Llythrennedd, Rhifedd a Chymwyseddau Digidol

This is issue 3 of the literacy Newsletter especially for Year 8!

In it you will find:

• Browsing the internet, looking for books?
• Parents' Corner
• Recommendations for Year 8 books

Word for Word (PDF)


Partneriaeth gyda Llyfrgell Llanrwst a Llyfrgelloedd Conwy

Rydym yn falch iawn fel ysgol i fod wedi cychwyn partneriaeth newydd gyda Llyfrgelloedd lleol gan gynnwys Llyfrgell Llanrwst. Fel rhan o'r partneriaeth bydd cyfle i ddisgyblion a rhieni gael gwybodaeth am y llyfrgelloedd, pori rhai llyfrau cyfredol/o ddiddordeb; adnewyddu eu aelodaeth llyfrgell; ac archebu llyfrau ar lein drwy'r gwasanaeth llyfrgelloedd ar lein.

Gall ddefnyddio a mynychu llyfrgelloedd lleol fod yn arf defnyddiol ar gyfer hybu darllen er pleser, cefnogi Gwaith cartref, astudio ac adolygu. Mae'r gwasanaeth llyfrgelloedd yn awyddus iawn i gefnogi'n disgyblion a byddwn yn defnyddio ein pencampwyr darllen I'w cynorthwyo i ddewis llyfrau ar gyfer adnewyddu yn yr ysgol ac yn y llyfrgelloedd.

Os ydych chi, yn ddisgybl neu yn riant yn awyddus i gael fwy o wybodaeth neuiI sicrhau neu adnewyddu aelodaeth i'n llyfrgelloedd lleol, bydd cynrychiolydd o Llyfrgell Llanrwst yn mynychu ein nosweithiau rhieni er mwyn rhoi help llaw a rhannu gwybodaeth am waith ac adnoddau y llyfrgell.

Am fwy o wybodaeth cliciwch ar y ddolen hon: http://www.conwy.gov.uk/cy/Resident/Libraries-Museums-and-Archives/Libraries/Find-renew-or-reserve-a-book.aspx


Bwletin

Bwletin Llythrennedd i Rieni - cliciwch yma


Amserlen Profion Llythrennedd A Rhifedd Cenedlaethol 2019:

I weld yr amserlen - cliciwch yma


Adnoddau Rhifedd/Mathemateg


Cymorth ar gyfer datblygu sgiliau mathemateg a rhifedd

Cefnogaeth i ddisgyblion TGAU ar gael am ddim drwy’r ddolen hon - cliciwch yma


Adnoddau Llythrennedd


Dysgu Cymru

Mae’r ysgol wedi ei gydnabod am arfer dda mewn llythrennedd a rhifedd ar draws y cwricwlwm gan Lywodraeth Genedlaethol Cymru. Cewch fwy o wybodaeth am hyn drwy’r ddolen ganlynol i safwe Dysgu Cymru - cliciwch yma

Byddwn yn diweddaru'r ardal hon o’r tudalen Rheini yn ystod y flwyddyn. Cewch fwy o wybodaeth am strategaethau llythrennedd a rhifedd, gan gynnwys gwefannau defnyddiol drwy nosweithiau rhieni.


Am adnoddau i gefnogi llythrennedd yn y Gymraeg defnyddiwch y ddolen hon

Defnyddiwch y ddolen hon - cliciwch yma


Gwybodaeth i rieni am y profion Llythrennedd a Rhifedd Cenedlaethol

Am fwy o wybodaeth - cliciwch yma


Gwybodaeth am y Fframwaith Cymwyseddau Digidol

Am fwy o wybodaeth - cliciwch yma


Datblygu sgiliau dinasyddiaeth mewn byd aml-gyfrwng/digidol

Gallwch ddarllen mwy am sut i gefnogi, datblygu a diogelu disgyblion o ran e-ddiogelwch ar ein tudalen ‘Lles ac e-ddiogelwch’.


Llythrennedd a Rhifedd – Gwybodaeth i rieni: clawr

posterRhifedd – Mae gwybodaeth am sut mae rhifedd yn cael ei ddysgu yn yr ysgol ar gyfer rhieni ar gael drwy’r ddolen hon.
Llyfryn Rhifedd
Fel rhan o’n gwaith i ymateb i flaenoriaeth rhifedd cenedlaethol, rydym wedi diwygio ein cefnogaeth i ddisgyblion a rhieni ar strategaethau rhifedd. Y rhan cyntaf o’r gefnogaeth yw’r llyfryn rhifedd i rieni a disgyblion. Hyderwn y byddai hyn yn ddefnyddiol i esbonio rhai o’r dulliau gwahanol rydym yn ei ddefnyddio i ddatblygu sgiliau rhifedd mewn mathemateg ac ar draws y cwricwlwm. Mae adnoddau pellach hefyd ar gael ar safwe Moodle yr ysgol. Cysylltwch â ni petai angen rhagor o gymorth neu arweiniad arnoch.
Gwybodaeth newydd i rieni ar sut i gynorthwyo disgyblion efo mathemateg a rhifedd - cliciwch yma


Gyda’n gilydd gallwn godi safonau

posterLlythrennedd – Rydym wedi diweddaru ein Termiadur i ddisgyblion. Ynddi mae geirfa pwnc ar draws y cwricwlwm, arweiniad ar batrymau a rheolau sillafu cyffredin a lle i gofnodi geiriau sydd angen ei sillafu yn gywir. Mae pob disgybl o flwyddyn 7 – 13 wedi derbyn copi o’r Termiadur ar ddechrau'r tymor. Bydd o gymorth iddynt ar gyfer gwaith dosbarth a gwaith cartref - cliciwch yma