn rhyfeddol o bob man. Yr oeddem yn gallu adnabod ffordd o fyw gwahanol ac yn gallu profi diwylliant gwahanol. Rhoddodd y daith cwch golygfeydd anhygoel o bersbectif gwahanol i ni o’r trefi ar hyd arfordir Amalfi. Yn bendant mi fyddwn yn dychwelyd ar y daith yma oherwydd yr oedd, nid yn unig yn addysgiadol, ond hefyd yn bleserus, ac mi fyddwn yn sicr yn ei argymell i eraill. Jemma Roberts, Blwyddyn 10

Yn Mehefin eleni, aeth criw ohonom ar daith ysgol i’r Eidal. Yn ystod yr wythnos fe wnaethom ymweld â Sorrento a Rhufain. Yn Sorrento, fe wnaethom ymweld â llawer o safleoedd hanesyddol a daearyddol. Ar y diwrnod cyntaf aethom i Herculaneum, sef pentref gafodd ei ddinsitrio gan y llosgfynydd Vesuvius. Fe wnaethom hefyd gerdded fyny llosgfynydd Vesuvius, a cawsom sgwrs hynod ddiddorol yn llawn ffeithiau gan ddaearegwr arbennigol ar gopa y llosgfynydd. I ni dyma oedd un o’r pethau mwyaf diddorol ar y daith oherwydd fe wnaethom ddysgu llawer o ffeithiau am y llosgfynydd a Napels. Yna aethom i lawr i edrych ar ddinas Pompeii, sydd hefyd wedi cael ei ddinistrio gan Vesuvius, ar ôl cael ei gladdu yn y lludw poeth pan echdorodd y llosgfynydd. Cawsom y cyfle i edrych ar yr holl gyrff a gafodd eu claddu yn y lludw, a cawsom hefyd ein tywys o amgylch Pompeii ei hun. Tuag at ddiwedd ein hamser yn Sorrento, cawsom gyfle i ymweld ag arfordir trawiadol Amalfi a chael nofio yn y môr. Aeth rhai ar daith mewn cwch tra bod eraill wedi dewis cerdded o gwmpas tref Amalfi, i weld yr holl leoedd gwahanol. Ar ddiwedd yr wythnos buom yn ymweld â Rhufain. Yn ystod y cyfnod hwn aethom i ymweld â'r Fatican, a cawsom weld dinas Rhufain a'i thirnodau enwog megis y Colosseum. Ar y diwrnod olaf aethum i siopa o gwmpas canol dinas hardd Rhufain, a cawsom gyfle i ymweld â nifer o fwytai hyfryd a siopau. I gloriannu y cyfan, roedd hwn yn drip ysgol hyfryd, a byddem ein dwy wrth ein bodd yn mynd eto cyn bo hir. Izzy Roberts a Harriet Williams, Blwyddyn 10


Dyddiadau o Bwys

poster dyddiadau pwysig

Bydd yr ysgol yn cau i staff a disgyblion ar ddydd Mercher yr 20fed o Orffennaf 2016 ac yn ail-agor i ddisgyblion ar ddydd Llun y 5ed o Fedi 2016. Manylion pellach am tymhorau a diwrnodau HMS yr ysgol yn ystod 2016/17 ar gael yn y ddogfen yma. Bydd yr ysgol yn agored i ddisgyblion blwyddyn 13 o 9am-12.30pm ar ddydd Iau y 18fed o Awst ar gyfer derbyn canlyniadau Lefel A. Bydd canlyniadau disgyblion blwyddyn 12 ar gael o 10am – 12.30am.

Bydd canlyniadau TGAU disgyblion ar gael iddynt rhwng 9am a 12pm ar ddydd Iau y 25ain o Awst efo cyfle i ddisgyblion sydd yn dymuno dychwelyd i’r 6ed ddod i drafod eu dewisiadau pwnc ar fore y 26ain o Awst rhwng 9am a 1pm.

Bydd cyfle a croeso cynnes i unrhyw ddisgyblion all-dalgylch sydd yn dymuno mynychu ein 6ed dosbarth i ddod am sgwrs rhwng 11am a 1pm ar ddydd Iau y 25ain o Awst neu i wneud apwyntiad ar gyfer bore y 26ain o Awst. Edrychwn ymlaen yn fawr iawn at ddathlu llwyddiannau ein disgyblion ar y dyddiadau hyn yn sgil eu holl waith caled yn adolygu ac eistedd eu arholiadau ac asesiadau allannol. Dymunwn Haf braf iawn i’n holl ddisgyblion a’u teuluoedd dros y gwyliau Haf.


Gwobr Ansawdd Cenedlaethol gan Gynllun Ysgolion Iach Cymru

Mae’r ysgol newydd derbyn Gwobr Ansawdd Cenedlaethol gan Gynllun Ysgolio Iach Cymru yn dilyn ymweliad 2 ddiwrnod gan gynrychiolwyr Llywodraeth Cymru. Yn ystod yr ymweliad cyflwynodd disgyblion o Gyngor yr Ysgol, Cynllun Bwyta’n Iach (BOBs), Cyngor Chwaraeon a Cyngor Eco yr ysgol wybodaeth a thystiolaeth am eu gwaith yn cefnogi lles a iechyd disgyblion yn yr ysgol. Rhai or rhagoriaethau a nodir yn yr adroddiad yw: “y Cyngor Ysgol trefnus a llwyddiannus”; “cyfranogiad disgyblion ar draws yr ystod oedran yn yr ysgol ac aeddfedrwydd y disgyblion wrth ymateb i’w cyfrifoldebau”; “ymddygiad a chwrteisi y disgyblion”. Cydnabuwyd hefyd cyfraniadau gwerthfawr iawn rhai o bartneriaid allweddol yr ysgol fel nyrs yr ysgol, Mrs Sian Edwards a Cwnselydd yr ysgol, Ms Jill Riley. Cafodd gwaith yr Adran Addysg Gorfforol, gan gynnwys yr ystod o weithgareddau allgyrsiol hefyd ei gydnabod fel cryfder yn yr adroddiad.

Yn ei adborth i’r disgyblion yn yr adroddiad, noddodd Mrs Eurwen Hulmston eu bod y disgyblion yn groesawgar ac yn agored iawn yn eu trafodaethau; bod ymddygiad yr holl ddisgyblion yn “ragorol – cwrtais, hapus a croesawgar.’ Nododd hefyd fod yr awyrgylch hapus a dawel yn yr ysgol yn deillio o’r ffaith fod disgyblion yn teimlo yn hapus a diogel yn yr ysgol. Mi aeth ymlaen i nodi: “Mae cyfranogiad disgyblion o fewn yr ysgol yn arbennig o uchel a braf yw gweld pobl ifanc sydd mor barod i rannu eu hamser, eu sgiliau a’u haeddfedrwydd gyda disgyblion eraill i’w cynorthwyo i fyw bywydau mwy iach a mwy diogel. Mae gwaith y Bydis Addysg Rhyw, y Llys Genhadon Chwaraeon, y cyngor ysgol, y BOB’s a thimau’r 6ed yn arbennig o dda. Da iawn chi i gyd.” Mae staff a disgyblion yn falch iawn fod yr holl waith caled, cyfraniadau ac ymddygiad y disgyblion wedi cael ei gydnabod yn yr adroddiad canmoliadwy iawn. Diolchwn hefyd am waith y Cydlynydd Addysg Iechyd yr ysgol, Mrs Ann Davies ynghyd a swyddog cefnogi Conwy, Mrs Wendy Ostler a Pennaeth Cynorthwyol, Miss Llio Japheth am eu holl waith yn paratoi ar gyfer ac yn cydlynnu gwaith yr ysgol yn y maes. Diolchwn yn fawr iawn hefyd i’r staff, disgyblion a partneriaid allweddol a gymerodd ran yn yr ymweliad.

Byddwn yn derbyn y wobr yn ystod seremoni ar y 14eg o Orffennaf a gynhelir gan Awdurdod Addysg Conwy. Gallwch ddarllen yr adroddiad llawn yma.


Codi cyrhaeddiad, cyflawniad a dyheadau plant sy'n derbyn gofal: adroddiad arfer orau
Fel ysgol rydym yn hynod o falch o gydnabyddiaeth ein gwaith yn cefnogi disgyblion sydd mewn gofal fel un o 12 astudiaeth achos yn adroddiad thematig newydd Estyn ar ‘Godi Cyrhaeddiad, Cyflawniad, Dyheuadau Plant sy’n Derbyn Gofal’. Mae’r ysgol wedi ei gydnabod fel arfer dda yn dilyn ein arolwg yn 2014 ac ymweliad dilynol gan Arolygwr Estyn yn nhymor yr Hydref 2015. Mae ein diolchiadau i’r disgyblion a’u rhieni maeth, i’r gwasanaethau cymdeithasol ac asiantaethau allanol sydd yn cydweithio efo ni fel ysgol ac i’r staff yn yr ysgol sydd yn cefnogi ac yn gofalu am ein disgyblion. Gallwch ddarllen yr adroddiad drwy’r cysylltiad canlynol - cliciwch yma


Gwobr Mrs Elizabeth Jones er Côf am Iorwerth 2016
disgybl
disgybl

Hoffwn longyfarch ennillwyr y wobr bwysig blynyddol hon a roddir er cof am Iorwerth gan Mrs Elizabeth Jones. Y disgyblion sydd wedi derbyn y rhodd eleni yw Lowri Jones Bl12, a Peri Smith o flwyddyn 12. Mae lluniau o’u gwaith celf arbennig ynghlwm.


Gwobrau Gŵyl Flodau Eglwys St Crwst
Llongyfarchiadau hefyd i'r canlynol fuodd yn llwyddiannus yng nghystadleuaeth Celf Eglwys St Crwst yn Llanrwst dros y penwythnos diwethaf (3ydd o Orffennaf): 2ail Elen Jones 7 Pandy a 3ydd Gwenllian Lawrance 7Machno. Da iawn chi genod!


Dehongli canlyniadau’r profion Darllen a Rhifedd Cenedlaethol

Mae’r gwybodaeth diweddaraf gan Llywodraeth Cymru am sut mae’r proffion darllen a rhifedd cenedlaethol i ddisgyblion blwyddyn 7-9 yn cael eu asesu wedi ei gyhoeddi ar y linc yma


Eisteddfod Bro Aled

Llongyfarchiadau mawr i’r canlynol fuodd yn llwyddiannus yn Eisteddfod Bro Aled dros y penwythnos. Derbyniodd y disgyblion rhan o’r wobr celf arbennig am eu gwaith celf amrywiol:
Rosie Pearson, Blwyddyn 10 – 1af
Ella Murphy, Blwyddyn 10 – 2ail
Becky Cash, Lauren Taft, Trystan Jones ac Alys Erin Hughes, Blwyddyn 10 – cydradd 3ydd


Seremoni Ffeil Gynnydd Blwyddyn 11

DISGYBLION MEWN GWISG PARTI

Braf iawn oedd dathlu efo blwyddyn 11 yn ystod Seremoni Ffeil Gynnydd blwyddyn 11 ac yna yn dilyn efo Prom arbennig yng Ngwesty’r Eryrod yn Llanrwst. Ein gwraig gwadd ar y noson oedd Ms Alwen Williams, cyn ddisgybl i’r ysgol sydd bellach yn Gyfarwyddwr BT Cymru. Cafwyd cyflwyniad diddorol ac ysbrydol ganddi yn ystod y seremoni wedi ei ddilyn gan cyflwyno ffeiliau cynnydd i’r disgyblion. Yn dilyn y seremoni aeth y disgyblion a nifer o staff ymlaen i westy yr Eagles ar gyfer y prom. Roedd y disgyblion yn wledd o liw yn eu gwisgoedd. Mwynhawyd bwyd a disgo yn y gwesty. Roedd llawer o luniau hefyd yn cael eu tynnu yn ystod y noson gan ffotograffwyr proffesiynol. Cafwyd noson arbennig iawn.


Grant GAD

Datganiad Grant Amddifadedd Ysgol Dyffryn Conwy 2016 - 2017 - cliciwch yma


Ymweliad Blwyddyn 6 a gweithgareddau amlgamp her cymunedol blwyddyn 10

Braf iawn oedd croesawu disgyblion blwyddyn 6 yn ôl i’r ysgol ar gyfer diwrnod ymweld ar ddydd Llun y 27ain o Fehefin. Cafodd y disgyblion gyfle i flasu nifer o bynciau gan gynnwys gweithgareddau drama, technoleg bwyd, addysg gorfforol, daearyddiaeth a gwyddoniaeth. Roedd yn braf iawn croesawu y disgyblion yma a’u gweld yn mwynhau y gweithgareddau, yn ymgartrefu ar y safle ac yn mwynhau cwmni ffrindiau newydd. Ar ddiwedd y dydd cynhaliwyd cyfarfod i rieni a disgyblion er mwyn rhannu gwybodaeth, cael cyfle i brynnu gwisg ysgol/ymarfer corff ac ailymweld a’r ysgol. Edrychwn ymlaen yn fawr iawn at groesawu y disgyblion yn llawn atym ar y 5ed o Fedi 2016 pan fydd yr ysgol yn ail-agor i ddisgyblion yn dilyn y gwyliau Haf.

