Gwybodaeth Gyffredinol

Croeso – Gair gan y Pennaeth


Mae stori arbennig iawn yn cael ei ysgrifennu yma yn Ysgol Dyffryn Conwy eleni. Dechrau cyfnod cyffrous i mi fel Pennaeth newydd ar yr ysgol a bod yn rhan o dros 400 o flynyddoedd o hanes addysg yn Llanrwst o ysgol ramadeg i’n hysgol gyfun ddwyieithog presennol. Rydym yn ysgol gymunedol naturiol ddwyieithog gydag oddeutu 650 o ddisgyblion o 11 - 18 oed. Mae hyn yn cynnwys oddeutu tua 130 o ddisgyblion 6ed dosbarth. Credwn fod natur ddwyieithog yr ysgol yn un sy’n gwasanaethu anghenion ieithyddol a diwylliannol gwahanol ddisgyblion y dalgylch, gan roi gogwydd Cymreig a Chymraeg i’n disgyblion a datblygu eu sgiliau a phrofiadau yn y ddwy iaith.

Lleolir yr ysgol ar safle braf iawn yn Nyffryn Conwy, safle sydd yn cyfoethogi'r dysgu. Gwasanaethir yr ysgol ddisgyblion tref Llanrwst a’r holl ddyffryn. Rydym yn falch iawn o’r bartneriaeth glos sydd gennym â’n 13 ysgol gynradd dalgylch sydd yn sicrhau trosglwyddo hapus i’n disgyblion i ysgol glos a chartrefol. Cynigwn i bob disgybl, beth bynnag eu gallu a chefndir, ymdeimlad o werth a hunan hyder. Ein nod yw bod yn ysgol gartrefol, gymunedol a chynhwysol lle gallwn weithio gyda phob disgybl i’w cynorthwyo i gyrraedd eu potensial. Credwn mewn llwyddiant i bawb, gan geisio rhoi pob cymorth i’n disgyblion lwyddo o fewn y cwricwlwm a drwy
ystod o weithgareddau allgyrsiol amrywiol.

Anelwn at ddarparu’r addysg orau posib i ddatblygu dysgwyr hyderus dwyieithog a dysgwyr annibynnol gyda’r sgiliau angenrheidiol i’r dyfodol. Er mwyn sicrhau hyn, cynigwn gwricwlwm addas, eang a heriol i bob disgybl. Rydym yn hynod falch o lwyddiannau ein disgyblion yn academaidd, ym maes chwaraeon, yn y celfyddydau ac ym myd gwaith ac astudiaeth bellach wedi gadael yr ysgol. Hyderwn ein bod yn darparu'r profiadau dysgu a chyfoethogi dysgu y gallent ymfalch.o ynddynt.

Petai gennych unrhyw ymholiad pellach, neu os ydych yn dymuno ymweld
â’r ysgol, peidiwch ag oedi rhag cysylltu yn uniongyrchol.

 

Mr Owain Gethin DaviesPOLISI
 1. Polisi Derbyn

 2. Polisi Codi Tâl

 3. Polisi Diogelu (Amddiffyn Plant)

 4. Gweithdrefnau Cwyno

 5. Polisi Cwricwlwm

 6. Polisi a Gweithdrefnau Diogelu Data

 7. Polisi Cydraddoldeb

 8. Polisi Iechyd a Diogelwch

 9. Polisi Cyflogau (Polisi i ddod yn fuan)

 10. Rheolaeth Perfformiad

 11. Polisi Ymddygiad ar Gyfer Dysgu

 12. Polisi Gwrth Fwlio

 13. Amseroedd Sesiynau Ysgol

 14. Polisi Addysg Cydberthynas a Rhywioldeb
 15. Polisi Anghenion Dysgu Ychwanegol

 16. Polisi Mwy Abl a Thalentog

 17. Polisi Urddas yn y Gweithle (Polisiau Ysgolion Gogledd Cymru)

 18. Polisi Cwynion

  1. Polisi Cwynion (Atodiad 1)

  2. Polisi Cwynion (Atodiad 2)

 19. Polisi Disgyblu (Polisiau Ysgolion Gogledd Cymru)

  1. Polisi Disgyblu (Atodiad 1)

 20. Polisi Medusrwydd (Polisiau Ysgolion Gogledd Cymru)

 

