Asesu ac Arholiadau

HAF 2024GWYBODAETH AM ARHOLIADAU ALLANOL YN YSGOL DYFFRYN CONWY

 

Archif

 

Haf 2021

Polisi Asesu

Polisi Asesu a Sicrhau Ansawdd Ysgol Dyffryn Conwy 2021 - cliciwch yma

Proses Adolygu Gradd / Apelio Ysgol Dyffryn Conwy - cliciwch yma

Adolygiadau gan Ganolfannau ac Apeliadau 2021 - cliciwch yma

 

Llythyrau

17.05.21 - Gwybodaeth i Ddysgwyr - proses apelio - cliciwch yma

23.03.21 - Gwybodaeth pellach i ddysgwyr Haf 2021 - cliciwch yma

15.03.21 - Gwybodaeth i ddysgwyr Haf 2021 - cliciwch yma

 

Cymwysterau 2021 - cliciwch yma i lawrlwytho'r Ddogfen

Dull Asesu Canolfannau ar gyfer Cymwysterau yn 2021
Ym mis Tachwedd 2020, cyhoeddodd y Gweinidog Addysg na fyddai cyfres arholiadau haf ar gyfer myfyrwyr sy'n cymryd TGAU, lefelau UG na Safon Uwch yn 2021. Ym mis Ionawr 2021, cadarnhawyd y byddai'r cymwysterau hyn yn cael eu dyfarnu defnyddio Graddau Penderfynol y Ganolfan. Mae hyn yn golygu y byddai canolfannau arholi unigol, fel ysgolion a cholegau, yn pennu'r graddau gwirioneddol a ddyfarnwyd ar gyfer pob cymhwyster.

Mae'r Dull Asesu (“dull gweithredu”) wedi'i gynllunio i amlinellu sut y bydd yr ysgol, fel canolfan arholi, yn defnyddio'r 'Canllawiau ar Drefniadau Amgen ar gyfer TGAU Cymeradwy, AS a Safon Uwch' a ddarperir gan Gymwysterau Cymru, rheolydd yr arholiadau, i helpu i bennu graddau yn 2021. Trwy rannu ei dull, mae'r ysgol yn ceisio cynnig eglurder a hyder i fyfyrwyr, staff a theuluoedd. Ar ben hynny, mae'n darparu trosolwg o'r penderfyniadau y bydd athrawon yn eu gwneud; sut y bydd athrawon yn gwneud y penderfyniadau hyn; a nodi'r dystiolaeth y bydd athrawon yn ei defnyddio i gefnogi'r broses benderfynu. Er bod y dudalen hon wedi'i chynllunio i ddarparu dealltwriaeth 'lefel uchel' o'r dull, bydd copi ar gael i rieni / gofalwyr a myfyrwyr.

Graddau a bennir gan y Ganolfan
Gradd a Benderfynir gan Ganolfan yw'r radd a ddyfernir gan yr ysgol, fel canolfan arholi, ar sail cyrhaeddiad a ddangoswyd ym meysydd cynnwys y cymhwyster y mae myfyriwr wedi'i gwmpasu. Ar gyfer pob cymhwyster, bydd athrawon yn defnyddio Fframweithiau Asesu CBAC sy'n cynnwys disgrifyddion ar gyfer graddau allweddol i gefnogi dosbarthiad cywir y dyfarniadau. Rhaid i bob gradd a ddyfernir gan yr ysgol gael ei hategu gan dystiolaeth gadarn i ddangos cyrhaeddiad myfyriwr ar draws themâu a sgiliau allweddol. Bydd y rhain yn amrywio fesul cymhwyster, fel y'u pennir gan ofynion pob Fframwaith Asesu Cymhwyster CBAC. Ni fydd yn bosibl nac yn cael ei ganiatáu i athrawon, na'r ysgol, geisio cyhoeddi Gradd a Benderfynir yn y Ganolfan yn seiliedig ar ragfynegiad proffesiynol neu botensial myfyriwr.
Wrth bennu graddau, bydd gofyn i'r ysgol lunio barnau 'ffit orau'. Mae hyn yn golygu nad yw'n ofynnol i fyfyrwyr ddangos pob agwedd ar ddisgrifydd gradd i gael y radd; dylid dyfarnu gradd i fyfyrwyr sy'n cefnogi tystiolaeth o gyrhaeddiad ar draws digon o gynnwys, o fewn y cymhwyster penodedig, fel y penderfynir gan CBAC; a gallant gyflawni'r un graddau trwy arddangos gwahanol gyfuniadau o wybodaeth, sgiliau a dealltwriaeth. Mae hyn yn sicrhau bod cryfderau mewn rhai meysydd yn gwrthbwyso diffygion mewn eraill. O ganlyniad, gellir dyfarnu'r radd 'ffit orau'. Lle nad oes tystiolaeth ddigonol, neu lle mae tystiolaeth yn awgrymu bod cyrhaeddiad yn is na'r hyn sy'n ofynnol o'r radd isaf ar gyfer cymhwyster (hy gradd G ar lefel TGAU; gradd E ar lefel UG / A) yna bydd myfyriwr yn cael Gradd U Penderfynol y Ganolfan. .