Bu ymweliadau dilynol hefyd dan arweiniad disgyblion blwyddyn 10 sydd wedi ei hyfforddi i fod yn arweinwyr chwaraeon ar y 29ain a’r 30 ain o Fehefin. Dan eu arweiniad mae disgyblion blwyddyn 5 a 6 disgyblion y dalgylch wedi bod yn gwneud ystod o weithgareddau – er gwaeledd y tywydd! Gweithgareddau yn cynnwys tennis, ffitrwydd a datrys problemau, pelrwyd a pelfasged, rygbi a peldroed. Braf iawn oedd gweld yr holl ddisgyblion yn mwynhau a brwdfrydedd disgyblion blwyddyn 10 wrth eu hyfforddi. Mae ein diolchiadau yn mynd i’n ysgoloion cynradd am eu cefnogaeth ac i‘r Adran Addysg Gorfforol a disgyblion blwyddyn 10 am drefnu y dydd.


Clwb Pysgota yr Ysgol

Llongyfarchiadau mawr i Clwb Pysgota yr ysgol fuodd yn fuddugol yn genedlaethol am bosiect pysgota gwledig. Mwy o fanylion a fideo o’u cyflwyniad nos Wener ar tudalen Facebook Gwasanaeth Ieuenctid Conwy - cliciwch yma
Aeth Dylan Jones a Gruffudd Edwards i’r seremoni ar ran y Clwb. Llongyfarchiadau mawr iddynt!


Gwborau Presenoldeb
disgyblion disgyblion

Llongyfarchiadau i ein holl ddisgyblion sydd wedi llwyddo i gael presenoldeb lawn yn ystod y tymor diwethaf. Y tymor hwn fel rhan o’r raffl presenoldeb gafodd ei gynnal cafodd y digyblion canlynol wobrau. Llongyfarchiadau mawr i chi gyd.

Gwobrau Blwyddyn 7 yn mynd i Poppy, Angharad a Michael; Blwyddyn 8 Rhys a James; Blwyddyn 9 Modlen a Jacob a gwobrau blwyddyn 10 yn mynd i Cail, Chloe a Katie.


Ymweliadau Ysgol y Gogarth

Braf iawn oedd gwahodd ddisgyblion o Ysgol y Gogarth draw i Ysgol Dyffryn Conwy ar brynhawn Dydd Mercher yr 8fed o Fehefin i gymryd rhan mewn gweithgareddau gyda’r Adran Addysg Gorfforol ac arweiniad Mr Ricky Jones. Mae’r gweithgareddau yn cael eu harwain gan ein llysgenhadon aur ac arian sydd wedi cwblhau gweithdy 'Cynhwysiant mewn Chwaraeon.’ Mae’r gweithdy yn cael ei gynnal drwy Chwaraeon Cymru ac rydym yn falch iawn fel ysgol bod ein llysgenhadon ifanc yn defnyddio'r sgiliau a dysgon nhw er mwyn darparu'r gweithgareddau yma i blant Ysgol y Gogarth. Ein llysgenhadon a arweiniodd y sesiwn diwethaf ar Ddydd Mercher yr 8fed o Fehefin oedd Angharad Jones Young, Rebecca Elliot a Harry Thomas a bydd rhai o ein llysgenhadon eraill yn arwain y gweithgareddau yn ystod yr wythnosau nesaf.


Blwyddyn 12 : Gweithdy CV’s a Datganiadau Personol gyda Prifysgol Glyndwr
disgyblion disgyblion Braf iawn oedd cael estyn croeso yn ôl i Brifysgol Glyndwr ar ddydd Iau'r 24ain o Fehefin i gyflwyno a chydweithio gydag ein disgyblion blwyddyn 12 ar ddatblygu eu sgiliau ysgrifennu CV a datganiadau personol. Roedd y diwrnod o fydd mawr i’r disgyblion a datblygwyd nifer o’u sgiliau hanfodol ar gyfer y dyfodol er mwyn eu paratoi ar gyfer gwneud ceisiadau Prifysgol ac ymgeisio am swyddi.

Gwirfoddoli

Cafodd disgyblion blwyddyn 12 yr ysgol gyfle i ddatblygu eu sgiliau arwain a chydweithio ar ddydd Llun y 20fed o Fehefin wrth iddynt wirfoddoli yn Ysgol Gynradd Bro Gwydir gan gefnogi’r athrawon a’r disgyblion gyda'u diwrnod ‘Meddylfryd Twf.’ Bu’r diwrnod yn un llwyddiannus tu hwnt gyda blwyddyn 12 yn annog y disgyblion iau i ddyfalbarhau gyda’r gweithgareddau a’u mwynhau. Rydym yn falch iawn o bob un ohonoch am gynrychioli’r ysgol cystal ag yn diolch i Ysgol Bro Gwydir am ein gwahodd ni draw.


Blwyddyn 10 : Gweithdy Sgiliau Talk the Talk
disgyblion disgyblion disgyblion
Ar Ddydd Mawrth y 21ain o Fehefin trefnwyd gweithdy ‘Talk the Talk’ i bawb o flwyddyn 10 fel rhan o weithgareddau’r adran Saesneg. Cafodd y disgyblion ddiwrnod o weithdy oedd yn datblygu sgiliau cyfathrebu a chyflwyno’r disgyblion. Roedd y diwrnod yn llwyddiant mawr gyda disgyblion yn cyflwyno eu barn yn hyderus ar bwnc o’u dewis nhw a’r ddiwedd y dydd. Bydd y sgiliau yma o fydd mawr i’r disgyblion wrth iddynt baratoi ar gyfer eu harholiadau TGAU flwyddyn nesaf a hefyd i’r dyfodol.

Eisteddfod Yr Urdd
disgyblion disgyblion disgyblion
Pleser o’r mwyaf oedd cefnogi ein disgyblion yn ystod gwyliau’r hanner tymor yn Eisteddfod Yr Urdd Sir y Fflint. Roedd ymdrech ac ymroddiad yr holl ddisgyblion i’w canmol, a diolch arbennig i’r holl rieni a staff a ymunodd gyda ni yn yr eisteddfod i gefnogi. Hoffem fel ysgol longyfarch yn fawr ein hunigolion a ddaeth i’r brig eleni. Braf iawn oedd eich gweld ar y llwyfan a chael gweld eich gwaith llaw ardderchog yn cael ei arddangos ar faes yr Eisteddfod. Ar Ddydd Mercher yr Eisteddfod cafodd Sion Dafydd Edwards a Modlen Alun ail gyda'u Deuawd Cerdd Dant blwyddyn 9 ac iau swynol. Hefyd ar y dydd Mercher cafodd Christopher Sabisky yn drydydd gyda’r Unawd Telyn blwyddyn 7 - 9. Yna ar y Dydd Iau daeth Sion Dafydd Edwards i’r llwyfan unwaith eto gan ennill yr ail wobr yn yr Unawd Bechgyn 7-9. Nid ar y llwyfan yn unig bu llwyddiant, mae gennym dalent amlwg yn yr adran waith cartref a gwaith llaw. Cafodd Cadi Gwyn Edwards 1af a 3ydd yn y gystadleuaeth Cyfansoddi; Lliwen Dafydd Williams - 1af am emwaith Bl.7, 8 a 9; Mali Bleddyn Evans - 2il am gyfres o brintiau monocrom yn yr adran ffotograffiaeth Bl. 7, 8 a 9 ac Elan Williams yn derbyn 1af am wau a llaw/crosio Bl.7,8 a 9 . Rydym yn hynod o falch o bob un ohonoch, llongyfarchiadau mawr i chi gyd.

Er nad chafwyd llwyfan gyda’r parti merched, parti bechgyn, côr, parti dawnsio a chyflwyniad dramatig braf iawn yw cael dweud bod perfformiadau pob un ohonynt o’r safon uchaf ac wedi cael beirniadaethau rydym fel ysgol yn falch iawn ohonynt gyda nifer o’r beirniad yn nodi ein bod yn “agos iawn iawn i’r llwyfan.” Llongyfarchiadau mawr i chithau a diolch i chi gyd am eich holl waith caled.

Cefnogi Cymru
disgyblion disgyblion 16/6/16 – disgyblion yn mwynhau gwylio gêm peldroed Cymru a Lloegr.

Cystadleuaeth creu logo ar gyfer wefan ‘Y Clwb Pysgota Llanrwst’

Llongyfarchiadau mawr i Gruffudd Edwards Bl.9 ddaeth yn fuddugol am y logo gorau i Glwb Pysgota Llanrwst. Ennillodd wobr o £20.

Derbyniodd yr holl aelodau o glwb Pysgota Ysgol Dyffryn Conwy ‘permitt’ trwydded i bysgota am y flwyddyn ar afon Llanrwst gan Mr Pierino Algieri cynrychiolydd o Clwb Pysgota Llanrwst am gymryd rhan yn y cystadleuaeth. Diolch yn fawr iawn i Eifion a Garth am eu gwaith efo'r Clwb Pysgota a'u annogaeth i'r criw gystadlu.


Llongyfarchiadau mawr i’r tîm rygbi merched dan 15
rygbi merched dan 15

rygbi merched dan 15

Llongyfarchiadau mawr i’r tîm rygbi merched 7 bob ochr dan 15 fuodd yn fuddigol ddoe yn rownd derfynol yr Urdd ddoe (9.6.16). Ennillodd y genod yn y rownd derfynol 27:0. Ardderchog merched!

Clwb Llyfrau Darllen Saesneg Scholastic
Mae’r gwybodaeth diweddaraf ar gyfer Clwb Llyfrau Scholastic ar gael drwy’r ddolen canlynol: http://schools.scholastic.co.uk/dyffryn-conwy-sec-lower. Mae pob £1 sydd yn cael ei wario yn y cynllun yn codi 20c tuag at adnoddau addysgol drwy gynllun gwobrwyo Scholastic i ysgolion uwchradd.

Mae’r cyfnod archebu yn cau ar y 17eg o Fehefin, 2016.


Llongyfarchiadau mawr i Tom o Ysgol Dyffryn Conwy - aelod band buddugol cyfres Pwy Geith y Gig 2016!
poster

poster

Bu Tom yn cystadlu yn y gyfres ‘Pwy Geith y Gig?’ diweddar ar S4C a bu yn llwyddiannus yn ennill lle yn y band buddugol. Darlledwyd y gyfres yn ystod yr wythnos hanner tymor a bu’r perfformiad terfynol ar faes yr Eisteddfod yn Sir Fflint yn ystod yr wythnos. Bydd perfformiad cyntaf y band ymlaen ar S4C nos Fercher, 8 Mehefin yn dilyn perfformiad y band ar lwyfan perfformio Eisteddfod yr Urdd Sir y Fflint. Llongyfarchiadau mawr i Tom ar ei lwyddiant a’i berfformiad.

Eisteddfod yr Urdd, Sir Fflint
Llongyfarchiadau mawr i bawb fuodd yn cystadlu yn Eisteddfod yr Urdd, Sir Fflint dros yr hanner tymor. Estynwn llongyfarchiadau penodol i’r canlynol ar eu buddugoliaeth ar lwyfan yr Eisteddfod: Sion Dafydd Edwards, ail yn Unawd y Bechgyn blwyddyn 7-9; Sion a Modlen, ail yn y deuawd cerdd dant; Christopher Sabisky, trydydd yn yr unawd telyn bl. 7-9. Rydym yn falch iawn o bob un fuodd yn cystadlu ac i’r athrawon fuodd yn eu hyfforddi a’r rhieni fuodd yn eu cefnogi. Da iawn chi!


Seremoni Ffeil Gynnydd Blwyddyn 13
staff

disgyblion

Ar fore dydd Gwener y 27ain o Fai 2016 cawsom gyfle i ffarwelio â disgyblion blwyddyn 13 yn ystod eu Seremoni Ffeil Gynnydd. Ein gwestai yn y seremoni oedd yr Athro Arwyn Tomos Jones sydd yn darlithio ym Mhrifysgol Cymru Caerdydd. Roedd yn gyflwyniad arbennig wnaeth ein diddannu ac ysbrydoli ein disgyblion wrth iddynt gyrraedd diwedd eu cyfnod ffurfiol yn yr ysgol.
Roedd cyfle yn dilyn y seremoni i drafod a hel atgofion dros paned a lluniaeth ysgafn. Diolch i pawb fuodd yn cymryd rhan yn y seremoni gan gynnwys ein Prif Ddisgyblion, Hannah Cash a Sam Power ac i’r staff fuodd yn paratoi at y seremoni, yn enwedig Mrs Gwyneth Griffiths fuodd yn gyfrifol am drefnu yr holl ffeiliau a trefniadau yr achlysur braf hyn. Roedd yn achlysur melys iawn pan cyflwynwyd Mrs Griffiths efo blodau gan ddisgyblion y 6ed fuodd hi yn eu cefnogi dros eu cyfnod yn yr ysgol. Dyma fydd seremoni olaf Mrs Griffiths – dymunwn yn dda iawn iddi yn ei ymddeoliad ar ddiwedd y tymor. Dymunwn yn dda iawn i’r disgyblion yn eu cyfnod nesaf o arholiadau a dros y gwyliau Haf estynedig. Edrychwn ymlaen yn fawr at ddathlu eu llwyddiant ar ddiwrnod canlyniadau lefel A, 18/8/16. Pob lwc i chi gyd!