DOGFENNAU/GWEITHDREFNAU STATUDOL
 1. Cynllun Hygyrchedd

 2. Cynllun Datblygu/Gwelliant Ysgol/Cynllun Gweithredu’n Dilyn Arolygiad Ysgol

 3. Polisi Asesu, Cofnodi ac Adrodd

 4. Addysg Gyrfaoedd

 5. Cynllun Cyhoeddi Rhyddid Gwybodaeth

 6. Lwfansau Llywodraethwyr (Cynlluniau ar gyfer talu)

 7. Adroddiad Blynyddol y Llywodraethwyr i Rieni

 8. Offeryn Llywodraethu
  Cofnodion o a phapurau a ystyrir yng nghyfarfodydd y corff llywodraethol a’i bwyllgorau/(Copiau ar gael drwy’r Clerc)

 9. Prosbectws Ysgol/School Prospectus
  Cofrestr Disgyblion/Register of Pupils (SIMS.Net)
  Cofrestr o Fuddiannau Busnes y Pennaeth a’r Llywodraethwyr/ (Copiau ar gael drwy Glerc y Corff Llywodraethol)

 10. Gosod Targedau ar Gyfer Ysgolion

 11. Cynllun Pontio/Trosglwyddo CA2-3


POLISI/GWEITHDREFN
 1. Polisi a Chanllawiau Addysgu Plant Mewn Gofal

 2. Polisi Presenoldeb (Disgyblion)

 3. Polisi Rheoli Presenoldeb Staff

 4. Polisi Arholiadau (cynnwys polisi apeliadau mewnol ar gyfer arholiadau allanol)

 5. Polisi Asesiad Di-Arholiad

 6. Proses Rheoli Risg (Asesu)

 7. Polisi Defnyddio Grym Rhesymol

 8. Polisi Datblygu Cynaliadwy

 9. Polisi Camddefnyddio Sylweddau (Polisi Ysgymgu, Cyffuriau ac Alcohol)

  1. Polisi Camddefnyddio Sylweddau - Flowchart

  2. Polisi Camddefnyddio Sylweddau (Disgyblion)

 10. Polisi E-ddiogelwch Staff a Disgyblion

 11. Polisi Gwaharddiadau Disgyblion

 12. Polisi Gwisg Ysgol

 13. Polisi Iaith

 14. Polisi Llythrennedd a Rhifedd

 15. Polisi Rhannu Pryderon

 16. Polisi Rheoli Risg

 17. Polisi Saesneg a/neu Gymraeg fel Iaith ychwanegol

 18. Polisi Toiledau Ysgol

 19. Polisi Ymweliadau Addysgol

 20. Polisi Ysgol Gyfan ar Fwyd a Ffitrwydd

 21. Polisi Gweithio’n Hyblyg

 22. Polisi Lles Staff

 23. Polisi TGCh/DCF

 24. Polisi CCTV

 25. Polisi Cloi Mewn Argyfwng

 26. Polisi Bygythiad Bomb (Saesneg yn Unig)

 27. Polisi Anghenion Gofal Iechyd

 28. Polisi Cymorth Cyntaf (Saesneg yn Unig)

 29. Polisi Recriwtio a Dethol

 30. Polisi Ffrydio Byw


DOGFENNAU

Cynllun Datblygu Llywodraethwyr
(Gwybodaeth ar gael drwy gysylltu â Chlerc y Llywodraethwyr yn yr ysgol)

Adroddiad Hunan Arfarnu Ysgol

Diogelu Ysgolion – Pecyn Cymorth i Benaethiaid (WECTU)