Bydd y dystiolaeth a ddefnyddir ar gyfer Graddau Penderfynol
Canolfan Graddau a Benderfynir gan Ganolfan yn cael ei chynhyrchu gan ddefnyddio tystiolaeth o waith a gwblhawyd gan fyfyriwr, gan ddefnyddio'r cynnwys manyleb wedi'i addasu. Wrth bennu gradd, defnyddir y mathau canlynol o dystiolaeth ym mhob cymhwyster

 1. Cwestiynau hen bapur
  wedi'u haddasu Bydd yr ysgol yn defnyddio cyn-bapurau wedi'u haddasu gan CBAC wrth osod tasgau i helpu i bennu gradd ar gyfer pob cymhwyster. Mae manteision cydnabyddedig o ddefnyddio'r deunyddiau hyn. Mae'r cyn-bapurau wedi'u haddasu eisoes wedi cael sicrwydd ansawdd allanol; yn cael eu cefnogi'n llawn gan gynlluniau marcio clir; ac yn gyfarwydd i fyfyrwyr a staff. Bydd athrawon yn sicrhau y bydd y cyn-bapurau hyn, a fydd yn rhan allweddol o'r dystiolaeth, yn cael eu hymgorffori wrth iddynt gyflwyno addysgu a dysgu, yn lle gweithgareddau eraill yr ymgymerir â hwy mewn gwersi.
 2. Asesiad Heb Arholiad
  Mae asesiad heblaw arholiad yn bodoli mewn llawer o gymwysterau. Mae'r pwysiad tuag at y radd gyffredinol, yn y rhan fwyaf o achosion, yn llawer is nag elfennau nas gwelwyd o'r blaen. Pan fydd asesiad heblaw arholiad yn parhau i fod yn rhan o gymhwyster wedi'i addasu, bydd athrawon yn defnyddio perfformiad myfyrwyr yn yr elfen hon i helpu i gyfrannu at bennu gradd. Fodd bynnag, bydd angen i athrawon ystyried pwysiad yr elfen, yng ngoleuni'r cymhwyster yn ei gyfanrwydd, er mwyn sicrhau bod y radd a ddyfernir yn adlewyrchu'r safon gyffredinol yn gywir. Er enghraifft, mewn cymhwyster lle mae pwysoliad asesiad nad yw'n arholiad yn cyfateb i 20% o'r radd gyffredinol, bydd athrawon yn ystyried hyn yn erbyn y dystiolaeth arall a ddarperir wrth bennu'r radd.
 3. Tystiolaeth gyfrannol arall
  Mae dau fath arall o dystiolaeth gyfrannol y gellir ei defnyddio i gefnogi pennu gradd. Mae'r rhain yn cynnwys
  a. Gall athrawon ddefnyddio tystiolaeth o gwestiynau cyn-bapur WJEC a gwblhawyd yn flaenorol, sydd â sicrwydd ansawdd allanol, gyda chynllun marcio cyhoeddedig, a lle cawsant eu cwblhau o dan amodau rheoledig; a
  b. Asesiadau a gynhaliwyd cyn cyhoeddi dull y ganolfan ee. Dim ond i helpu i gadarnhau dyfarniad y gellir defnyddio Ffug Arholiadau (a elwir hefyd yn 'Arholiadau Cyn-Gyhoeddus') a / neu waith arall a aseswyd. Fodd bynnag, efallai na fydd y dystiolaeth hon yn cael ei defnyddio ar ei phen ei hun i bennu graddau oherwydd, ar adeg ei chwblhau, mae'n bosibl na fyddai myfyrwyr wedi bod yn ymwybodol o bwysigrwydd y tasgau hyn. Mae hyn wedi'i gynllunio i sicrhau tegwch a thegwch i bob myfyriwr.
  Prosesau Sicrwydd Ansawdd
  Yn unol ag arferion arferol, bydd CBAC yn ei gwneud yn ofynnol i brosesau mewnol gael eu cynnal i hyrwyddo cysondeb. Bydd yr ysgol yn ymgymryd â phrosesau sicrhau ansawdd, o fewn pynciau ac ar draws pynciau, i sicrhau bod y graddau a bennir yn ddilys, yn ddibynadwy, yn deg ac yn deg, wrth geisio osgoi gwahaniaethu.

Cofnodi Penderfyniadau
Bydd yr ysgol yn cadw cofnod i ddogfennu'n glir y rhesymeg dros benderfyniadau gradd. Bydd hyn yn cynnwys eglurder eglurhad y bydd myfyrwyr a'u rhieni / gofalwyr yn ei ddeall. Bydd cofnodion penderfyniad yn manylu ar bwy asesodd y dystiolaeth a phryd; y penderfyniad a gymerwyd; nodi unrhyw addasiadau rhesymol neu ystyriaethau arbennig a gymhwysir; a lle mae'r dystiolaeth yn cael ei storio'n ddiogel. Ar ôl cyflwyno Gradd a Benderfynir gan Ganolfan, bydd gofyn i'r ysgol wneud datganiad cyffredinol mewn perthynas â'r prosesau a gyflawnir.

