Newyddion Diweddaraf

LLYFRYN ANWYTHO

Mehefin 29ain – Gorffennaf 2020

PDF - Llyfryn Anwytho DisgyblionDarpariaeth mewn ysgolion - Cwestiynau Cyffredin - Conwy Mehefin 2020

 

Hoffem ddiolch i rieni a gofalwyr am eu cefnogaeth a'u cydweithrediad parhaus yn ystod yr heriau parhaus a achosir gan coronafeirws (Covid-19)

Rydym yn gwerthfawrogi bod gennych nifer o gwestiynau am ddychwelyd i'r ysgol, dyma ychydig o gwestiynau cyffredin....Darllen mwy


 

22.06.20 - Llythyr i Rieni/Gofalwyr

 

Gwybodaeth i rieni yn sgil COVID 19

 

Pwrpas newydd i ysgolion o 23/3/20:

 

Mae’r ysgol bellach wedi cau i ddisgyblion am wyliau Pasg buan ac estynedig ers dydd Gwener yr 20/3/20.

Ar ddydd Llun y 23/3/20 cychwynnodd pwrpas newydd i ysgolion sydd yn cynnwys darparu bwyd ar gyfer disgyblion sydd yn derbyn cinio am ddim (o safle yr ysgol); darparu cefnogaeth i ddisgyblion bregis mewn partneriaeth a asiantaethau Awdurdod Lleol a’r gwasanaeth Anghenion Dysgu Ychwanegol Sirol; a darpariaeth ar gyfer plant gweithwyr allweddol lle nad oes darpariaeth gofal arall ar gael. Rydym yn cydweithio gyda ysgolion lleol wrth cynllunio ac adolygu y darpariaethau hyn..... cliwiwch yma i darllen fwy

 


Disgyblion Disglair y Dyffryn yn derbyn cynnigion i astudio yn Rhydychen:

poster

Llongyfarchiadau mawr i Angharad, Patrick ac Elliw sydd wrth eu bodd yn sgil derbyn cynnigion i astudio yn Rhydychen 2020/21. Mae’r tri yn bwriadu dilyn llwybrau gwahanol iawn gan gynnwys, Cerdd; Ieithoedd Rhyngwladol (Ffrangeg a Pwyleg); a Meddygaeth. Rydym yn falch iawn ohonynt. Diolch i’r athrawon a staff sydd wedi eu cefnogi yn eu ceisiadau gan gynnwys Mrs Barlow, Pennaeth y 6ed dosbarth, Mrs Lynne Roberts a Mrs Iona Owen. Mae’r tri nawr wrthi yn brysur yn astudio ar gyfer yr arholiadau yn nhymor yr Haf.


Celf a Chrefft Urdd Uwchradd Conwy 2020: Llongyfarchiadau

Llongyfarchiadau mawr i’r disgyblion canlynol sydd wedi bod yn llwyddiannus yn yr adran Celf a Chrefft yn yr Urdd Rhanbarthol yng Nghonwy 2020. Pob hwyl iddynt yn y rownd olaf.

Llongyfarchiadau mawr i Chloe Cash sydd wedi ennill y wobr uwchradd gorau am ei gwaith celf. Ardderchog, Chloe.

 • 120320-clef-1-lrg
 • 120320-clef-2-lrg
 • 120320-clef-3-lrg

Llongyfarchiadau mawr i Cai!

poster

Llongyfarchiadau mawr i Cai wedi cael 3ydd yn y cystadleuaeth gymnasteg floor and vault yn Gaerdydd ddoe ac wedi cael ei gyflwyno efo bathodyn Welsh feathers ar ôl cynrychioli Cymru yn Stoke blwyddyn diwethaf. 

Llwyddiannau Timau Wal Ddringo Ysgol Dyffryn Conwy:

Llongyfarchiadau i’r holl ddisgyblion fuodd yn cystadlu yn ddiweddar yn Ysgol Gogarth fel rhan o diwrnod cystadlu timau wal ddringo Conwy. Daeth tîm Merched blwyddyn 9-11 gyntaf yn eu cystadleuaeth a’r Bechgyn blwyddyn 9-10 yn ail. Tra llwyddodd y timau merched a bechgyn blwyddyn 7 ac 8 i gyrraedd y 3ydd safle. Llongyfarchiadau i bob un ohonynt a diolch yn fawr iawn i’r Adran Addysg Gorfforol am drefnu. Bydd tîm Merched blwyddyn 9-11 yn mynd ymlaen i’r rownd derbynol ar gyfer Ysgolion Gogledd Cymru ar y 5ed o Fawrth. Pob hwyl iddynt!


Gyrfa Cymru a'ch ysgol chi:

posterCyfarfod Tim gyrfa cymru yr ysgol.

Mwy o wybodaeth - cliciwch yma (pdf)

 


Llwyddiant y Cyngor Eco – Baner Werdd Eco Ysgolion, achrediad newydd 2020:

posterRydym yn hynod o falch fel cyngor eco a chyngor ysgol ein bod wedi llwyddo i ddal gafael ar y Faner Werdd Eco Ysgolion! Mae criw o ddisgyblion gweithgar dros ben wedi bod yn ymdrechu'n galed i sicrhau bod safonau amgylcheddol yr ysgol yn ddigon uchel i fodloni'r gofynion ar gyfer hawlio'r Faner Werdd. Rydym yn cyfarfod yn wythnosol er mwyn cynllunio a thrafod syniadau i wneud ein hysgol a'n cymuned mor eco-gyfeillgar a phosib. Rhai o'n llwyddiannau diweddar yw sicrhau bod biniau a system ailgylchu mwy effeithiol i'w chael ar y safle; casglu ysbwriel ar safle'r ysgol ac ar Ffordd Nebo; cynnal diwrnod di-wisg er mwyn codi arian a hefyd parhau i drafod ein prosiect fawr eleni sef cynllunio a datblygu gardd ysgol. Y gobaith yw gallu datblygu ardal dawel ac ymlaciol i ddisgyblion dreulio amser yno yn ogystal a'n galluogi i wneud gwaith cadwraeth a thyfu llysiau. Rydym yn hynod o gyffrous am yr hyn sydd i ddod ac yn falch dros ben bod y gwaith caled wedi cael ei gydnabod drwy Faner Werdd Eco Ysgolion.


Cystadleuaeth Llosgfynyddoedd bl.9:

posterLlongyfarchiadau i Daniel o 9G a ennillodd y gystadleuaeth greadigol Daearyddiaeth i flwyddyn 9. Creu model o losgfynydd oedd y dasg gan labelu'r model i ddangos prif nodweddion y llosgfynydd. Mae'r disgyblion wedi bod yn astudio peryglon tectonig yn ystod y tymor felly roedd hwn yn gyfle mwy ymarferol iddyn nhw arddangos eu gwybodaeth yn ogystal a'u creadigrwydd. Diolch i bawb wnaeth ymgeisio, mae'r llosgfynyddoedd i gyd yn edrych yn wych ac i'w gweld yn ystafell Mrs Ryan. Roedd llosgfynydd Daniel yn sefyll allan ac wedi'i labelu'n fanwl dros ben. Da iawn ti Daniel!


Llwyddiant Tîm Robotaidd Ysgol Dyffryn Conwy 2020:

posterEleni cystadlodd tîm roboteg Ysgol Dyffryn Conwy, “City Slickers” yn yr “First Lego League” yn Ysgol Bryn Elian. Aelodau’r tîm oedd: Harry Bethel, Abe Hopwood, Dafydd Phillips (bl 7) Ffion Phillips, Amy Ingham, Eléa Chennel, Jessica Robinson-Jones (bl 10), Tomi Butler, Charlie Bailey, Jamie Williams, Sam Fahy (bl 11) . Beirniadwyd y timau ar: rownd roboteg; a oedd yn cynnwys rhaglennu robot i gyflawni tasgau penodol, prosiect grŵp ar y thema “City Shapers”, ac ar ein sgiliau cydweithio yn yr sialens “Core Values”. Fe wnaethon ni sgorio 195 o bwyntiau yn y rownd roboteg, gwelliant fawr ers flwyddyn dwethaf. Ein prosiect oedd gynllun ar gyfer pont newydd y gellid ei hadeiladu yn Llanrwst, fe wnaethon ni weithio'n dda fel tîm i gyflwyno ein syniadau. Enilliom gwobr ar gyfer yr prosiect grŵp orau, ar ôl ennill “Core Values” y flwyddyn gynt. Yn anffodus dim ond yr enillydd cyffredinol fydd yn mynd drwodd i'r rownd nesaf, ond roedd y diwrnod yn llwyddiannus. Ni allai’r tim aros i gystadlu eto'r flwyddyn nesaf! Diolch yn fawr iawn i Miss Sarah Tudor am ei chefnogaeth ac annogaeth i’r tîm.


Diwrnod Gwisg ein Hunain wedi Casglu £438.

Diolch yn fawr i bawb a gefnogodd diwrnod gwisg ein hunain ar y 24ain o Ionawr. Diolch i'ch cyfraniadau rydym wedi casglu £438. Bydd yr arian yn cael ei rhannu rhwng y Cyngor Eco sydd yn cynllunio gardd yr ysgol a Sion a Cadi sydd yn casglu arain tuag at taith yr Urdd i Batagonia.


Noson Agored 6ed Dosbarth 20/21:

poster

Cynhelir Noson Agored 6ed Dosbarth 20/21 ar nos Fawrth yr 21ain o Ionawr 2020. Mae croeso cynnes i ddisgyblion a’u rhieni/gofalwyr o flwyddyn 11 yr ysgol a disgyblion all-dalgylch fynychu. Bydd y drysau yn agor o 5.15pm a cyflwyniad yn y neuadd am 5.30pm. Bydd cyfle wedyn i fynd o amgylch adrannau pwnc i drafod dewisiadau posibl a’r cyrsiau lefel A gellir ei gynnig. Ceir mwy o wybodaeth am y 6ed dosbarth yn ein llawlyfr 6ed dosbarth drwy’r ddolen hon.

Os ydych angen mwy o wybodaeth, neu ddim yn gallu mynychu y noson, cysylltwch yn uniongyrchol a’r ysgol i drefnu ymweliad neu cyfarfod.

Mwy o wybodaeth - cliciwch yma (pdf)

 

Gweithgareddau Diwedd Tymor: Cefnogi diwrnod siwmperi Nadolig Elusen ‘Action for Children’

poster

Diolch yn fawr i bawb fuodd yn cefnogi yr elusen Action for Children heddiw drwy gefnogi gweithgareddau disgyblion cymhwyster COPE blwyddyn 10 ac 11. Drwy’r gweithgareddau gwisg eu hunain/siwmperi Nadolig, llwyddwyd i gasglu £450 tuag at yr ymgyrch. Diolch yn fawr iawn i bawb fuodd yn cefnogi ac yn cyfrannu at y gweithgareddau yn ystod y dydd ac i Mrs Tracy Stone am arwain a cefnogi y disgyblion.


Ffair Nadolig – Menter Bl. 11

Yn dilyn cyflwyniadau llwyddiannu i gwirfoddolwyr o Tŷ Gobaith fel rhan o’u her menter Bac, cynhaliodd blwyddyn 11 eu Ffair Nadolig Blynyddol ar ddydd Llun y 16eg o Ragfyr. Roedd digon ymlaen yn y gampfa yn ystod amser cinio, o ‘smoothies’ i’w flasu at heriau ping pong. Drwy eu gwaith menter mae’r disgyblion bellach wedi casglu bron i £500 gyda’r elw yn mynd tuag at yr elusen lleol hon. Roedd ein ymwelwyr o’r elusen wedi ei gwirioni gan gyflwyniadau y disgyblion, gan gynnwys eu gwaith ymchwil i’r elusen ynghyd a’u syniadau creadigol ar gyfer casglu arian. Hoffwn ddiolch yn fawr iawn i Hope House am eu cefnogaeth, i’r disgyblion am eu gwaith caled a’u chwilfrydedd, ac i Gydlynydd y Bac, Miss Sarah Tudor ac aelodau yr Adran Wyddoniaeth am eu arweiniad a’u cefnogaeth i’r prosiect.


Prydau Ysgol Am Ddim

poster

Fel rhiant neu warchodwr oes gennych hawl i brydau ysgol am ddim ar gyfer eich plant sy'n mynychu ysgol o fewn bwrdeistref sirol Conwy?

Allwch chi arbed £450 y flwyddyn ar gyfer bob plentyn pe byddech yn ymgeisio a chymhwyso?

Mwy o wybodaeth am Prydau Ysgol am Ddim - cliciwch yma (pdf)


Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda

poster

Dymunwn Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda i’n holl ddisgyblion, rhieni a partneriaid. Bydd yr ysgol yn ail-agor i ddisgyblion ar Ddydd Mawrth y 7fed o Ionawr.


Mwy o wybodaeth - cliciwch yma (pdf)


Gwasanaeth Nadolig

 

Ar nos Lun y 16eg o Ragfyr cafwyd cynulleidfa wresog a gwledd o adloniant gan ddisgyblion Ysgol Dyffryn Conwy. Roedd amrywiaeth eang o ddeuawdau; darlleniadau o'r Beibl; cyflwyniadau dramatig; ensemble; unigolion yn arddangos eu talentau offerynnol a lleisiol; parti bechgyn; parti merched a chôr SATB i gloi'r noson. Diolch yn fawr i Barchedig Gerwyn Roberts am gloi gyda'r fendith ac am y defnydd o gapel Seion unwaith eto eleni. Hoffem fel ysgol ddiolch yn fawr i bawb a gefnogodd y noson, roedd hi'n braf gweld Capel Seion yn llawn unwaith eto.


Amserlen Ffug Arholiadau

poster

10/01/20 – 22/01/20.

Bydd mwyafrif o’r arholiadau yn cael eu cynnal y neuadd a bydd cynllun eistedd yn cael ei arddangos ar yr hysbysfwrdd yng nghefn y Neuadd.

Bydd amseroedd cychwyn yn amrywio, gweler yr amserlen.

The majority of the examinations will be held in the school hall and a seating plan will be displayed daily on the notice board at the back of the School Hall. The starting times vary please see the timetable.

N 90 munud= Arholiad 90 munud yn y neuadd


Mwy o wybodaeth - cliciwch yma (pdf)


Noson Agored 6ed Dosbarth 21/01/20:

poster

21/01/2020

5.30—7.30pm

Mwy o wybodaeth - cliciwch yma (pdf)


Gwasanaeth Nadolig Ysgol Dyffryn Conwy

poster

Bydd gwasanaeth Nadolig yr ysgol yn cael ei gynnal eleni yng Nghapel Seion, Llanrwst ar y 16eg o Ragfyr am 7 o'r gloch yr hwyr. Croeso cynnes i bawb ymuno yn nathliadau'r ŵyl.

Mwy o wybodaeth - cliciwch yma (pdf)


Adroddiad disgyblion o daith Canada, Hydref 2019:

poster

Darllennwch am brofiadau cyffroes ein disgyblion ar eu taith diweddar i Ganada. Buont yn cynrychioli yr ysgol yno gan gystadlu yn erbyn timau yng Nghanada mewn peldroed a rygbi. Rydym yn hynod o falch ohonynt. Dyma hanes eu profiadau.

Mwy o wybodaeth - cliciwch yma (pdf)


Diweddariad Chwaraeon Hydref - Canlyniadau Rygbi

Dan 16 -Ffeinal RGC Cup - YDC 38-12 Caereinion
Dan 15 Merched - YDC 50- 0 Glan Clwyd
Dan 15 Merched - YDC 40 - 0 Creuddyn
Dan 18 - YDC 50 - 0 Godre'r Berwyn
Dan 18 - YDC 50 - 0 Eirias
Dan 16 Merched - 25 - 12 Ontario Province (Canada)
Dan 16 Merched - 20 - 10 Ontario Province (Canada)


Prosiect STEM Gogledd

Mae nifer o’n disgyblion o flwyddyn 9 a 10 wedi bod yn cymryd rhan mewn prosiect cyffroes STEM Gogledd. Gallwch ddarllen mwy am eu hanesion yn eu BLOG drwy’r ddolen ganlynol.

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth.


Diwrnod Sgiliau 25/10/19

Ar y 25ain o Hydref cafwyd diwrnod prysur yn Ysgol Dyffryn Conwy gydag amrywiol weithgareddau wedi eu trefnu ar gyfer bob blwyddyn.

Cafodd disgyblion blwyddyn 7 ddiwrnod o ddatblygu eu gwydnwch a’u dysgu annibynnol gyda gweithgareddau meddylfryd twf. Fel rhan o’r diwrnod ac ymgyrch ysgol gyfan y Cyngor Eco bu disgyblion blwyddyn 7 hefyd yn trafod cynhesu byd eang ac effaith plastig ar ein byd ni heddiw. Creuwyd Eco God newydd i’r ysgol yn ogystal â chreu cerddi i hybu eraill i ailgylchu.

Bu disgyblion blwyddyn 8 yn ffocysu ar ddefnydd cyfrifol o dechnoleg a’r byd digidol gyda gweithdai amrywiol ar ddiogelwch ar y we, hoel troed digidol a gweithdy drama yn ymholi mewn i’r cwestiwn yw technoleg yn beth da neu ddrwg?

Yn ystod y diwrnod bu disgyblion blwyddyn 9 yn brysur gyda gweithgareddau STEM amrywiol. Cafwyd gweithdai lego a robotics gyda gemau ymennydd yn datblygu sgiliau digidol a datrys problemau mewn ffordd greadigol.

Cafodd blwyddyn 10 amrywiaeth o weithgareddau gwerthfawr gan gynnwys gweithdy sgiliau astudio gan y cwmni Learning Performance a gweithdy rhifedd bob dydd. Cafwyd hefyd weithdy gwleidyddiaeth lle bu trafodaeth ynglŷn â gostwng yr oed pleidleisio i 16 oed. Ar ddiwedd y gweithdy bu i’r disgyblion bleidleisio, canlyniad y bleidlais oedd 70% o’r disgyblion yn dewis gostwng yr oedran pleidleisio a 30% eisiau ei gadw yn 18 oed.

Ffocws disgyblion blwyddyn 11 oedd gyrfaoedd a’r byd gwaith gyda chyflogwyr lleol yn dod i mewn i gyfweld ein disgyblion ar gyfer swyddi amrywiol. Bu’n ddiwrnod llwyddiannus a hoffem fel ysgol ddiolch i’r holl wirfoddolwyr am eu cefnogaeth eleni i roi’r profiad gwerthfawr yma i’r disgyblion.

Bu disgyblion y chweched dosbarth yn cymryd rhan mewn nifer o weithdai amrywiol; gweithdy i ddatblygu sgiliau astudio gan y cwmni Learning Performance; gweithdy BAC ac UCAS er mwyn cynllunio’r dyfodol; gweithdy iechyd a lles; a gweithdy diogelwch ar y ffordd.

Diolch i bawb am gefnogi’r diwrnod llawn profiadau buddiol yma i’r disgyblion.

disgyblion disgyblion

Diweddariad chwaraeon Medi-Hydref 2019: Pel Droed

Yn dilyn hanner tymor prysur o gystadlu – dyma rhai o’r deilliannau:

Canlyniadau gemau pel droed

Dan 16: YDC v Y Creuddyn 1-1
Dan 16: YDC v Aberconwy 0-2
Dan 18: YDC v Aberconwy 1-3
Dan 15 merched: YDC v Moelwyn 2-8
Dan 13 merched: YDC v Aberconwy 9-0
Dan 13 merched: YDC v Y Creuddyn 4-0
Dan 16: YDC v Y Creuddyn 2-1
Dan 13: YDC v Brynrefail 9-3
Dan 13: YDC v Y Creuddyn 3-0
Dan 12: YDC v YJB 0-6
Dan 15: YDC v Moelwyn 2-0

Edrychwn ymlaen at fwy o gystadlu dros y flwyddyn. Am fwy o wybodaeth gwelwch Trydar yr Adran Addysg Gorfforol: @PEDyffrynConwy.


Taith yr Urdd i Batagonia 2019

Pencampwyr CodioYn ystod y hanner tymor yr Hydref mi fuodd Tomos Land, un o’n disgyblin 6ed dosbarth ar brofiad arbennig i Batagonia fel ran o gynllun yr Urdd. Dyma grynodeb gan Tomos o’i brofaid:

“Ar ôl blwyddyn o godi arian a pharatoi at y daith, roedd y siwrne awyren i Drelew o Gatwick yn teimlo'n afreal. Roedd y profiad o fod yn y Wladfa yn un bythgofiadwy. Roedd pob diwrnod yn llawn cyffro - o ddawnsio gwerin yn y Gaiman, i ganu yn Esquel ac ymweld â'r parc cenedlaethol yn Yr Andes, doedd ddim amser i fethu adra! Rydwi'n hynod o falch o'r ysgol, Y Clwb Rotari a phawb yn y gymuned leol wnaeth fy helpu gyda codi'r arian ar gyfer y profiad anhygoel yma. Roedd o'n bleser hybu'r iaith Gymraeg yn lle glaniwyd Y Cymry nol yn 1885.”

Rydym yn falch iawn y bydd ymrwymiad disgyblion yr ysgol i’r cynllun arbennig hon yn parhau gyda Sion Dafydd Edwards a Cadi Wyn Jones wedi eu dewis i fynychu Hydref 2020. Dymunwn yn dda iawn i’r ddau yn eu hymgyrch ac yn eu taith ar ei ddiwedd! Diolch yn fawr iawn i’r Urdd am eu cefnogi.


Pencampwriaeth Marchogaeth Addington 2019

Llongyfarchiadau mawr i’r disgyblion fuodd yn cystadlu ym mhencampwriaeth marchogaeth Addington diwedd mis Hydref. Rydym yn hynod o falch ohonynt, yn enwedig y ffordd buont yn cefnnogi eu gilydd drwy holl heriau y cystadlu mewn pencampwriaeth cystadleuol iawn. Diolch yn fawr iawn hefyd i Hermione Williams ddaeth lawar i helpu gyda'r neidio, yn eu cynhesu fyny a cherdded y cyrsiau neidio gyda'r plant. Mae lluniau i'w gweld ar dudalen facebook timau marchogaeth Ysgol Dyffryn Conwy.

Dyma'r canlyniadau:

• tim neidio 75 cm: Iri, Twm, Celyn a Manon 13 allan o 38 tim
• tim neidio 85cm: Eben, Iri, Twm a Celyn 33 allan o 45 tim
• Neidio gyda steil 75cm: Eben, Morgan, Celyn a Manon 20 allan o 24
• Neidio gyda steil 85cm: Huw, Eben, Celyn a Twm 31 allan o 36
• cystadleuaeth neidio i (gnesu fyny) "warm up class": 85cm Huw 8fed
• Neidio gyda steil unigol: 75cm Eben 12fed
• Dressage unigol: Twm 10fed

Llongyfarchiadau i bob un ohonyt ac i’w rhieni fuodd yn eu cefnogi ac i Ceri am eu arwain. Edrychwn ymlaen yn fawr at glywed mwy o hanesion y tîm aml-ddisgybledig yma!


Plant Mewn Angen

Ar ddydd Gwener y 15fed o Dachwedd cafwyd diwrnod gwisg eu hunain er mwyn codi arian tuag at yr elusen Plant mewn Angen. Yn ogystal trefnodd y Cyngor Ysgol lu o weithgareddau ar gyfer amser cinio. Llwyddwyd i gasglu cyfanswm o £756.28 tuag at yr elusen. Hoffwn fel ysgol ddiolch i'r Cyngor Ysgol am eu gwaith ac i bawb a gefnogodd y diwrnod.