Blwyddyn 12 Ysgol Dyffryn Conwy

disgyblion

Llongyfarchiadau mawr i ddisgyblion blwyddyn 12 ar eu cyflwyniadau Busnes gwych wythnos diwethaf fel rhan o Her Menter y BAC.

Ar ôl misoedd o weithio yn galed yn cydweithio ar ddatblygu eu syniadau busnes eu hunain bu disgyblion blwyddyn 12 Ysgol Dyffryn Conwy ar y 10fed a 11eg o Fai yn cyflwyno eu syniadau i’r Panel o ddreigiau fel rhan o’u Her Menter a Busnes ar gyfer Y Fagloriaeth Gymreig. Cafwyd cyflwyniadau o safon uchel gyda phrototeipiau wedi eu creu a nifer o syniadau diddorol a chreadigol dros ben. Braf oedd gweld entrepreneuriaid y dyfodol yn serennu o flaen y panel.

Llongyfarchiadau mawr i bawb a fy yn rhan o’r cyflwyniadau ac i’r dreigiau.

 

disgyblion

 


"Rocket Science"

planhigion

Mis yma mae'r adran Wyddoniaeth yn cymryd rhan mewn arbrawf cyffroes a diddorol o'r enw "Rocket Science" gyda disgyblion o flwyddyn 7 fel rhan o ymgyrch i godi ymwybyddiaeth o ddylanwad ymchwil yn y gofod ar ein bywydau ni. Plannwyd dau fath o hadau rhai sydd wedi bod i'r gofod a rhai sydd heb. Bydd y disgyblion yn ystod yr wythnosau nesaf yn monitro tyfiant y gwahanol hadau ac yn eu cymharu. Ar ddiwedd y cyfnod byddant yn casglu'r holl ddata ac yna yn dod i'r casgliad pa hadau sydd wedi bod i'r gofod gan anfon eu canfyddiadau i'r European Space Agency. Bydd hyn yn rhoi'r cyfle i ein disgyblion ddatblygu eu gwybodaeth o'r meysydd gyrfaoedd gwahanol sydd ynghlwm a Gwyddoniaeth. Pob lwc blwyddyn 7!


Clyweliadau 'Rondo'
Braf oedd cael gwahodd Cwmni teledu Rondo i'r ysgol mis yma i gynnal clyweliadau ar gyfer rhaglen deledu newydd ar S4C. Bu bechgyn a merched o flwyddyn 8,10,11 a 13 yn rhan o'r clyweliadau gyda'r cwmni ac awdur y gyfres newydd a fydd yn cael ei darlledu'r flwyddyn nesaf. Braf iawn i'w cael cyhoeddi bod Mali Sion o flwyddyn 11 wedi bod yn llwyddiannus ac wedi cael ei galw yn ôl ar gyfer ail glyweliad. Rydym yn dymuno pob llwyddiant i ti Mali.

"King Lear"Aeth criw o ddisgyblion chweched dosbarth i weld perfformiad o'r ddrama enwog "King Lear" gan gwmni Theatr Tarawa yn y Royal Exchange Theatre Manceinion ar y 5ed o Fai gyda'r Adran Saesneg. Roedd y disgyblion a'r staff wedi mwynhau yn fawr. Roedd y perfformiad yn cynnwys golygfeydd trawiadol iawn, er enghraifft pan yr oedd hi'n glawio tu mewn i'r theatr! Bydd y perfformiad yma yn paratoi ein disgyblion tuag at eu harholiad Saesneg Llen yn yr haf. Pob dymuniad da i bob un ohonynt.


Gweithgareddau STEM Cymru
Braf oedd gwahodd Stem Cymru atom fel Ysgol i’r adran Dechnoleg dan arweiniad y Pennaeth Adran Mrs Heledd Griffiths i gynnal gweithgareddau a chodi ymwybyddiaeth ynglyn â sgiliau coding er mwyn paratoi ein disgyblion tuag at yrfa mewn byd busnes yn y dyfodol. Cafwyd canmoliaeth mawr i’r disgyblion a’r gweithgareddau. Cafodd criw o ddisgyblion o flwyddyn 7 a 8 y cyfle i fod yn rhan o’r gweithgareddau.

“Roeddwn wedi mwynhau gwneud y gweithgareddau STEM. Fy hoff ran oedd creu’r goleuadau traffig gyda’r cyfrifiadur a’r goleuadau LED. Mi wnes ddysgu llawer o’r diwrnod.” Chelsea, Blwyddyn 7.


Llwyddiannau ym maes chwaraeon

chwarel

Llongyfarchiadau i ddisgyblion blwyddyn 10 am gwblhau'r cymhwyster Arweinydd Chwaraeon. Er mwyn cwblhau'r cwrs trefnodd y disgyblion ddiwrnod llwyddiannus o weithgareddau ar gyfer disgyblion blwyddyn 5 a 6 Ysgol Bro Gwydir.

Llongyfarchiadau mawr hefyd i tim 7 bob ochr rugby bechgyn blwyddyn 7 fuodd yn fuddigol yn eu twrnament ar ddydd Gwener y 29ain o Ebrill.

chwarel
chwarel

Amserlen arholiadau ac adolygu blwyddyn 11 2016 diweddaraf

Cliciwch yma i lawrlwytho'r amserlen


Trip Bethesda 2016

chwarel

Fel rhan o’n cwrs llafar Lefel A Cymraeg, fe aethom fel dosbarth i Fethesda i gyfarfod yr awdur John Elwyn Hughes a oedd yn ffrindiau da â Charadog Prichard, sef awdur y nofel Un Nos Ola Leuad rydym wedi ei hastudio. Cawsom fynd ar daith difyr gyda J. Elwyn Hughes o amgylch y pentref a fe ddangosodd i ni llawer iawn o leoliadau a oedd yn cael eu crybwyll yn y nofel UNOL. Dechreuom ein taith ar droed drwy stryd fawr Bethesda gan gael cyfeiriad at Y Blŵ Bel, Y Rheinws, Capel Bethesda a llawer mwy sef adeiladau sydd yn y nofel. Yna aethom ar y bws mini heibio mannau a ddylanwadodd yn fawr ar Caradog Prichard wrth ysgrifennu’r nofel e.e. y cwt glo yr oedd ei fam wedi cloi ei hun ynddo, ac aethom ar hyd y Lon Bost sydd yn cael ei chyfeirio ati yn aml yn y nofel gan weld cip olwg o’r Cae Pêl-droed sy’n cynnal y gêm fawr yn y nofel. Buom yn lwcus hefyd i gael caniatad i fynd at Chwarel y Penrhyn i weld ble gollodd tad Caradog Prichard ei fywyd. Gwelsom lawer o’r lleoliadau roedd y bachgen yn y nofel yn mynd iddynt fel Ysgol Glanogwen (Rysgol), Eglwys Glan Ogwen (Reglwys) a’r cartrefi roedd C.P wedi byw ynddynt. Cyn gadael cawsom ein tywys gan J.Elwyn Hughes i’r fynwent lle mae bedd Caradog Prichard a’i wraig Mati, gan gyfeirio at feddi unigolion enwog eraill yr ardal fel R.Williams Parry. Cawsom ddiwrnod diddorol a defnyddiol iawn a wnaeth ehangu ein dealltwriaeth a rhoi darlun byw o’r nofel gan ein paratoi at yr arholiad llafar.

Cara Bryn Williams. 13C

chwarel

Ennillwyr Cwpan Eryri

y tim

Llongyfarchiadau mawr i dîm rygbi bechgyn dan 13 Ysgol Dyffryn Conwy ennillodd Cwpan Eryri neithiwr yn y gêm derfynol yn Ysgol Syr Hugh Owen neithiwr (20/4/16). Llongyfarchiadau mawr hefyd i’r tîm rygbi merched Ysgol Dyffryn Conwy dan 15 ennillodd 5 rownd yn ystod y dydd gan ddod yn fuddugol ym mhob un ac ennill y rownd derfynol! Canlyniadau arbennig iawn i’r ddau dîm. Diolch yn fawr iawn i Mr Kevin Thomas, Swyddog Rygbi yr ysgol am yr holl drefniadau ac i’r rhieni a staff fuodd yn cefnogi y timau.


Llongyfarchiadau!

plant plant Llongyfarchiadau mawr i'r canlynol: Tomos Arfon, Russell Wingfield ac Annest Jones, blwyddyn 12 fuodd yn fuddigol wrth gystadlu yn y Cystadleuaeth Dadansoddwyr Ifanc yn Adran Cemeg Prifysgol Bangor dros gwyliau'r Pasg. Rydym yn falch iawn o'u gwaith fel rhan o'r cystadlu ac o'r tlws sydd wedi ei gyflwyno i'r ysgol yn sgil eu gwaith. Diolchwn hefyd i Dr Mark Thomas, Pennaeth yr Adran Cemeg am drefu iddynt gystadlu. Bydd gweithdy dilynol yn yr ysgol yn dilyn eu gweithgaredd.
plant

Sports Relief

Braf iawn oedd gweld gymaint o ddisgyblion Ysgol Dyffryn Conwy yn mynd ati i gasglu arian ar gyfer elusen "Sports Relief" cyn gwyliau'r Pasg. Dan arweiniad ein Cyngor Chwaraeon yr ysgol cynhaliwyd nifer o weithgareddau chwaraeon yn ystod amser dydd Gwener y 13eg o Fawrth er mwyn codi arian at yr elusen. Yn ogystal â hyn bu disgyblion blwyddyn 7, 8 a 9 yn gweithio mewn timoedd o fewn eu gwersi chwaraeon i redeg marathon noddedig. Casglwyd dros £800 tuag at yr elusen. Hoffem fel ysgol ddiolch yn fawr i bawb a fu yn rhan o'r ymgyrch.

Myfyrwyr Yn Awyddus i godi Ymwybyddiaeth o Awtistiaeth
plant

Mae disgyblion chweched dosbarth Conwy yn awyddus i helpu i godi ymwybyddiaeth o'r materion a'r anawsterau sy'n wynebu plant a phobl ifanc ag Anhwylderau Sbectrwm Awtistiaeth (ASD). I nodi Wythnos Ymwybyddiaeth Awtistiaeth Ysgolion [14-18 Mawrth 2016] mae Tîm ASD Conwy wedi bod yn cyfarfod myfyrwyr chweched dosbarth mewn ysgolion uwchradd lleol i rannu gwybodaeth ac adnoddau a gynhyrchwyd gan y Gymdeithas Awtistiaeth Genedlaethol am awtistiaeth. Diolch i rodd hael o amser bws a gyrrwr gan Arriva Cymru Y Rhyl, roedd modd i'r Tîm Allgymorth ASD ymweld ag Ysgol Dyffryn Conwy ar y diwrnod.

Gwahoddwyd myfyrwyr y chweched dosbarth ar y bws ym mhob ysgol i gael gwybod mwy am Awtistiaeth ac i gasglu adnoddau y byddant yn gallu eu defnyddio mewn gweithdai a gwasanaethau ysgol yn ystod yr wythnosau nesaf, wrth iddynt helpu i ledaenu'r gair ymhlith eu cyd-ddisgyblion am pam ei bod mor bwysig i ddeall a derbyn awtistiaeth.

Dywedodd y Cynghorydd Wyn Jones, Aelod y Cabinet dros Addysg, "Mae'r Tîm Allgymorth ASD yn rhan o Wasanaeth Addysg Conwy ac maent yn cefnogi plant a phobl ifanc sydd ag awtistiaeth i gael mynediad i ysgolion prif ffrwd. Rhan fawr o integreiddio yw helpu pobl eraill yng nghymuned yr ysgol i ddeall bod awtistiaeth yn gyflwr sbectrwm sy'n effeithio ar bob unigolyn yn wahanol.

Nod yr ymweliadau ag ysgolion yr wythnos, yn ogystal â’r gweithdai a’r cynulliadau a drefnwyd gan y chweched dosbarth eu hunain, yw ceisio helpu disgyblion i ddeall y rhwystrau y mae pobl yn eu hwynebu a sut y gellir goresgyn y rhwystrau hyn gyda'r addasiadau a'r cymorth iawn.

Neges Bwysig - Gwyliau y Pasg

Bydd tymor y Gwanwyn yn gorffen i ddisgyblion 3.30pm ar ddydd Mercher y 23ain o Fawrth eleni. Mae dydd Iau y 24ain o Fawrth yn ddiwrnod HMS a dydd Gwener y 25ain yn Gwyl Banc eleni. Bydd yr ysgol yn ail-agor i staff a disgyblion ar ddydd Llun yr 11eg o Ebrill, 2016. Dymunwn Pasg Hapus i'n holl disgyblion, staff a'u teuluoedd.