Adolygiad o Raddau ac Apeliadau Penderfynol y Ganolfan
Ar adeg ysgrifennu'r adroddiad hwn, nid yw'r broses o adolygu graddau canolfannau na'r prosesau apelio wedi'i chwblhau. Fodd bynnag, rhagwelir y bydd

 1. Bydd gofyn i'r ysgol gyflwyno Graddau Penderfynol Canolfan i CBAC erbyn y dyddiad penodedig. Ar y pwynt hwn, hysbysir myfyrwyr o'r graddau a ddyfarnwyd. Pan fydd myfyriwr yn fodlon â'r graddau a bennir gan yr ysgol, nid oes unrhyw gamau pellach.
 2. Bydd cyfle i fyfyrwyr ofyn am adolygiad o ddyfarniad y ganolfan o'u gradd a / neu gywiro unrhyw wallau ffeithiol. Bydd y broses a wneir gan yr ysgol yn debyg i'r broses gymedroli fewnol. Pan ofynnwyd am adolygiad, bydd aelod o staff nad oedd yn asesydd gwreiddiol yn ei ystyried. Bydd Pennaeth yr Ysgol hefyd yn adolygu bod prosesau’r ysgol wedi’u dilyn, o ran cofnodion gwneud penderfyniadau cysylltiedig ac ati. Ni fydd tystiolaeth newydd neu ychwanegol yn cael ei hystyried fel rhan o’r broses adolygu. Pan fydd adolygiad wedi'i gadarnhau, bydd y Radd Benodedig Canolfan yn cael ei diwygio.
  Bydd y CBAC yn gweithredu proses i ganiatáu i fyfyrwyr apelio Gradd a Benderfynir gan Ganolfan ar sail gwall gweithdrefnol yn unig, lle bu adolygiad o radd yn aflwyddiannus. Yn yr un modd, bydd Cymwysterau Cymru hefyd yn gweithredu Gwasanaeth Adolygu Gweithdrefnau Arholi. Ar bob cam o'r broses adolygu / apelio, bydd angen i fyfyrwyr fod yn ymwybodol y gellir gwella neu ostwng gradd a bennir gan ganolfan.


Dyletswydd Cydraddoldeb y Sector Cyhoeddus a Phrosesu Data
Wrth ddatblygu dull o ymdrin â graddau a bennir gan ganolfannau yn 2021, mae'r ysgol wedi cymryd camau i sicrhau ei bod yn cyflawni ei Dyletswydd Cydraddoldeb yn y Sector Cyhoeddus. Mae hwn yn ofyniad cyfreithiol ac mae'n rhan o Ddeddf Cydraddoldeb (2010), sy'n sicrhau sylw dyledus i'r angen i wneud hynny

 1. Dileu gwahaniaethu anghyfreithlon, aflonyddu ac erledigaeth ac ymddygiad arall a waherddir gan Ddeddf Cydraddoldeb (2010);
 2. Hyrwyddo cydraddoldeb a chyfle rhwng pobl sy'n rhannu nodwedd warchodedig berthnasol a'r rhai nad ydynt; a
 3. Meithrin cysylltiadau da rhwng pobl sy'n rhannu nodweddion gwarchodedig perthnasol a'r rhai nad ydyn nhw.

Bydd yr ysgol yn sicrhau ei bod yn cwrdd â rheoliadau diogelu a phrosesu data. Gall hyn arwain at addasiadau i bolisïau ac arferion presennol. Fodd bynnag, rhagwelir y gall rheolyddion arholiad ar y cyd gydlynu hyn i roi sicrwydd bod data'n cael ei drin yn briodol ac at y diben a fwriadwyd.

 

 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing

Haf 2019

 

Cylch lythyrau i Rieni 2019:

 

Adolygu Bl.11 2019 - cliciwch yma
Amserlen Profion Darllen a Rhifedd Cenedlaethol - cliciwch yma
Rhieni/gwarcheidwaid Blwyddyn 10 - cliciwch yma
Amserlen Adolygu ac Arholiadau Bl.11 2019 - cliciwch yma
Disgyblion blwyddyn 12 a'u Rhieni - cliciwch yma


Llyfryn Gwybodaeth Arholiadau TGAU Blwyddyn 10 & 11 - cliciwch yma


 

Arholiadau Allannol Haf 2019: Safweoedd Cymorth ar gyfer Cyfnod Adolygu ac Arholiadau Allannol

 

Safwe BBC ‘Bitesize’: cliciwch yma
Poeni am arholiadau, edrychwch ar adnodd newydd y BBC ‘The Mindset’: cliciwch yma
Tudalen Myfyrwyr Safwe CBAC: cliciwch yma