Diwrnod Sgiliau Blynyddol Venue Cymru

Cafodd disgyblion blwyddyn 10 wledd o brofiadau gwerthfawr yn ystod diwrnod sgiliau yn Veune Cymru mis yma gan brofi amrywiol weithgareddau gan gwmnïau gwahanol gan gynnwys Syniadau mawr Cymru, Aribus, Yr Urdd a llawer iawn mwy. Yn ystod y bore cawsant gyfle i ddeall yn well y cyfleoedd cyflogaeth sydd ar gael iddynt a’r sgiliau sydd ei angen arnynt er mwyn cyfranogi gyda cyflogwyr a rhanddeiliaid eraill. Byddent yn adeiladu ar y profiadau hyn yn ystod eu wythnos profiadau byd gwaith yn nhymor yr Haf.

disgyblion disgyblion

Hyfforddiant Llais y Disgybl

2 fachgenBu’r prif ddisgyblion Gruffudd, Alyia, Modlen ac Osian mewn hyfforddiant disgybl llywodraethwyr yng Nghoed Pella, Bae Colwyn ar brynhawn Mawrth y 22ain o Hydref. Yn ystod yr hyfforddiant cafwyd trafodaethau ynglŷn â phwysigrwydd llais y disgybl a chyflwyniadau gan Gyngor Ieuenctid Conwy. Braf iawn oedd gwrando ar Evan Burgess hefyd yn cyflwyno ei waith fel aelod etholedig Aberconwy yn y Senedd Ieuenctid. Diolch yn fawr iawn i’r 5 am eu cyfranogiad.


Taith Canada Hydref 2019

Yn ystod yr hanner tymor aeth criw o ddisgyblion a staff o’r ysgol i Ganada ar ymweliad diwylliannol a cystadleuol! Buont yn cystadlu mewn gemau peldroed a rygbi yn erbyn ein ysgolion partner yng Nghanada. Gallwch ddarllen mwy am eu profiadau drwy ddilyn ein cyfrifon Trydar: @ysgdyffrynconwy a @PEdyffrynconwy. Diolch yn fawr iawn i’r Adran Addysg Gorfforol am drefnu, i’r staff aeth gyda’r disgyblion ac i’n rhieni a noddwyr am eu cefnogaeth.

t.

 


Dathlu Diwrnod Ieithoedd Ewropeaidd 2019

2 fachgenYn ddiweddar buom yn dathlu Diwrnod Ieithoedd Ewropeaidd 2019 yn yr ysgol. Yn ystod y diwrnod cafodd blwyddyn 7 gwersi blasu ieithoedd dan arweiniad pencampwyr iaith y 6ed dosbarth, Patrick ac Angharad. Mae’r ddau yn frwdfrydig iawn am ieithoedd a buont yn cynllunio gweithgareddau ar gyfer y disgyblion yn ystod eu gwersi ieithoedd gan gynnwys cysylltiadau rhwng ieithoedd a datblygu ymwybyddiaeth o wahanol ieithoedd. Roedd cryn cyffro a mwynhad gan y disgyblion a gan ein pencampwyr! Diolch yn fawr iawn i’r ddau ac i’r Adran Ieithoedd am eu chwilfrydedd a’u arweiniad yn ystod y dydd!


Gweithdy Drama: Frantic Assembly

Ar ddydd Gwener y 27ain o Fedi cafodd disgyblion TGAU a Lefel A Drama brofiad bythgofiadwy o gael gweithdy gan y cwmni proffesiynol Frantic Assembly sydd wedi eu lleoli yn Llundain. Yn ystod y gweithdy cafodd y disgyblion ddatblygu eu sgiliau perfformio corfforol drwy ddefnydd o waith corws, symudiadau i gerddoriaeth a dyluniad corfforol. Bu’r disgyblion yn dyfeisio symudiadau a sefyllfaoedd gan ddatblygu eu hyder o fewn y maes Theatr Gorfforol. Hoffai’r adran a’r disgyblion ddiolch i Ymddiredolaeth Tref Llanrwst am y gefnogaeth ariannol er mwyn galluogi’r gweithdy yma.Cyflwyniad Rali Cymru GB

2 fachgen“Dydd Mercher y 25ain o Fedi cawsom ymweliad diddordol gan Ben a James o Rali Wales GB. Daeth dau gar rali unigryw i’r ysgol a chafodd disgyblion blwyddyn 7 gyflwyniad ar y wahanol gyfleoedd o fewn y byd ralio. Cafwyd sesiwn cwestiwn ac ateb diddorol yn y neuadd a chyfle i weld y tlws arbennig. Yna cafodd y disgyblion mewn grwpiau bychan gyfle i gael golwg fanwl ar y ceir rali. Diolch o galon i Rali GB Cymru am ddod i ymweld a ni gan godi diddordeb y disgyblion am y maes.” Disgyblion 7 Garmon.Llwyddiannau Tim Marchogaeth Ysgol Dyffryn Conwy: Medi 2019

2 fachgenLlongyfarchiadau mawr i’r disgyblion canlynol a fu yn cystadlu yn Sourthview, Sir Gaer: Madi Haerr, Morgi Haerr, Celyn Owen, Siwan Williams, Iri Davies, Eben Davies, Constance Braunton, Elsa Braunton, Manon Roberts, a Twm Cernyw.

Cafodd y tîm benwythnos anhygoel yn cystadlu ac edrychai y tîm ymlaen yn fawr at y pencampwriaethau yn Addingham swydd Buckingham mis Hydref. Dyma oedd canlyniadau eu llwyddiant:

• Dressage Preliminary: Twm Cernyw 1af, Madi Haerr 3ydd
• Dressage Novice: Twm Cernyw 6ed
Tîm Dressage Madi, Morgan, Manon a Twm 2il
• Neidio Gyda Steil 75cm: Eben Davies 1af, Celyn Owen 4ydd
Tîm Neidio gyda Steil 75cm: Eben, Celyn, Siwan, Madi 1af
• Neidio gyda Steil 85cm: Eben Davies 3ydd, Twm Cernyw 6ed
Tîm Neidio gyda Steil 85cm: Eben, Celyn, Manon, Twm 1af
• Neidio Gyda Steil 95: Twm Cernyw 4ydd
• Neidio 75cm: Manon Roberts 1af, Twm Cernyw 6ed
Tîm - Manon, Twm, Celyn, Iri 1af
• Neidio 75cm: Tîm - Siwan, Morgan, Madi 5ed
• Neidio 85cm: Twm Cernyw 9fed, Iri Davies 11eg, Eben Davies 12fed
Tîm - Iri, Eben, Celyn a Twm 1af
• Neidio 95cm: Twm Cernyw 4ydd
• Neidio 1.05m: Twm Cernyw 3ydd

Mae'r canlynol hefyd wedi cael eu dewis i gynrychioli Cymru yn y gystadleuaeth Cwpan y Cenhedloedd:-
Neidio/showjumping: 75cm Madi a Morgan, 85cm Celyn ac Iri, 95cm Eben a Twm a 1.05m Twm
Dressage: Preliminary - Madi a Manon
Novice: Twm a Morgan

Llongyfarchiadau mawr i bob un ohonynt a diolch yn fawr iawn i’w rhieni a Ceri am eu cefnogi a’u cynnal. Mae eu canlyniadau yn anhygoel!


Cynhadledd Ymchwil Iechyd Ysgolion Conwy

2 fachgenAeth ein dau brif ddisgybl, Mr Gruffudd Edwards a Miss Aliya Abbasi ynghyd a Mr Evan Burgess, sef cynrychiolydd Aberconwy yn Senedd Ieuenctid Conwy i gynhadledd ymchwil iechyd ysgolion Conwy ar ddydd Iau y 26/09/19. Yn ystod y diwrnod cafwyd y cyfle i wrando ar gyflwyniadau diddorol o fewn y maes iechyd a lles a thrafod syniadau ar daith yr ysgol er mwyn ymateb i lais y disgyblion ymhellach. Rydym yn edrych ymlaen fel cyngor ysgol er mwyn gweithredu ar ein syniadau yn ystod y tymor nesaf. Diolch am y cyfle i fod yn ran o’r gynhadledd pwysig hon.


Cefnogi elusennau ‘Jeans for Genes’ a Macmillan Medi 2019

Diolch yn fawr iawn i’n disgyblion a’u teuluoedd am eu cefnogaeth i’r ymgyrchoedd hyn eleni drwy ddiwrnod gwisg eu hun ar ddydd Gwener yr 17eg o Fedi. Llwyddwyd i gasglu dros £400 tuag at y ddwy elusen. Diolch yn fawr iawn i bawb.


Llongyfarchiadau Ennillydd Chwilio am Seren 2019 – Erin Grove

2 fachgenLlongyfarchiadau mawr i Erin sydd wedi dod i’r frig yn ystod y gyfres Chwilio am Seren. Bydd Erin yn cynrychioli Cymru yn y ‘Junior Eurovision’ ym mis Tachwedd yng Ngwlad Pwyl. Roedd ei pherfformiad ar y llwyfan yn Venue Cymru, Llandudno yn anhygoel! Rydym yn hynod o falch ohoni. Diolch yn fawr i bawb fuodd yn ei chefnogi ar draws ei siwrne ac yn ystod y noson. Edrychwn ymlaen yn fawr iawn at y cam nesaf yn Nhachwedd. Pob hwyl, Erin! Gwych!


Llongyfarchiadau mawr i’n Prif Ddisgyblion 2019/20

2 fachgenLlongyfarchiadau mawr i Aliya a Gruffudd gafodd eu hethol fel Prif Ddisgyblion 2019/20. Byddent yn cael eu cefnogi gan eu Dirprwyon Modlen ac Osian. Edrychwn ymlaen yn fawr at weithio gyda nhw dros y flwyddyn nesaf. Cafwyd cyfweliadau a cyflwyniadau arbennig gan pawb fuodd yn ymgeisio. Pob lwc i’r 4 yn eu rôl!


Noson Agored Blwyddyn 5 a 6 8/10/19

Byddwn yn cynnal ein Noson Agored blynyddol i ddisgyblion a rhieni blwyddyn 5 a 6 ar Nos Fawrth yr 8fed o Hydref. Bydd drysau yn agor am 5.15y.h. a cyfle i ddarganfod mwy am yr hyn sydd gan yr ysgol i’w gynnig a cyfle am daith o amgylch yr ysgol i gyfarfod staff, disgyblion a darganfod mwy am ein darpariaeth. Croeso cynnes i bawb.

Ceir mwy o wybodaeth yn y poster isod a’n Prospectws newydd sydd ar flaen-dudalen ein safwe. Bydd gwybodaeth am y broses ymgeisio drwy ysgol gynradd eich plentyn.

Llwyddiannau Celf a Chrefft


Diweddariad i'r amserlen gweithgareddau Chwaraeon Allgwricwlaidd 19/9/19.

Er gwybodaeth bydd amserlen gweithgareddau allgwricwlaidd newydd yr ysgol yn cychwyn yn fuan. Manylion pellach am yr holl weithgareddau drwy’r ddolen canlynol.

Llwyddiannau Celf a Chrefft

 

Perfformiad Caerdroia

Yn ystod y tymor mae disgyblion Drama blwyddyn 10 ac aelodau o’r Clwb Drama wedi bod yn cydweithio gyda Mair Thomas Ifans a Fiona Collins gan ddyfiesio eu perfformiadau eu hunain o amgylch chwedlau lleol. Bu disgyblion blwyddyn 10 yn paratoi o amgylch y chwedl William Pencraiginco a Morgan ap Morgan gyda aelodau o’r clwb drama yn creu cymeriadau o amgylch chwedlau Cymru gan gynnwys Blodeuwedd a Rhys a Meinir.

Ar Nos Iau 11eg o Fai cafwyd cynulleidfa gwresog yn Y Caerdroia yng Nghoedwig Gwydir lle bu’r disgyblion yn perfformio ar y cyd gyda disgyblion Ysgol Bro Gwydir. Cafwyd cyfuniad o amrywiol berfformiadau,o glocsio i ganu ac actio. Cafodd y disgyblion y profiad gwerthfawr o berfformio yn yr awyr agored ac fel ysgol hoffem ddiolch i Menter Iaith am y cyfle i fod yn rhan o’r cynllun arbennig yma fel rhan o drefniadau dathlu treftadaeth Llanrwst. Dyma’r perfformiad cyntaf gan bobl ifanc drwy gyfrwng y Gymraeg yn Y Caerdroia, rydym yn gobeithio y bydd cyfleoedd eto i’r dyfodol.


Diwrnod Canlyniadau Ysgol Dyffryn Conwy, TGAU 2019: 22/8/19 – Datganiad i’r wasg

Rydym wrth ein bodd gyda chanlyniadau TGAU ein disgyblion eleni sydd yn dangos cynnydd sylweddol ar berfformiad blaenorol ar draws y pynciau. Mae’r canlyniadau yn tystio i waith caled y disgyblion dros y ddwy flynedd diwethaf. Mae canlyniadau ein disgyblion mwyaf galluog yn parhau yn uchel ac yn dangos parhad yn y cynnydd sylweddol dros y ddwy flynedd diwethaf. Hoffwn longyfarch ein holl ddisgyblion a’u teuluoedd ar eu canlyniadau arbennig hyn a ffrwyth eu llafur dros y ddwy flynedd diwethaf. Edrychwn ymlaen at groesawu llawer o’n disgyblion yn ôl i’n 6ed dosbarth ar ddechrau’r tymor.

Ymysg y disgyblion sydd wedi rhagori yn eu canlyniadau eleni mae Ela Owen sydd wedi ennill 9A* a 4A; a Iolyn Chennell sydd wedi ennill 5A*, 5A, 4B a gradd A mewn Lefel A Ffrangeg - dipyn o gamp! Llongyfarchiadau mawr i’r ddau ohonynt. Hefyd yn rhagori yn eu canlyniadau eleni mae: Mali Evans 5A*, 7A a B; Haf Roberts 5A*, 6A a 2B; Nel Davies 4A*, 4A a 5B; Jack Hardy 4A*, 4A, 5B; Sarah Roberts 4A*, 7A a B; Lochlan Watson 3A*, 7A a B; Jack Carus-Davies 2A*, 6A a 5B; Sion Dafydd Edwards 2A*, 4A, 6B; Elgan Williams 2A*, 6A a 5B; Nanw Jones 2A*, 3A, 8B; Carwyn Jones 7A, 5B a C; Sion Meirion Williams 6A, 5B a C; Matthew Cawley 5A, 8B; a Gwern Jones 5A, 4B a 4C. Llongyfarchiadau mawr i bob un ohonynt ar eu canlyniadau arbennig! Edrychwn ymlaen at ddathlu eu llwyddiannau yn ein seremoni gwobrwyo ar y 10fed o Fedi.

Ymysg ein pynciau sydd wedi rhagori eleni mae Cerdd, Celf, Drama, Cemeg a’r Gymraeg yn benodol lle mae canran uchel wedi cael graddau A*/A.

Rwyf yn falch iawn o’r canlyniadau cryf eto eleni yn Ysgol Dyffryn Conwy, yn enwedig yng ngoleuni'r newidiadau sydd wedi bod i nifer o’r cyrsiau TGAU eto eleni. Hoffwn gymryd y cyfle i longyfarch ein disgyblion ar eu canlyniadau a dymuno yn dda i bob un ohonynt i’r dyfodol, boed hynny yn y 6ed dosbarth, coleg neu fyd gwaith. Rwyf yn falch iawn ohonynt ac edrychaf ymlaen at glywed eu llwyddiannau i’r dyfodol. Hoffwn ddiolch ar ran y Llywodraethwyr hefyd i’n staff am eu gwaith caled parhaus, ac i’n rhieni hynod gefnogol. Mae heddiw yn ddiwrnod o falchder a dathlu.

disgyblion disgyblion disgyblion

Bwrlwm Diwrnod Canlyniadau Lefel A 2019: 15/8/19

Rydym yn falch iawn o ganlyniadau Lefel A ein disgyblion eleni sydd yn dangos cynnydd nodweddiadol ar berfformiad flaenorol gan gynnwys canlyniadau cryf A*/A a cyfatebol ar gyfer lefel A a’r cyrsiau Uwch-gyfrannol. Ymysg rhai o canlyniadau rhagorol eleni mae’r canlynol wedi gwneud yn arbennig iawn: Rosy Pearson sydd yn mynd ymlaen i astudio Ieithoedd Modern a Cynoesol yng Nghaergrawnt – A*A*AB; Ifan Jones A*AA ac Efa Celyn Davies AAA y ddau yn bwriadu mynd ymlaen i astudio Meddygaeth yng Nghaerdydd; Amaan Abbasi A*AAA sydd yn bwriadu mynd ymlaen i astudio Mathemateg ac Economeg yng Ngoleg Economeg a Gwyddoniaeth Gwleidyddol yn Llundain; a Caitlin Thomas sydd wedi ennill Gradd Anrhydedd dwbwl, A a B ac yn bwriadu astudio Cyfiawnder Troseddol yn Lerpwl. Unigolion eraill yn profi llwyddiant oedd: Abbie Wilding a Lowri Roberts gafodd AABB yr un a Sara Roberts a Shannon Jones AAB yr un. Rydym yn falch iawn ohonynt!


Rydym hefyd yn falch iawn o’n canlyniadau AS cryf iawn eleni. Ar frig y canlyniadau gwych yma mae Elliw Ford ac Ethan Witt yn ennill AAAA ac Angharad Butler ac Isabel Walmsley yn ennill AAA yr un. Da iawn Blwyddyn 12!


Ymysg y lluniau mae Ifan, Rosie ac Amaan wedi derbyn eu canlyniadau. Llongyfarchiadau iddynt ar eu canlyniadau. Dymunwn yn dda iddynt yn eu cyrsiau yn y brifysgol.


Llwyddiannau Celf a ChrefftDymunwn longyfarch ein holl disgyblion ar eu canlyniadau a deilliant eu holl gwaith astudio ac adolygu caled. Hoffwn ddiolch hefyd ar ran y Llywodraethwyr i’r staff fuodd yn eu addysgu a dymuno llongyfarchiadau i’w teuluoedd hefyd. Dymunwn yn dda i bob un ohonynt yn eu llwybrau nesaf – yn y Brifysgol, Coleg, byd gwaith a prentisiaethau. Edrychwn ymlaen at dracio eu llwyddiannau yn y Brifysgol, Addysg Bellach neu byd gwaith a gyrfaoedd i’r dyfodol.


disgyblion disgyblion disgyblion

Swydd Wag: Technegydd Gwyddoniaeth (Prentis)

am fwy o wybodaeth - cliciwch yma


Swydd Wag: Gweinyddol Swyddfa (Prentis)

am fwy o wybodaeth - cliciwch yma


Ysgol Dyffryn Conwy: Paratoi at Cwricwlwm i Gymru 2022

Yn ddiweddar bu tîm o Llywodraeth Cymru yn ffilmio disgyblion, staff, llywodraethwyr a Penaeth o’n Dalgylch cynradd i ganfod ein barn am y daith tuag at Cwricwlwm i Gymru. Gallwch ddysgu mwy a gwrando ar a gweld drwy’r ddolen canlynol i BLOG Cwricwlwm i Gymru - cliciwch yma


Pencampwyr Sgio

disgyblionLlongyfarchiadau mawr i Scott a Thomas bu yn cystadlu yn ddiweddar yng nghystadeuaeth Chwaraeon Eira (Snowsports) Cymru i Ysgolion yn Runcorn. Llwyddodd Scott, sydd ym mlwyddyn 9, i ennill y wobr arian o dan 16 sydd yn dipyn o gamp! Llwyddodd Thomas i ennill y wobr arian ar gyfer y ras dan 14. Llongyfarchiadau mawr i’r ddau! Da iawn chi!


Gwybodaeth i rieni a disgyblion blwyddyn 7 a 8 am yr Wythnos Weithgareddau Haf 2019

Gorffennaf 8 - 12, 2019

Gweithgareddau Blwyddyn 7 - cliciwch yma

Gweithgareddau Blwyddyn 8 - cliciwch yma


Gwybodaeth i rieni a disgyblion blwyddyn 9 a 10 am yr Wythnos Weithgareddau Haf 2019

Gorffennaf 8 - 12, 2019

Gweithgareddau Blwyddyn 9 - cliciwch yma

Gweithgareddau Blwyddyn 10 - cliciwch yma


Profiad Cyngerdd Corawl Lerpwl

Llongyfarchiadau i Jamie Oliver o flwyddyn 7 fuodd yn cymryd rhan yn ddiweddar mewn cyngerdd yng Nghadeirlan Anglicanaidd Lerpwl. Cafodd Jamie ei ddewis i gynrychioli Gogledd Orllewin Cymru yn y cyngerdd. Gallwch ddarllen mwy am brofiadau Jamie yma. (Saesneg yn unig)


Eisteddfod Genedlaethol Yr Urdd Caerdydd a’r Fro

Llongyfarchiadau mawr i’r disgyblion sydd yn ennillwyr yn yr adran Gelf a Chrefft yn yr Eisteddfod Genedlaethol yng Nghaerdydd a’r Fro eleni. Nodwyd bod y safonau yn uchel iawn ym mhob adran. Llongyfarchiadau felly i’r canlynol:

Cai Williams, Ail wobr am Fwgwd neu Byped dan 19 oed
Begw Williams, 1af am CAD blwyddyn 7, 8 a 9; a
Branwen Metcalf, 2ail am CAD blwyddyn 7, 8 a 9.
Criw o ddylunwyr talentog iawn!

Dymuniadau gorau hefyd i’r disgyblion fydd yn cystadlu yn yr Eisteddfod Genedlaethol wythnos nesaf!


Gweithdy Celf TGAU gyda Cefin Burgess

Cafodd disgyblion Celf TGAU weithdy gan y dylunydd Cefin Burgess wedi ei drefnu gan Menter Iaith Conwy. Bu’r disgyblion yn tynnu lluniau o wahanol ardaloedd o Lanrwst ar gyfer dylunio eu darn unigol gan gynnwys ymweliad i Eglwys Crwst. Dyma farn disgybl blwyddyn 10 a fu yn rhan o’r gweithdy cyffrous hwn.
“Heddiw mi wnaethom ni wneud gweithdy arlunio hefo Cefin Burgess gan ddefnyddio'r peiriannau ‘embelish’, hefo defnyddiau gwahanol fel ffelt a gwlân. Roedd pawb wedi dylunio darn unigol sydd am gael ei gyfuno ar ei gilydd i greu un darn terfynol. Roedd yn ddiddorol iawn cael defnyddio dull gwahanol o Gelf ac roedd ymweld â’r Eglwys yn Llanrwst yn agoriad llygaid. Profiad gwych!”

disgyblion disgyblion disgyblion

Pencampwyr Rygbi Merched WRU Cymru

Pencampwyr CodioLlongyfarchiadau i ferched Ysgol Dyffryn Conwy ar ennill pencampwriaeth cenedlaethol Cymru yn stadiwm principality Caerdydd! Aeth y merched lawr i Gaerdydd i gystadlu ar y 2ail o Fai. Diolch yn fawr iawn i Llion ein Swyddog Rygbi am eu hyfforddi a’u cefnogi ac i’r rhieni am eu cludo a’u cefnogi hefyd. Ni fyddai wedi bod yn bosib cystadlu hebddynt! Llongyfarchiadau i’r tîm o flwyddyn 9 a 10 a ennillodd 4 allan o’r 4 gêm i gyrraedd y rownd derfynol. Mae yn fraint mawr iddynt cael eu henwi yn 'Bencampwyr Cymru'!

Y sgorwyr yn ystod y dydd oedd:
Ffion Williams x2
Ela Evans x 2
Nel Metcalfe x 7 a 8 trosiad
Erin Jones x2

Y sgorwyr yn y rownd derfynol yn erbyn Ysgol Rhydywaen gyda sgor o - 41-10 oedd:
Nel Metcalfe
Mali Edwards
Erin Jones
Erin Evans
Ela Evans

Llongyfarchiadau i’r merched ar eu buddugoliaeth.