Disgyblion AS/lefel A Daearyddiaeth yn trafod gwahanol sefyllfaoedd llifogydd
plant plant plant

Yn y lluniau mae aelodau o’r gymuned a disgyblion cwrs AS/lefel A Daearyddiaeth Ysgol Dyffryn Conwy yn trafod gwahanol sefyllfaoedd llifogydd er mwyn casglu barn pobl ifanc am lifogydd. Bydd yr NRW yn defnyddio y barn a gasglwyd er mwyn gwella eu cynlluniau gwahanol i leihau effaith llifogydd o amgylch Cymru.


Gwybodaeth am Brofion Rhifedd a Llythrennedd Blwyddyn 7, 8 a 9 2016
plant

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

Llythyr am brofion Rhifedd a Llythrennedd Blwyddyn 7, 8 a 9 2016 - cliciwch yma


Perfformiadau Drama Blwyddyn 12
2 fachgen

Nos Wener y 4ydd o Fawrth estynnwyd croeso i rieni a disgyblion i wylio perfformiadau drama disgyblion blwyddyn 12.

Cafwyd cynulleidfa wresog i’r tri pherfformiad. Perfformiodd y disgyblion detholiad o’r ddrama “Y Crochan’ / The Crucible’ gan Arthur Miller, yn ddwyieithog, yn arddull yr ymarferwr Berkoff a theatr gorfforol gan ddilyn gyda dau berfformiad dyfeisiedig o arddull Theatr Greulondeb yr ymarferwr Artaud. Roedd un perfformiad wedi ei selio ar hanes dioddefaint yr ail ryfel byd a’r llall o amgylch iechyd meddwl.

Hoffai’r adran Ddrama ddiolch o galon i’r rhieni, disgyblion ac athrawon a gefnogodd yr achos, noson lwyddiannus dros ben.

2 fachgen

Trip blwyddyn 9 : Cyfiawnder y Dydd

Bu criw bychan o ddisgyblion blwyddyn 9 yn rhan o weithdai drama ‘Cyfiawnder y Dydd’ yn Llandudno ar ddydd Gwener y 4ydd o Fawrth. Yn ogystal â chael dysgu yn ymarferol am y system gyfiawnder cafodd y disgyblion y cyfle i ymweld â’r llys yn Llandudno. Diolch i Theatr Clwyd a Heddlu Gogledd Cymru am y cyfle i fod yn rhan o’r diwrnod, profiad bythgofiadwy i ddisgyblion Ysgol Dyffryn Conwy.


Ymweliad Dr Ruth Hussey, Prif Swyddog Meddygaeth Cymru
2 boys

Ysgol Dyffryn Conwy yn edrych ymlaen at ymweliad Dr Ruth Hussey, Prif Swyddog Meddygaeth Cymru. Mae Dr Hussey yn gyn-ddisgybl o’r ysgol ac yn ymweld i siarad efo disgyblion y 6ed dosbarth a blwyddyn 11 am lwybrau gyrfa ym maes meddygaeth a iechyd. Gallwch ddarganfod mwy am swydd Dr Hussey drwy y linc yma

2 boys

Dathliadau Dydd Gŵyl Dewi
2 fachgen

Roedd diwrnod Gŵyl Ddewi 2016 yn ddiwrnod i ddathlu. Cychwynnodd y dydd efo gwasanaeth Dydd Gŵyl Ddewi. Yn ystod yr wythnos cymerodd disgyblion blwyddyn 7, 8 a 9 ran mewn cwis enwogion Cymru. Morgan Jones oedd yr ennillydd. Yn y llun mae’r disgyblion ddaeth yn ail ac yn drydydd.

 

4 digybl Roedd dipyn ymlaen yn yr ysgol yn ystod y dydd gan gynnwys cyfle i wrando ar gerddoriaeth Cymraeg yn ystod amser egwyl a cinio. Diolch i aelodau’r 6ed dosbarth am rannu eu sgiliau ‘D.J.’! Roedd y diwrnod hefyd yn gyfle i ddisgyblion a staff gefnogi ymgyrch elusen Macmillan Cancer Care gan gyfrannu drwy brynnu un o gennin pedr yr ymgyrch.
2 fachgen Ennillwyr eraill ar y dydd oedd Patrick Lynch o flwyddyn 9 sydd wedi ennill cystadleuaeth ysgrifennu creadigol. Llongyfarchiadau mawr iddo – derbyniodd ei wobr yn ystod y gwasanaeth. Bu hefyd yn gyfle i gynnal ein raffl presenoldeb – llongyfarchiadau i’r disgyblion o flwyddyn 7, 8 a 9 ennillodd yn y raffl ac i’r holl ddisgyblion sydd wedi llwyddo i gynnal eu presenoldeb 100%.

Her Mathemateg

Llongyfarchiadau mawr i ddisgyblion Bl 10 ac 11 fu yn cystadlu mewn her mathemateg yn ddiweddar. Llwyddodd y disgyblion i ennill 2 wobr aur, 3 arian a 6 efydd rhyngddynt sydd yn ganlyniad arbennig! Diolch i ‘r Adran Fathemateg am drefnu a hyfforddi.

Hannah Roberts 65 Aur Gwion Jones 50 Arian Owain Vaughan 44 Efydd Ar on Hughes 43 Efydd
       
Howard Wingfield 65 Aur Rosy Pearson 54 Arian Brenig Hughes 50 Arian Ifan Jones 49 Efydd
       
Efa Davies 47 Efydd Aiden Quilter 46 Efydd Trystan Jones 40 Efydd  

Darllen er mwynhad: Saesneg

Rydym newydd trefnu i gychwyn clwb Llyfrau Scholastic (Scholastic Book Club). Mae’n bosib bellach i ddefnyddio hyn ar gyfer archebu llyfrau drwy’r we ar unrhyw adeg. Er mwyn defnyddio’r adnodd, cliciwch yma. Am bob £1 sydd yn cael ei wario bydd yr ysgol yn derbyn 20c tuag at adnoddau i gefnogi darllen.


Banciau Bwyd
plant

Yn ystod ein gwersi tiwtorial eleni cawsom ni fel disgyblion blwyddyn deg Ysgol Dyffryn Conwy'r cyfle i drafod materion cymdeithasol cyfoes fel tlodi yn ystod ein gwersi tiwtorial. Cawsom gyfres o gyflwyniadau gan ein tiwtoriaid yn cynnwys gwybodaeth a ffeithiau am y pwnc ac am y cymorth sydd ar gael i bobl a theuluoedd mewn angen. Wedi i ni edrych ar y pwnc yn gyffredinol, buom yn canolbwyntio’n benodol ar fanciau bwyd, gyda’r bwriad o gefnogi Banc Bwyd Conwy fel rhan o’n hymgyrch elusennol eleni.

Ynghyd ag aelodau eraill o Fforwm Blwyddyn 10, mi wnes i ystyried sut i godi ymwybyddiaeth am ein prosiect elusennol a sut gael pawb o’r ysgol i gyfannu ac yn rhan o’n gwaith da. Ar ôl rhannu syniadau fe wnaethom benderfynu cynnal cyfres o wasanaethau ar gyfer bob blwyddyn yn yr ysgol. Yn ystod y gwasanaethau yma roeddem fel aelodau o’r fforwm blwyddyn yn cyflwyno gwybodaeth am y Banciau bwyd a’u pwrpas a chodi ymwybyddiaeth disgyblion Ysgol Dyffryn Conwy ar sut gallant gefnogi ein hymgyrch Banc Bwyd Conwy. Roedd hyn yn gyfle da i ni esbonio i bawb sut i gyfrannu ac am y mathau o fwydydd y byddai’r fforwm a’r ysgol yn eu casglu. Rhoddwyd posteri o amgylch yr ysgol hefyd i godi ymwybyddiaeth y disgyblion a staff yr ysgol.

Mae’r prosiect wedi bod yn llwyddiannus dros ben ac rydym yn hynod o falch o’r ymateb rydym wedi ei gael gan ein cyd-ddisgyblion ac aelodau o’r staff. Mae’r gefnogaeth wedi bod yn wych ac rydym yn werthfawrogol iawn o’r holl ymdrech. Rydym eisiau diolch yn fawr iawn i bawb sydd wedi cyfrannu, gan gefnogi nid yn unig disgyblion yr ysgol ond hefyd o’r aelodau o’r gymuned leol sydd hefyd wedi cyfrannu.

Gan Rosy Person, blwyddyn 10

plant

'Pnawn Da' S4C
plant plant

Bu ymweliad gan gwmni Tinopolis i'r Adran Ddaearyddiaeth ar ddydd Mercher y 10fed o Chwefror i drafod llifogydd yn Llanrwst a'i effaith ynghyd a'r cysylltiad efo'r cwricwlwm Daearyddiaeth. Bu'r criw yn cyfweld Mr Carwyn Williams, Pennaeth yr Adran Ddaearyddiaeth ynghyd a disgyblion y 6ed dosbarth, Ilan a Branwen. Roedd diddordeb mawr ganddynt yn safle'r ysgol hefyd, yn enwedig ein afon a'r effaith mae'r glaw trwm eleni wedi ei gael ar llif y dwr. Bydd yn ran o raglen Pnawn Da wythnos nesaf.


Mwynhewch yr hanner tymor!

Dymunwn yn dda i'n disgyblion, rhieni a staff dros yr hanner tymor. Bydd yr ysgol yn agor eto ar ddydd Llun yr 22ain o Chwefror.


Amserlen Arholiadau 2016

Neges i rieni blwyddyn 10, 11, 12 a 13 - mae copi drafft o amserlen arholiadau eich mab/merch wedi ei rannu efo'ch mab merch ar yr 11/2/16.


'Pawb a'i Farn' S4C

Disgyblion Ysgol Dyffryn Conwy ar raglen 'Pawb a'i Farn' o Llanrwst nos Iau 11/2/16.


Philippa Tuttiett - Chwaraeon i ferched

Profiad arbennig i hybu chwaraeon ymysg merched: Ar ddydd Mercher y 10fed o Chwefror cafodd disgyblion yr ysgol gyfle arbennig i gyfarfod, glywed gan a cymryd rhan mewn gweithgareddau ymarferol efo un o Llysgenhadon SKY ar gyfer hybu chwaraeon i ferched. Ymunodd Philippa Tuttiett a'r disgyblion gan rhannu ei phrofiadau ac ysbrydoli disgyblion CA3 a CA4 yn ystod y dydd. Mae Philippa yn ymweld a nifer o ysgolion fel ran o'i gwaith yn hybu athletau ac ymarfer corff ar draws y wlad dan nawdd cwmni Chwaraeon 'SKy Sports'. Roeddym yn falch iawn o'i chroesawu i Ysgol Dyffryn Conwy am y diwrnod.


Llongyfarchiadau i ddisgyblion BOBs yr ysgol

Llongyfarchiadau i ddisgyblion BOBs yr ysgol sydd wedi bod yn datblygu eu gwybodaeth am fwyta yn iach ac wedi cynnal gweithdai i ddisgyblion cynradd yn ystod y Gwledd Fwyd yn Glasdir ar y 4ydd a 5ed o Chwefror. Llongyfarchiadau hefyd i Sam a Lowri o flwyddyn 8 fuodd yn gweithio fel mentoriaid i’r criw BOBs ym mlwyddyn 7.


Tîm Rygbi dan 16
plant

Llongyfarchiadau mawr i Tîm Rygbi dan 16 Ysgol Dyffryn Conwy ar eu llwyddiant yng ngêm Cwpan Cymru pnawn dydd Gwener y 29ain o Ionawr.


Disgybl Llywodraethwyr
plant

Llongyfarchiadau i Prif Fachgen a Prif Ferch yr Ysgol ar gyflawni eu hyfforddiant fel Disgybl Llywodraethwyr.


Ysgol yn Croesawu cyn-ddisgybl yn ôl
plant

Ar yr 8fed o Ionawr cafodd disgyblion chweched dosbarth Ysgol Dyffryn Conwy, Llanrwst, y fraint o wrando ar gyflwyniad am gynllun Ysgoloriaeth Lloyds gan gyn-ddisgybl o’r ysgol. Daeth Victor Hewitt, sydd erbyn hyn yn astudio gwleidyddiaeth ym Mhrifysgol Warwick, i’r ysgol ar fore dydd Gwener i roi sgwrs ddiddorol am werthoedd cynllun Lloyds. O fewn munudau, roeddem wedi dysgu llawer am y rhaglen, sy’n cael ei rhedeg gan Grŵp Bancio Lloyds ac sy’n cefnogi pobl ifainc o deuluoedd incwm-is sy’n mynychu un o’r wyth prifysgol o fewn y rhaglen. Mae’r prifysgolion sy’n cymryd rhan yn cynnwys Prifysgol Birmingham, Prifysgol Rhydychen, Prifysgol Caerfaddon a Phrifysgol Warwick.

