Cwricwlwm

Dyddiadau Pwysig Blwyddyn 9

dyddiadau-pwysig-blwyddyn-9

PDF - Dyddiadau Pwysig Blwyddyn 9

Dyddiadau Pwysig Blwyddyn 11

dyddiadau-pwysig-blwyddyn-11

PDF - Dyddiadau Pwysig Blwyddyn 11

 • Polisi Cwricwlwm

  Mae gan holl ddisgyblion Ysgol Dyffryn Conwy hawl i gael cwricwlwm eang a chytbwys sy’n: “Hyrwyddo eu datblygiad ysbrydol, moesol, diwylliannol, meddyliol a chorfforol ac yn eu paratoi ar gyfer cyfleoedd, cyfrifoldebau a phrofiadau bywyd oedolion.”

  (Adran 351, Deddf Addysg 1996)

  Cwricwlwm CA3:

  Fel ysgol rydym yn falch iawn o’n hymwneud dros y tair blynedd diwethaf a’r cwricwlwm newydd, Cwricwlwm i Gymru. Fel ysgol, rydym wedi bod yn cyfrannu at ddylunio maes sydd yn bwysig iawn i’n calon fel ysgol ddwyieithog sef, Ieithoedd, Llythrennedd a Chyfathrebu. Fel Pennaeth rwyf wedi bod yn hynod o falch o gynrychioli disgyblion a’n cymunedau lleol ar fforymau arwain y cwricwlwm gan sicrhau ffocws uchel ar y Gymraeg, dwyieithrwydd ac anghenion ardaloedd gwledig. Gallwch ddilyn ein siwrne ar y BLOG ‘Cwricwlwm i Gymru’.

  Rydym yn cydweithio yn agos â’n hysgolion cynradd i gynllunio profiadau pontio a phrofiadau dysgu tuag at gwricwlwm 2022 er mwyn sicrhau bod disgyblion yn pontio yn llwyddiannus o’n 13 ysgol gynradd dalgylch. Wrth symud tuag at y cwricwlwm newydd rydym yn awyddus i ddatblygu cysylltiadau naturiol rhwng pynciau er mwyn pontio o’n pynciau cyfredol i’r 6 maes dysgu a phrofiad newydd.

  Ar hyn o bryd rydym yn cynnig y pynciau canlynol yn CA3:

  Pynciau Craidd: Cymraeg (Iaith Gyntaf ac Ail Iaith yn dibynnu ar ddilyniant ieithyddol disgyblion or cynradd), Saesneg, Mathemateg a Gwyddoniaeth.

  Pynciau All-graidd: Hanes, Daearyddiaeth, Addysg Grefyddol, Ffrangeg, Celf, Dylunio a Thechnoleg, Cerdd, Addysg Gorfforol, a Thechnoleg Gwybodaeth.

  I’r dyfodol bydd y pynciau yn cael eu cyfuno mewn 6 Maes Dysgu a Phrofiad Newydd:
  • Iechyd a Lles
  • Ieithoedd, Llythrennedd a Chyfathrebu
  • Mathemateg a Rhifedd
  • Gwyddoniaeth a Thechnoleg
  • Dyniaethau
  • Celfyddydau Mynegiannol

  Bydd y cwricwlwm hefyd yn ffocysu ar ddatblygu dinasyddion sydd yn gwireddu'r 4 Diben canlynol i ddatblygu:

  • Dysgwyr uchelgeisiol galluog ...
  • Cyfranwyr mentrus a chreadigol ...
  • Unigolion iach a hyderus ...
  • Dinasyddion egwyddorol gwybodus ..


Cwricwlwm CA4 a CA5:

Parhawn i gynnig y cyrsiau craidd statudol yn CA4 ynghyd a chyflwyno y Fagloriaeth Gymraeg, a cynnig hyd at 3 pwnc dewis. Yn CA4, ategir yr arlwy yn CA3 drwy gyrsiau newydd megis Busnes, Cymdeithaseg, Bwyd a Maeth, a Gofal Plant ynghyd a cyrsiau coleg mewn partneriaeth â rhwydwaith 14-16 Conwy a Coleg Glynllifon ar gyfer TGAU.

Ar gyfer cyrsiau Lefel A, cynnigir cyrsiau mewn partneriaeth drwy LINC Conwy hefyd.


Am fanylion pellach am ein cwricwlwm yn CA4 (TGAU) a CA5 (Lefel A) gweler ein llawlyfrynnau ar y safwe.