Llwyddiannau Celf a Chrefft:

Gweithdy Blwyddyn 9

Yn ddiweddar, daeth yr Arlunydd Eleri Jones at griw Blwyddyn 9 i greu gweithdy 'creu' un edrych ar waith argraffu. Roedd criw o 30 o ddisgyblion brwdfrydig iawn wrth eu boddau yn cynhyrchu llyfr llawn arbrofion a tai bach arddurniedig.

Eisteddfod Celf a Chrefft Rhanbarth Conwy

Llongyfrachiadau mawr i'r canlynol yn eu llwyddiant yn Eisteddfod Celf a Chrefft Rhanbarth Conwy. Rydym yn falch iawn o'ch llwyddiant:

Gwaith lluniadu 2D BL 7,8 A 9:
1af. Cadi Llyn Davies, 2il. Owain Williams, 3ydd. Enid Lloyd Hughes

Gwaith creadigol 2D BL 7,8 A 9:
1af. Cai Williams

Print monocrom Bl7,8 a 9
2il. Cadi llyn Davies, 3ydd. Cai Williams

Print lliw:
3ydd. Cai Williams

Cyfres o brintiadau monocrom
3ydd. Cai Williams

Cyfres o Brintiadau lliw 3ydd. Cadi Llyn Davies

Creu Arteffact:
1af. Cai Williams

CAD
1af. Begw Mai Williams, 2il. Branwen Sion Metcalfe.

Llwyddiannau Celf a ChrefftLlongyfarchiadau mawr i Cai Williams lwyddodd i ennill y tarian am y pwyntiau uchaf ar draws yr holl gystadlaethau Celf a Chreft – camp arbennig! Da iawn ti, Cai.


disgyblion disgyblion disgyblion

CogUrdd Uwchradd – Rownd Conwy:

CogUrdd Uwchradd – Rownd Conwy:Cynhaliwyd rownd derfynol cystadleuaeth CogUrdd Conwy ar nos Fawrth y 1af o Fai yn Ysgol Uwchradd Dyffryn Conwy, Llanrwst.  Cafwyd 3 cystadleuydd brwd ac yn ôl y beirniad, roedd y safon eleni yn uchel iawn o ystyried beth oedd angen ei goginio ac oedran y cogyddion. Diolch yn fawr i’r tri am gystadlu ac i bawb fu’n eu cynorthwyo i baratoi at y gystadleuaeth.  Cawsant brofiad arbennig!

Roedd dau yn cystadlu o Ysgol Dyffryn Conwy, Rhudion ac Enid.  Llwyddodd Rhudion Rees, i ennill y wobr gyntaf, ac aeth yr ail safle i Enid Hughes.  Llongyfarchiadau mawr i’r ddau ohonynt. 

Diolch i swyddogion yr Urdd am drefnu, i’r beirniad, Mrs Bethan Matthews, am ei gwaith ac i Mrs Buddug Williams am gydlynnu yn yr ysgol a trefnu defnydd yr ystafell arbennigol ar gyfer y cystadlu. 

Bydd Rhudion yn cynrychioli Conwy yn yr Eisteddfod Genedlaethol ar ddydd Mawrth, Mai 28ain.  Pob lwc iddo ar y cystadlu.

Llwyddiannau Chwaraeon: Gwanwyn 2019

Mae wedi bod yn dymor llawn llwyddiannau ym maes Chwaraeon gan gynnwys llwyddiannau diweddar y Tîm Athletau fydd yn cynyrchioli yr ysgol a Conwy yn y rownd nesaf yn sgil eu llwyddiannau yn Athletau Conwy 11/4/19. Rydym yn falch iawn ohonynt ac yn dymuno yn dda iawn iddynt.

Bu ein merched hefyd yn llwyddiannus iawn mewn pencampwriaethau diweddar ym maes Rygbi gan gynnwys ennill pencampwriaeth yr Urdd 7 bob ochr merched yn ddiweddar. Mae timau cryf yn datblygu ym mlwyddyn 9 a blwyddyn 10. Llongyfarchiadau mawr i chi ferched a’n diolchiadau i Llion am drefnu a’ch cefnogi.

Bu ein timau bechgyn hefyd yn llwyddiannus gan ennill y pencampwriaeth 7 bob ochr yr Urdd hefyd. Edrychwn ymlaen at glywed sut fydd y timau yn perfformio yng Nghwpan Eryri wedi Pasg. Ymysg llwyddiannau eraill y tymor mae:


Dan 16 Bechgyn - Ennillwyr cwpan RGC:
Dan 16 Bechgyn - Ennillwyr cwpan RGC Llongyfarchiadau i tîm dan 16 Dyffryn Conwy ar ennill cwpan RGC yn erbyn Ysgol Caereinion.  Sgor - YDC 40 - 15 Caereinion.  Y sgorwyr oedd Siencyn Metcalfe , Tomos Carwyn , Carwyn Jones (2), Taliesyn Taylor , Luke Roberts.  Trosiadau - Carwyn Jones (5).  Llongyfarchiadau mawr iddynt.
 
Merched Dan 15 - Ennillwyr Cwpan RGC
Merched Dan 15 - Ennillwyr Cwpan RGC Llongyfarchiadau mawr i merched blwyddyn 9 a 10 ar ennill cystadleuaeth 10 bob ochr cwpan RGC yn ddiweddar gyda 2 tîm yn y rownd derfynol!   Seren y Diwrnod oedd Lois Morris.  Mae’r fuddugoliaeth yma wedi sicrhau fod y merched yn cael cyfle i chwarae yn Nghaerdydd yn Stadiwm Principality neu yn Parc Yr Arfau!

Gweithgareddau chwaraeon allgyrsiol:

Mae wedi bod yn braf iawn hefyd gweld llwyddiant y clwb nofio sydd wedi cychwyn dros yr hanner tymor diwethaf. Dymunwn yn dda iawn i aelodau y tîm wrth iddynt gystadlu i’r dyfodol! Clwb newydd arall sydd wedi cychwyn ydy’r clwb beicio mynydd. Diolch yn fawr iawn i Mr Turner a’r Adran Addysg Gorfforol a’n partneriaid lleol am eu cefnogaeth yn ehangu yr arlwy allgwricwlaidd ar gyfer ein disgyblion.


Read for Good (Saesneg yn unig)

Coding ChampionsYsgol Dyffryn Conwy have raised an amazing £113.20.


EISTEDDFOD SIR URDD CONWY

Braf iawn oedd gweld nifer o ddisgyblion yn cystadlu yng nghystadlaethau llwyfan yr Urdd yn Eisteddfod Sir Conwy ar ddydd Sadwrn y 30ain o Fawrth eleni. Llongyfarchiadau mawr i bawb fu yn cystadlu. Dyma grynodiad o’r disgyblion a ddaeth i’r brig:

Unawd Merched Bl.7-9: 3ydd Erin Mai Grove
Unawd Bechgyn bl.7-9: 1af Rhys Lloyd Thomas
Deuawd bl.7-9 : 1af Caitlin ac Erin; 2il Rhys a Robat
Unawd Alaw Werin bl.7-9: 1af Erin Mai Grove; 2il Erin Fflur Edwards
Unawd telyn bl.7-9 : 1af Elen Basset
Unawd Gitar Bl.7-9 : 1af Jamie Oliver; 2il Carla Williams
Unawd pres bl.7-9 : 2il Jamie Oliver
Unawd piano bl.7-9 : 1af Erin Fflur Edwards; 2il Elen Basset
Ensemble bl.7-9 :Hank, Daisy ac ELeanor
Unawd telyn bl.10+ : Christopher Sabisky
Unawd Chwythbrennau bl.10+ : Christopher Sabisky
Deuawd cerdd dant bl.7-9: Erin Grove a Caitlin
Ymgom : 2il parti Madi Wyn
Dawns stepio i grep dan 25oed: 1af parti Madi Wyn

O ganlyniad i’ch holl ymdrech ac eich llwyddiant rydym yn falch o dderbyn fel ysgol y tlws am y nifer fwyaf o bwyntiau eleni.

Da iawn i bob un ohonoch a phob dymuniad da i bawb a fydd yn parhau gyda’r cystadlu yng Nghaerdydd.


Ymgyrch Darllen blwyddyn 7

Mae disgyblion blwyddyn 7 wedi bod yn cymryd rhan mewn gweithgaredd hybu darllen er pleser dros y flwyddyn. Cefnogir eu gwaith gan ein pencampwyr llythrennedd 6ed dosbarth Isabelle a Bethany. Hyd yma mae dosbarthiadau 7G a 7M wedi casglu dros £110 tuag at elusen ‘Read for Good’ sydd yn cefnogi ymgyrchoedd darllen noddedig sydd yn cefnogi darllen i blant mewn ysbytai drwy llyfrgelloedd symudol a storiwyr. Dymunwn yn dda i weddill blwyddyn 7 wrth iddynt barhau gyda’r ymgyrch dros y tymor nesaf. Gallwch ddarllen mwy am yr elusen drwy’r ddolen hon.Cyngerdd

Rydym fel ysgol yn falch iawn o ein disgyblion ac ein cyn-ddisgyblion a berfformiodd yn Eglwys Betws Y Coed ar nos Sul y 14eg o Fawrth, 2019 dan arweiniad Miss Angharad Ellis. Cafwyd perfformiadau arbennig gan y côr iau, sydd gyda dros 60 o aelodau. Braf iawn oedd gweld nifer fawr o aelodau hyn yr ysgol ynghyd a cyn disgyblion fel rhan o gôr Cantilena a berfformiodd yn ddiweddarach yn y noson. Rydym yn falch o allu cefnogi'r gymdeithas leol a’r Eisteddfod Genedlaethol.Taith Sgio i Andorra, 2019

‘Yn ystod hanner tymor Chwefror mi gefais i a nifer o ddisgyblion eraill o wahanol flynyddoedd y cyfle i fynd ar daith sgio ysgol i Andorra. Roedd y daith sgio i Andorra yn wych am nifer o resymau; y tywydd, y gweithgareddau nôs, yr hyfforddwyr sgio, y golygfeydd ac hefyd y gwesty.

Ar ôl siwrna o tua 24 awr ar fws a cwch, roedd pawb yn falch o gyrraedd gwlad bach Andorra. Ar ôl pasio’r ffîn, roedd y llethrau sgio i’w gweld o’r ffordd fawr, roedden nhw’n edrych yn wych. Roedd pawb wedi cyffroi ac yn barod i sgio, er roedd rhaid i ni ddisgwyl tan bore wedyn. Siwrna byr wedyn i’r gwesty, a cyfle i bawb dad-bacio, a dod i nabod yr ardal.

Bore wedyn cawsom ni ddechrau sgio. Roedd dipyn ar y daith nad oedd wedi sgio o’r blaen, felly roedd yn amser cyffroes i ni gyd. Cafodd pawb eu rhoi mewn grwpiau yn ôl eu gallu, a’u rhoi hefo hyfforddwr – roedd ein hyfforddwr ni yn grêt! Mi ddysgais llwyth o dechnegau newydd ar sut i wella fy sgio dros yr wythnos.

Roedd y gweithgareddau fin nos yn llawer o hwyl hefyd. Mi aethom i fowlio deg, Hard Rock Café am fwyd, siopa i Andorra La Vella sef y prif ddinas, a cawsom hefyd cwis yn y gwesty.
Daeth y daith i ben mor sydyn, a pawb wedi mwynhau ei hunain ac yn drist i orfod gadael, ond wedi blino’n lan erbyn y diwedd ac yn falch o gyrraedd Glasdir a gweld ein teulu.’

Gruff Gwyn


Llwyddiant Clwb Marchogaeth Ysgol Dyffryn Conwy

Llongyfarchiadau mawr i’r tîm marchogaeth fuodd yn cystadlu dros y penwythnos yn Southview, Sir Gaer. Yn cystadlu roedd Siwan Williams, Huw Foulkes Humphreys, Harri Wheway, Iri Davies, Celyn Owen, Scarlett Owen. Fe ranwyd yn ddau dim, yn y gystadleuaeth neidio 70cm ac 80cm mae'r ddau dim yn mynd ymlaen i gystadlu yn mhencampwriaeth yn Bury Farm yn ystod mis Ebrill. Canlyniad arbennig! Yn sgil ei llwyddiant, mae Celyn hefyd yn cael cystadlu fel unigolyn yn y 70cm ac Iri Davies yn y 80cm. Aelod arall o’r tîm fuodd yn llwyddianus oedd Twm Cernyw oedd yn neidio fel unigolyn yn y 90cm a’r 1m. Bu Hermione Williams yn cystadlu yn y 1m a 1.10m ac mae hi yn cael mynd ymlaen i gystadlu yn y 1.1 medr yn y rownd nesaf. Yn dilyn llwyddiant yn y cystadlu dressage, bydd Morgan Haaer hefyd yn mynd ymlaen i gystadlu yn y pencampwriaethau. Diolch yn fawr iawn i’r rhieni fuodd yn trefnu ac yn cydlynnu ar gyfer y cystadlu ac i Ceri am eu harwain. Edrychwn ymlaen yn fawr at glywed eu llwyddiannau yn y rownd nesaf. Rydym yn falch iawn ohonynt! Pob lwc ym mis Ebrill! 

Ennillwyr ‘Gem o Godio’

Pencampwyr CodioLlongyfarchiadau mawr i Eleanor ac Awen fuodd yn llwyddiannus iawn unwaith eto yn eu cystadlu codio. Llwyddodd y ddwy i ennill gwobr ‘Dewis y Beirniad’ a £300 o adnoddau TGCh/Digidol i’r Ysgol yn y cystadleuaeth ‘Game of Codes’. Nhw oedd yr unig ysgol o Ogledd Cymru yn cystadlu ac allan o 25 o dimau mi ennillodd y genod y wobr anrhydded uchod. Llwyddiant arbennig iddynt unwaith eto!


Cystadleuaeth Codio Cymru

Pencampwyr CodioLlongyfarchiadau mawr i Awen Dafydd sydd wedi ennill Gwobr Clod Uchel CA3 yng Nhystadleuaeth Codio Cymru ym Mhwlleli ddoe. Gwych, Awen!


Anweledig (Cynhyrchiad gan Gwmni’r Fran Wen)

Pencampwyr CodioAr yr 20fed o Chwefror fe aethom ni, aelodau o flwyddyn 12 ac 13 sy’n astudio Cymraeg i Ganolfan Pontio ym Mangor i wylio cynhyrchiad o Anweledig gan Gwmni’r Frân Wen.
Fe berfformiwyd Anweledig gyntaf yn Eisteddfod Genedlaethol Dinbych yn 2013. Ar Lan y Môr y’i galwyd y pryd hynny ac roedd yn rhan o brosiect celfyddydol yn ymwneud ag Ysbyty Gogledd Cymru, Dinbych a geuwyd.

Ei “phwnc” yw salwch meddwl ac yng ngheiriau’r awdur Aled Jones Williams, “Taith y chwalu ydy Anweledig”. Clusfeinio ar deimladau mewnol cymeriad Glenda a wnawn drwy’r perfformiad, gwrando ar ei meddyliau blith drafflith, poenus a digrif. Mae’r cwbwl yn cychwyn wrth i Glenda fethu codi o’i gwely un bore i fynd i’w gwaith yn y banc. Cyd-gerddwn â hi nes iddi gyrraedd Ysbyty meddwl Dinbych. Roedd portread Ffion Dafis fel Glenda yn onest a dirdynnol. Nid yn unig mae’r ddrama’n ffocysu ar y syniad bod salwch meddwl yn dopig ‘tabw’ ac yn ceisio torri’r wal rhwng rheiny sy’n dioddef a phobl eraill, ond hefyd bod y gwellhad yn anoddach i'w gyflawni na’r salwch ei hun. Cawsom ni fwynhâd llwyr o’i gwylio, yn sicr fe wnaeth pob aelod o’r gynulleidfa adael y theatr wedi cael eu cyffwrdd yn emosiynol.”
Lowri Owen, Elan Jones, Mali Williams


Pencampwyr Codio

Pencampwyr CodioLlongyfarchiadau mawr i Awen ac Eleanor o flwyddyn 7 sydd wedi cael llwyddiant mawr unwaith eto yn eu ymgyrchoedd codio. Mae eu prosiect ‘Smartville’ wedi cyrraedd rownd derfynol ‘Game of Codes’ sydd yn cael ei drefnu gan Technocamps. Diolch yn fawr iawn i rieni y ddwy am eu cefnogaeth hefyd. Rydym yn hynod falch ohonyt ac yn dymuno yn dda iddynt yn y rownd derfynol yng Ngholeg Llandrillo ar y 7fed o Fawrth.

Mae eu llwyddiant ar ben ennill y 3ydd wobr yn y Pencampwriaeth STEM. Daliwch ati genod!


Ffair Dewisiadau 6ed Dosbarth i Flwyddyn 11

Wythnos hon bu disgyblion chweched dosbarth yn cyflwyno eu pynciau a’u gwaith Lefel A ac Uwch Gyfrannol i ddisgyblion blwyddyn 11 fel rhan o’r broses o’u cefnogi ar gyfer gwneud dewisiadau ar gyfer flwyddyn nesaf. Dyma farn rhai o’r disgyblion ynglyn â’r profiad:

“Roedd yn braf cael clywed barn y disgyblion hyn.”

“Roedd yn fuddiol imi gael gweld gwaith mae’r chweched yn ei wneud.”

“Cyfle da imi holi disgyblion y chweched dosbarth.”

“Mae’r profiad wedi fy helpu i wneud penderfyniad ar gyfer flwyddyn nesaf.”

Am wybodaeth bellach ar ddychwelyd i neu ymuno â’r 6ed dosbarth cliciwch yma.

disgyblion disgyblion

Gweithdy Hanes y Delyn

Dydd Mawrth, Chwefror y 5ed, daeth Elin Angharad Davies i mewn i'r Ysgol i roi hanes ar y Delyn yn Llanrwst. Gwnaeth 2 sesiwn i ddisgyblion oedran gwahanol. Roedd y disgyblion wedi mwynhau yn fawr iawn, ac wedi dysgu llawer am hanes y delyn. Cafodd y disgyblion cyfle i weld y Delyn Deires, a'i glywed yn cael ei chwarae. Cafodd rhai disgyblion hefyd dro ar ei chwarae ar ddiwedd y sesiwn.

Cafodd ddisgybl sy'n astudio Cerdd ac yn chwarae'r Delyn ei hun yn y 6ed ddosbarth Angharad Butler, dro ar chwarae'r Delyn deires. Dywedodd 'Dysgais lawer iawn o bethau newydd am hanes y Delyn yn Llanrwst, a'r Delyn deires o'r cyflwyniad. Roedd hi'n ddiddorol iawn dysgu am hanes y Delyn gan nad oes llawer o bobl yn ymwybodol o hanes y Delyn yn Llanrwst. Cefais dro ar chwarae'r Delyn Deires - profiad difyr iawn. Mwynheais yn fawr."

disgyblion disgyblion

Gwybodaeth i rieni/gofalwyr a rhanddeiliaid am Cwricwlwm i Gymru

Mae wefan newydd wedi ei gyhoeddi er mwyn rhannu gwybodaeth am y cwricwlwm newydd gyda rhieni/gofalwyr a rhanddeiliad eraill. Gallwch ddarllen mwy drwy’r ddolen isod.

Am fwy o wybodaeth - cliciwch yma


Croeso Cynnes i Noson Agored 6ed Dosbarth Ysgol Dyffryn Conwy 2019/2020

Croeso Cynnes i Noson Agored 6ed Dosbarth Ysgol Dyffryn Conwy 2019/2020Am fwy o wybodaeth - cliciwch yma


‘Cogurdd’ – Rownd Cylch Ysgol Dyffryn Conwy

Dydd Gwener y 1af o Chwefror bu disgyblion o flwyddyn 9 yn cystadlu yn y rownd ysgol o ‘Cogurdd’. Yn ystod y bore buont yn coginio bwydydd blasus dan oruchwyliaeth Mrs Buddug Williams cyn iddynt gael eu beirniadu gan Mrs Marian Pritchard. Daeth Rhudion Rees gyntaf yn y gystadleuaeth, Enid Hughes yn ail ac Elen Bassett yn drydydd. Llongyfarchiadau mawr i’r 3 ohonynt. Byddent yn cystadlu yn y rownd nesaf, y rownd sirol ar y 12fed o Ebrill yng Ngholeg Llandrillo. Dymunwn yn dda iawn iddynt. Diolch yn fawr i’r staff fuodd yn eu cefnogi ac yn beirniadu. Cyfle gwych i’r disgyblion brofi eu sgiliau coginio.

disgyblion disgyblion

'Pwy geith y Gig?'

Dydd Mawrth y 29ain o Chwefror roedd bwrlwm yn Ysgol Dyffryn Conwy wrth i'r neuadd gael ei lenwi gan ddisgyblion blwyddyn 8 ar gyfer recordio rhan o'r rhaglen 'Pwy geith y Gig?' Braf iawn oedd cael croesawu dwy cyn ddisgyblion (a Prif Ddisgyblion) Leusa Ellis a Mali Sion gyda eu band 'Serol Serol' yn ol i berfformio ar llwyfan yr ysgol i ddisgyblion blwyddyn 8. Yn dilyn y gig cafodd rhai disgyblion gyfle i gystadlu i fod yn rhan o grwp newydd a fydd yn cael ei ffurfio. Dyma farn Erin o blwyddyn 8 am y profiad, "Roeddwn mor gyffroes o gael y rhaglen 'Pwy geith y Gig?' yn dod i'r ysgol. Roedd y gig gan Serol Serol yn wych ac roedd y cyfweliad yn brofiad arbennig hefyd. Roedd y cyfle i gael clyweliad o berfformio o flaen y camerau yn brofiad bythgofiadwyt. Roeddwn wedi cael hwyl yn ymarfer fel band ac yn cael dysgu can newydd. Diolch yn fawr arm y profiad!"

Byddwn fel ysgol yn edrych ymlaen i glywed mwy yn ystod y misoedd nesaf am pwy fydd yn fuddigol yn y gystadleuaeth hon drwy Gymru gyfan.


NOSON AGORED Y CHWECHED DOSBARTH

poster

12/02/2019
5.30 - 7.30yh

Mwy o wybodaeth - cliciwch yma (pdf)


Gweithgareddau Allgyrsiol Chwaraeon Ionawr 2019

Chwaraeon AllgwricwlaiddAm fwy o wybodaeth - cliciwch yma


Perfformiad Rhagorol o sioe gerdd ‘Cae Melwr’, Venue Cymru: 19/12/18

Gyda diwedd y tymor yn brysur nesau cafwyd noson arbennig yn Venue Cymru lle perfformiodd cast ymroddedig a band yr ysgol mewn perfformiad safonol iawn o’r sioe gerdd ‘Cae Melwr’. Bu’r sioe yn ddatblygiad newydd i’r ysgol, perfformiad ar y cyd gyda Ysgol y Creuddyn fel rhan o’n cydweithio tuag at yr Eisteddfod Genedlaethol yn Llanrwst. Roedd yn braf iawn gweld cymaint o’n gymuned yno yn mwynhau y perfformiadau gyda’r neuadd wedi ei lenwi. Hoffwn ddiolch yn fawr iawn i bawb ddaeth i weld y sioe am eu cefnogaeth. Roedd atgofion o’r perfformiad yn 1989 yn amlwg wrth drafod ar y noson.

Hoffwn ddiolch a llongyfarch y disgyblion fuodd yn perfformio ac yn cefnogi, y staff fuodd yn eu hyfforddi, yn enwedig Miss Llio Japheth, Miss Angharad Ellis a Mr Sam Jones, ac i’r staff fuodd yn cefnogi ar y noson.