Trefn Argyfwng Digwyddiad Difrifol Conwy – Canllaw i Ysgolion

Polisi Presenoldeb (Disgyblion)
Hysbysiadau Cosb Benodedig - cliciwch yma
Beth os fydd fy mhlentyn yn absennol, yn cyrraedd yn hwyr neu’n sâl yn ystod y diwrnod? - click here
Llythyr i rieni ynghylch gwyliau mewn amser ysgol – ALl Conwy - cliciwch yma
Gwybodaeth am gymryd gwyliau mewn amser ysgol – ALl Conwy - cliciwch yma

Mae ein gwisg ysgol yn newid ar gyfer Medi 2018 ymlaen. Gallwch ddarllen mwy am y wisg ysgol newydd gan gynnwys y Polisi Gwisg Ysgol Diwygiedig, Canllawiau ar gyfer Gwisg Ysgol a manylion darparwyr lleol yn y dogfennau canlynol.

Llythyr Gwisg Ysgol Newydd - cliciwch yma

Polisi Gwisg Ysgol - cliciwch yma


Anghenion Dysgu Ychwanegol

Efallai y nodwyd eisoes bod gan eich plentyn anghenion addysgol arbennig (AAA).

Efallai ei fod yn cael cymorth ychwanegol yn yr ysgol, i'w helpu gyda’i ddysgu, neu efallai fod ganddo ddatganiad o angen addysgol arbennig.

Mae'r dull o gefnogi plant sy'n cael anawsterau gyda dysgu yn newid.

Mae Llywodraeth Cymru wedi pasio deddfwriaeth newydd, o'r enw Deddf Anghenion Dysgu Ychwanegol (Cymru), a'r Cod Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY), a fydd yn disodli'r holl ddeddfwriaeth a chanllawiau ynghylch anghenion addysgol arbennig.

Fel rhan o Ddeddf Anghenion Dysgu Ychwanegol a’r Tribiwnlys Addysg (Cymru) (ADYTA) 2018 mae Llywodraeth Cymru wedi disodli'r term 'anghenion addysgol arbennig' (AAA) ag 'anghenion dysgu ychwanegol' (ADY). Fodd bynnag, mae'r diffiniad o ADY yn wahanol ac efallai y gwelwch fod gan eich plentyn AAA ar hyn o bryd ond na fydd ganddo ADY. Fodd bynnag, ni ddylai hyn effeithio ar y gefnogaeth a'r cymorth a gaiff yn yr ysgol i gael mynediad at ddysgu.

Bydd ADY yn cwmpasu'r rhai sydd:
• Ag anhawster sylweddol fwy o ran dysgu na mwyafrif y plant eraill o'r un oedran
• Ag anabledd sy'n eu hatal neu eu rhwystro rhag defnyddio’r cyfleusterau addysgol a ddarperir yn gyffredinol i eraill o'r un oedran mewn ysgol prif ffrwd a gynhelir neu Sefydliad Addysg Bellach.

Mae'r Ddeddf yn cyflwyno dyletswydd glir ar awdurdodau lleol i'ch cefnogi fel rhiant/gofalwyr a'ch plentyn i gyfrannu at gynllunio ar gyfer anghenion dysgu ychwanegol.

System anghenion dysgu ychwanegol (ADY): canllaw pobl ifanc

System anghenion dysgu ychwanegol (ADY): canllaw i rieni a theuluoedd

System anghenion dysgu ychwanegol (ADY): hawliau rhieni

Mae ein adroddiad arolwg diweddaraf – Ionawr 2019 bellach wedi ei ddiweddaru ar safwe Estyn. Gallwch ddarllen yr adroddiad a’i lawrlwytho drwy’r ddolen isod:

Safwe Estyn - cliciwch yma

Nid oes cysylltiad rhwng yr ysgol ag unrhyw enwad crefyddol penodol. Darperir Addysg Grefyddol yn unol â maes llafur cytûn Conwy. Os ydych fel rhieni yn gwrthwynebu’n gydwybodol i’ch plentyn dderbyn gwersi neu fynychu gwasanaethau crefyddol, gellir gwneud trefniadau addas eraill.