Mae’r cynllun yn cynnig pecyn cyflawn o gefnogaeth ariannol a galwedigaethol, gan gynnwys rhoddion ariannol, mentoriaid, swyddi preswyl cyflogedig a’r cyfle i ddatblygu eich sgiliau cyflogadwyedd. Yn gyfnewid am y pecyn, rhaid i Ysgolorion ymrwymo i o leiaf 100 awr o waith gwirfoddol yn eu cymuned leol.
Ar ôl cyflwyniad Victor, roedd dau fyfyriwr yn eiddgar iawn i wybod mwy am y rhaglen. Dyma eiriau un o’r disgyblion, o flwyddyn 12, ar ôl sgwrsio gyda’r Ysgolor:

‘Cyn cyflwyniad Victor doeddwn i ddim wedi clywed am Gynllun Ysgoloriaeth Lloyds. Mae hyn wedi gwneud i mi ymchwilio nid yn unig i’r ysgoloriaeth yma, ond hefyd i weld beth mae prifysgolion eraill yn ei gynnig. Roedd yn brofiad gwerthfawr iawn ac yn rhywbeth sydd wedi gwneud i mi ystyried gyrfaoedd yn y sector ariannol.’
Roedd yr ysgol yn falch iawn o groesawu Victor yn ôl, ac i glywed am ei lwyddiant yn ei flwyddyn gyntaf ym Mhrifysgol Warwick.

Gan Elin Williams, disgybl Blwyddyn 13 pupil yn Ysgol Dyffryn Conwy

plant

Canllaw i rieni ar y Categoreiddio Cenedlaethol 2016

Cliciwch yma am y wybodaeth diweddaraf am berfformiad Ysgol Dyffryn Conwy a’r Categoreiddio.


Diwrnod Gyrfaoedd Gwerthfawr i Flwyddyn 9
plant plant plant

Ar ddydd Mercher y 27ain o Ionawr braf oedd gweld neuadd yr ysgol yn llawn o siaradwyr gwadd a busnesau lleol yn cefnogi disgyblion blwyddyn 9 yr ysgol wrth eu haddysg o'r gwahanol lwybrau gyrfaoedd posibl iddynt ar gyfer y dyfodol. Cafwyd stondinau a chynrychiolaeth o nifer o feysydd gwahanol,Siwgr a Sbeis; Howell Jones a'i gwmni Cyfreithwyr lleol; Uned Amaethwyr Cymru; Garej Groesffordd Llanddoged; North Wales Training; Coleg Cambria; Cywain a Mrs Sian Edwards fel cynrychiolaeth o'r GIG. Bu'r disgyblion yn sgwrsio a holi'r cyflogwyr yn eu tro gan lenwi holiaduron a chasglu gwybodaeth. Roedd y diwrnod yn llwyddiant mawr a hoffem fel ysgol ddiolch i'r holl siaradwyr gwadd am eu cefnogaeth a'u hamser.


Cyflwyniad Diogelwch ar y Rheilffordd i Flwyddyn 8

Cafwyd hefyd ymweliad addysgiadol i flwyddyn 8 yn neuadd yr ysgol, ar ddydd Mawrth yr 26ain o Ionawr, wrth i ni groesawu aelodau o'r Heddlu at ein disgyblion blwyddyn 8 i drafod diogelwch ar y rheilffyrdd. Eto cafwyd gwrandawiad astud gan y disgyblion. Dyma ddywedodd disgyblion o ddosbarth 8 Cennin yn dilyn y cyflwyniad, "roedd yn gyflwyniad diddorol gyda llawer o luniau a delweddau diddorol oedd yn agoriad llygaid i ni. Roedd hefyd yn emosiynol clywed am y straeon gwir, ond wedi gwneud i ni sylweddoli'r perygl."


Wythnos Cofio'r Holocaust
plant

Fel rhan o wythnos cofio'r Holocost cafodd dros ddau gant o ddisgyblion blwyddyn 10 i 13 yr ysgol gyflwyniad diddorol gan Mrs Ruth Hughes goroeswr yr Holocost. Adroddodd hanes ei theulu a'i thaith i Brydain cyn i'r ail ryfel byd gychwyn, a'i phrofiadau o fynd yn ôl i'w Almaen ac i'w chartref yn ddiweddar. Cafwyd gwrandawiad astud gan y disgyblion gyda nifer o ddisgyblion yn ei holi yn dilyn y cyflwyniad am ei barn a'i phrofiadau. Hoffem fel ysgol ddiolch o galon i Ruth am ddod i ymweld gyda ni ac am rannu negeseuon pwysig gyda'r disgyblion. Roedd yn brofiad cofiadwy a wnaeth brocio meddyliau’r disgyblion yn sylweddol.


Noson Agored 6ed Dosbarth ar 26/01/16
poster

Llythyr i Rieni blwyddyn 11 – Noson Rhieni a Noson Agored 6ed Dosbarth - cliciwch yma

Poster - cliciwch yma


Llongyfarchiadau i Tomos MacDonald
plant

Llongyfarchiadau i Tomos MacDonald, blwyddyn 13 ar gael ei dderbyn i un o golegau Rhydychen ar gyfer 2016/17 i astudio cwrs gradd mewn hanes a gwleidyddiaeth. Roedd Tomos wrth ei fodd ei fod wedi cael ei ddewis yn dilyn cais a proses cyfweld dwys. Bydd Tomos nawr yn canolbwyntio ar gael ei raddau terfynnol mewn lefel A Hanes, Bioleg a Llywodraeth a Gwleidyddiaeth. Dymunwn yn dda iawn i Tomos – llonyfarchiadau!


FFUG GYFWELIADAU BLWYDDYN 11 18-12-15

Llongyfarchiadau mawr i flwyddyn 11 ar eu canlyniadau TGAU Mathemateg. Mae canlyniadau arbennig Haf a Tachwedd 2015 yn golygu bod y flwyddyn yn barod wedi llwyddo i gyrraedd eu targed TGAU Haf 2016 o 76%! Bydd y disgyblion yn gweithio i anelu am raddau uwch erbyn Haf 2016, yn cynnwys disgyblion fydd yn cychwyn yn fuan ar gyrsiau Lefel A ac yn gwiethio tuag at cymhwyster Mathemateg Ychwanegol . Diolch yn fawr i’r Adran Fathemateg, staff yr ysgol a’n rhieni am eu holl gefnogaeth.

plant

Dyma restr o’r gwobrau a gyflwynwyd i’r disgyblion:

Llythyr Cais Gorau
Llinos Williams
Nathan Rowlands
Connor Boswell
Kelcee Frost
Elin Cawley
Kimberley Godbert

CV Gorau
Lloyd Evans
Tom Smith
Amelia Maddox
Chloe Adams
Elain Davies
Beca Williams

Disgybl Mwyaf Trwsiadus
Owain Vaughan
Tayler Wilkes
Lleucu Howatson
Sam Roberts
Aron Hughes
Chloe Congrave
Cyfweliad Gorau/Best Interview
Cassidy Bailey Tomkins
Dylan Roberts
Hannah Roberts
Loui Harris
Jac Metcalfe
Mali Sion
Sophia Edwards
Kelcee Frost
Shauna Lyons

Ymgeisydd Llwyddiannus
Kimberley Godbert
Cadi Edwards
Lleucu Howatson
Gwion Roberts
Kelcee Frost
Amelia Maddox

YMGEISYDD LLWYDDIANNUS
Cadi Gwyn Edwards

Fe wnaeth un panel benderfynnu rhoi gwobr am CV Gorau i Mary Jane Brauanton ond nad oedd yn ysgol i’w dderbyn.

plant
plant
 
plant
plant

Cyngerdd Nadolig

Gorffenwyd tymor prysur yn yr ysgol efo cyngerdd arbennig iawn yng Nghapel Seion ar nos Fawrth y 15fed o Ragfyr. Braf iawn oedd gweld yr holl dalentau o unawdwyr, offerynwyr, actorion, partion a corau yr ysgol yn cymryd rhan. Cafwyd ddwy gyflwyniad gwych gan aelodau’r Clwb Ddrama – un a ysgrifenwyd yn arbennnig ar gyfer y noson gan Miss Llio Japheth. Roedd y Prif Ddisgyblion yn arwain ac yn gwneud y darlleniadau, ynghyd a nifer o aelodau o’r 6ed dosbarth. Braf iawn oedd gweld a clywed sut mae’r corau iau a hyn yn datblygu a gweld lleisiau cyfarwydd a newydd yn eu mysg. Roedd y noson yn un sydd yn codi balchder mawr yn nisgyblion yr ysgol a’u talentau. Diolch yn fawr iawn i bob un ohonynt am gymryd rhan, i’r Adran Gerdd a Drama am eu hyfforddi a’u arwain yn ystod y noson, i bob aelod o staff fu yn cefnogi ar gyfer ac yn ystod y noson ac yn arbennig i‘r holl rieni ac aelodau’r gymunod ddaeth i wylio a gwrando yn ystod y noson. Casglwyd £680 o bunoedd yn ystod y noson tuag at Capel Seion (diolch yn fawr iawn i swyddogion y Capel am adael i ni fod yno yn dathlu) a tuag at cefnogi gweithgareddau celf a drama dros y tymor nesaf.


Gwisg Nadoligaidd
plant

I gloi diwedd tymor bu disgyblion yr ysgol yn cefnogi gwaith grwp COPE blwyddyn 10 drwy wisgo gwisg nadoligaidd, cefnogi raffl Nadolig a stondin cacenau amser cinio. Casglwyd dros £400 ar y diwrnod fydd yn mynd tuag at elusennau gan gynnwys Ymchwil Cancer, Save the Children a elusen Ambiwlans St John. Bu’r grwp yn cynllunio dros yr hanner tymor gan gyflwyno eu syniadau i’r Pennaeth, annog cefnogaeth gan cwmniau lleol ar gyfer eu raffl a cydweithio efo Cwmni Sodexo er mwyn cynnal y dydd. Hoffent ddiolch yn fawr iawn i’r holl ddisgyblion, staff a cwmniau lleol yn cynnwys Sodexo am eu cefnogaeth hael.

Fel rhan arall o’u cwrs COPE cymerodd y disgyblion ran mewn hyfforddiant cymorth cyntaf wedi ei drefnu gan y St John Ambulance. Yn dilyn diwrnod llawn o hyfforddiant roedd y criw yn llwyddiannus yn yr arholiad ymarferol. Diolch yn fawr iawn i’r St John Ambulance am eu cefnogaeth.

plant

Bagloriaeth Gymreig
plant plant plant
Llongyfarchiadau i flwyddyn 10 ar eu gwaith canmoliadwy diweddar ar gyfer y fagloriaeth Gymreig. O fewn eu gwersi Saesneg buont yn astudio ar gyfer yr Her Dinasyddiaeth. Fel rhan o’u gwaith buont yn ymchwilio i, creu posteri a delweddau, ysgrifennu storiau a pamffledi ar gyfer gwahanol gynilleidfaoedd. Roedd ymdrech ac ansawdd gwaith y disgyblion yn arbennig – llongyfarchiadau mawr iddynt.

Gwasanaeth Nadolig

Gwasanaeth Nadolig Ysgol Dyffryn Conwy. Yn ystod y dydd ar ddydd Gwener y 18fed o Ragfyr gynhaliwyd gwasanaethau i ddisgyblion yr ysgol. Bu cyfle i ganu carolau, i weld cyflwyniadau gan y Clwb Drama a gan Côr Iau yr Ysgol ac i glywed darnau darllen amrywiol gan y prif ddisgyblion ac aelodau o staff yr ysgol. Diolch yn fawr iawn i bawb fu yn cymryd rhan. Diolch yn fawr iawn yn arbennig i’r Parchedig Helen Jones ddaeth i gyfarch y disgyblion a cynnal y gweddi. Roedd yn gyfle gwych i ddathlu y Nadolig yng nghwmni ein gilydd.


Diwrnod Cyfweliadau

Llongyfarchiadau mawr i ddisgyblion blwyddyn 11 fuodd yn ran o ddiwrnod cyfweliadau proffesiynol ar y 18fed o Ragfyr. Yn ystod y dydd cawsant gyfle i gael eu ysbrydoli gan Mr Wyn Williams, Llywodraethwr a cyflogwr lleol. Yn dilyn y cyflwyniad cafodd bob disgybl cyfle i gael eu cyfweld gan panel o gyflogwyr, llywodraethwyr, partneriaid cymunedol yr ysgol ac aelodau o staff. Roedd pob panel yn cyfweld disgyblion ar gyfer ystod o swyddi gan roi profiad arbennig o fod mewn sefyllfa cyfweliad. Yn ystod y dydd penderfynodd y paneli pa ddisgyblion oedd yn cael eu cymeradwyo yn uchel am eu gwisg a’u cyflwyniad, eu llythyr cais a CV a’u cyflwyniadau. Ar ddiwedd y dydd cafodd y disgyblion llwyddiannus ym mhob grwp a’r rheini oedd yn dod i’r frig ar ddiwedd y dydd tystysgrifau yn cydnabod eu llwyddiannau. Roedd canmoliaeth mawr i agwedd, ymddygiad ac i ymatebion y disgyblion yn ystod y cyfweliadau. Hoffwn eu llongyfarch ar eu gwaith yn paratoi at y cyfweliadau ac yn ystod y cyfweliadau eu hun. Mae ein diolchiadau hefyd yn mynd i aelodau’r paneli am eu amser a’u cefnogaeth efo’r weithgaredd arbennig hon. Diolch yn fawr iawn i’r tim o staff fu yn cynllunio ac yn arwain y dydd hefyd – Mrs Marian Pritchard, Mrs Iona Owen, Mr Roger Beech a Mrs Elliw Davies ynghyd a tiwtoriaid a Pennaeth Cynnydd blwyddyn 11. Roedd y disgyblion wedi elwa yn fawr o’r profiad ac wedi ei fwynhau – yn enwedig unwaith iddynt ymlacio ychydig yn ystod y cyflweliad a gweld ffrwyth eu llafur!