Braf iawn hefyd oedd croesawu disgyblion a staff o’n ysgolion cynradd partner yma i wylio y sioe bore dydd Mawrth – diolch yn fawr iawn i chi am eich cefnogaeth!

disgyblion disgyblion

Arlunwyr Ifanc Theatr Clwyd o dan 18 oed

Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd DdaLlongyfarchiadau i Ela Owen sydd wedi ennill cystadleuaeth agored Arlunwyr Ifanc Theatr Clwyd o dan 18 oed.


Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda

Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd DdaDymuniadau Gorau am Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda - Ysgol yn ail agor i ddisgyblion ar y 7fed o Ionawr, 2019.


RYLA – Hyfforddiant Arweinwyr Ifanc

2 fachgenYn ystod y gwyliau Haf cafodd Efa Celyn Davies o flwyddyn 13 cyfle unigryw i fod yn rhan o gynllun RYLA. Mae’r cynllun yn un sydd yn cael ei drefnu a’i noddi gan Rotari Dyffryn Conwy. Mae’n rhoi cyfle unigryw i o leiaf un o’n disgyblion 6ed dosbarth fynychu hyfforddiant arweinyddiaeth ieuanc o wythnos yng Nghanolfan Arthog yng Ngwynedd. Mae pob un o’r disgyblion sydd wedi manteisio ar y profiadau hyn dros y blynyddoedd diwethaf wedi bod yn llawn brwdfrydedd am eu profiadau ar RYLA a roedd Efa yr un mor frwdfrydig am ei phrofiadau hi pan gafodd hi, ei rhieni a Mrs Barlow, Pennaeth y 6ed dosbarth wahoddiad i ymunod a Rotari Dyffryn Conwy nos Lun y 19eg o Dachwedd i rannu ei phrofiadau gyda aelodau o’r Rotari. Cafodd hefyd gyfle i ddiolch iddynt am eu nawdd hael ac am drefnu iddi allu mynychu y cwrs. Roedd yn noson arbennig a bu cryn canmoliaeth gan aelodau’r clwb i Efa am ei chyfraniad i’r noson a’i chyflwyniad aeddfed am ei phrofiadau. Edrychwn ymlaen yn fawr at barhau y bartneriaeth ac at yr unigolyn/unigolion fydd yn cael y cyfle i fynychu haf nesaf.


TREFNIADAU TYWYDD DRWG

poster

14/12/18
Mewn unrhyw achos o dywydd garw, bydd yr ysgol yn aros ar agor hyd y bydd neges i’r gwrthwyneb yn cael ei anfon drwy unrhyw un o’r ffyrdd a restrir isod:

Mwy o wybodaeth - cliciwch yma (pdf)


NOSON AGORED Y CHWECHED DOSBARTH

poster

29/01/2019
5.30 - 7.30yh

Mwy o wybodaeth - cliciwch yma (pdf)


Senedd ieuenctid I Gymru

2 fachgenEleni bu i dri disgybl yn sefyll i gynyrchioli Aberconwy yn Senedd Ieuenctid Cymru ac rydym yn hynod o falch o gyhoeddi bod Evan Burgess wedi cael ei ethol i gynrychioli Aberconwy yn y Senedd yn mis Tachwedd eleni. Bydd Evan yn cyfarfod gyda 40 cynrychiolwyr ar draws Cymru yn mynegi barn pobl ifanc y sir. Llongyfarchiadau mawr i ti Evan a phob dymuniad da i ti yn dy swydd newydd.CYNGOR YSGOL

Mae'r Cyngor Ysgol wedi bod yn brysur yn ystod y tymor. Gwyliwch y fidio yma i ddysgu mwy - cliciwch yma


Sioe Ysgol 'Cae Melwr'

poster

19/12/2018
7.00 yh
Arena Venue Cymru

Bydd Sioe'r Ysgol 'Cae Melwr' yn cael ei pherfformio yn Arena Venue Cymru Nos Fercher nesaf y 19eg o Ragfyr. Cyfle gwych i weld disgyblion blwyddyn 7 i flwyddyn 13 yn perfformio ac arddangos eu doniau. Mae'r ticedi ar gael o dderbynfa'r ysgol.

Mwy o wybodaeth - cliciwch yma (pdf)


Diwrnod Sgiliau Ysgol Dyffryn Conwy

Tymor hwn cafwyd diwrnod sgiliau traws ysgol gyda holl ddisgyblion yn ysgol yn cael cyfle i ddatblygu amrediad eang o brofiadau a sgiliau.
Bu blwyddyn 7 yn datblygu eu dealltwriaeth o feddylfryd twf drwy sesiynau rhyngweithiol a gweithdai ymarferol drama ac addysg gorfforol. Bu blwyddyn 8 yn datblygu eu gwybodaeth ynglyn ag e-ddiogelwch a sut i sicrhau eu bod yn ddinasyddion gofalgar wrth ddefnyddio'r rhyngrwyd. Cafodd blwyddyn 9 amrediad o weithgareddau gwahanol gan gynnwys dysgu CPR, sesiynau iechyd a chadw’n iach a gweithdai busnes gan fusnesau lleol diolch i Syniadau Mawr Cymru. Daeth Learning Performance i mewn i weithio gyda blwyddyn 10 a 13 ar eu sgiliau astudio ac adolygu ac yna derbyn gwersi datrys problemau a gwleidyddiaeth gan drin a thrafod Brexit a’i effaith ar Gymru a pobl ifanc.


Ymweliad a Phrifysgol Aberystwyth

Aeth rhai o ddisgyblion blwyddyn 12 a 13 a blwyddyn 9 i ymweld â phrifysgol Aberystwyth mis hwn i dderbyn cyfres o ddarlithoedd a thrafodaethau ar wleidyddiaeth. Cafwyd hefyd cyfle i holi panel o newyddiadurwr ac aelod o Blaid Cymru ynglyn â gwleidyddiaeth yng Nghymru.
“Mi wnes ddysgu llawer ynglyn â gwleidyddiaeth a dyfodol Cymru. Roedd yn braf trin a thrafod pynciau cyfoes fel Brexit.” Modlen Alun, disgybl blwyddyn 12.


Gweithdai Cymraeg yn Glan Llyn

Aeth disgyblion blwyddyn 12 am dridiau i wersyll yr Urdd Glan Llyn i gael darlithoedd amrywiol ar gerddi maent yn ei astudio fel rhan o’u cwrs lefel A. Cafwyd cyfle i drin a thrafod gyda beirdd proffesiynol fel Myrddin ap Dafydd a Caren Owen. Cafwyd hefyd gyfle i fod yn rhan o dalwrn y beirdd eu hunain. Fel rhan o’r profiad bu ymweliad ar Ysgrwn yn Nhrawsfynydd. “Mi wnes fwynhau'r tridau yn fawr iawn ac uchafbwynt y trip oedd y talwrn ar y nos Fawrth.” Gwen Arfon, disgybl blwyddyn 12.


Perfformiad Sioe Gerdd diwedd Tymor 2018

Eleni bydd disgyblion yr ysgol yn perfformio Sioe Gerdd "Cae Melwr" yn yr Arena yn Venue Cymru ar y 19eg o Ragfyr. Mae'r chwedl yn un enwog, dewch yn llu i weld disgyblion Ysgol Dyffryn Conwy yn ei pherfformio. Ticedi ar gael o dderbynfa'r ysgol.


Diwrnod Plant Mewn Angen 2018: 16/11/18

Ysgol Dyffryrn ConwyAr ddydd Gwener yr 16eg o Dachwedd bu cryn bwrlwm yn yr ysgol wrth i ni ddathlu diwrnod Plant Mewn Angen. Roedd yn ddiwrnod gwisg eu hun i staff a disgyblion. Bu hefyd yn gyfle i ddisgyblion a staff i goginio a cystadlu am y pobydd gorau. Iori o flwyddyn 7 fuodd yn fuddugol gyda’i gacen blasus wedi ei ysbrydoli gan gwennynau a mel! Mmmm. Roedd y gystadeluaeth yn un poeth gyda digon o ddanteithion i’w profi wrth benderfyny ar yr ennillydd. Yn y gampfa hefyd roedd nifer o gystadlaethau dyfalu – dyfalu enw y tedi, dyfalu ble roedd y trysor, dyfalu faint o felysion oedd mewn jar … digon i brocio’r meddwl i gyfrifo a datrys problemau! Roedd cyfle hefyd i wylio staff a disgyblion y 6ed dosbarth yn cystadlu mewn gem pelrwyd. Gem llawn bwrwlm a brwdfrydedd! Tu allan cafodd sawl un o’r athrawon gan gynnwys Mr Thatcher, Mr Lewis a Mr Roberts eu gwylychu yn y gem ‘sbwng gwlyb’! Dim rhyfedd i’r gweithgareddau, dan arweiniad disgyblion y Cyngor Ysgol a Cyngor Chwaraeon lwyddo i gasglu dros mil o bunoedd at yr elusen – yr uchaf i ni gasglu dros y blynyddoedd diwethaf! Diolch i bawb, yn ddisgyblion, rhieni a staff am eu cefnogaeth hael ac i Mr Turner am arwain y cynllunio a gweithgareddau!


Noson Gwobrwyo Chwaraeon Blynyddol 2018: 23/10/18

Ysgol Dyffryrn ConwyAr nos Fawrth y 23ain o Hydref cafwyd cyfle arbennig i ddathlu llwyddiannau disgyblion ym maes chwaraeon ac Addysg Gorfforol drwy’n Seremoni Gwobrwyo Flynyddol. (Dathlwyd llwyddiannau ein disgyblion yn y maes yn ystod 2017/18).
Llongyfarchiadau mawr i bob uno’n disgyblion a dderbyniodd gwobr yn ystod y noson. Darllenwch mwy yn y rhaglen y noson isod.
Roedd y noson yn gyfle i ddathlu llwyddiannau disgyblion unigol a thimau'r ysgol dros y flwyddyn ddiwethaf hefyd, llwyddiannau disgyblion yn CA3 eu TGAU a lefel A yn y pwnc.
Diolch yn fawr iawn i aelodau'r Adran Addysg Gorfforol am drefnu'r noson a’u holl gynhaliaeth o’r disgyblion dros y flwyddyn. Edrychwn ymlaen yn fawr at barhau i ddilyn llwyddiannau'r Adran a’r disgyblion ym maes Chwaraeon ac Addysg Gorfforol dros y flwyddyn eleni.
Diolch yn fawr iawn i’r rhieni am gefnogi. Diolch hefyd i Mr Kevin Thomas, ein swyddog Rygbi Ysgol rhwng 2015 a 2018, ein gŵr gwadd ar y noson. Diolch hefyd am gefnogaeth barhaus ein partneriaid lleol yn y maes gan gynnwys Clwb Rygbi Nant Conwy a’r WRU, ein noddwyr ar gyfer y Swyddog Rygbi Ysgol.

I'w gweld pamffled seremoni dathlu llwyddiant adran addysg gorfforol - cliciwch yma


Clwb Marchogaeth – Llwyddiant yn Southview penwythnos y 29ain o Fedi

Unwaith eto rydym yn falch iawn o lwyddiant holl aelodau tîm marchogaeth yr ysgol fu yn cystadlu yn Southview dros y penwythnos. Bu pob un yn llwyddiannus gan gynnwys llwyddiant yn y cystadaethau isod:

• Twm Cernyw 1af yn y ‘preliminary dressage'
• Morgan Haeer 4ydd yn yr ‘elimentary dressage’
• Tîm neidio a steil 75cm Celyn Owen, Scarlett Owen, Twm Cernyw yn 4ydd; Scarlett 6ed yn unigol. 85cm y tîm yn 6ed.
• Tîm neidio 75 cm Iri Davies, Harri Wheway, Celyn Owen, Morgan Haeer yn 5ed.
• 85cm Scarlett Owen, Eben Davies, Harri Wheway, Twm Cernyw yn 2il.
•95cm Hermione Williams, Jac Cernyw, Eben Davies, Scarlett Owen yn 5ed.

Roedd y disgyblion yn gefnogol iawn i’w gilydd – yn bwysig wrth oroesi ambell i her ar y diwrnod. Roeddent yn gwrtais ac yn edrych yn arbennig yn eu ‘hoodies’ newydd yn lliwiau yr ysgol. Rydym yn falch iawn o’u llwyddiannau, cychwyn arbennig i’r clwb eleni. Aelodau profiadol a newydd yn profi cyn llwyddiant. Diolch yn fawr iawn i Ceri am gydlynnu y gwaith ac i holl rhieni a disgyblion y clwb am eu holl gwaith, eu hegni a’u brwdfrydedd! Gwych – da iawn chi!


Dathlu Diwrnod Ieithoedd Ewrop: 26/9/18

Fel rhan o’n gwaith fel ysgol Arloesi ym Maes Dysgu a Profiad Ieithoedd, Llythrennedd a Chyfathrebu, bu aelodau’r Adran Ieithoedd Tramor yn gweithio gyda disgyblion i gyflwyno gwersi blasu mewn gwahanol ieithoedd i ddisgyblion blwyddyn 7. Bwriad y sesiynau blasu oedd i ennyn chwilfrydedd disgyblion mewn ieithoedd newydd. Adeiladodd hyn ar ein prosiect llwyddiannus yn cydweithio gyda ysgolion cynradd fel rhan o brosiect Dyfodol Byd Eang oedd yn edrych ar y cysylltiadau rhwng ieithoedd. Adeiladodd hefyd ar ein cysylltiadau ag ysgol ieithoedd yn Rossario yn yr Ariannin, partneriaeth fu yn datblygu llynedd drwy ddulliau cyfathrebu traddodiadol (llythyrau drwy’r post) a modern (skype), gan orffen mewn ymweliad diddorol iawn gan staff a disgyblion yr ysgol o’r Ariannin ar ddiwedd tymor yr Haf.

Dyma oedd gan Patrick, un o’n ieithwyr o’r 6ed dosbarth i’w ddweud am ei ran allweddol yn y gweithgareddau ar ddiwrnod Ieithoedd Ewrop
:

“Fy enw i yw Patrick a rwyf yn ddisgybl yn y chweched dobarth yn Ysgol Dyffryn Conwy. Oherwydd roedd hi'n ddiwrnod Genedleuthol Ieithoedd Ewropeaidd ar y 26ain o Fedi, penderfynodd ein hadran ieithyddolui ddarparu ambellui wers ieithoedd tramorui ddisgyblion blwyddyn 7. Paratôdd Ms Phillips, un o'n hathrawon Ffrangeg, wers Almaeneg ar gyfer 7G ac mi gefais i'r fraint o gyflwyno gwers Bwylegui 7M gyda chymorth gan fy ffrind Marek o flwyddyn 8. Gyda gostyngiad sylweddol yn nifer y disgyblion mewn ysgolion uwchradd sy'n dewisui barhau gyda ieithoedd, gyda 5 disgybl yn unig o Gonwy yn dewis astudio Ffrangegui Lefel A, 3 o'n hysgol ni blwyddyn yma. Credaf ei bod hi'n hanfodolui gyflwyno gwahanol ieithoedd modernui ennill diddordeb y disgyblion. Llwyddaisui ddysgu'r disgyblion sutui gael trafodaeth syml, sutui gyfarch ei gilydd a sutui gyfriui 5 yn yr amser byr y cefais gyda hwy. Roeddwn i'n hynod falch o sut aeth yr wers er buaswnui wedi hoffi cael mwy o amser. Yn syndodui mi, drwy gydol yr wythnos ganlynol cefais fy nghyfarch gan ddisgyblion ym Mhwyleg ac mi gefais sawl un yn gofyn am wers arall. Rwyf yn falch fy mod wedi cael y cyfleui uwcholeuo agweddau o'n hanes a'n hetifeddiaethui ddisgyblion blwyddyn 7 ac rwyf yn gobeithio dechrau clwb er mwyn ysbrydoli disgyblion awyddus ymhellach.”

disgyblion disgyblion

Amserlen Adroddiadau a Nosweithiau Rhieni 2018/19

poster

 

Am fwy o wybodaeth - cliciwch yma (pdf)

Am fersiwn Staff - cliciwch yma (pdf)


Cyngor Ysgol 2018/19

2 fachgenLlongyfarchiadau mawr i holl aelodau newydd Cyngor Ysgol 2018/19. Yn dilyn proses o ethol ar lefel dosbarth, blwyddyn ac ysgol mae cynrychiolwyr o bob blwyddyn bellach wedi eu hethol i arwain llais y disgybl yn yr ysgol dros y flwyddyn nesaf. Mae'r Cyngor yn cyfarfod yn reolaidd i drafod blaenoriaethau yr ysgol a'n disgyblion. Dymunwn yn dda iddynt yn eu cyfrifoldebau newydd am y flwyddyn. Gallwch ddysgu mwy am waith y Cyngor a'ch cynrychiolwyr blwyddyn ar eu hysbysfwrdd, drwy eu cyflwyniadau amlgyfrwng mewn gwersi Tiwtorial ac ar y sgrins o amgylch yr ysgol.Prif Ddisgyblion 2018/19

2 fachgenYn dilyn proses o ymgeisio, cyfweliadau, cyflwyniadau ac etholiad mae Prif Ddisgyblion 2018/19 bellach wedi eu hethol. Cafwyd cyflwyniad ar ddechrau’r tymor gan Prif Ddisgyblion 2017/18 yn esbonio y rôl allweddol hon, a’u profiadau dros y flwyddyn diwethaf.

Yn sgil hynny cafwyd nifer o geisiadau ar gyfer y swyddi ac yn dilyn broses o ceisiadau a cyfweliadau cyflwynodd 5 ymgeisydd o flaen eu cyfoedion 6ed dosbarth yn Neuadd yr ysgol ar ddydd Mawrth y 18fed o Fedi.

Bellach mae Jake ac Efa wedi ymgymryd a’r cyfrifoldeb o Brif Ddisgyblion ac yn eu cefnogi fel Dirprwy Prif Ddisgyblion mae Trystan, Elen ac Elan. Dymunwn yn dda iawn i’r 5 ohonynt. Maent yn argoeli yn tîm arwain arbennig fydd yn gwneud y mwyaf o’r cyfle, y cyfrifoldeb a’u sgiliau arwain a chyflwyno dros y flwyddyn nesaf.

Rhai o’u cyfrifoldebau cyntaf fydd:
- Arwain cyfarfodydd o Cyngor yr Ysgol;
- Cynrychioli y disgyblion ar Llywodraethwyr yr Ysgol
- Cymryd rhan allweddol yn Noson Agored Blwyddyn 5 a6.


Gwobr Marc Ansawdd Gyrfaoedd 2018

2 fachgenAr ddydd Gwener yr 21ain o Fedi daeth Phil Jones o Gyrfa Cymru i gyflwyno tystysgrif ar gyfer Marc Ansawdd Gyrfaoedd i’r ysgol. Cyflwynir y tystysgrif yn sgil y gwaith mae’r ysgol yn ei wneud ar gyfer hyrwyddo gyrfaoedd a byd gwaith. Bu cyfnod o wirio gweithgareddau a profiadau byd gwaith yr ysgol cyn llunio arfarniad ac adnabod blaenoriaethau newydd ar gyfer y flwyddyn nesaf. Cyflwynwyd y wobr i Mrs Elliw Davies, Cydlynydd Gyrfaoedd a Byd Gwaith yr ysgol gan Mr Phil Jones a Mr Stephen Williams, Swyddog Gyrfaoedd Gyrfa Cymru yr ysgol.

 

Mae’r gweithgareddau mae’r ysgol yn ei gynnig fel profiadau byd gwaith yn cynnwys:

 • • Diwrnod cyfweliadau blwyddyn 11. Bob tymor yr Hydref mae disgyblion blwyddyn 11 yn cael y profiad o lunio ceisiadau a CVs ar gyfer gwahanol swyddi. Arweinir hyn at ddiwrnod o gyfweliadau gan bartneriaid busnes a byd gwaith lleol yr ysgol. Mae gwobrau yn cael eu cynnal ar ddiwedd y dydd i ymgeiswyr gan ystyried eu ceisiadau, eu cyfweliadau ac agweddau fel ymddangosiad proffesiynol a’u sgiliau cyfweld. Rydym yn ddiolchgar iawn i’n partneriaid am eu cefnogaeth yn y gwaith ac yn edrych ymlaen yn barod at y diwrnod cyfweliadau eleni fydd yn cael ei gynnal ar ddydd Gwener y 26ain o Hydref. Mae Mr Doug Blair, un o’n partneriaid eisoes wedi bod yn cyflwyno i flwyddyn 11 er mwyn eu sbarduno ar gyfer y broses.
  • Wythnos profiadau byd gwaith blwyddyn 10. Fel rhan o’r wythnos hon mae disgyblion yn cael cyfleoedd i weithio gyda cwmni Learning Performance ar sgiliau cyfweld ac ymgeisio am swyddi; i gyfarfod ac i ymweld a cyflogwyr lleol a rhanbarthol; ac i gymryd rhan mewn gweithdu’r ddraig i ddatblygu eu sgiliau menter. Mae’r wythnos yn pontio y disgyblion i’w Her Menter Bac, her maent yn ei wneud dan arweiniad yr Adran Wyddoniaeth yn ystod blwyddyn 11.
  • Ffair Gyrfaoedd i flwyddyn 9 a 10. Unwaith eto cyfle arbennig i gyflogwyr a mentrau lleol gydweithio gyda’r ysgol i gyflwyno disgyblion i rai o’r gyrfaoedd sydd ar gael iddynt.
  • Ffair Sgiliau Venue Cymru. Bob Hydref mae cyfle i ddisgyblion fynychu Ffair Sgiliau Venue Cymru. Eleni bydd blwyddyn 10 yn mynychu am fore yn ystod mis Hydref i brofi amrywiaeth o stondinau a gweithgareddau yn ymwneud a byd gwaith a sgiliau byd gwaith.
  • Wythnos Prentisiaethau. Yn flynyddol mae cyfle i ddisgyblion hyn yr ysgol glywed am gyfleoedd ym maes Prentisiaethau gan gynnwys clywed o brofiadau uniongyrchol prentisiaethau.
  • Cyngor a sesiynau grwp gan Cynghorydd Gyrfa Cymru yr ysgol. Mae Mr Stephen Williams, Cyngorydd Gyrfa Cymru ar gael yn ystod nosweithiau rhieni o flwyddyn 9 ymlaen; ar ddiwrnodau canlyniadau er mwyn rhoi cyngor; ac yn ystod y flwyddyn drwy wahanol ddulliau gan gynnwys – cefnogaeth ar lein, grwpiau ffocws, gwasanaethau blwyddyn, cyfnodau tiwtorial, seisynau galw mewn 1-1/dros y we neu’r ffon. Mae cyngor ac arweiniad parhaus ar gael hefyd drwy safwe Gyrfa Cymru. Caiff pob ddisgybl enw defnyddiwr a cyfrinair yn ystod eu proses dewisiadau pwnc ym mlwyddyn 9. Mae hyn yn rhoi mynediad parod iddynt i gynor, gwybodaeth ac arweiniad o hynny ymlaen.

 

Seremoni Gwobrwyo Blynyddol 2018

Cawsom gyfle hefyd nos Fawrth yr 11eg o Fedi i ddathlu llwyddiannu nifer o’n disgyblion yn ystod ein Seremoni Gwobrwyo Blynyddol. Roedd yn noson cynnes yng nghwmni rhieni a disgyblion a gyda chefnogaeth aelodau ein cymuned, gan gynnwys Cyngorydd Ian Jenkins, Maer Llanrwst fu yn gwobrwyo Shannon Jones, bellach yn ddisgybl blwyddyn 13 am ei gwaith cymunedol yn gweithio gyda pobl ifanc yn lleol a thu hwnt yn ei gwaith gyda mudiad gofalwyr ifanc. Yn cefnogi disgyblion ac yn hael iawn yn eu cefnogaeth unwaith eto eleni oedd swyddogion Rotari Dyffryn Conwy. Cyflwynwyd gwobrau i’r 10 disgybl a gafodd y 10 canlyniad gorau yn eu TGAU. Diolchwn yn fawr iawn i’r Rotari am eu cefnogaeth. Eleni, yn sgil ein canlyniadau gorau fel ysgol yn yr uwch graddau (A*/A) derbyniodd 10 disgybl arall hefyd gwobrau am eu canlyniadau TGAU arbennig. Braf a balch iawn oeddym yn gallu cydnabod eu llwyddiannau yn y modd hyn.