Mae'r polisi hwn yn manylu ar ymagwedd ysgol gyfan Ysgol Dyffryn Conwy at Addysg Cydberthynas a Rhywioldeb (ACRh). Yn Ysgol Dyffryn Conwy credwn fod ACRh o safon uchel yn hanfodol ar gyfer datblygiad personol, cymdeithasol ac emosiynol ein disgyblion.

ACRh yw dysgu am agweddau emosiynol, cymdeithasol a chorfforol o dyfu i fyny, perthnasoedd, rhyw, rhywioldeb dynol ac iechyd rhywiol. Mae dysgu ar gyfer ACRh yn cyfeirio at yr hyn sy'n cael ei addysgu'n benodol a'r hyn sydd wedi'i ymgorffori ar draws y cwricwlwm drwy ein hymagwedd ysgol gyfan.

Mae ein rhaglen ACRh:

 • yn rhoi’r wybodaeth, y sgiliau a’r gwerthoedd cadarnhaol i’n disgyblion i gael perthnasoedd iach a diogel, i fwynhau eu rhywioldeb ac i gymryd cyfrifoldeb am eu hiechyd a’u lles rhywiol.
 • yn briodol o ran datblygiad, yn berthnasol ac yn ymgysylltu yn glir â llwybrau dilyniant ar gyfer dysgu a phrofiad.
 • sydd â statws cyfartal â meysydd eraill yn ein cwricwlwm.

Addysg Cydberthynas a Rhywioldeb

Côd a chanllawiau ACRh

Pecyn cymorth i gynorthwyo ysgolion, rhieni, gofalwyr a chymunedau ehangach i ddeall budd ACRh

Safle Ysgol Dyffryn Conwy:

Mae'r ysgol wedi ei leoli ar safle arbennig ar cyrion tref Llanrwst. Ers 12 mlynedd bellach, mae'r ysgol wedi ei leoli ar un safle. Cynhelir y safle at ansawdd uchel gan cynllun PFI rhwng Awdurdod Lleol Conwy a chwmniau preifat. Y cwmni sydd hefyd yn cynnal gwasanaethau cynnal a chadw ac arlwyo yr ysgol.

 

Ar y safle lleolir canolfan hamdden pwrpasol sydd ar gael er ddefnydd yr ysgol yn ystod oriau ysgol a hyd 4.15 y.h. yn ystod y tymor ysgol. Mae cae chwarae ac ardaloedd pwrpasol eraill ar y safle er mwyn ysgogi defnydd o'r tu allan gan ein disgyblion. Ategir hynny drwy ystod o weithgareddau amrywiol amser cinio ac ar ol ysgol drwy partneriaethau gwahanol a disgyblion hyn yr ysgol sydd yn cynnal sesiynau i ddisgyblion iau.

 

Rydym hefyd yn ffodus yn ein offer a'n ystafelloedd pwrpasol ar gyfer pynciau ymarferol megis Cerdd, Celf, Drama, Gwyddoniaeth a Thechnoleg.


Adnoddau Digidol:
• Mae yna fwrdd gwyn rhyngweithiol a thaflunydd data ym mhob dosbarth.
• Mae gennym bump o ystafelloedd cyfrifiaduron, troliau gliniaduron a chyfrifiaduron sydd ar gael ar gyfer pob Maes Dysgu a Profiad.
• Cynhelir rhith-amgylchedd ddysgu (moodle/HWB) sydd yn galluogi’r disgyblion i gael mynediad at eu gwaith ac adnoddau dysgu yn unrhyw le ac unrhyw bryd, ac o ganlyniad yn rhoi mwy o annibyniaeth iddynt.