Canlyniadau gemau all gyrsiol Tymor 1

Hoffwn gymryd y cyfle i ddathlu rhai o lwyddiannau allgyrsiol chwaraeon ein disgyblion dros y tymor. Diolch yn fawr i bawb fuodd yn cystadlu mewn gemau pel droed (bechgyn a marched), rygbi a pelrwyd yn enw yr ysgol yn ystod y tymor. Diolch hefyd i aelodau’r Adran Chwaraeon, Mr Danial Meredydd a Mr Kevin Thomas am eu gwaith yn trefnu ac yn cynnal y gweithgareddau ac i’n rhieni hefyd am eu cefnogaeth.

Canlyniadau gemau all gyrsiol Tymor 1:

Pel Droed
Rygbi
Pel Rwyd

Pel Droed Dan 18
YDC v Creuddyn: Curo 2-0
YDC v Emrys ap Iwan: Colli 5-0

Pel Droed Dan 16
YDC v Creuddyn: Curo 4-0

Pel Droed Dan 15
YDC v Eirias: Curo 1-0
YDC (Merched/Girls) v Llangefni: Colli 4-1
YDC v Friars: Colli 3-0

Pel Droed Dan 14
YDC v YJB: Colli 5-1

Pel droed Dan 13
YDC v Aberconwy: Curo 4-1
YDC (Merched/Girls) v Creuddyn: Colli 8-1
YDC v Creuddyn: Cyfartal 0-0 (Curo ar pens 5-4)

 

Rygbi Dan 18
YDC v St David's College: Curo 29-19
YDC v Glan Clwyd: Cyfartal 7-7

Rygbi Dan 16
YDC v Eirias: Curo 5-3

Rygbi Dan 15
YDC v Creuddyn: Curo 41-0
YDC v Glan Clwyd: Curo 46-0

Rygbi Dan 14
YDC v Creuddyn: Curo 52-0
YDC v St David's: Curo 25-15
YDC v St David's: Curo 45-5

Rygbi Dan 13
YDC v Creuddyn: Curo 55-0
YDC v St David's: Curo 57-7

Rygbi Dan 12
YDC v Eirias: Curo 29-0
YDC v Creuddyn: Curo 26-7
YDC v Berwyn: Curo 43-0

Pel Rwyd (Merched)
Dan 13 v St David's College: Curo 5-1
Dan 14 v St David's College: Colli 7-2
Dan 12 v St David's College: Curo 12-0
Dan 13 v St David's College: Curo 6-1
Dan 12 v Llandudno: Colli (Cynghrair Eryri)
Dan 13 v Creuddyn: Colli 12-6
Dan 16 v Creuddyn: Curo 10-7
Dan 12 v Pwllheli Tornadoes: Colli 12-18
Dan 15 v St David's: Colli 7-4
Dan 16 v St David's: Colli 9-8
Dan 12 v Creuddyn: Curo 9-0
Dan 14 v Creuddyn: Colli 6-2


Nadolig Llawen

Dymunwn Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda i holl ddisgyblion yr ysgol, eu rhieni a’n partneiriad yn y gymuned. Bydd yr ysgol yn ail agor i ddisgyblion ar ddydd Mawrth y 5ed o Ionawr.


Amserlen Ffug Arholiadau Rhagfyr 2015

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth


Cyngerdd Nadolig Ysgol Dyffryn Conwy

Bydd Cyngerdd Nadolig Ysgol Dyffryn Conwy yn cael ei gynnal yng Nghapel Seion ar nos Fawrth y 15fed o Ragfyr. Croeso cynnes i chi ymuno yno efo ni.


Apel Bocsys Nadolig i Blant
plant

Eleni fel rhan o waith ar elusennau y cyngor ysgol rydym wedi penderfyny cefnogi nifer o achosion da. Yn dilyn cyflwyniad gan Wyn Owen yn ystod gwasanaeth bu disgyblion blwyddyn 7,8 a 9 yn brysur yn paratoi bocsys er mwyn cefnogi apêl bocs Nadolig. Ar y 23ain o Dachwedd casglwyd 43 o focsys llawn anrhegion, danteithion a nwyddau gwerthfawr ar gyfer plant a theuluoedd llai ffodus. Diolch i'r holl ddisgyblion a rhieni am gefnogi'r achos ac i’r tiwtoriaid dosbarth wnaeth sicrhau fod popeth wedi ei gasglu a’u trosglwyddo yn ddiogel.

Cliciwch yma i weld mwy o luniau


Prosiect Llosgfynyddoedd yr adran Ddaearyddiaeth
plant

Cafwyd cystadleuaeth frwd eto eleni gan flwyddyn 9 yn yr adran Ddaearyddiaeth wrth iddynt gyd fynd ati dros hanner tymor i greu modelau o losgfynyddoedd yn defnyddio gwahanol ddeunyddiau. Cafwyd ymateb gwych gan y disgyblion gydag ambell i rieni hefyd yn frwd iawn ac eisiau helpu!!
Roedd y dasg o feirniadu yn un andros o anodd eleni gan fod y safon mor uchel a phob llosgfynydd a'i ragoriaeth ei hun, ond gyda chymorth myfyrwyr Safon Uwch sy'n astudio'r pwnc penderfynyd rhoi y wobr gyntaf i Rhiannon Rippin 9C, ail wobr i Ifan Hughes 9M a'r 3edd wobr yn mynd i Cai Williams 9M - llongyfarchiadau iddynt i gyd. Roedd yr adran yn falch iawn o ansawdd y gwaith ac o’r hyn welwyd o’u astudiaethau o llosgfynyddoedd.


Gweithgareddau gyda Chwaraeon Anabledd Conwy
plant

Ar Ddydd Gwener yr 20fed o Dachwedd cafodd criw o ddisgyblion Ysgol Dyffryn Conwy gymryd rhan mewn gweithgareddau gyda chwaraeon anabledd Conwy. Roedd y disgyblion yn ffodus iawn i gael y cyfle i gymryd rhan mewn gweithgaredd oedd yn hybu addysg gorfforol. Roedd y disgyblion wrth eu boddau yn dysgu sut i chwarae pêl-fasged mewn cadair olwyn a ‘Boccia’. Cawsant lawer o hwyl wrth weithio fel tîm ac roedd yn gyfle gwych i’r disgyblion fagu hyder yn eu sgiliau addysg gorfforol.


Dilynwch ni ar Twitter!

twitter

Rhowch glic ar y llun i weld Twitter Ysgol Dyffryn Conwy!

Llongyfarchiadau mawr i’r disgyblion a gasglodd arian tuag at elusennau

Llongyfarchiadau mawr i’r disgyblion a gasglodd arian tuag at elusennau dydd Gwener y 25ain o Fedi. Casglwyd £500 drwy wisgo gwisg eu hunain gyda £250 yn mynd tuag at elusen ‘Jeans for Genes’ a £250 tuag at Macmillan Cancer Care. Diolch i’r disgyblion am eu cefnogaeth i’r ymgyrch.


Tîm Marchogaeth Ysgol Dyffryn Conwy
y tim

Llongyfarchiadau mawr i’w disgyblion a fuddodd yn cystadlu fel aelodau o Tîm Marchogaeth Ysgol Dyffryn Conwy ar y penwythnos. Cafodd y canlynol lwyddiant mawr mewn grwpiau o 70- 93 o gystadleuwyr. Rydym yn falch iawn o’u hymdrechion! Y cam nesaf fydd cystadlu ym mis Hydref gan anelu am y rownd derfynol eto yn Bury Farm yn yr Haf. Pob lwc iddynt! Os oes gennych ddiddordeb mewn noddi y criw cysylltwch a swyddfa’r ysgol.

Tîm dressage 2il - Harri Williams, Mared Williams ac Elain Jones
Dressage unigol - Harri Williams 3ydd; Elain Jones 8fed
Neidio hefo steil – 1af Harri Williams
Neidio Tîm - 1af o 93 - Jac a Rhys Cernyw, Harriet a Hermione Williams
Neidio unigol - 3ydd o 93 - Mary Jane Broughton

Prif Ddisgyblion Ysgol Dyffryn Conwy 2015/16
prif ddisgyblion a pennaeth

Llongyfarchiadau i’r disgyblion canlynol a gafodd eu ethol yn Brif Ddisgyblion Ysgol Dyffryn Conwy 2015/16:
Prif Ferch – Hannah Cash
Prif Fachgen – Sam Power
Dirprwyon – Lliwen Williams a Tomos MacDonald.

Roedd ansawdd y cyfweliadau a cyflwyniadau eleni yn hynod o uchel. Dymunwn yn dda i’r tîm wrth iddynt ymgymryd a’u cyfrifoldebau newydd.


Ysgol Dyffryn Conwy yn dathlu blwyddyn o lwyddiant ac yn lansio Swyddog Datblygu Rygbi ysgol newydd!
swyddogion Cafodd Ar nos Fawrth y 15fed o Fedi, cynhaliwyd Seremoni Gwobrwyo flynyddol yr ysgol. Ymysg ein gwestai oedd ein gŵr gwadd, Sean Taylor a ddiddanodd y gynulleidfa efo straeon o’i lwyddiannau a’i brofiadau ledled byd sydd wedi arwain at ddatblygiad ei fuddiannau llwyddiannus iawn yn Nyffryn Conwy ac Eryri. Roedd disgyblion yn cael eu gwobrwyo am lwyddiannau academaidd gan gynnwys canlyniadau diwedd CA3, TGAU, AS a Lefel A. Ymysg rheini yn derbyn eu gwobrau oedd Tomos Arfon a gafodd wobr gan Rotari Dyffryn Conwy yn dilyn ei lwyddiant o 8A* a 3 A TGAU. Derbyniodd Aron Kirkman a Viktor Hewitt wobr Dr Harold Williams am eu canlyniadau lefel A arbennig. Derbyniodd Lois Evans hefyd wobr Holt am ganlyniadau uchaf gan ferch ar gyfer Lefel A.
Yn anffodus nid oedd yn bosib i dderbynwyr gwobr William J Lewis, Tolly Taylor a Wil Jones fynychu'r noson - daeth eu diolchiadau o bell yn dilyn gadael am dir tramor a’r brif ysgol. Ymysg ein gwesteion eraill a’n noddwyr ar y noson oedd Mr Richard Howes a Mr Graham St John-Gillan o Rotari Dyffryn Conwy, Maer Llanrwst, Mr Nelson Herr a Mr Edgar Jones o Gymdeithas Hanes Llanrwst.

Derbyniodd y 10 disgybl uchaf yn asesiadau diwedd CA3 hefyd wobr am eu llwyddiannau - mae’n debyg y bydd nifer ohonynt yma eto yn dilyn canlyniadau TGAU a Lefel A i’r dyfodol. Cafodd presenoldeb 100% dros y flwyddyn ei wobrwyo hefyd, eleni yn cael ei noddi gan gwmni bysiau Llew Jones. Yn dilyn blwyddyn arbennig o lwyddiannau a orffennodd mewn safle gyntaf am ‘Dressage’ yn Bury Farm yn yr Haf, cyflwynwyd Gwobr Cydnabyddiaeth Arbennig i dîm Marchogaeth yr ysgol. Maent yn barod bellach ar gyfer y gystadleuaeth gyntaf eleni ar ddiwedd y mis! Dymunwn yn dda iawn iddynt.

Roedd yn noson hefyd yn gyfle arbennig i lansio swydd Swyddog Datblygu Rygbi newydd yr ysgol. Mae hyn yn ddatblygiad cyffroes iawn yn sgil derbyn nawdd gan y WRU, Zip World a Chlwb Rygbi Nant Conwy. Rydym yn falch iawn o’r cyfle i ddatblygu sgiliau, hyder a gweithgareddau allgyrsiol drwy’r prosiect hyn ac yn croesawu Kevin Thomas ein swyddog newydd i’r ysgol o’r 21ain o Fedi ymlaen. Yn ystod y noson esboniodd, Mark Roberts o’r WRU y weledigaeth ar gyfer y prosiect arbennig hwn dros y ddwy flynedd nesaf. Cyflwynodd Mr John Roberts, Dirprwy Brifathro Mr Kevin Thomas i’r gynulleidfa. Edrychwn ymlaen yn fawr iawn a llwyddiant a datblygiad y cynllun dros y misoedd nesaf a diolchwn yn fawr am gefnogaeth ein noddwyr a’r gymuned ehangach, gan gynnwys Cyngor Conwy, i’r prosiect.