Yn ennill gwobrau y Llywodraethwyr am eu canlyniadau lefel A uchel eleni oedd: Cadi Edwards, Elin Cawley, Stuart Phelen ac Owain Williams. Dymunwn yn dda iawn iddynt yn eu astudiaethau yn y Brifysgol eleni. Yn derbyn gwobrau am eu canlyniadau AS oedd: Rosy Pearson, Efa Celyn Davies, Amman Abbasi a Trystan Jones. Edrychwn ymlaen yn fawr at eu llwyddiannau Haf nesaf yn eu cyrsiau lefel A.

Yn derbyn gwobrau hefyd ar y noson oedd y 10 disgybl gorau yn eu asesiadau CA3. Nododd Mr John Roberts y Dirprwy yr her o llwyddo mewn ystod eang o bynciau ar ddiwedd blwyddyn 9 wrth eu llongyfarch ar y noson. Llwyddodd y disgyblion a ennillodd y canlyniadau gorau yn y profion cenedlaethol ar gyfer Blwyddyn 7, 8 a 9 hefyd i dderbyn gwobr am eu perfformiad uchel mewn darllen a/neu rhifedd. Heb anghofio am y gwobrau presenoldeb, gyda sawl disgybl yn derbyn gwobr am bresenoldeb 100%, her mwy eleni yn sgil y tywydd garw a gawsom yn ystod y Gaeaf a’r Gwanwyn. Diolchwn yn fawr i gwmni Llew Jones am noddi y gwobrau hyn.

Hefyd y derbyn gwobr ar y noson oedd Eve Jones, Dirprwy Prif Ferch yr ysgol 2017/18 am ei gwaith arbennig yn cefnogi disgyblion bregis yr ysgol drwy ei gwaith yn yr Uned ADY. Mae cyfraniad Eve dros y flwyddyn diwethaf wedi bod yn un arbennig iawn a braf oedd gallu cydnabod y gwaith hyn.

Roedd cyfle i fwynhau talentau cerddorol rhai o’r disgyblion 6ed dosbarth newydd drwy perfformiad gwych gan triawd Angharad, Elliw a Modlen yn canu dan cyfeiliant y telyn a’r gitar; a hefyd perfformiad swynol Patrick Lynch ar y piano. Diolch yn fawr i’r pedwar ohonynt am gyfrannu yn arbennig i’r noson. Pa well ffordd i gloi nag yng nghwmni disgyblion a rhieni dros paned a lluniaeth ysgafn gan gwmni Popty Penuchaf. Diolch yn fawr iawn i bawb ddaeth i gefnogi y noson.

I gweld y rhaglen Seremoni Gwobrwyo - cliciwch yma

disgyblion disgyblion

Dechrau Tymor newydd Medi 2018

Braf yw dod yn ôl ar ddechrau tymor a blwyddyn addysgol newydd i gwmni disgyblion a staff Ysgol Dyffryn Conwy. Mae ein blwyddyn 7 newydd wedi ymgartrefu yn dda yn dilyn eu cyfnod anwytho tymor diwethaf. Yn dilyn canlyniadau cryf yn eu TGAU mae bron i 70 o ddisgyblion wedi dychwelyd yn ôl i’r 6ed dosbarth neu ymuno a’n 6ed dosbarth eleni. Braf iawn hefyd yw gweld ein disgyblion yn ymfalchio yn eu gwisg ysgol newydd. Diolch yn fawr i’n disgyblion a’u rhieni am eu cefnogaeth gyda’r wisg newydd.


All-gwricwlaidd Addysg Gorfforol

 

amserlen chwaraeon All-gwricwlaiddAmserlen Gweithgareddau Allgyrsiol Chwaraeon newydd ar gyfer 2018. Ymunwch yn y gweithgareddau!

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth.

 

Gwybodaeth am gyfranogiad disgyblion mewn gweithgareddau allgyrsiol corfforol 2017/18:

Darllenwch fwy am pa fath o weithgareddau allgyrsiol chwaraeon mae disgyblion Ysgol Dyffryn Conwy yn cyfranogi ynddynt. Rydym yn falch iawn o’r ystod o weithgareddau a’r cynnydd mewn cyfranogiad bechgyn a merched dros y flwyddyn diwethaf. Diolch i’r Adran Addysg Gorfforol a’n partneriaethau chwaraeon a lles am eu gwaith a’u cefnogaeth. Diolch hefyd i’r disgyblion sydd wedi bod yn cynnal gweithgareddau yn ychwanegol i’w mynychu fel aelodau o’r Cyngor Chwaraeon a Llysgenhadon Ifanc.

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth.

 


Noson Agored Blwyddyn 5 a 6

poster

Nos Fawrth 9/10/2018
5.15 - 7.30 yh

Estynnwn groeso cynnes i rieni a disgyblion blwyddyn 5 a 6.

Mwy o wybodaeth - cliciwch yma (pdf)

 


Diwrnod Canlyniadau TGAU 2018: 23/8/18 – Datganiad i’r wasg

Ysgol Dyffryrn ConwyRydym wrth ein bodd gyda chanlyniadau TGAU ein disgyblion eleni, y canlyniadau cyntaf o dan y dangosyddion newydd a newidiadau i’r TGAU yn y pynciau sylfaen. Mae’r canlyniadau yn tystio i waith caled y disgyblion dros y ddwy flynedd diwethaf. Mae canlyniadau ein disgyblion mwyaf galluog yr uchaf rydym wedi ei gael sydd yn tystio i waith caled ein disgyblion ar draws eu pynciau. Hoffwn longyfarch ein holl disgyblion a’u teuluoedd ar eu canlyniadau arbennig hyn a ffrwyth eu llafur dros y ddwy flynedd diwethaf. Edrychwn ymlaen at groesawu llawer o’n disgyblion yn ôl i’n 6ed dosbarth ar ddechrau’r tymor.

Ymysg y disgyblion sydd wedi rhagori yn eu canlyniadau eleni mae Elliw Ford sydd wedi ennill 14 gradd A* ac Ethan Witt sydd wedi ennill 11 gradd A*. Yn rhagori hefyd mae: Gwen Arfon – 9A*, 3A a B; Isabel Walmsley – 7A*a 5A; Gruffudd Edwards – 6A*, 6A a B; Angharad Butler 5A* ac 8A; Alyia Abbasi a Tomos Land - 4A*, 7A, 1B; Patrick Lynch – 5A*, 3 A, 4B a C; a Modlen Alun 3A*, 6A, B a 3C. Ymysg ein sêr eleni mae llawer ohonynt yn agor eu canlyniadau dramor gan gynnwys Ethan bu’n dathlu ei ganlyniadau yn ei gartref yn Zambia lle mae’n astudio hanner y flwyddyn. Ymysg y disgyblion sydd yn rhagori hefyd mae Isabel a ymunodd â’r ysgol yn nhymor yr Haf llynedd yn dilyn symud i Gymru ac wedi llwyddo yn arbennig i newid i’r cyrsiau TGAU gwahanol iawn sydd ar gael yng Nghymu o’u cymharu â Lloegr eleni. Llwyddodd 10 disgybl arall i ragori hefyd gyda 5 neu fwy o A*/A yr un ganddynt - canlyniadau rhagorol gan bob un ohonynt ar draws eu pynciau TGAU sydd yn adlewyrchu perfformiad gorau’r ysgol yn y graddau uwch eleni.

Ymysg ein pynciau sydd wedi rhagori eleni mae Celf, Cerdd, Drama a Ffrangeg lle mae hanner neu fwy o’r disgyblion wedi llwyddo i ennill gradd A*/A.
Rwyf yn falch iawn o’r canlyniadau cryf eto eleni yn Ysgol Dyffryn Conwy, yn enwedig yng ngoleuni y newidiadau sydd wedi bod i nifer o’r cyrsiau TGAU eto eleni. Hoffwn gymryd y cyfle i longyfarch ein disgyblion ar eu canlyniadau a dymuno yn dda i bob un ohonynt i’r dyfodol, boed hynny yn y 6ed dosbarth, coleg neu byd gwaith. Rwyf yn falch iawn ohonynt ac edrychaf ymlaen at glywed eu llwyddiannau i’r dyfodol. Hoffwn ddiolch hefyd i’n staff am eu gwaith caled parhaus, ac i’n rhieni hynod gefnogol. Mae heddiw yn ddiwrnod o falchder a dathlu.
Disgyblion Dyffryn Conwy yn dathlu eu llwyddiannau.


Bwrlwm Diwrnod Canlyniadau Lefel A 2018: 16/8/18

Ysgol Dyffryrn Conwy Bu cryn bwrlwm bore ‘ma yn Ysgol Dyffryn Conwy ar ddiwrnod canlyniadau Lefel A. Mae ein disgyblion, unwaith eto wedi perfformio yn hynod o dda gyda rhai canlyniadau arbennig! Mae’r canlyniadau eleni yn parhau i ddangos llwyddiannau yn y cyrsiau Lefel A traddodiadol a cyrsiau Galwedigaethol gan gynnwys cyrsiau BTEC. Dymunwn llongyfarch ein holl ddisgyblion ar eu canlyniadau a dymuno yn dda iawn iddynt yn eu llwybrau nesaf a’r dyfodol. Ymysg rheini yn cyrraedd y brig eleni mae: Cadi Edwards sydd wedi llwyddo i ennill A*AAA ac yn bwriadu mynd ymlaen i astudio Ffrangeg a Sbaeneg ym Mhrifysgol Caergrawnt. Hefyd Elin Cawley A*A*B a’r Fagloriaeth sydd yn mynd ymlaen i astudio Seicoleg ym Mriste; Stuart Pheelan Distinction*AB a’r Bac ac Owain Williams D*AB a’r Bac. Llongyfarchiadau mawr i bob un ohonynt. Rydym hefyd yn falch iawn o’n canlyniadau AS cryf iawn eleni – da iawn Blwyddyn 12!


Mae heddiw yn ddiwrnod ar gyfer dathlu! Rydym ym hynod o falch o’n disgyblion a’u llwyddiant. Maent wedi gweithio yn galed dros y ddwy flynedd diwethaf er mwyn eu canlyniadau ac ar gyfer eu dyfodol. Hoffwn gymryd y cyfle ar ran yr ysgol a’i Llywodraethwyr i longyfarch y disgyblion a’u teuluoedd ar eu llwyddiannau. Hoffwn ddiolch hefyd i’r holl staff am eu gwaith yn eu paratoi.

Dymunwn yn dda iawn i bob un o’r disgyblion ar gyfer y dyfodol. Edrychwn ymlaen at dracio eu llwyddiannau yn y Brifysgol, Addysg Bellach neu byd gwaith a gyrfaoedd i’r dyfodol.


Dyddiadau Allweddol 2018/19

posterDymunwn gwyliau braf i’n holl disgyblion a’u teuluoedd.

I weld mwy o wybodaeth am ddyddiadau allweddol 2018/19- cliciwch yma


Atgofion o’r Wythnos Weithgareddau 2018

Memories from the Activities Week Ysgol Dyffryn ConwyAtgofion o’r Wythnos Weithgareddau 2018 - Cliciwch yma (pdf)

 

Read for Good

2 fachgenFe gasglwyd £87.68 gan ddisgyblion blwyddyn 7 a oedd yn cael eu noddi i ddarllen yn y cyfnodau cofrestru boreol eleni. Mae’r arian wedi cael ei yrru i’r elusen uchod sy’n galluogi i ysbytai brynu llyfrau newydd i blant sy’n sâl. Diolch yn fawr blwyddyn 7 am eich cefnogaeth a da iawn chi!


Taith Gerdded Blynyddol, Ysgol Dyffryn Conwy, 13/7/18

2 fachgenCafwyd diwrnod arbennig dydd Gwener y 13eg o Orffennaf yn cynnal ein taith gerdded blynyddol yng Nghoedwig Gwydir. Er i ragolygon y tywydd nodi pryder am cawodydd glaw trwm, cafwyd tywydd da iawn ar gyfer y daith – yn sych ac yn llai poeth na fu yn ddiweddar, perffaith! Cychwynnodd y criw cyntaf – y rhedwyr – yn brydlon am hanner awr wedi 9 dan arweiniad Mr Beech a Miss Hannah Jones. Nhw, fel oeddym yn disgwyl, oedd y cyntaf yn ol, gyda Math Thomas yn fuddigol ac Evan Burgess yn ail. Da iawn chi!

Aeth pawb arall mewn grwpiau o rhyw 10 disgybl gyda athrawon, gan ddilyn y llwybr oedd yn cael ei amlinellu gan ddisgyblion hyn a staff yr ysgol yn eu siacedi melyn. Daeth pawb yn ol yn eu tro, wedi blino, wedi mwynahu, wedi llwyddo yn her y daith, ac yn barod am cinio a gig gan y Cledrau. Ffordd arbennig o orffen y dydd a’r wythnos! Diolch yn fawr iawn i’r staff a disgyblion gymerodd rhan yn y daith gerdded. Diolch hefyd i bawb sydd wedi noddi ein disgyblion – mae’r elw eleni yn mynd tuag at Eisteddfod Llanrwst 2019 ac i gefnogi agweddau o’r wythnos gweithgareddau. Diolch mawr i Miss Branwen McBride fuodd yn cynllunio, paratoi a trefnu y daith. Edrychwn ymlaen at ddiwrnod gwych arall blwyddyn nesaf!


Ymweliad disgyblion a staff o Canolfan Iaith ‘Centro Britanico’, Rosario, Yr Ariannin:

disgyblion disgyblion

Roedd yn bleser croesawu disgyblion a staff o ganolfan Iaith ‘Cenro Britanico’ i Ysgol Dyffyn Conwy ar y dydd Llun olaf o’r Tymor. Yn dilyn wythnosau o tywydd poetha braf, cychwynodd y dydd mewn glaw yn Llanrwst, tywydd dipyn mwy arferol i’n ymwelwyr ei brofi! Daethant yn llawn ysbryd a diddordeb fel rhan o’u ymweliad i Brydain i ddysgu mwy am addysg dwyieithog mewn ardal gwahanol iawn iddynt, i rannu a dysgu am traddodiadau ein gwledydd gwahanol. Yn ystod y bore cafodd ein ymwelwyr daith o amgylch yr ysgol, wedi eu tywys gan disgyblion ein Cyngor Ysgol sydd wedi bod yn cyfathrebu gyda’r disgyblion drwy post a drwy’r we. Rhannodd ein disgyblion gyflwyniad am yr ysgol, Llanrwst a Cymru gyda’n ymwelwyr a rhannwyd danteithion gan gynnwys Barabrith lleol. Buom hefyd yn cyfnewid gwybodaeth am ein ieithoedd gwahanol – disgyblion Ysgol Dyffryn Conwy yn arbrofi gyda ychydig o Sbaeneg ac yn rhannu geiriau Cymraeg.

Yn dilyn cinio gyda’n gilydd cawsom gyfle i ddysgu mwy am yr Ariannin drwy gyflwyniadau gan y disgyblion. Rhannwyd gwybodaeth am eu traddodiadau, eu diwylliant, bwydydd a tirwedd yr Ariannin. Roedd yn ddidorol iawn gwrando ar eu cyflwyniadau, holi cwestiynau a profi pethau newydd gan gynnwys eu traddodiad o rannu ‘Meze’ a rhai o’u danteithion hwy.

Edrychwn ymlaen yn fawr at gadw mewn cysylltiad a cyfnewid eto i’r dyfodol. Dymunwn siwrne diogel iddynt yn ol i’r Ariannin. Diolch i ddisgyblion Cyngor yr Ysgol am eu gwaith yn eu diddori.


Wythnos Gweithgareddau 2018

Mae Wythnos Gweithgareddau blynyddol 2018 wedi cychwyn a’r disgyblion o flwyddyn 7-10 yn mwynhau ystod o weithgareddau yn yr ysgol a thu hwnt. Gallwch ddarllen mwy am raglen yr wythnos yn y llyfrynnau canlynol. Bydd diweddariadau o’r gweithgareddau hefyd ar ein cyfrif Trydar.

Wythnos Gweithgareddau Bl. 7 2018 - cliciwch yma

Wythnos Gweithgareddau Bl. 8 2018 - cliciwch yma

Wythnos Gweithgareddau Bl. 9 2018 - cliciwch yma

Wythnos Byd Gwaith Bl. 10 2018 - cliciwch yma


Llongyfarchiadau mawr: Pencampwyr Beicio Mynydd Ysgol Dyffryn Conwy

Bu disgyblion o’r ysgol yn cystadlu mewn pencampwriaeth Beicio Myndd newydd yng Nghonwy yn ddiweddar. Bydd y timau buddugol yn cystadlu yn y rownd derfynol yn Nant BH ar yr 28ain o Fehefin. Llongyfarchiadau i bob un o’r disgyblion fuodd yn cystadlu. Diolch yn fawr iawn i Mr Jason Turner a Mr Penri Jones am drefnu a chefnogi.

Bechgyn Blwyddyn 7 & 8
2nd Dyffryn Conwy 1 ( Osian, Torin a Daniel) 32 pwynt; Cafodd Torin gafodd y sgor uchaf yn y trial amser.
4th Dyffryn Conwy 2 (Dafydd, Shay a Guto) 71 points

Bechgyn Blwyddyn 9 & 10
2nd Dyffryn Conwy 1 ( Lewis, Toby a Gareth) 44 points
5th Dyffryn Conwy 2 (Sam, Kyle a Logan) 88 points


Partneriaeth gyda Llyfrgell Llanrwst a Llyfrgelloedd Conwy

Rydym yn falch iawn fel ysgol i fod wedi cychwyn partneriaeth newydd gyda Llyfrgelloedd lleol gan gynnwys Llyfrgell Llanrwst. Fel rhan o'r partneriaeth bydd cyfle i ddisgyblion a rhieni gael gwybodaeth am y llyfrgelloedd, pori rhai llyfrau cyfredol/o ddiddordeb; adnewyddu eu aelodaeth llyfrgell; ac archebu llyfrau ar lein drwy'r gwasanaeth llyfrgelloedd ar lein.

Gall ddefnyddio a mynychu llyfrgelloedd lleol fod yn arf defnyddiol ar gyfer hybu darllen er pleser, cefnogi Gwaith cartref, astudio ac adolygu. Mae'r gwasanaeth llyfrgelloedd yn awyddus iawn i gefnogi'n disgyblion a byddwn yn defnyddio ein pencampwyr darllen I'w cynorthwyo i ddewis llyfrau ar gyfer adnewyddu yn yr ysgol ac yn y llyfrgelloedd.

 

Os ydych chi, yn ddisgybl neu yn riant yn awyddus i gael fwy o wybodaeth neuiI sicrhau neu adnewyddu aelodaeth i'n llyfrgelloedd lleol, bydd cynrychiolydd o Llyfrgell Llanrwst yn mynychu ein nosweithiau rhieni er mwyn rhoi help llaw a rhannu gwybodaeth am waith ac adnoddau y llyfrgell. Byddent ar gael yn ystod:

- Noson Rhieni Blwyddyn 7, nos Fawrth 19/6/18
- Noson Gwybodaeth i rieni Blwyddyn 6, nos Fawrth 3/7/18
ac yn ystod ein Noson Agored i Rieni Disgyblion Blwyddyn 5 a 6 ym mis Hydref 2018.

Am fwy o wybodaeth cliciwch yma


Gweithdy Diogelwch Ar-lein i Rieni

posterByddwn yn cynnal ein gweithdy diogelwch ar-lein am ddim i rieni yn yr ysgol ar 25ain o Fehefin

I weld mwy o wybodaeth - cliciwch yma


Eisteddfod yr Urdd Brycheiniog a Maesyfed 2018

Llongyfarchiadau mawr i bawb fuodd yn cystadlu dros yr hanner tymor yn Eisteddfod yr Urdd Brycheiniog a Maesyfed.

Ymysg y llwyddiannau oedd:
• Christopher Sabiski ennillodd safle 1af yn yr Unawd Telyn a 1af yn yr Unawd Chwythbrennau ar gyfer Blwyddyn 7, 8 a 9.
• Cadi Gwyn Edwards – 1af, 2ail a 3ydd am Cyfansoddi Cerddoriaeth Blwyddyn 12 a 13. Canlyniadau arbennig!
• Modlen ac Elenid Alun ennillodd ail safle yn y ddeuawd cerdd dant Bl. 10 a than 19 oed.
• Cari a Marged ddaeth yn 3ydd ar y ddeuawd cerdd dant blwyddyn 7, 8 a 9.

2 fachgenBu sawl disgybl hefyd yn llwyddiannus yn y cystadleuthau Celf a Chrefft:
• Ela Owen ennillodd 1af am ei Gwaith Lluniadu 2D Bl. 10 a dan 19 oed.
• Cai Williams ennillodd 1af am Fwgwd neu Byped dan 19 oed.
• Parti Twm Cai ennillodd 3ydd am waith Creadigol 3D Bl 7, 8 a 9.
• Cai Williams ennillodd 3ydd am Greu Arfeffact Bl 7, 8 a 9.
• Cadi Llyn Davies ennillodd 2ail am ei gwaith Serameg/Crochenwaith Bl. 7, 8 a 9.

Cliciwch yma am fwy o luniau

Llongyfarchiadau mawr i bob un ohonoch. Rydym yn falch iawn ohonoch. Diolch i’r staff fuodd yn eich hyfforddi/cefnogi ac i’n rhieni am eu cefnogaeth hefyd.


Tymor Llwyddiannus iawn o Rygbi

Bu disgyblion yr ysgol yn cystadlu yn ffrwd mewn nifer o gystadlaethau Rygbi yn lleol, rhanbarthol ac yn genedlaethol. Rydym yn falch iawn o’u llwyddiannau. Diolchiadau mawr hefyd i Mr Kevin Thomas, Swyddog Rygbi yr ysgol am eu hyfforddi, cludo a trefnu y gweithgareddau. Dyma crynodeb o’u llwyddiannau. Gallwch ddarllen mwy am eu llwyddiannau ar cyfrif Trydar yr Adran Addysg Gorfforol: @PEDyffrynConwy.

Cwpan Eryri – 15 bob ochr
Dan 13 oed – Ennillwyr Cwpan Eryri
Dan 15 oed – Ennillwyr Cwpan Eryri
Dan 18 oed – Ennillwyr Cwpan Eryri

Cwpan Gogledd Cymru (RGC)
Dan 13 oed – Ennillwyr yn erbyn Glan Clwyd
Dan 15 oed – Ennillwyr yn erbyn Ysgol Caereinion
Dan 16 oed – Ennillwyr yn erbyn Ysgol Drenewydd

 

Cystadleuaeth 7 bob Ochr (Gogledd Cymru)
Blwyddyn 7/8 – wedi cyrraedd y rownd derfynol
Blwyddyn 9/10 – Ennillwyr


Merched Blwyddyn 7/8 – Ennillwyr Gogledd Cymru

Cystadleuaeth 7 bob ochr Cymru:
Merched Blwyddyn 7/8 yn fuddugol.

Cystadleuaeth 12 bob ochr Cymru
Merched dan 18 – yn cynrychioli Gogledd Cymru fel ennillwyr y rhanbarth.