E-ddiogelwch:

 • Mae’r holl ddisgyblion yn defnyddio cyfleusterau cyfrifiadurol gan gynnwys y rhyngrwyd fel rhan hanfodol o ddysgu yn unol â gofynion y Cwricwlwm Cenedlaethol. Gofynnir i’r disgyblion a’r rhieni arwyddo i ddangos eu bod yn deall ac yn derbyn y rheolau e-ddiogelwch.
 • Bydd yr ysgol a ‘conwy net’ yn cymryd pob rhagofal posib (meddalwedd hidlo) i sicrhau nad yw’r disgyblion yn cael mynediad at ddeunydd anaddas, ond mae hyn yn dasg anodd gan fod posib i wefannau newydd a safleoedd proxy osgoi’r rhagofalon hyn.

Defnyddio ffotograffiaeth a delweddau digidol o blant:

 • Mae’r Ddeddf Amddiffyn Data 1998 yn dylanwadu ar ein defnydd o ffotograffiaeth. Ystyria’r ddeddf ddelwedd o blentyn yn ddata personol ac mae rhaid cael caniatâd rhiant unrhyw blentyn neu berson ifanc sydd o dan ddeunaw oed cyn defnyddio unrhyw ffotograffau neu recordiadau fideo i ddiben sydd tu hwnt i bwrpas addysgol (e.e. gwefannau a chynyrchiadau ysgol). Mae’n bwysig hefyd gofyn am farn y plant.
 • Mae’n debygol y bydd sawl achlysur yn codi yn ystod cyfnod plentyn yn yr ysgol pan fydd yr ysgol yn dymuno tynnu llun neu wneud fideo ohonynt.

  Gofynnwn am ganiatâd pan mae’r disgybl yn dechrau yn yr ysgol a bydd y caniatâd hwnnw yn parhau nes mae’r plentyn yn gadael yr ysgol. Gall riant/gwarcheidwad dynnu’n ôl ar unrhyw adeg, ond gofynnir iddynt i wneud hynny yn ysgrifenedig.

Am wybodaeth bellach o’r polisi e-ddiogelwch a ffotograffiaeth - cliciwch yma

Polisi Gwrth Fwlio - cliciwch yma

Datganiad o Fwriad
Mae’n bolisi gan Ysgol Dyffryn Conwy i feithrin gweithdrefnau er budd iechyd, diogelwch a lles pob person o fewn y gweithle. Bydd yr Ysgol yn cyrraedd y nod drwy weithio mewn partneriaeth gydag Adran Iechyd a Diogelwch Corfforaethol Conwy, Adran Addysg Conwy, Education Enterprise, Sodexo, Llywodraethwyr, Staff, Rhieni a Disgyblion i ddarparu cymorth, cyngor, arweiniad a gorfodaeth statudol briodol ac effeithiol, sy’n ymwneud a materion iechyd, diogelwch a lles.

Mae’r ysgol yn dathlu talentau ein disgyblion fel y gwelwch o’n cylchgrawn blynyddol, Y Bont. Fel aelod o NACE Cymru*, mae cefnogi a datblygu talentau a gallu ein disgyblion yn allweddol bwysig i ni. Bydd yr ysgol yn gwneud popeth bosibl i roi’r cyfle i’n disgyblion feithrin a datblygu eu talentau - boed y rheini yn y maes academaidd neu mewn maes arall megis y celfyddydau neu chwaraeon. Os ydych am drafod hyn ymhellach yna mae croeso i chi gysylltu á’r ysgol.

www.nace.co.uk

Os hoffech gysylltu efo ni ynghylch talentau eich plentyn llenwch y ffurflen yma.

Yn unol â chylchlythyr Llywodraeth y Cynulliad 03/2004 mae Ysgol Dyffryn Conwy wedi sefydlu trefn i ystyried cwynion cyffredinol. Yn unol â gofynion y cylchlythyr ystyrir pob cwyn o ddifrif ac yn ddiduedd. Gwneir pob ymdrech i ymateb yn brydlon ac o fewn amser penodol.

Dylech gyfeirio cwyn i sylw’r pennaeth yn y lle cyntaf.

Polisi a Gweithdrefnau Cwyno - cliciwch yma