Wrth gloi'r noson darparodd Ciara Rickard, disgybl yn ein 6ed dosbarth luniaeth ysgafn i’r gynulleidfa. Mae Ciara wedi cychwyn casglu arian i gefnogi ei gwaith efo Project Trust blwyddyn nesaf. Ei bwriad yw dysgu Saesneg i bobl ifanc a phlant mewn ardaloedd difreintiedig yn Thailand. Clo arbennig i noson o ddathlu a llwyddiant. Cliciwch yma i weld mwy o luniau

Ymweliad Trystan Lewis
Trystan Lewis Trystan Lewis Cafodd disgyblion ein 6ed dosbarth gyfle i fod yn rhan o drafodaeth am faterion gwleidyddiaeth yn ddiweddar pa ddaeth Trystan Lewis, ymgeisydd Aberconwy Plaid Cymru i gynnal sesiwn efo’r disgyblion. Be trafodaeth frwd am faterion yn cynnwys: iechyd, addysg, amaethyddiaeth, yr amgylchedd a sefyllfa ffoaduriaid. Gwrandawodd y disgyblion ar nifer o safbwyntiau gan ymuno yn y ddadl a chyflwyno eu barn am y pynciau llosg uchod.
Yn y lluniau mae disgyblion blwyddyn 13, Sam Ward ac Ilan Owen efo Trystan Lewis, Elan Davies (Pennaeth), Mr Eurig Williams (Pennaeth Bl. 12) a Mr Carwyn Williams (Pennaeth Daearyddiaeth a fu’n trefnu’r ymweliad. Wrth gloi'r drafodaeth cynigodd Trystan i ymweld â’r ysgol eto yn y dyfodol buan, gyda’r bwriad o ddod a Leanne Wood, Arweinydd Plaid Cymru efo fo tro nesaf!

 

21.08.15 - Canlyniadau TGAU 2015

Canlyniadau TGAU Canlyniadau TGAU

Mae Ysgol Dyffryn Conwy unwaith eto yn dathlu blwyddyn o ganlyniadau rhagorol. Rydym yn hynod falch o’n disgyblion a’u llwyddiannau, ac ar ran yr ysgol gyfan rydym yn eu llongyfarch nhw a’u teuluoedd ar y canlyniadau gwych! Mae ein llwyddiant yn holl haeddiannol ac edrychwn ymlaen at groesawu'r mwyafrif ohonynt yn ôl i’r 6ed dosbarth.

Unwaith eto mae nifer o’n disgyblion wedi cyrraedd yr uchelfannau yn eu canlyniadau, gan gynnwys Tomos Arfon 8A*a 3A; Hannah Jones 7 A*, 4A; Russell Wingfield 4A*, 1A, 4B – cafodd y 3 hefyd Rhagoriaeth mewn Mathemateg Ychwanegol; Jake Jones 4 A*, 4A, 2 B a 2 C; Sophia Dallimore 2A*, 5A a 4B; Charlotte Wright 3 A*, 5 A, 2 B, 1 C a Rhagoriaeth mewn Mathemateg Ychwanegol; Annest Jones 6A, 3 B, 1 C; Meirion Layton 4A, 4B a 2C. Yn y llun mae Hannah, Sophia, Charlotte, Russell, Jake a Annest. Bu Tomos yn dathlu ar ddiwedd ebost o’i wyliau yn Sbaen!

Ar ddiwedd fy mlwyddyn gyntaf fel pennaeth rwyf yn hynod falch o weld yr holl wynebau hapus sy’n cadarnhau'r hyn mae llwyddiant yn ei olygu i’n pobl ifanc, pa mor galed maen nhw wedi gweithio. Maent yn llawn haeddu eu llwyddiant! Rwyf yn eu llongyfarch nhw a’u teuluoedd. Hoffwn hefyd gymryd y cyfle i ddiolch i’n holl staff am eu gwaith caled parhaol. Mae’r flwyddyn hon wedi bod yn un gwych ac arbennig i’r ysgol, ei disgyblion a’r gymuned ehangach. Mae heddiw, fel mae hi bob blwyddyn yn ddiwrnod i’r disgyblion, eu llwyddiannau, a’u camau nesaf - mae digon i’w ddathlu. Dymunaf yn dda iddynt yn eu dyfodol!

Elan Davies, Pennaeth, Ysgol Dyffryn Conwy, 20/08/15


13.08.15 - Dathlu llwyddiant Lefel A 2015, Ysgol Dyffryn Conwy

cricket

Rydym yn falch iawn unwaith eto o berfformiad arbennig ein disgyblion yn eu cyrsiau AS a Lefel A. Mae’n ganlyniadau eleni yn parhau i ddangos cynnydd mewn cyrsiau Lefel A, cyrsiau Galwedigaethol ac yn benodol eleni'r Fagloriaeth Gymreig. Ymysg ein perfformwyr rhagorol eleni mae: Aaron Kirkman (A*A A A B), Lois Evans (A* A A), ieithydd Viktor Hewitt (AAAB), Tolly Taylor (A*A B), Wil Jones (AAB), Iestyn Thomas (A*B B B), Talia Williams (A A C) ac Ynyr Jones (A*B C). Fel y gwelwch, mae perfformiad ein bechgyn wedi bod yn gryf iawn eleni.

Mae heddiw felly yn ddiwrnod o ddathlu - llongyfarchiadau mawr i’n disgyblion. Hoffwn hefyd gymryd y cyfrifoldeb, ar ran yr ysgol a’i Llywodraethwyr i longyfarch y disgyblion a’u teuluoedd, a hefyd ein staff ymroddedig am eu holl waith caled ac ymrwymiad.

Dymunwn ein disgyblion pob llwyddiant yn y dyfodol ac edrychwn ymlaen at glywed eu hanesion, eu llwyddiant a’u dyfodol boed hynny ym myd addysg bellach/addysg uwch, ac ym myd gwaith i’r dyfodol.

Elan Davies, Pennaeth, Ysgol Dyffryn Conwy, 13/08/15

Cliciwch yma am fwy o luniau


20.07.15 - Llongyfarchiadau i’r Clwb Drama

Llongyfarchiadau i’r Clwb Drama ar eu perfformiadau arbennig nos Iau 16/5/15. Darllenwch am eu gwaith yn y clwb drama eleni. Edrychwn ymlaen at eu perfformiadau a’u llwyddiannau yn ystod 2015/16.

Am fwy o wybodaeth - cliciwch yma


17.07.15 - Llongyfarchiadau mawr i tîm criced Ysgol Dyffryn Conwy

cricket

Llongyfarchiadau mawr i tîm criced Ysgol Dyffryn Conwy ar eu buddugoliaeth nos Fercher y 15fed o Orffennaf yn erbyn tîm Ysgol y Creuddyn – da iawn chi!


13.07.15 Adran Gelf 'Tlws Iorweth Jones'


Llongyfarchiadau i Matthew Barton oedd yn fuddugol am ennil gwobr ‘Tlws Iorweth Jones’ a roddir yn flynyddol er cof am Iorweth gan ei deulu. Derbyniodd wobr o £100 am ei gynnydd a’i ddyfalbarhad mewn Celf yn ystod y flwydddyn.


13.07.15 Ffeil Gynnydd a'r Prom
Cafwyd noson y Ffeil Gynnydd i ddisgyblion flwyddyn 11 ar yr 18fed o Fehefin. Dafydd Jones oedd y siaradwr gwadd yn seremoni. Chwaraeodd Dafydd dros ei wlad 42 o weithiau gan sgorio dwy gais, bellach mae’n gweithio i Oil4Wales sydd wedi ei leoli ym Mlaenau Ffestiniog.

Yn dilyn y seremoni Ffeil Gynnydd aeth y disgyblion a staff draw i Westy’r Eryrod yn Llanrwst ar gyfer y Prom!  Fel y gwelwch o’r lluniau, roedd y disgyblion wedi gwisgo yn arbennig ar gyfer y prom - yn lliwiau, siwtiau ac esgidiau crand iawn!  Erbyn diwedd y noson roedd eu traed yn boenus o’r holl ddawnsio a hwyl wedi ei gael gan bawb!  Rhaid canmol ymddygiad y disgyblion mewn lle cyhoeddus a diolch yn fawr i’r staff fuodd yn trefnu'r noson ac yn eu goruchwylio. 


13.07.15 Wythnos Gweithgareddau

Tra fo blwyddyn 10 a 12 allan ar brofiad gwaith bu blwyddyn 7, 8 a 9 yn profi amrywiaeth o weithgareddau gan gynnwys teithiau treftadaeth i Drawsfynydd a Tryweryn (blwyddyn 9), i Lanberis a Penmachno (blwyddyn 8) ac i Eisteddfod Llangollen (blwyddyn 7).  Bu cyfleoedd hefyd iddynt brofi gweithgareddau awyr agored yn Nant BH (blwyddyn 8) neu ar y safle drwy weithgareddau chwaraeon a datrys problemau. 

Yn ystod yr wythnos hefyd, profodd staff a disgyblion yr ysgol y tywydd a mynd ar y daith gerdded flynyddol i goedwig Gwydir.  Braf oedd gweld y disgyblion yn ymdrechu er y tywydd a’r holl gyn disgyblion a ddychwelodd er mwyn cefnogi'r daith gerdded hefyd.  Daeth Ifan Jones, blwyddyn 9 yn ôl gyntaf yn y ras rhedeg ar y diwrnod, Caron Davies yn 2ail a Carwyn Davies yn 3ydd.  Llongyfarchiadau mawr i’r tri!


13.07.15 Gwobrau Celf:

Bu nifer o’n disgyblion yn datblygu gwaith celf amrywiol er mwyn cystadlu brwd yn ddiweddar yn Eisteddfod Bro Aled, ac yn Gala Llanrwst.  Ceir mwy o wybodaeth am lwyddiannau'r disgyblion o’r linc ganlynol: http://www.llansannan.org/item/eisteddfod_bro_aled__.html ac ar safwe Rotari Dyffryn Conwy.  Roedd llawer iawn o ddisgyblion blwyddyn 7, 8 a 9 wedi cystadlu yn yr oedran 12-14 ar gyfer Ffotograffiaeth a gwaith celf yn defnyddio pensil neu olew.  Daeth Katelyn Airey, Rhiannon Rippin a Dionne Jones yn 1af, 2ail a 3ydd yn y categori olew; Nicola Wood, Caspian Sunerton-Burl a Sam Thomas yn 1af, 2ail a 3ydd drwy ddefnyddio pensil neu bastel; a Mali Evans, Lewis Jones a Sam Jones yn 1af, 2ail a 3ydd ar gyfer eu Ffotograffau.  Llongyfarchiadau mawr i bawb fuodd yn cystadlu ac i’r Adran Gelf am eu harweiniad a’u cefnogaeth i gystadlu yn lleol.


13.07.15 Cyngerdd Yng Nghapel Seion
Ar nos Fawrth y 30ain o Fehefin cynhaliwyd Cyngerdd diwedd tymor yng Nghapel Seion, Llanrwst.  Bu llawer yn cymryd rhan yn ystod y noson, yn unawdwyr, deuawdwyr, Parti Bechgyn, Parti Merched Iau, Ensemble, Telynorion a’r Côr Hyn.  Roedd hi’n wledd o berfformiadau o safon uchel iawn sydd yn rhoi syniad o’r holl dalentau gwahanol sydd gan ddisgyblion Ysgol Dyffryn Conwy ym maes Cerddoriaeth.  Diolchwn yn fawr i’r pawb ddaeth i gefnogi'r noson ac i’r holl ddisgyblion a staff fuodd yn cymryd rhan, yn enwedig i Mr Chris Roberts a Miss Angharad Ellis fuodd yn cydlynu a hyfforddi'r disgyblion. 


13.07.15 Ymweliad Bl 6

Daeth blwyddyn 6 i’r ysgol ar gyfer eu hail ymweliad swyddogol ar ddydd Llun y 29ain o Fehefin.  Yn ystod eu diwrnod cawsant gyfle i flasu gwersi daearyddiaeth, drama, technoleg bwyd a gwyddoniaeth ynghyd a chyfle i gyfarfod eu tiwtoriaid dosbarth.  Roedd hi’n braf iawn eu gweld yn ymgartrefu yn yr ysgol ac edrychwn ymlaen at eu croesawu yma ym mis Medi i flwyddyn 7.

Bu rhai ohonynt yma hefyd ar gyfer Her mathemateg ar ddydd Gwener y 3ydd o Orffennaf yn dilyn ymweliad blwyddyn 5 ar  2ail o Orffennaf.  Roeddent wedi ymateb yn dda iawn i’r Her gan wneud llawer o waith blwyddyn 9 yn ystod y dydd!