Seremoni Ffeil Gynnydd Bl. 13: Nos Wener 25/5/18

Ar noswyl olaf yr hanner tymor cafwyd cyfle arbennig i ffarwelio yn ffurfiol gyda’n disgyblion blwyddyn 13. Roedd yn noson braf yn llawn atgofion, cyfle i ddathlu ac i ddiolch. Cafwyd cyflwyniad yn ystod y noson gan ein gwr gwadd Russell Morris, cyn ddisgybl sydd bellach yn Athro o Cemeg ym Mhrifysgol St Andrews yn yr Alban. Cyflwynodd llawer o’i atgofion o’r ysgol, ei brofiadau a hanes ei yrfa ers ymadael a’r ysgol, ynghyd a cyngor i’n disgyblion wrth iddynt gyrraedd rhan olaf eu gyrfa ysgol (yr arholiadau lefel A) ac edrych ymlaen at eu dyfodol. Cafwyd eitem cerddorol hefyd gan ddwy o ddisgyblion y 6ed dosbarth, Chloe a Ffion; cyflwyniadau gan ein Prif Ddisgyblion – Rhydian, Mali, Eve a Meredydd; ynghyd a digon i brocio y galon a’r meddwl gan Mrs Glenda Barlow, Pennaeth Dysgu a Cynnydd y 6ed dosbarth. Ar ddiwedd y noson roedd cyfle i fwynhau ychydig o luniaeth ysgafn yng nghwmni y disgyblion a’u rhieni yn Ffreutur yr ysgol. Diolch i bawb a fynychodd ac i’r staff a disgyblion fuodd yn trefnu a cyflwyno. Diolch arbennig hefyd i’n gwr gwadd, Russell Morris. Cliciwch yma am fwy o wybodaeth


Llongyfarchiadau i Gruffudd a Dylan ar cael ei capio i Dim Cymru

2 fachgenLlongyfarchiadau i Dylan a Gruffudd ar ennill eu capiau tim pysgota plu Cymru dan 18.


£1,000 wedi ei gasglu at elusen ‘Cronfa Caio’ a Leukemia

disgyblion disgyblion

Diolch yn fawr iawn i’r holl staff a disgyblion a fu yn cefnogi ein diwrnod elusen arbennig ar dydd Gwener y 27ain o Ebrill. Mae’r elusen yn agos iawn i’n calonau. Drwy gynnal diwrnod gwisg ein hunain, gan gynnwys gwisg ffansi 6ed dosbarth a staff; stondinau a raffl fawr; llwyddwyd i gasglu £1,000 at yr elusennau. Anhygoel! Diolch yn fawr yn enwedig i’r Cyngor Ysgol ac i’n Prif Ddisgyblion fuodd yn brysur yn cynllunio’r dydd, cynnal raffl fawr, hysbysebu a trefnu gweithgareddau a stondinau. Roedd llawer o hwyl i’w gael yn ystod y dydd gan gynnwys y camp o’r ras rhwystrau (yn enwedig o’i wneud mewn gwisg ‘ffansi!). Diolch i bawb gymerodd rhan! Dyma lluniau rhai o’r staff a disgyblion 6ed dosbarth yn eu gwisgoedd ffansi.


Taith Gwlad yr Iâ

disgyblion disgyblion

Dros wyliau’r Pasg mi fues i’n ddigon ffodus i fynd ar drip ysgol i Wlad yr Iâ gyda’r Adran Ddearyddiaeth. Ynys folanig yw Gwlad yr Iâ ac mae’n adnabyddys am ei amrediad eang o nodweddion dearyddol fel y gwelsom dros y diwrnodau y buom yn ymweld â’r wlad.
Ar ôl bore o drafeilio, cawson dreulio amser yn ymlacio yn y Blue Lagoon, sef pwll geothermal mawr cynnes yng nhanol cae lafa yn Grindavík. Yno cawsom y cyfle i drio masg mwd sicilia wedi ei wneud allan o algâu, silica ac mwynau. Roedd o’n brofiad mor ymlaciol. Ar ôl setlo mewn i’r gwesty cerddom i mewn i ganol y brifddinas Reykavik i grwydro’r ddinas. Yma gwelom llawer o dai lliwgar a phatrymau o bob math, y cerflun enwog: Sun Voyager gan Jón Gunnar Árnason, yn o gystal a trio rhai o fwydydd stryd traddodiadol Reykavik.

Y bore wedyn roedd rhaid deffro yn gynnar ac aethom ar fws o amgylch yr ‘Golden Circle’ sef un o’r teithiau fwyaf poblogaidd yn y wald, gyda ein twysydd, Nora. Yr stop cyntaf oedd Parc Genedlaethol Thingvellir, lle cawsom weld tŷ haf y prif weinidog a’r tirwedd anghygoel a oedd yn ei amgylchynu. Cerddom drwy’r bwlch sy’n gwahanu platiau tectonig Gogledd America ac Ewrop, cyn sefyll yn yr union lle y dechreuodd senedd Genedlaethol Gwlad yr Iâ, holl ffordd nol yn 930AC. Nesaf aethom i ymweld â’r ‘hot springs’ neu’r Geisir yn Haukadalur, lle mae un o’r geysers mwyaf poblogaidd y wlad, Strokkur. Roedd yn olygfa anhygoel, gweld y dwr stemiog yn ysgogi hyd at 20 metr i fyny i’r awyr ar fyr rybydd. Ein stop olaf oedd yr rhaeadr y Gullfoss sy’n aml yn cael ei alw’n ‘Golden Waterfalls’. Cawsom y cyfle i’w weld o ddau safle gwylio, uwchben ac o flaen y rhaeadr. Ar ein ffordd yn ôl i’r gwesty yn Reykavik cawsom ein gollwng ger yr eglwys enwog, Hallgrimskirkja, lle aethom i fyny i dop tŵr yr eglwys i weld yr golygfa anhygoel o Reykavik.

Y diwrnod nesaf aethom ar daith o gwmpas arfordir y de, lle gwelom sawl rhaeadr yn cynnwys Seljalandsfoss a Skógafoss. Gwelsom hefyd y llosgfynnydd enwog Eyjafjallajökull a echdorodd yn 2010, ac mae dal yn weithredol heddiw. Ar ôl hynny ymwelsom â traeth tywod du Reynisfjara, un o’r traethau fwyaf rhyfeddol yn y wlad diolch i’w ffurfiadau creigiau a cholofnau basalt arbennig.
Yna ar ein ffordd yn ôl aethom i ymweld ag amgeueddfa rhyngweithiol newydd sbon ar llosgfynyddoedd a lafa. Cerddon drwy goridorau a llinell amser hanesyddol o’r holl ffrwydriadiadau folcanig yn Gwlad yr Iâ, aethom i'r neuaddau arddangos gan ddefnyddio’r arddangosfeydd rhyngweithiol yn y Ganolfan Lafa i ddarganfod y lluoedd naturiol colosol a chymhleth sy'n llunio'r Ddaear a ddechreuodd greu Gwlad yr Iâ degau o filiynau o flynyddoedd yn ôl.

Mwynheais y daith yn fawr a bydd gen i atgofion bythgofiadwy o’r wlad a’i thirwedd anghygoel. Cafodd pawb dystysgrif clod a gwobr fach gan yr athrawon ar y ffordd adref. Hoffwn ddiolch yn fawr i Mr Carwyn Meurig Williams a’r adran Ddaearyddiaeth am yr holl drefniadau.
Nel Davies 10C


 

 

 

Amserlen Profion Llythrennedd A Rhifedd Cenedlaethol 2018:

I weld yr amserlen - cliciwch yma


Radio Cymru yn Ymweld:

Radio Cymru

Braf iawn oedd croesawu cyn-ddisgybl Elin Medi i gyfweld disgyblion Blwyddyn 11 ynghylch hawl i bleidleisio yn 16 oed ar gyfer rhaglen Radio ‘Dal Pen Rheswm’. Darlledwyd y Rhaglen ar y 15/3/18. Llongyfarchiadau i Gwion, Elliw, Heledd ac Alaw fuodd yn cael eu cyfweld.


Pencampwyr Rygbi Merched: Tournament 7 bob ochr Blwyddyn 7 a 8 yr Urdd 2018:

RygbiLlongyfarchiadau mawr i’r tîm Rygbi Merched dan 13 sydd yn Bencampwyr cystadleuaeth 7 bob orch yr Urdd yn dilyn y twrnament diweddar yng Nghaerdydd. Canlyniadau arbennig genod – da iawn chi! Diolch i Mr Kevin Thomas am eich hyfforddi a trefnu ac i Mrs Glesni Rogers Jones am fynd efo chi i’r gystadleuaeth.


Ennillwyr Cystadleuaeth Robotaidd Gogledd Cymru:

Ennillwyr Cystadleuaeth RobotaiddFel rhan o ddatblygu sgiliau digidol disgyblion mewn gwyddoniaeth mae grwp o ddisgyblion blwyddyn 8 a 9 wedi bod yn gweithio yn galed ar ddatblygu robot a cyflwyniad ar gyfer cystadleuaeth rhanbarthol. Buont yn cystadlu efo'u robot ar ddydd Gwener 9/3/18. Creuwyd cyflwyniad a fideo hefyd er mwyn arddangos eu gwaith cynllunio, dylunio a sgiliau eu robot. Buont yn llwyddiannus iawn yn y gystadleuaeth efo canmoliaeth uchel iawn am eu gwaith ar y diwrnod. Bellach rydym wedi derbyn y dyfarniad efo grwp robotiaid Ysgol Dyffryn Conwy yn curo'r cystadleuaeth gyfan ac yn fuddugol. Ennillodd y grwp hefyd y wobr gyntaf am eu fideo. Golygai hyn eu bod yn cadw yr offer arbennigol buont yn ei ddefnyddio i greu y robot ac yn ennill gwobrau o £100 a £25 tuag at waith pellach y clwb. Diolch yn fawr iawn i Mr Carl Thatcher fuodd yn gweithio efo'r grwp. Llongyfarchiadau mawr felly i'r canlynol:

Elliot Wright, Jamie Williams, Lucy Farrell, Evan Burgess, Elea Chennel, Amy Ingham, Lily Taylor, Sam Fahy, Wil Neale, Tomi Butler, Olivia Wilding, Jonathan Driver, Ella Campbell, Libbie Thomas.


Llwyddiannau Chwaraeon Tymor y Gwanwyn

Llongyfarchiadau mawr i’r Clwb Ddringo a ennillodd cystadleuaeth Conwy yn ddiweddar yn Ysgol y Gogarth. Bydd y disgyblion canlynol yn cynrychioli yr ysgol yn y rown derfynol Eryri: Jacob Duncalf, Tomos Land, Gethin Lloyd a Pwyll Williams. Dymuniadau gorau i bob un ohonynt.

Llongyfarchiadau mawr hefyd i’r timau peldroed dan 13 a dan 18 a gyrhaeddodd y chwarter olaf o’r gystadleuaeth Cwpan Peldroed Cymru.

Llongyrachiadau hefyd i’r timau trawsgwlad fuodd yn cystadlu yn y pencampwriaethau Eryri a Cymru. Ella Grundy oedd seren y cystadlu yn llwyddo i cael ei lleoli yn y 3ydd safle i Gymru – camp arbennig, Ella. Bu’r disgyblion canlynol yn cystadlu yn llwyddiannus yn y pencampwriaeth Cymru: Math Thomas, Tomos Land and Morgan Clwyd Jones.

Llongyfarchiadau i’r timau athletau fuodd yn cystadlu yn ddiweddaru yng Nghonwy. Mae dau o’r timau athletau mewnol bellach yn bencampwyr Conwy.

Mae blwyddyn 10 newydd gwblhau eu heriau cymunedol drwy addysg gorfforol. Fel rhan o’r her buont yn cydweithio efo’r Adran Addysg Gorfforol i gynllunio diwrnod amlgamp ar gyfer dros 100 o ddisgyblion o’n ysgolion cynradd. Roedd y dydd yn lwyddiant mawr i bawb fuodd yn rhan o’r digwyddiad.

Rydym hefyd wedi derbyn trosolwg o’n gwaith i hybu gweithgareddau allgyrsiol. Yn ystod Tymor yr Hydref bu 57% o’n disgyblion yn cyfranogi mewn gweithgareddau allgyrsiol. Mae digon o gyfleoedd i’r disgyblion hyn parhau i gyfranogi, ac i hybu mwy o’n disgyblion i gymryd rhan yn ystod tymor yr Haf. Diolch yn fawr i’r disgyblion hyn ac i aelodau o’r Adran Addysg Gorfforol a Staff yr ysgol sydd yn cynnal a cefnogi y gweithgareddau hyn. Diolch hefyd i’n partneriaid lleol gan gynnwys clybiau lleol, Canolfan Hamdden Llanrwst ac Awdurdod Conwy am eu cefnogaeth hefyd.

Diweddariad Rygbi i ddilyn ...


Canlyniadau Eisteddfod yr Urdd 2018 Rhanbarthol - Celf a Chrefft

Llongyfarchiadau mawr i’r canlynol

Gwaith Lluniadu 2D Bl, 7,8 a 9
1af Jessica Jones
2il Sophie Coirer-Roberts
3ydd Owain Williams

Gwaith Lluniadu 2D bl 10
1af Ela Owen

Gwaith Creadigol 2D Bl7, 8 a 9
1af Awen Williams
2il Rhudion Rees

Print Monocrom Bl7, 8 a9
1af Eben Davies
2il Cai Williams

Print Monocrom Bl10
1af Mali Evans

Print Lliw Bl7, 8 a 9
1af Cai Williams

Print Lliw Bl10
1af Mali Evans

Cyfres o Brintiau Lliw Bl7, 8 a 9
1af Jessica Jones
2il Erin Mai Grove

Cyfres o Brintiau Lliw Bl10
1af Mali Evans

Mwgwd neu Byped
1af Cai Williams

Gwaith Creadigol 3D Bl7, 8 a 9
1af Cadi, Mia a Lea
2il Parti Twm a Cai

Creu Arteffact Bl7, 8 a 9
1af Cai Williams
2il Parti Ela Haf

Serameg/Crochenwaith Bl7, 8 a 9
1af Cadi Llyn Davies


Ysgoloriaethau Mynediad Prifysgol Aberystwyth 2018

Mae myfyrwyr o Ysgol Dyffryn Conwy wedi bod yn llwyddiannus yng nghystadleuaeth Ysgoloriaethau Mynediad Prifysgol Aberystwyth. Eleni, mae’r Brifysgol wedi dyfarnu 68 o Ysgoloriaethau a nifer o Wobrau Teilyngdod i fyfyrwyr sy’n gwneud cais i astudio yn Aberystwyth ym mis Medi 2018.

Dyfarnwyd Ysgoloriaeth Evan Morgan i Stuart Phelan, Ysgoloriaeth Syr Alfred Jones i Owain Williams, a chynigion diamod i Lleucu Howatson, Awel Mai Roberts, Owain Vaughan a Lois Williams ar sail perfformiadau cryf yn yr arholiadau. Llongyfarchiadau mawr i bob un ohonynt.


Merched mewn Chwaraeon: Newyddion BBC

Bu dwy o’n merched yn trafod ar Newyddion y BBC bore dydd Sadwrn y 10fed o Fawrth am gyfranogiad merched mewn chwaraeon. Gallwch ddarllen mwy a gwrando ar eu cyflwyniad drwy’r ddolen isod. Da iawn Efa a Sara.

http://www.bbc.co.uk/news/uk-wales-43316757


Eisteddfod Yr Urdd Sir Conwy

Rydym fel ysgol yn hynod o falch o ein pobl ifanc a gynrychiolodd yr ysgol yn aeddfed Dydd Sadwrn 10fed o Fawrth 2018 yn yr Eisteddfod y Sir Conwy yn Ysgol Y Creuddyn. Ar ôl wythnosau o baratoi, braf iawn oedd eu gweld yn cystadlu yn frwd yn y rhagbrofion ac ar y llwyfan. Llongyfarchiadau mawr i bob un ohonoch ar eich llwyddiant a phob dymuniad da i’r rhai ohonoch fydd yn cynrychioli'r eisteddfod yn mis Mai yn yr Eisteddfod Genedlaethol. Hoffem hefyd ddiolch i’r aelodau o’r staff a fy yn hyfforddi a pharatoi'r disgyblion ar gyfer yr Eisteddfod. Dyma’r canlyniadau gwych eleni;

Unawd Merched Bl. 7-9
1af Lea Morus Williams
2il Erin Mai Grove

Unawd Bechgyn Bl. 7-9
1af Afan Jones
3ydd Aron Brenig Jones

Deuawd Bl. 7-9
1af Lea a Lliwen
2il Erin a Morgan
3ydd Afan ac Aron

Parti Merched Bl. 7, 8 a 9
1af Parti Blwyddyn 7 Ysgol Dyffryn Conwy
2il Parti Merched 8 a 9 Ysgol Dyffryn Conwy

Co^r S.A. Bl. 7, 8 a 9
2il Cor Dyffryn Conwy

Ensemble Lleisiol Bl. 10 a dan 19 oed
1af Parti Sion Dafydd

Cyflwyno Alaw Werin Unigol Bl. 7, 8 a 9
1af Erin Mai Grove
2il Afan Jones
3ydd Enid Hughes

Cyflwyno Alaw Werin Unigol Bl. 10 a dan 19 oed
1af Sion Dafydd Edwards
2il Modlen Alun

Unawd Telyn Bl. 7- 9
1af Christopher Sabisky

Unawd Chwythbrennau Bl. 7- 9
1af Christopher Sabisky

Unawd Pres Bl. 7- 9
1af Lily Taylor

Unawd Piano Bl. 7- 9
1af Elen Basset
2il Ella Davies

Deuawd Offerynnol Bl. 13 ac iau
1af Christopher a Chloe Louise

Unawd Cerdd Dant Bl. 7 - 9
1af Lea Morus Williams
2il Marged Alun

Deuawd Cerdd Dant Bl 7- 9
1af Cari a Marged
2il Erin a Morgan
3ydd Anna Glyn a Lea Morus

Unawd Cerdd Dant Bl. 10 a dan 19 oed
1af Modlen Alun (Adran Ysbyty Ifan)
2il Sion Dafydd Edwards

Deuawd Cerdd Dant Bl. 10 a dan 19 oed
1af Elenid a Modlen

Llefaru Unigol Bl. 7 - 9
1af Cadi Llyn Davies

Llefaru Unigol Bl. 10 a dan 19 oed
1af Sion Dafydd Edwards

Ymgom Bl. 7, 8 a 9
3ydd Gruffudd, Afan, Aron a Noa

Unawd allan o Sioe Gerdd Bl. 10 a dan 19 oed
1af Modlen Alun (Adran Ysbyty Ifan)


Prosiect Robotaidd:

Ar ddiwedd y tymor, 19/3/18 bydd tim Robotaidd Ysgol Dyffryn Conwy yn cystadlu yn G2G yn Neuadd y Dref, Rhyl. Maent wedi bod yn cydweithio ar y prosiect dros y flwyddyn yn dilyn sesiynnau blasu diwedd yr Haf llynedd. Maent wedi datblygu yn timau arbennigol gwahanol sydd yn defnyddio gwahanol sgiliau ar gyfer dylunio eu robot ar gyfer y prosiect.

Bu cryn gwaith yn dylunio eu robot ond bellach mae Jonathan ac Evan o fewn y tim wedi sicrhau bod eu dyluniad yn cyrraedd disgwyliadau ymarferol a manyleb y gystadleuaeth yn llawn. Mae 2 aelod arall o'r tim, Lily a Tomi wedi bod yn datblygu bwrdd stori ac i greu fideo yn cyflwyno gwaith y grwp. Tu ol eu cyflwyniad mae aelod arall o'r tim, Olivia. Bu Lily, Tomi, May ac Elea yn cyfansoddi cerddoriaeth hefyd ar gyfer eu cyflwyniad digidol. Dipyn o gamp i roi pob dim at eu gilydd.

Yn dilyn ffrwyth llafur y tim uchod, mae hi lawr i'r rhaglennwyr - Elliot, Jamie, Samuel, Will ac Ella, dan arweinyddiaeth craff Lucy. Maent wrthi yn cynllunio rhaglen er mwyn cymryd rhan yn y tasgau yn ystod y gystadleuaeth. Diolch i Mr Carl Thatcher o'r Adran Ffiseg am gydlynnu yr holl waith a cadw'r tim ar drac!

Pob dymuniad da i'r tim wrth gystadlu.

Prosiect Robotaidd Prosiect Robotaidd  

Cyngerdd Santes Dwynwen 27/1/18:

Cyngerdd Santes DwynwenLlongyfarchiadau mawr i’r Cor Ieuenctid Dyffryn Conwy ar eu perfformiad rhagorol yng Nghyngerdd Santes Dwynwen nos Sadwrn y 27ain o Ionawr yng Nghapel Seion, Llanrwst. Roedd yn berfformiad arbennig, y côr yn llawn haeddu y cymeradwyaeth uchel, clod am eu perfformiad o ansawdd ac ymateb brwdfrydig y gynulleidfa a’r perfformwyr eraill gan gynnwys Côr CF1, Côr Meibion Bro Aled (trefnwyr y noson) a band gwerin Pererin. Diolchiadau mawr i’r disgyblion – presenol a cyn ddisgyblion am gymryd rhan; i’w rhieni a’r gymuned am eu cefnogi; ac yn arbennig i Miss Angharad Ellis a Mr Chris Roberts am eu hyfforddi, arwain a cyfeilio iddynt. Arbennig! Cychwyn cofiadwy iawn i’r ymgyrch o gasglu arian, cynnal cefnogaeth a talent tuag at Eisteddfod Genedlaethol Conwy yn Llanrwst, 2019.


Cyngerdd Santes Dwynwen

posterCyngerdd Santes Dwynwen nos Sadwrn 27ain o Ionawr yng Nghapel Seion, Llanrwst yng Nghwmni Côr CF1, Côr Meibion Bro Aled, a Côr Hyn Ysgol Dyffryn Conwy. Elw at Eisteddfod Llanrwst 2019.

I weld mwy o wybodaeth - cliciwch yma


Llongygfarchiadau i'r timau canlynol:

Perfformiad gwych gan hogia blwyddyn 8 yn Y Rhyl. Curo 4-1 mewn pel droed. Ymlaen i'r 8 olaf yng Nghymru, gem cartref nesaf!

Tîm Rygbi dan 18 wedi ennill 54:0 yn erbyn Ysgol Uwchradd Llanishen. Da iawn chi fechgyn!
Am fwy o wybodaeth edrychwch ar Trydar yr Adran Addysg Gorfforol: @PEDyffrynConwy


Ffug Arholiadau i flwyddyn 12

Bydd ffug arholiadau yn cael eu cynnal i ddisgyblion blwyddyn 12 mewn nifer o pynciau AS ar ddechrau tymor y Gwanwyn 2018. Gallwch lawrlwytho yr amserlen ar gyfer yr arholiadau ar y ddolen yma - cliciwch yma


Ffair Nadolig y Disgyblion

Yn ystod y tymor mae disgyblion blwyddyn 11 wedi bod yn brysur iawn yn cynllunio a chreu stondinau ar gyfer casglu arian i elusen Ty Gobaith fel rhan o’u her Menter a Busnes gyda’r BAC. Dydd Mercher y 13eg o Ragfyr cynhaliwyd Ffair Nadolig i’r disgyblion yn ystod amser cinio.. Roedd dros bymtheg o stondinau gwahanol yn gwerthu cynnyrch Nadoligaidd amrywiol o gacennau, ysgytlaethau siocled poeth. Roedd y neuadd yn orlawn o ddisgyblion yr ysgol. Casglwyd dros £250 tuag at elusen Ty Gobaith. Diolch i bawb am eu cefnogaeth.