 

 • Canllaw i Rieni am y cwricwlwm a threfniadau asesu 11-14 - cliciwch yma (Saesneg yn unig)
Canllaw i’r Cwricwlwm newydd i Gymru

Canllaw i’r Cwricwlwm newydd i Gymru

Canllaw i’r Cwricwlwm newydd i Gymru i bobl ifanc

Canllaw i’r Cwricwlwm newydd i Gymru i bobl ifanc

Cwricwlwm i Gymru

Mae cwricwlwm newydd yn dod i bob ysgol yng Nghymru yn 2022. Dysgwch fwy am y cwricwlwm ar y dudalen hon.

Cwricwlwm Newydd

Mae cwriclwm newydd i Gymru yn cael ei ddatblygu ar hyn o bryd, a fydd yn statudol o Fedi 2022. Mae Ysgol Dyffryn Conwy ar flaen y gad o ran datblygiadau y cwricwlwm gyda’r gwaith rydyn ni’n gwneud gyda’r clwstwr.

Mae Llywodraeth Cymru yn datgan:
"Bydd y cwricwlwm newydd yn pwysleisio ar roi i bobl ifanc y sgiliau sydd eu hangen arnynt ar gyfer bywyd. Bydd yn datblygu eu gallu i ddysgu sgiliau newydd a defnyddio’u gwybodaeth bynciol yn fwy ef-feithiol ac mewn ffordd fwy creadigol. Wrth i’r byd newid o’u cwmpas, byddan yn gallu addasu, a hynny mewn ffordd gadarnhaol.Hefyd, cânt ddealltwriaeth ddofn o sut i lwyddo mewn byd sy’n fwyfwy digidol. Mae fframwaith cymhwysedd digidol newydd bellach yn cyflwyno sgiliau digidol ar draws y cwricwlwm, gan baratoi pobl ifanc ar gyfer y cyfleoedd a’r risgiau sydd ynghlwm wrth y byd ar-lein.

Hefyd, caiff athrawon fwy o ryddid i ddysgu yn y ffyrdd a fydd, yn eu barn hwy, yn sicrhau’r deilliannau gorau i’w dysgwyr.Prif ffocws y trefniadau asesu fydd sicrhau bod dysgwyr yn deall sut maen nhw’n perfformio a beth mae angen iddyn nhw ei wneud nesaf. Bydd pwyslais o’r newydd ar asesu ar gyfer dysgu fel rhan hanfodol a chraidd o ddysgu ac addysgu."

Mae gan y cwricwlwm newydd 6 Maes Dysgu a Phrofiad:

 • Celfyddydau mynegiannol
 • Iechyd a lles
 • Dyniaethau (gan gynnwys addysg grefyddol)
 • Ieithoedd, llythrennedd a chyfathrebu
 • Mathemateg a rhifedd
 • Gwyddoniaeth a thechnoleg

Fe fydd sgiliau Llythrennedd, Rhifedd a Chymhwysedd Digidol yn cael eu haddysgu ar draws bob maes dysgu a phrofiad.

Diben y cwricwlwm newydd yw i gynorthwyo’r plant i fod yn:

 • Ddysgwyr uchelgeisiol, galluog.
 • Cyfranwyr mentrus, creadigol.
 • Dinasyddion egwyddorol, gwybodus.
 • Unigolion iach, hyderus.

 

Y Pedwar Diben

Mae addysg yn newid


Prosbectws Y Chweched dosbarth 2024 - 2026

 

Cymraeg

Hyrwyddo’r Gymraeg

2

 

Saesneg

Mathemateg

Ffiseg

Cemeg

Bioleg

Cerddoriaeth

Drama

Celf a Dylunio

Dylunio a Thechnoleg

Busnes BTEC

Chwaraeon BTEC
Cymdeithaseg

Seicoleg

Hanes

Daearyddiaeth

Astudiaethau Crefyddol

FfranGeg

Tystysgrif Her Sgiliau

Cam wrth Gam

LINC Conwy

 logo linc conwy

Linc Conwy - Prosbectws 2024/2025

Linc Conwy - Prosbectws 2023-24

 

Llwybrau Dysgu 14-16 Llawlyfr Dewisiadau 2024-2026

Cymraeg

Cymraeg Ail Iaith

Saesneg

Gwyddoniaeth Dwyradd

Mathemateg

Hanes

Bwyd a Maeth

.

Drama

Dylunio a Thechnoleg

Cymdeithaseg

Iechyd a Gofal Cymdeithasol a Gofal Plant TGAU

Addysg Gorfforol

Busnes

Daearyddiaeth

Ffrangeg

Tystysgrif Her Sgiliau

Technoleg Ddigidol

Cerddoriaeth

Celf a Dylunio

Trin Gwallt a Harddwch

 

Adeiladwaith

 

Gofal Anifeiliad Bach

 

Amaethyddiaeth

 

 

Bagloriaeth Cymru

TGAU

Galwedigaethol