Ar ddydd Mercher y 1af o Orffennaf daeth blwyddyn 5 a 6 o’n hysgolion Cynradd yma ar gyfer diwrnod aml-gamp gan brofi ystod o weithgareddau chwaraeon.  Roedd eu brwdfrydedd yn arbennig a’r tywydd yn boeth iawn!  Cyfuniad gwych ar gyfer diwrnod ymweld!  Diolch yn fawr i’r disgyblion ac i’r staff fu yn trefnu ac yn arwain y dydd.


13.07.15 Blaenrybudd

Dymunwn wyliau braf iawn i’n disgyblion a staff yn ystod mis Gorffennaf ac Awst.  Byddwn yn ailgychwyn i ddisgyblion ar ddydd Iau'r 3ydd o Fedi yn dilyn dau ddiwrnod HMS ar y 1af a’r 2ail o Fedi.  Bydd yr ysgol yn agored ar gyfer derbyn canlyniadau Lefel A ar fore'r 13eg o Awst o 9o’r goch ymlaen ac eto ar gyfer canlyniadau TGAU ar yr 20fed o Awst. 


Derbyniodd yr ysgol wobr Marc Ansawdd Gyrfaoedd.
Llongyfarchiadau i ddisgyblion Ysgol Dyffryn Conwy ar eu llwyddiant yn Eisteddfod Bro Aled, Llansannan gyda’u gwaith Celf/Congratulations to Ysgol Dyffryn Conwy pupils on their success with their art work at Eisteddfod Bro Aled, Llansannan.

Gwobrau fel a nodir isod/ Prizes are as stated below::

ARLUNIO

63. Blwyddyn 7-11 Hunan ddewisiad
1af. Mai Evans.
2il Holly Carpenter, Ela Owen, Gwenllian Hughes.
3ydd. Sara Roberts, Haf Roberts, Glain Jones

CYSTADLEUAETH ARBENNIG

64. 16-25: Unrhyw waith celf, dylunio neu thechnoleg
1af.Barton Mathew Thomas
2il. Charlie Parry, Anest Roberts, Morgan Metcalfe, Amelia Maddox, Elin Cawley.
3ydd. Kelcee Savanha Frost, Lleucu Howatson, Megan Lowe,
4. Sabrina Haf Jones, Jac Power log, Chloe Congrieve

Dilynwch y linc isod am fwy o wybodaeth a lluniau o waith y disgyblion:/Follow the link below for more information and pictures of the pupils work:

http://www.llansannan.org/item/eisteddfod_bro_aled__.html


'Maths Challenge'
disgyblion disgyblion Llongyfarchiadau mawr i Ifan Jones, Hannah Roberts, Anna Carpena a Tomos Arfon am ennill tystysgrifau efydd yn nghystadleuaeth ‘Maths Challenge’ Prifysgol Leeds. Ennilliodd Charlotte Wright, Rory Thorburn ac Elain Jones dystysgrifau arian. Roedd Russell Wingfield wedi sereneu a llwyddodd i ennill tystysgrif aur yn ogystal a chael gwahoddiad i gystadlu mewn cystadleuaeth hyd yn oed yn fwy heriol!
Hefyd daeth Ceiran Kelly i’r brig mewn cystadleuaeth fathemateg drwy gyfrwng y Gymraeg a gynhelir yn flynyddol gan Brifysgol Bangor a cafodd wahoddiad i seremoni arbennig yn Eisteddfod yr Urdd. Llongyfarchiadau hefyd i Ethan Witt a Gwion Jones a ennilliodd dystysgrifau am berfformiad ardderchog yng nghystadleuaeth fathemategol Prifysgol Lerpwl. Cafodd Gwion ei wahodd i gyflwyniad arbennig yn y brifysol i ddathlu ei lwyddiant. Da iawn y tri ohonynt!

Llongyfarchiadau mawr i’r Tîm Rygbi Dan 15

Llongyfarchiadau mawr i’r Tîm Rygbi Dan 15 a ennillodd Cwpan Eryri neithiwr o 22 – 20 yn erbyn Ysgol Glan y Môr Pwllheli. Roedd cystadleuaeth frwd rhwng y ddau dîm yn arwain at fuddugoliaeth Ysgol Dyffryn Conwy! Braf iawn, a bonws oedd chwarae ar gae Ysgol Syr Huw Owen a derbyn y cwpan gan Mr Matthews-Jones!

Athletau y Sir
Tim athletau Ysgol Dyffryn Conwy a ddaeth yn fuddugol yng ngystadlaeth Athletau Sir Conwy ar y 29.4.2015 ym Mharc Eirias. 
100m Iestyn Thomas  1af
200m Arthur Lennon 1af
400m Aled Osborn 2il
800m Sam Power  2il
1500m Sam Power 2il

Ras gyfnewid  4 x 100m   1af

Naid Hir Tom Casey  1af
Naid Triphlyg Tom Casey 2il
Naid Uchel Tom Casey 3ydd

Gwaywffon Aled Osborn  3ydd
‘Shot Put’ Aled Osborn  3ydd

Y Tim Marchogaeth yn son am eu llwyddiant

Mared Williams, Harri Williams, Jac Cernyw, Lois  Williams a Mary Jane Braunton disgyblion Ysgol Dyffryn Conwy yn cael sgwrs ar y ffon ar raglen ‘Shan Cothi’ Radio Cymru am eu  llwyddiant yn cystadlu yn Bury Park.  Daeth y ‘ Tîm Dressage’  gyntaf eleni sydd yn arbennig (daethom yn 4ydd llynedd allan o 22 yn cynnwys ysgolion bonedd enwog iawn!).  Trafododd aelodau’r tîm am eu profiadau gan esbonio'r broses o gystadlu, eu teimladau am wneud ac am eu ceffylau.  Llongyfarchiadau mawr i’r tîm ifanc a thalentog yma! Edrychwn ymlaen at glywed mwy am eu llwyddiannau.

Cliciwch yma i ddarllen erthygl Daily Post am lwyddiant y tim


Gwyl Drama Conwy

Llongyfarchiadau mawr i Cora Roberts, Elliw Jones, Modlen Alun a Nel Davies ddaeth yn ail ynf Ngwyl Drama Conwy nos Sadwrn yng Nghlan Conwy. Llwyddodd y genod hefyd i dderbyn gwobr y Beirniaid am eu perfformiad – ardderchog! Criw talentog yn llwyddo yn lleol.

Ar ddydd Sadwrn 25 o Ebrill cynhaliwyd Gŵyl Un Act Conwy. Gyda arbenigedd Craig Ryder a Nathan Goodwin fel yr is-gyfarwyddwr fe ddaeth grŵp o ferched Ysgol Dyffryn Conwy, sef Cora Roberts Bl.10, Elliw Jones Bl.8, Modlen Alun Bl.8 a Nel Davies Bl.7 yn ail yn y gystadleuaeth. Roedd y merched hefyd wedi cael ennill Gwobr Beirniaid Perfformiad Unigol Gorau am ganu yn yr act. Cefndir yr act oedd bod y merched yn blant mewn gofal. Cafwyd un o’r merched eu mabwysiadu ond fe redodd i ffwrdd o’i theulu newydd. Cyfarfu’r pedair merch a’i gilydd ar drip Dug Caeredin lle aeth chwarae droi’n chwerw.   Llongyfarchiadau mawr i’r merched ar eu llwyddiant!


Y Tim Marchogaeth yn Ferm Bury
Llongyfarchiadau i’r canlynol fuodd yn llwyddiannus yn Bury Farm ar y penwythnos. Mae’r tîm Marchogaeth wedi ennill Cyntaf eleni yn y gystadleuaeth dressage - llongyfarchiadau mawr i Mared Williams, Harri Williams, Jac Cernyw a Harriet Williams. Bu’r Tîm Neidio hefyd yn llwyddiannus iawn, safle 6ed - llongyfarchiadau i Jac Cernyw, Lois Williams, Harri Williams a Hermione Williams. Llwyddodd Hermione hefyd i gael 7fed yn y gystadleuaeth ymarfer. Rydym yn falch iawn ohonynt a’u llwyddiant - da iawn chi!

Llongyfarchiadau Morgan Metcalf
Llongyfarchiadau i Morgan Metcalf a enillodd cyntaf am greu arteffact dan 19eg oed yn Eisteddfod yr Urdd Caerffili a’r cylch 2015. Bu Mali Bleddyn Evans o flwyddyn 7 hefyd yn llwyddiannus yn ennill cyntaf am ein print Lliw blwyddyn 7, 8 a 9. Llongyfarchiadau hefyd i Owain Llyr Williams, gafodd gyntaf am ei waith creadigol 2D Tecstilau blwyddyn 7, 8 a 9, ac i Elin Badger Watts gafodd 3ydd. Llwyddiant mawr i’r disgyblion ac i’r Adran Gelf fuodd yn eu cefnogi.

Disgyblion Ysgol Dyffryn Conwy yn ymchwilio i’r Eclipse: 20/3/15

Rygbi Merched Ysgol Dyffryn Conwy - Ail yng Nghymru yn nhwrnament yr Urdd yn Llanelli 19/3/15.
Llongyfarchiadau mawr i'r merched fuodd yn cynrychioli yr ysgol. Ar ol diwrnod llawn o gystadlu, a bore cynnar iawn, bu'r merched yn cystadlu yn ffrwd ar draws y gemau gan gyrraedd y rownd terfynol. Dyma hanes eu llwyddiannau:

Gêm 1: Ysgol Aberaeron 0 Ysgol Dyffryn Conwy 25
Gêm 2: Ysgol Bryn Tirion 12 Ysgol Dyffryn Conwy 34
Gêm 3: Ysgol Bryn Gwyn 12 Ysgol Dyffryn Conwy 17

Chwarteri : Ysgol Dyffryn Ogwen 0 Ysgol Dyffryn Conwy 24
Cyn-derfynol: Ysgol Bryn Gwyn 12 Ysgol Dyffryn Conwy 19
Rownd Terfynol: Ysgol Dyffryn Aman 12 Ysgol Dyffryn Conwy 0.


Llongyfarchiadau mawr i aelodau tim marchogaeth Ysgol Dyffryn Conwy fu yn llwyddiannus iawn yn ddiweddar wrth gystadlu yn Northcott ger Blackpool.
Yn dilyn taith ben bore dyma oedd llwyddiannau y criw:
1) Dressage Prawf 7
Unigolion
1af Harri Williams
2il Jac Cernyw
3ydd Cari Jones
4ydd Mared Williams

Prawf 12
1af Harri Williams
Cydradd ail Mared Wiliams a Jac Cernyw
3ydd Russell Wingfield
Timau Dyffryn Conwy 1af ac 2il yn y ddau brawf.

2) Neidio:

Tîm 70cm Lois Williams, Harriet a Hermoine Williams a Jac Cernyw 1af
Unigolion: 2il Hermoine Williams 3ydd Jac Cernyw

Tîm 80 cm : Lois, Hermoine, Harri a Jac 1af
Tîm 80 cm: Mary Jane Braunton, Russell Wingfield, Harriet Williams, Efa Celyn 4ydd
Tîm 90 cm: Mary Jane Braunton, Cari, Harriet ac Efa 4ydd
Mary Jane Braunton 3ydd fel unigolyn

Roedd y plant yn gefnogol iawn i'w gilydd drwy gydol y gystadleuaeth, er mewn gwahanol dimmau, roeddynt wir yn glod i'r Ysgol!


Eisteddfod Gadeiriol Ysgol Dyffryn Conwy 2015
plant yn canu

Dydd Gwener , 27ain o Chwefror cyhaliwyd Eisteddfod Gadeiriol yr Ysgol.

Cafwyd diwrnod amrywiol gyda digon o fwrlwm. Yn arwain eleni roedd Osian Roberts - Prif Fachgen , Lois Evans - Prif Ferch ac Elliw Baines , Swyddog Ieuenctid.

Diolch yn fawr i’n beirniad sef Rhiannon Ifan, Beirniad Cerdd a’r Fedal Gyfansoddi , Esyllt Tudur, Beirniad Llefaru ac adran ysgafn , Grace Charles, Beirniad Dawns a Dwynwen Berry, Beinriad Y Fedal Ddrama am eu gwaith yn yr Eisteddfod. Diolch yn fawr hefyd i Myrddin ap Dafydd am feirniadu cystadleuaeth y Gadair eleni i ni.

Agorwyd yr Eisteddfod gan Elliw a cynigwyd 5 pwynt i’r Tŷ oedd yn gwneud y mwyaf o sŵn , i wneud yn siwr fod pawb wedi deffro!! Geirionnydd dderbyniodd y marciau cyntaf yma! Cliciwch yma i ddarllen yr adroddiad yn llawn.

Cliciwch yma i weld mwy o luniau


Cystadleuaeth Celf a Chrefft Yr Urdd
morgan

Llongyfarchiadau mawr i Morgan Metcalfe o Flwyddyn 12 ar ennill y wobr am yr Eitem Orau yn yr Adran Uwchradd yn nghystadleuaeth Celf a Chrefft Urdd Conwy.

Pob lwc i ti yn y rownd nesaf!

 

 

 

 

Archif Y Bont Digidol

Y Bont 2014 - cliciwch yma

Y Bont 2013 - cliciwch yma