Ffair Nadolig y Disgyblion Ffair Nadolig y Disgyblion  

Cyngerdd Nadolig Arbennig: 18/12/17

Ar nos lun olaf y tymor cynhaliwyd ein Cyngerdd Nadolig yng Nghapel Seion, Llanrwst. Roedd y Capel yn llawn, yn gynnes ac yn barod ar gyfer gwledd o berfformiadau gan ddisgyblion ar draws yr ystod oedran yn yr ysgol. Roedd perfformiadau corau, partion ac ensemble lleisiol wedi eu cynnwys yn y rhaglen. Cawson ein diddanu hefyd gan unawdau a deuawdau a gan ddarlleniadau gan ein prif ddisgyblion. Ar ddechrau y noson cawsom gyfle i ymlacio a mwynhau awyrgylch croesawgar y capel i chwarae sgilgar Patrick Lynch ar y piano ac Angharad Butler ar y telyn.

Ymysg danteithion y noson roedd perfformiadau corau o ‘Hallelujah’ a fersiwn Cymreig o anthem Nadolig y Pogues, ‘Fairytale of New York’. Cawsom ddeuawd arbennig gan Cadi a Sion Dafydd, yn llawn hiwmor, direidi a talent arbennig y ddau – bu chwerthin a mwynhad mawr gan y gynulleidfa. Perfformiodd aelodau y Clwb Ddrama mewn dau gyflwyniad – un gan y criw iau a’r ail gan y criw hyn. Roedd Miss Llio Japheth wedi bod yn brysur yn eu paratoi at y noson.

Dan arweiniad Mr Chris Roberts a Miss Angharad Ellis, gyda cymorth ein athrawon arbennigol, Mrs Sian Gibbson a Mr Dafydd Huw oedd y disgyblion fuodd yn canu ac yn chwarae amrywiol offerynnau. Braf iawn oedd gweld cymaint o eitemau cerddorol gwahanol ar draws y noson. Diolch yn fawr iawn i’r staff, y disgyblion a’r rhieni am eu ymrwymiad parod i’r noson.

Roedd y gyfle arbennig i ddod at ein gilydd ar ddiwedd tymor prysur i fwynhau, ac i ddymuno Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda i’n cymunedau.

Cyngerdd Nadolig Arbennig: 18/12/17 Cyngerdd Nadolig Arbennig: 18/12/17  

Diwrnod Cyfweliadau Blwyddyn 11 Gwerth Chweil!

Llongyfarchiadau mawr i holl ddisgyblion blwyddyn 11 fuodd yn cymryd rhan heddiw yn y diwrnod cyfweliadau blynyddol. Roedd pob un wedi gwisgo a paratoi yn arbennig ar gyfer y diwrnod a presenoldeb ac ymrwymiad y disgyblion yn amlwg. Diolch yn fawr iawn i’r holl cyflogwyr lleol ddaeth i gefnogi y dydd a rhoi o’u amser i gyfweld y disgyblion ac i gynnig adborth proffesiynol iddynt are eu llythyrau cais, eu CVs, eu gwisg a’u cyfweliadau. Diwrnod gwerthfawr iawn i bawb. Diolch yn fawr iawn hefyd i’r holl staff fuodd yn rhan o’r diwrnod gan gynnwys tiwtoriaid blwyddyn 11, Mrs Gwenno Ifan, Mrs Glesni Rogers Jones, Mrs Tina McDonnell a Mrs Leah Jones. Diolch arbennig i Mrs Elliw Davies, Cydlynydd Addysg Gyrfaoedd a Byd Gwaith yr ysgol ac i Mrs Iona Owen am drefniadau ar gyfer a drwy gydol y dydd.

Dyma ennillwyr y gwahanol cydrannau:

CV gorau o bob grwp: Pwyll, Jess, Cara, Gwen, Tom, Osian, Gruff a Modlen.
Llythyr cais gorau o bob grwp: Osian, Elliw Jones, Elliw Ford, Pwyll, Toby, Modlen, Ruben a Chloe.
Mwyaf Trwysiadus o bob grwp: Siwan R, Iwan Lloyd, Alaw, James, Garomon, Cassey, Heledd a Dylan.
Cyfweliadau Gorau o bob grwp: Tomos, Sam O. Jones, Maimee, Bethany, Iwan, Sion, Modlen ac Angharad.

Y disgyblion mwyaf llwyddiannus ym mhob grwp: Ruben, Modlen, Bethany, James, Maimee, Pwyll, Alya ac Angharad.

Ennillydd y swydd oedd: Ruben – llongyfarchiadau mawr iddo; efo Pwyll yn ail ac Angharad yn drydydd.

Da iawn chi, blwyddyn 11 – rydym yn falch iawn ohonoch!

Diwrnod Cyfweliadau Blwyddyn 11 Gwerth Chweil! Diwrnod Cyfweliadau Blwyddyn 11 Gwerth Chweil! Diwrnod Cyfweliadau Blwyddyn 11 Gwerth Chweil!

Ffair Nadolig Ysgol Dyffryn Conwy:

Oherwydd y tywydd bydd Ffair Nadolig Ysgol Dyffryn Conwy 12/12/17 yn cael ei ohurio.


Ymweliad Addysgol Clwb Robotics:

Yn ddiweddar aeth grwp o ddisgyblion o Glwb Robotaidd Ysgol Dyffryn Conwy i ganolfan Pontio ym Mangor i weithdy robotaidd. Yn ystod y gweithdy cafodd y disgyblion gyfle i ryngweithio efo robotiaid o wahanol bersonoliaethau ac astudio eu ymatebion. Cawson nhw hefyd gyfle i gyfarfod Merel Bekking, un o’r staff sydd yn ymwneud a’r arddangosfa. Esboniodd pwrpas yr astudiaeth a cyflwynodd gweddill tîm Dylunio a Rhaglennu i’r disgyblion. Yn dilyn eu cyfranogiad yn yr astudiaeth cafodd y disgyblion gyfle unigryw i weld robotiaid newydd (‘Now’ a ‘Cosmo’). Cawsant hefyd gyfle i drafod yn anffurfiol efo’r dylunwyr wnaeth ateb eu cwestiynau brwdfrydig. Gadawodd y disgyblion yr arddangosfa ar y diwedd yn wen o glust i glust, wedi eu ysbrydoli ar gyfer y cystadleuaeth robotaidd maent yn gweithio tuag ato ym mis Mawrth. Diolch i Mr Thatcher am drefnu.

Ymweliad Addysgol Clwb Robotics Ymweliad Addysgol Clwb Robotics  

Nadolig Llanrwst 2017:

Nadolig LlanrwstLlongyfarchiadau mawr i Ela Evans, ennillydd y cerdyn Nadolig gorau yng nghystadleuaeth Nadolig Llanrwst eleni! Fel rhan o’i gwobr cafodd Ela yr anrhydedd o oleuo coeden Nadolig sgwar Llanrwst nos Wener y 1af o Ragfyr yn ystod y seremoni goleuo blynyddol. Llongfarchiadau mawr hefyd i Sara Roberts ennillydd yr ail wobr ac Alex Valentine, ennillydd y 3ydd wobr. Roedd llawer iawn o ddisgyblion wedi bod yn brysur dan arweiniad yr Adran Gelf yn dylunio eu cardiau Nadolig dros yr wythnosau diwethaf er mwyn cystadlu. Diolch yn fawr iawn i Gyngor Tref Llanrwst am eu cefnogaeth ac i’r Adran Gelf a pob disgybl fuodd yn cymryd rhan.

Yn ystod y noson hefyd cymerodd criw o ddisgyblion blwyddyn 7 a disgyblion blwyddyn 9 a 10 ran yn y dathliadau Nadolig yn Eglwys Crwst. Roedd canmoliaeth uchel i’r merched fuodd yn canu dan arweiniad Miss Angharad Ellis. Diolch yn fawr iddynt am gymryd rhan. Rhoddwyd blas i ni o’r hyn fyddwn yn ei glywed yn ystod y Cyngerdd Nadolig yng Nghapel Seion, Llanrwst, nos Lun y 18fed o Ragfyr.


Ennillwyr cystadleuaeth Llosgfynyddoedd Blwyddyn 9 2017:

Ennillwyr cystadleuaethYn dilyn sawl wythnos prysur o greu mae disgyblion blwyddyn 9 wedi cwblhau eu prosiectau unigol/grwp ar llosgfynyddoedd. Yn dilyn beirniadu pob un fu yn cystadlu, rydym yn falch iawn o gyhoedd ennillwyr eleni.
Dyma enillwyr y gystadleuaeth creu llosgfynydd ym mlwyddyn 9:
1af - Tom Parry
2ail - Talia Rippin
3ydd - Lily Backsall
Llongyfarachiadau mawr i’r 3 ac i bawb fu yn cymryd rhan. Diolchiadau hefyd i’r Adran Ddaearyddiaeth, ac i’n rhieni am eu cefnogaeth.


Llawlyfr 6ed Dosbarth 2018 - 2019

LlawlyfrLlawlyfr 6ed Dosbarth 2018 - 2019 - cliciwch yma


Gwaith maes Lefel A – Cwm Idwal a Llanberis

Fel ran o cyfoethogi ein profiadau yn y pwnc, roedd criw bach ohonym yn edrych ymlaen am daith addysgol i Blas Tan Y Bwlch. Golygodd hyn taith ychydig dros hanner awr mewn bws mini i Maentwrog ac o hynny allan i’r maes yng Nghwm Idwal. Cawsom ychydig o amser i fynd dros y gwaith yn ogystal a chyfarfod ein cyd-ddisgyblion o Ysgol Morgan Llwyd. Fe wnaethom wisgo yn gynnes i baratoi am dywydd oer a gwlyb ond buasom yn lwcus i beidio cael tywydd drwg. Allan yn y maes yng nghwm Idwal fe ddysgom ni am nifer o bethau diddorol yn cynnwys, sut y ffurfwyd rhewlifoedd miloedd o flynyddoedd yn ol a sut y newidiodd y tirwedd dros amser. Yn ogystal a hyn fe ddefnyddwyd dull i ddarganfod cyfeiriad y rhewlif a oedd yn ddiddorol iawn. Ar ôl taith llwyddiannus yng Nghwm Idwal fe aethom yn ol i Maentwrog i edrych dros ein gwaith a dadansoddi ein data.

Ar yr ail ddiwrnod, aethom ar daith ymchwil i Llanberis. Roeddym yn Llanberis i astudio datblygiad yr ardal fel rhan o ein cwrs daearyddiaeth Lefel A. Tra yno fe ymwelwyd â ‘Snowdonia Watersports’ lle gawsom atebion diddorol i ein cwestiynnau. Cawsom hefyd y cyfle i ymweld â’r Amgueddfa Llechi ac yno cawsom drafodaeth difyr iawn eto. Roedd y ddeuddydd yn gyfle da i roi ein gwaith daearyddiaeth ar waith yn ymarferol ac i ganfod barn a dysgu o arbennigedd unigolion sydd yn gweithio yn lleol ac yn gwneud y mwyaf o’r daearyddiaeth – yn ddynol ac yn naturiol. Roedd pawb wedi mwynhau y gwaith maes yn fawr iawn – er yr her o’r tywydd yn Llanberis. Hoffwn ddiolch i’r Adran Daearyddiaeth am y trefniadau ac Ymddiriedolaeth Llanrwst am eu haelni yn cefnogi y daith.

Meilyr Williams , Blwyddyn 12


Gwasanaeth Nadolig Ysgol Dyffryn Conwy

Gwasanaeth NadoligCapel Seiont Llanrwst, Dydd Llun, Rhagfyr 18fed, 7yh

Cliciwch yma i weld mwy o wybodaeth


Amserlen Ffug Arholiadau Blwyddyn 11

Gwasanaeth NadoligAmserlen Ffug Arholiadau Blwyddyn 11, 29/11/17 hyd at 08/12/17

Cliciwch yma i weld mwy o wybodaeth


Prosiect Arloesol Digidol mewn Addysg Gorfforol: ‘Aspire2Be’

Aspire2BeLlongyfarchiadau i Mali Edwards, Deio Williams, Cain Jones, Nel Metcalfe ac Aron Brenig Jones am gwblhau prosiect ar dechnoleg mewn chwaraeon a drefnwyd gan Aspire2Be. Pwrpas y prosiect oedd ffilmio rhaglen rygbi eu hunain i ddadansoddi perfformiad Cymru yn erbyn yr Alban yn Murrayfield. Disgwylir i'r disgyblion ymgymryd â rolau cyflwynwyr teledu, cyfwelwyr, sylwebyddion a dadansoddwyr. Wedi ffilmio, golygu a chyflwyno eu gwaith, cafodd y disgyblion eu llongyfarch am eu gwaith caled a'u gwahodd gan Aspire2Be i ddadansoddi gêm rygbi, i'w chwarae yng Nghaerdydd, yn y flwyddyn newydd. Cyflwynwyd clip ffilm y grwp yn ystod ein Seremoni Dathlu Llwyddiant Addysg Gorfforol diweddar lle roedd y disgyblion yn rhan o’r grwpiau/unigolion yn cael eu gwobrwyo. Da iawn chi.


Ffair Nadolig Ysgol Dyffryn Conwy 12/12/17

Ffair Nadolig Mae disgyblion blwyddyn 11 wedi bod yn brysur ers wythnosau, fel rhan o’u her menter y BAC, yn creu cynnyrch a gweithgareddau ar gyfer ein Ffair Nadolig sydd yn cael ei chynnal yn Neuadd yr Ysgol ar y 12fed o Ragfyr. Bydd y noson yn cychwyn am 4 o’r gloch gyda mynediad am ddim.
Rydym hefyd yn hynod o falch o gwmnïau lleol am ein cefnogi eleni yn y ffair. Rhai o’r cwmnïau fydd yn gwerthu ar y noson yw Siop Sioned, Bys a Bawd a Tlws. Rydym yn edrych ymlaen am noson lwyddiannus ac yn rhan o hwyl y Nadolig. Croeso cynnes i bawb!

Cliciwch yma i weld y poster


Canlyniadau trawsgwlad Conwy:

Llongyfarchiadau mawr i’r disgyblion canlynol am eu llwyddiant yn cystadlu mewn pencampwriaeth Trawsgwlad Conwy yn ddiweddar.

1af yn eu dosbarth: Math Thomas, Tomos Land, Ella Grundy
2ail yn eu dosbarth: Evan Burgess, Nel Metcalfe
3ydd yn ei dosbarth: Begw Williams

Llongyfarchiadau mawr hefyd i’r canlynol fuodd yn cystadlu: Will Neale, Matthew Cawley, Morgan Clwyd, Jonathan Driver, Gruffudd Edwards, Ynyr Euros, Elea Chennell, Enid Hughes, ac Erin Jones.


Pencampwyr Pysgota

Pencampwyr PysgotaRydym yn falch iawn o glywed fod Dylan Jones, Gruffudd Edwards a Rooney Moore o Clwb Pysgota yr ysgol wedi cael eu dewis i gynrychioli Cymru! Dymuniadau gorau i’r bechgyn wrth iddynt gystadlu dros y flwyddyn. Maent wedi cael eu cefnogi drwy nawdd gan Ymddiriedolaeth Llanrwst – diolch yn fawr i’r Ymddiriedolaeth am ei cefnogi. Bydd hyn yn galluogi iddynt adnewyddu eu offer ar gyfer y cystadlu.


Peldroediwr Ifanc yn chwarae i Gymru

Peldroediwr IfancYn dilyn llwyddiant mawr ym maes peldroed yr ysgol llynedd, rydym yn hynod o falch fod Jac Parry, Blwyddyn 13 wedi ei ddewis i chwarae yn y tîm dan 18 Cymru. Dymuniadau gorau iddo wrth iddo gystadlu efo’r tîm eleni.


Canlyniadau gemau pel droed a Rygbi: Tymor yr Hydref 2017

Canlyniadau Pel Droed

Dan 18
YDC v Syr Thomas Jones Curo 11-2
YDC v Bodedern Curo 10-1

Dan 15
YDC v Eirias Curo 4-0
YDC v Tryfan Colli 2-3

Dan 14
YDC v Dyffryn Ogwen Curo 4-1
YDC v John Bright Cyfartal 2-2; colli ar giciau o'r smotyn.

Dan 13
YDC v Aberconwy Curo 2-1
YDC v Emrys ap Iwan Curo 5-2

Dan 13 (Merched)
YDC v Creuddyn Curo 10-1

Dan 12
YDC v Bryn Elian Colli 1-9

Canlyniadau Rygbi

Dan 18
YDC v St David's College Curo 38-0

Dan 16
YDC v Eirias Curo 41-0
YDC v St David's College Curo 50-0

Dan 13
YDC v Eirias Curo 55-0

Dan 12
YDC v Berwyn Curo 15-10


Plant Mewn Angen 2017

Plant Mewn Angen Dydd Gwener y 17 o Dachwedd roedd yr ysgol yn llanw bwrlwm gyda diwrnod plant mewn angen . Roedd y disgyblion wedi gwisgo i fyny yn e dillad ei hun, ac ambell i un mewn gwisg ffansi. Bu'r cyngor ysgol a'r cyngor chwaraeon yn brysur yn cynllunio a threfnu llu o weithgareddau ar gyfer codi arian yn ystod amser cinio, rhai o'r gweithgareddau hwyliog oedd gwlychu'r athrawon, coluro a gwaith, gwerthu cacenni a siocled poeth a'r her mathemateg. Braf iawn oedd cael cefnogi taith Aled Hughes radio Cymru wrth iddo ymweld â Llanrwst ar y Dydd Iau 16 o Dachwedd. Bu Holly, Lucy a Mali yn cynrychioli'r ysgol ar ei rhaglen fore dydd Iau yn trafod ein gweithgareddau codi arian fel ysgol. Diolch yn fawr iawn i'r holl ddisgyblion a drefnodd a chefnogodd y gweithgareddau. Gydag ein gilydd mi gasglwyd dros £650 tuag at Blant Mewn Angen. Os am weld rhai o'r gweithgareddau ewch ar ein trydar ysgol @ysgdyffrynconwy.

Cliciwch yma i weld mwy o lluniau


Perfformiadau Drama TGAU Bl. 11

Perfformiadau DramaErs wythnosau mae disgyblion blwyddyn 11 Drama TGAU wedi bod yn brysur tu hwnt yn creu a datblygu eu syniadau creadigol ar gyfer eu perfformiad dyfeisiedig ac ar Ddydd Llun y 20fed o Dachwedd bu perfformiadau arbennig yn yr ystafell ddrama. Perfformiodd y disgyblion i grwpiau o flwyddyn 9 a 10 yn ystod y dydd gan drosglwyddo drwy eu dramâu negeseuon amrywiol am hawliau cyfartal mewn cymdeithas a dyfodol yr iaith Gymraeg. Yn ystod nos Lun bu perfformiad cyhoeddus i deulu a ffrindiau'r disgyblion a braf oedd gweld yr ystafell ddrama yn llawn eto flwyddyn yma o gefnogaeth leol. Diolch yn fawr iawn i'r disgyblion am eu gwaith caled ac am gefnogaeth y rhieni. Er mwyn dilyn mwy am hanes yr adran ddrama a gweld perfformiadau dilynwch ein trydar @DramaYDC.


Teams 4 U: Ymgyrch bocsys Nadolig i blant

Teams 4 UEleni unwaith eto bu ein disgyblion ac athrawon yn cefnogi elusen bwysig iawn Teams 4 U gan gasglu amrywiol nwyddau cartref, i fachgen neu ferch ar gyfer llenwi bocs esgidiau ar gyfer y Nadolig. Braf iawn oedd cael trosglwyddo 43 o focsys llawn o deganau, nwyddau ac anrhegion Nadolig i'r elusen Teams4U ar fore dydd Llun y 20fed o Dachwedd. Diolch o galon i bawb am eu cefnogaeth.

Poster T4U - cliciwch yma


Noson Agored 6ed Dosbarth

Noson Agored 6ed DosbarthCynhelir Noson Agored 6ed Dosbarth Ysgol Dyffryn Conwy eleni ar nos Fawrth y 28ain o Dachwedd rhwng 5.30 a 7.30pm. Bydd drysau yn agored o 5.15pm. Yn ystod y noson bydd cyflwyniad ar yn hyn sydd gan y 6ed dosbarth i’w gynnig a cyfle i drafod efo athrawon pwnc am y cyrsiau 6ed dosbarth. Rhennir copi o Prospectws cyrsiau 6ed dosbarth 2018/19 yn ystod y noson. Hyderwn y bydd yn gyfle i ddechrau meddwl am opsiynau 6ed dosbarth ac i gymryd rhan mewn dewis rhydd ar gyfer cyrsiau a cyfrannu at opsiynau cwricwlwm ôl-16 ar gyfer 2018/19. Bydd cyfle dilynol yn ystod noson rhieni blwyddyn 11 ar nos Fawrth y 6ed o Chwefror i drafod ymhellachefo athrawon yn dilyn adroddiad llawn blwyddyn 11 eich plentyn.

I weld mwy o wybodaeth - cliciwch yma


Tîm Marchogaeth Ysgol Dyffryn Conwy yn Addington 2017

Tîm MarchogaethLlongyfarchiadau Mawr i’r Tîm Marchogaeth fuodd yn cystadlu yn ail rownd pencampwriaeth NSEA (National School Equestrian Association) yn Addington ar y 19fed a’r 20fed o Hydref. Bu Twm ac Eben yn cystadlu yn nghystadleuaeth 70cm, fe wnaeth y ddau farchogaeth yn gret, fe ddaeth Twm a'i geffyl Billy yn 3ydd mewn dosbarth o 55 plentyn arall. Camp arbennig – da iawn ti, Twm! Nos Iau fe fu'r ddau yn nhim neidio Ysgolion Cymru mewn dau gystadleuaeth 70cm ac 80cm, Twm oedd yr unig aelod o dim Cymru ar y 80cm i neidio yn glir, bu'r ddau dîm yn 3ydd. Ar y Dydd Gwener roedd Twm yn cystadlu hefo'i geffyl George, mewn cystadleuaeth 80cm, fe ddaeth yn 1af allan o 72 o blant dan 17 oed. Eto camp bendigedig! Ar y dydd Sadwrn bu Twm ac Eben, ynghyd a Harri a Jac yn cystadlu yng Nghystadleuaeth 90cm hefyd.

Rydym yn falch iawn o lwyddiant y tîm talentog yma! Cliciwch yma i weld mwy o luniau


Ymweliad Dafydd Chilton

Ymweliad Dafydd ChiltonDydd Iau, y 12fed o Hydref cawsom y pleser o gwmni’r awdur Dafydd Chilton yn ein gwers Gymraeg. Rydym yn astudio’r nofel Dim gan Dafydd Chilton fel rhan o’r cwrs TGAU. Roedd rhai o’r dosbarth yn nabod yr awdur achos mae’n byw yn lleol ac roedd rhai wedi ei weld ar ei feic o gwmpas y lle. Roedd yn garedig iawn wedi dod i mewn atom i ateb ein cwestiynau ar y nofel. Fe ddaeth â lluniau o’r llefydd sy’n cael eu henwi yn y nofel. Roedd yn ddiddorol iawn clywed ei straeon, am ei ardal enedigol a deall fod llawer o’i hanes personol ef yn y nofel “Fi ydy llawer o Dim” meddai. Esbonioddd fod dwy ffordd o fyw yn y nofel; y ffordd Brydeinig, ble mae trefn hierarchaidd,(y bobl gyfoethog ar y top a’r bobl dlawd ar y gwaelod) a’r ffordd Gymreig ble mae pawb yn hafal, yn parchu’i gilydd. Roedd ganddo gasgliad o lyfrau oedd o ei hun yn eu darllen yn ystod ei blentyndod. Yn bendant, fe wnaeth lwyddo i ddod â’r nofel yn fyw i ni. Mi wnaethom ni fwynhau ei gwmni.

Gobeithio rhyw ddiwrnod y bydd Dafydd Chilton yn dod nol i Ysgol Dyffryn Conwy eto.

Ethan, Jack, Mathew, Sion


Taith Gwaith Maes Daearyddiaeth

Ar y 26ain o Fedi, teithiais i, a gweddill disgyblion blwyddyn 11 sy’n astudio Daearyddiaeth, i dri lleoliad gwahanol ar gwrs yr Afon Conwy er mwyn astudio’i llif. Cyn mentro at yr afon, gwisgasom drowsusau gwrth-ddŵr anferth a wellies trymion cyn cael esboniad o’r diwrnod o’n blaenau gan aelod o staff Rhyd-Y-Creuau – a oruchwiliodd rhediad y dydd yn ogystal a’n cynorthwyo drwy gydol y trip.

Ein cyrchfan cyntaf oedd llednant fach o’r enw Nant Y Brwyn ble astuiwyd yr afon; gyda rhai yn awyddus i gymeryd rhan flaenllaw, yn mynd i mewn i’r afon gydag awch a brwdfrydedd, tra bod eraill yn gwaredu’r syniad o gael unrhyw gyffyrddiad gan y dŵr. Astudiom sawl agwedd o’r afon megis ei hyd, dyfnder, buanedd ac hyd yn oed y math o gerrig oedd ar ei gwaelod, er mwyn ceisio profi rhagdybiaethau daearyddol cysylltiedig â’r newidiadau yng nghwrs yr afon.

Aethom wedyn at fan arall o’r afon ble ymunai dwy lednant â’i gilydd; roedd y dŵr yn ddyfnach ac felly’r disgyblion yn wlypach – gydag ambell i drochiad annisgwyl yn ysgafnhau’r gwaith. Ar y ffordd yn ôl i’r bws mini, gyda phawb ar eu cythlwng, sugnodd bwystfil y gors ddau aelod o’r grŵp a chawsom ddifyrrwch mawr yn eu gweld yn ceisio dianc – yn dal ynghlwm wrth eu wellingtons!


Ar ol ymweliad ag Ysbyty Ifan, ble roedd yr afon wedi tyfu ymhellach, aethom yn ôl i ganolfan Rhyd-Y-Creuau er mwyn cwblhau ein gwaith ysgrifennu a dadansoddi’r data a gasglwyd.

Hoffwn ddiolch, ar ran holl ddisgyblion Daearyddiaeth blwyddyn 11, i Ryd-Y-Creuau am ein cynorthwyo drwy gydol y diwrnod, i’r staff o Ysgol Dyffryn Conwy a yrrodd y bysus mini ac i bennaeth yr Adran Ddaearyddiaeth, Mr Carwyn Meurig Williams, am yr holl drefniadau.
Elliw Fflur Ford (11T)

Gwaith Maes Gwaith Maes  

Radio Cymru yn ymweld â Ysgol Dyffryn Conwy

Radio CymruDaeth Nia Cerys Gwynn draw i’r ysgol i ddysgu mwy am y cynllun arloesol ‘Let’s Think in English’ sydd yn cael ei ddatblygu yn yr Adran Saesneg. Bu yn arsylwi disgyblion blwyddyn 9 yn trafod yn frwd fel rhan o’r cynllun yn un o’u gwers Saesneg ar ddydd Llun y 9fed o Hydref. Bu Tommy, Brienne, Elen a Sion o’r dosbarth hefyd yn cael eu cyfweld ar gyfer rhaglen Post Cyntaf gan Nia am eu profiadau yn dysgu drwy’r cynllun a sut mae’n eu annog i drafod, datblygu meddwl a sgiliau rhesymu wrth ymateb i dasgau darllen heriol.

Gallwch glywed y disgyblion a Mrs Tesni Chaka, Pennaeth yr Adran Saesneg ac Mrs Anna Roberts, Cydlynydd Llythrennedd yr ysgol yn trafod drwy’r podcast canlynol: www.bbc.co.uk/programmes/b007rkzw/episodes/player


Pianydd talentog o’r ysgol yn chwarae mewn digwyddiad elusenol yng Ngwesty Maenan Abbey

Pianydd talentog Dyma disgrifiad Patrick Lynch o flwyddyn 11 am gymryd rhan yn y digwyddiad.

“Cefais gyfle arbennig i chwarae y piano mewn digwyddiad elusennol i gasglu arian tuag at peiriant defibrilator ar gyfer y gymuned leol, dydd Gwener diwethaf yng Ngwesty trawiadol Maenan Abbey. Roedd hi’n ddigwyddiad ffurfiol felly penerfynais chwarae darnau heriol iawn er mwyn gweddu i’r awyrgylch soffistigedig ac i ddangos fy nhalentau. Y darnau wnes i chwarae oedd ‘The Lark’ gan Glinka, ‘Moonlight Sonata’ gan Beethoven a nifer o ddarnau gradd 7 ac 8 fel ‘The Butterfly’ a ‘Romance ans Paroles’. Roedd y cyfle yma yn un arbennig – digwyddiad byth gofiadwy!’

Roedd canmoliaeth arbennig i gyfraniad Patrick ar y noson. Diolch yn fawr iawn iddo am gynrychioli yr ysgol a cefnogi y gymuned leol.


‘BAKE-OFF’ YSGOL DYFFRYN CONWY

BAKE-OFFDydd Gwener y 28ain o Fedi roedd Gampfa'r ysgol yn llawn cacennau amrywiol a blasus. Roedd yr Athrawon a'r chweched dosbarth wedi bod yn brysur iawn yn coginio ar gyfer y gystadleuaeth Bake-off. Braf iawn oedd cael gwahodd Rhian Williams o gwmni Siwgr a Sbeis i feirniadu'r gystadleuaeth. Wedi tipyn o flasu coronwyd Ms Julie Hall o'r adran Saesneg yn gyntaf ac ennill y wobr o'r Pobydd Perffaith gyda'i gacen tair haen o galonnau. Daeth Annest o flwyddyn 13 yn ail a Mrs Buddug Jones yn drydydd. Enillodd Elinor o flwyddyn 7 y gacen fuddugol ar y raffl a bu llu o gacennau bach ar werth gan y chweched dosbarth a'r cyngor ysgol. Codwyd £460 tuag at elusen Macmillan. Diolch yn fawr iawn i bawb am gefnogi ac yn enwedig i Rhian Williams Siwgr a Sbeis ar feirniadu.


Addysg yng Nghymru: Cenhadaeth ein cenedl

Addysg yng NghymruEr gwybodaeth i rieni a rhanddeiliaid.

Dyma’r ddogfen gweledigaeth ar gyfer y cwricwlwm rhwng 2017 a 2022 a gyhoeddwy wythnos diwethaf, 26/9/17 gan Swyddog y Cabinet ar gyfer Addysg.

Mae’r ysgol yn ran weithredol o’r weledigaeth drwy ein rol fel Ysgol Arloesi ym Maes Ieithoedd, Llythrennedd a Chyfathrebu. Cyflwynodd y Pennaeth Miss Elan Davies yn y gynhadledd lansio gyda Ysgrifennydd y Cabinet, Kirsty Williams.


Llwyddiant ym Mharc Gwledig Pen-bre, Llanelli - Welsh Road Relays:

Welsh Road RelaysLlongyfarchiadau mawr i Math Lloyd Thomas o Lanrwst, disgybl blwyddyn 8 Ysgol Dyffryn Conwy ar ei lwyddiant yn cystadlu ym Mharc Gwledig Pen-bre, Llanelli mis penwythnos y 16 a 17 o Fedi. Yno roedd yn rhedeg ras Welsh Road Relays. Roedd yn rhedeg fel rhan o dîm athletau Menai. Enillodd y tîm wobr aur a hefyd cafodd Math fedal aur am redeg y lap cyflymaf yn y ras. Camp arbennig – da iawn ti, Math.


Rhannu arferion rhagorol fel Ysgol Arloesi ar y Cwricwlwm Newydd:

Rhannu arferion rhagorol Neithiwr bu Miss Elan Davies, Pennaeth yn un o ddau gyflwynydd yn gyflwyno yn lansiad cynllun newydd ar gyfer ‘Cenhadaeth Addysg’ Kirsty Williams, Ysgrifennydd y Cabinet ar gyfer Addysg yn Amgueddfa Cenedlaethol Cymru, Caerdydd. Roedd yn gyfle gwych i rannu arferion da yr ysgol a llwyddiannau y disgyblion gyda Ysgrifennydd y Cabinet a’r cynrychiolwyr eraill yn y lansiad.

Gallwch ddarllen mwy am y Cenhadaeth Addysg newydd i Gymru drwy’r ddolen hon: http://learning.gov.wales


Prospectws Newydd:

Prospectws

I ddarllen y Prospectws Newydd - cliciwch yma


Prif Ddisgyblion Ysgol Dyffryn Conwy 2017/18:

Prif DdisgyblionLlongyfarchiadau i Rhydian Jones a Mali Sion o flwyddyn 13 sydd wedi eu hethol fel Prif Ddisgyblion yr ysgol ar gyfer 2017/18. Etholwyd Meredydd Walker ac Eve Jones yn Ddirpwy Prif Ddisgyblion. Mae eu gwaith eisoes wedi cychwyn gan gynnwys y broses o gadeirio ac arwain y Cyngor Ysgol a gwethgareddau a blaenoriaethau ysgol. Roedd safon uchel iawn i gyflwyniadau yr holl ymgeiswyr eleni – da iawn chi! Edrychwn ymlaen yn fawr at waith eich disgyblion arweiniol dros y flwyddyn.


Tim Marchogaeth Ysgol Dyffryn Conwy yn cystadlu mewn Pencampwriaeth Cenedlaethol:

Llongyfarchiadau i’r holl ddisgyblion fuodd yn cymryd rhan yn rownd gyntaf y Pencampwriaeth Cenedlaethol yn Southview dros penwythnos y 23ain o Fedi. Yn cystadlu roedd: Jac Cernyw, Efa Davies a Harri Williams o flwyddyn 12; Eben a Twm o flwyddyn 8 a Morgan o flwyddyn 7. Roedd y tîm talentog yn cymryd rhan mewn nifer o gystadleuthau Dressage a Neidio yn ystod y dydd gan gystadlu yn unigol a fel tîm. Rydym yn falch iawn o’u llwyddiannau ac edrychwn ymlaen yn fawr at glywed hanes y tîm dros y flwyddyn.

Pencampwyr Marchogaeth Ysgol Dyffryn Conwy: Canlyniadau NSEA Southview 23/9/17

Dyma llwyddiannau y disgyblion:

Morgan Haerr 3ydd Dressage
Twm Cernyw 2il, Dressage 2il Neidio 75cm
Harri Williams 1af a 3ydd Dressage
Jac Cernyw Neidio hefo Steil 1m 5ed

Tîm Neidio 85cm Eben Davies, Efa Davies, Harri Williams a Twm Cernyw 5ed
Tîm Neidio 95cm Harri Williams, Jac Cernyw a Twm Cernyw, Efa Davies 1af
Tîm Neidio hefo Steil 95cm Harri Williams, Jac Cernyw a Twm Cernyw 3ydd

Yn dilyn eu llwyddiannau maen't wedi llwyddo i fynd unwaith eto i'r Gystadleuaeth Genedlaethol. Da iawn chi! Llwyddiant Arbennig!

Tim Marchogaeth Tim Marchogaeth  

Erthygl gan Tomos MacDonald:

Tomos MacDonaldErthygl gan Tomos MacDonald, cyn ddisgybl a Dirprwy Prif Ddisgybl o Ysgol Dyffryn Conwy am fywyd i Gymro ym Mhrifysgol Rhydychen:

Llongyfarchiadau i Tomos MacDonald ar ei erthygl i ‘Wales Online’ am ei brofiadau yng Ngholeg Brasenose Mhrifysgol Rhydychen. Gallwch ddarllen erthygl Tomos o’r linc isod.
Bu Tomos yn un o’n disgyblion 6ed dosbarth talentog a’n gadawodd ni ar ddiwedd blwyddyn 2015/16 i fynd i Rhydychen. Dymuniadau gorau yn dy ail flwyddyn Tomos!

www.walesonline.co.uk


Prosiect Cyffroes mewn Partneriaeth â Coleg Prifysgol King’s Llundain:

Prosiect CyffroesFel rhan o’n gwaith fel ysgol Arloesi ar gyfer y Cwricwlwm Newydd, rydym wedi cychwyn partneriaeth cyffroes gyda Prifysgol King’s yn Llundain. Bydd aelodau o Adran Addysg y Brifysgol yn gweithio efo’r Adran Saesneg, Adran Gymraeg a Cydlynydd Llythrennedd yr Ysgol ar prosiect ‘Let’s Think in English’. Bwriad y prosiect fydd i ddatblygu sgiliau meddwl beirniadol, darllen a cwestiynu disgyblion yng Nghyfnod Allweddol 3. Er bod y prosiect wedi ei selio ar ddatblygu y sgiliau yn y Saesneg, mae’r prifysgol wrth eu bodd, nid yn unig i fod yn cydweithio efo yr ysgol gyntaf yng Nghymru i ddefnyddio y cynllun, ond i weithio mewn partneriaeth ag ysgol Ddwyieithog ac ymchwilio i ddatblygu sgiliau yn y ddwy iaith ac ar draws y cwricwlwm.

Mae Mr Laurie Smith, darlithydd yn y Brifysgol eisoes wedi ymweld â’r ysgol i gychwyn y prosiect drwy gynnal hyfforddiant a gwersi cychwynol efo disgyblion blwyddyn 7 ac 8. Bydd y prosiect yn cael ei ehangu dros y tymor ar draws gwersi darllen Saesneg CA3, a’r strategaethau yn cael eu treialu efo disgyblion yn y Gymraeg ac ar draws y cwricwlwm dros y flwyddyn. Bydd Laurie yn ymweld a’r ysgol yn ystod y flwyddyn i gefnogi a cynnal ymchwil gweithredol i’r prosiect.
Mae’r cynllun yn adeiladu ar gwaith yr ysgol fel rhan o rwydwaith arloesi y Maes Dysgu a Profiad Ieithoedd, Llythrennedd a Chyfathrebu. Cafodd yr ysgol ei adnabod yn ysgol arweiniol ym mis Ionawr 2017 ac mae aelodau o’r adrannau ieithoedd wedi bod yn cydweithio yn agos efo ysgolion eraill ar draws Cymru wrth ddatblygu camau cyntaf y cwricwlwm newydd yn y maes. Mae’r Pennaeth, Miss Elan Davies, hefyd yn gweithredu fel Cadeirydd i’r Maes Dysgu a Profiad fel arbennigydd ym maes Llythrennedd a’r Saesneg.

Edrychwn ymlaen yn fawr at ein camau nesaf efo’r Maes Dysgu a Profiad yn ystod y flwyddyn nesaf fel rhan o ddylunwyr y cwricwlwm newydd. Rydym hefyd yn edrych ymlaen yn fawr at weld cynnydd y disgyblion drwy y prosiect ‘Let’s Think’ ac yn enwedig sut fedrwn bonito sgiliau rhwng ieithoedd ac yn draws-gwricwlaidd.

Mae 2017/18 yn Flwyddyn o Ddarllen yma yn Ysgol Dyffryn Conwy gyda gwahanol gweithgareddau wedi eu cynllunio ar draws y flwyddyn.


Prif Ddisgyblion 2017/18:

Llongyfarchiadau mawr i Rhydian Jones a Mali Sion cafodd eu hethol fel Prif Ddisgyblion yr ysgol heddiw. Llongyfarchiadau mawr hefyd i Eve Jones a Meredydd Walker fydd yn gweithredu fel eu Dirprwyon.
Roedd ansawdd y cyflwyniadau yn arbennig eleni – da iawn i bawb fuodd yn ran o’r broses. Rydym yn falch iawn ohonoch.

Bydd y Cyngor Ysgol newydd yn cyfarfod am y tro cyntaf wythnos nesaf. Dymuniadau gorau i bob un ohonynt efo’u cyfrifoldebau arwain pwysig.

Byddwn hefyd yn bwrw ymlaen i chwilio am arweinwyr 6ed dosbarth mewn nifer o feysydd pwysig ar draws yr ysgol. Mwy o wybodaeth i ddilyn wythnos nesaf …


Diwrnod gwisg eu hunain: Jeans for Genes ac elusen Macmillan:

Diolch yn fawr iawn i bawb fu yn cymryd rhan yn y diwrnod gwisg eu hun heddiw. Llwddwyd i gasglu dros £400 tuag at ein dwy elus


Noson Agored:

Noson AgoredCliciwch yma i weld gwybodaeth am dan yr noson agored


Adnoddau E-Ddiogelwch Defnyddiol i Rieni gan Llywodraeth Cymru:

1. Canllaw i rieni a gofalwyr: archwilio diogel yn Google a modd diogel YouTube;
2. Canllaw i rieni a gofalwyr ar sgoriau oedran mewn apiau a gemau.


Ethol Prif Ddisgyblion 2017/18:

Ethol Prif Ddisgyblion Rhai o ddarpar Prif Ddisgyblion Ysgol Dyffryn Conwy 2017/18 yn dilyn eu cyflwyniadau arbennig i ddisgyblion. Edrychwn ymlaen at gweddill y cyflwyniadau dydd Iau a'r broses ethol. Pob lwc i bawb!


Newydd – Bwletin i Rieni Medi 2017 a Gwybodaeth am ddyddiadau pwysig:

Bwletin i RieniNewydd – Bwletin i Rieni Medi 2017 a Gwybodaeth am ddyddiadau pwysig, nosweithiau rhieni a calendr adroddiadau 2017/18.

Cliciwch yma i weld y bwletin


Ethol Prif Ddisgyblion Newydd ar gyfer 2017/18:

Mae cryn bwrlwm yr wythnos hon wrth i ddisgyblion blwyddyn 13 ymgeisio am swyddi allweddol Prif Fachgen, Prif Ferch a’u Dirprwyon ar gyfer y flwyddyn nesaf. Yn dilyn cyflwyniadau ysbrydoledig gan Leusa a Russell, ein prif ddisgyblion arbennig dros 2016/17 mae’r broses o ymgeisio ac ethol wedi cychwyn. Edrychwn ymlaen yn fawr iawn at ceisiadau, cyfweliadau, cyflwyniadau ein disgyblion eleni a dymunwn yn dda iawn i bob un ohonynt fydd yn ymgeisio eleni.


Noson Agored

Byddwn yn cynnal Noson Agored i rieni a disgyblion blwyddyn 5 a 6 ar nos Fawrth y 10fed o Hydref. Bydd y drysau yn agor am 5.15pm gyda cyflwyniad yn y neuadd gan y Pennaeth ac Uwch Arweinwyr am 5.30pm a cyfle i gael taith o amgylch yr ysgol rhwng 6 a 7.30 y.h. Croeso cynnes i holl rhieni ein ysgolion cynradd partner.


Seremoni Dathlu Llwyddiant Ysgol Dyffryn Conwy: 12/9/17


Cafwyd cyfle arbennig i ddathlu llwyddiant ein disgyblion yn ystod ein seremoni gwobrwyo blynyddol ar nos Fawrth y 12fed o Fedi. Ymysg y gwobrau cyntaf oedd gwobrau y llywodraethwyr a gyflwynwyd gan Cadeirydd y Corff Llywodraethol, Mr Huw Roberts. Derbyniodd Tomos Arfon Ysgoloriaeth William J Lewis eleni yn dilyn ei ganlyniadau rhagorol lefel A lle cafod 3 gradd A*. Bydd Tomos yn mynd i astudio meddygaeth ym Mhrifysgol Birmingham. Derbyniodd Jake Jones a Russell Wingfield gwobr Dr Harold Williams am eu rhagoriaeth nhw hefyd – Gradd A* a 2 A yr un. Bydd Jake yn mynd i astudio y Gyfraith ym Mhrifysgol Caergrawnt a Russell i astudio peirianneg ym Mhrifysgol Leeds. Derbyniodd Kyron Mc Cavish a Dion Williams Ysgoloriaethau Celf Alfred Davies yn sgil derbyn llefydd i astudio celf yn y brifysgol. Roedd cyfle yn ystod y seremoni i weld esiamplau o’u gwaith celf rhagorol.

Aelod arall o’r 6ed dosbarth yn derbyn gwobr oedd Rebecca Elliott a dderbyniodd Gwobr Tref Llanrwst gan Maer Llanrwst, Cynghorydd Edgar Parry yn sgil ei gwaith yn hyfforddi timau peldroed merched iau yn Llanrwst. Derbyniodd Cadi Edwards a Dylan Roberts hefyd wobrau am eu canlyniadau AS rhagorol. Mae’r ddau wrthi yn astudio yn galed ar gyfer eu ail flwyddyn yn ein 6ed dosbarth.

Roedd rhestr hir o ddisgyblion eleni yn derbyn gwobrau am canlyniadau TGAU rhagorol wedi eu noddi gan Rotari Dyffryn Conwy a’r ysgol. Derbyniwyd y gwobrau gan: Rosy Pearson, Efa Celyn Davies, Amaan Abassi, Ifan Kones, Mali Williams, Howard Wingfield, Brenig Hughes, Elan Jones, Trystan Jones, Abbie Wilding. Yn ychwanegol cyflwynwyd gwobrau i Jac Cernyw, Cara Gates, Chloe Thomas a Penri Metcalf. Roedd eu llwyddiant yn arbennig yn sgil newidiadau mawr i’r TGAU eleni. Rydym yn hynod o falch ohonyt ac i’r flwyddyn gyfan sydd wedi gweld canlyniadau yn rhagori yn lleol ac yn rhanbarthol, eu canlyniadau yn y TGAU Rhifedd heriol newydd yr ail allan o holl ysgolion uwchradd Gogledd Cymru. Cyflwynwyd y gwobrau iddynt gan is-llywydd Rotari Dyffryn Conwy, Mr Kevin Griffiths a Mr Richard Howe.

Cafodd nifer o ddisgyblion iau yr ysgol hefyd cydnabyddiaeth am eu llwyddiannau. Y derbyn gwobrau am ragoriaeth yn CA3 eleni oedd: Mali Evans, Iolyn hennell, Ela Owen, Nel Davies, Sky Alfree, Gwenlli Jones, Haf Robets, Sara Roberts, Sion Dafydd Edwards, Flain Kones, Jac Lloyd a Sion-Meirion Williams. Derbyniodd 22 disgybl hefyd gwobr presenoldeb 100% wedi eu noddi gan Cwmni Llew Jones, Llanrwst. Rydym yn ddiolchgar iawn i’n holl noddwyr am eu cefnogaeth.

Ennillwyr gwobrau am gydnabyddiaeth arbennig eleni oedd Harri Roberts, Blwyddyn 11 am ei waith fel ffotograffydd ifanc yr ysgol yn ein cynorthwyo i gofio a dathlu nifer o ddigwyddiadau arbennig yn ystod y flwyddyn. Yn sgil rhagoriaeth yn eu arholiadau TGAU ar ddiwedd blwyddyn 10 derbyniodd triawd talentog – Elliw Ford, Gwen Arfon ac Ethan Witt gwobrau am ragoriaeth yn cynnwys cydnabyddiaeth eu bod wedi ennill A* yn eu TGAU Rhifedd a TGAU Saesneg blwyddyn yn fuan – dipyn o gamp!

I gloi y seremoni, cyn mwynhau paned a bara brith wedi ei ddarparu gan Cwmni Popty Pen Uchaf, derbyniodd 16 disgybl wobrau am ragoriaeth yn profion cenedlaethol yng Nghyfnod Allweddol 3. Eu rhagoriaeth nhw fydd yn arwain at lwyddiannau mewn arholiadau allannol TGAU a Lefel A i’r dyfodol. Noson arbennig – diolch i bawb fuodd ynghlwm a’r trefniadau.

Seremoni Dathlu Llwyddiant Seremoni Dathlu Llwyddiant Seremoni Dathlu Llwyddiant