Gwybodaeth i rieni yn sgil COVID 19

LLYFRYN ANWYTHO

Mehefin 29ain – Gorffennaf 2020

PDF - Llyfryn Anwytho DisgyblionDarpariaeth mewn ysgolion - Cwestiynau Cyffredin - Conwy Mehefin 2020

 

Hoffem ddiolch i rieni a gofalwyr am eu cefnogaeth a'u cydweithrediad parhaus yn ystod yr heriau parhaus a achosir gan coronafeirws (Covid-19)

Rydym yn gwerthfawrogi bod gennych nifer o gwestiynau am ddychwelyd i'r ysgol, dyma ychydig o gwestiynau cyffredin....Darllen mwyGwybodaeth ar gyfer blwyddyn 11 a 13:

Gyda arholiadau Haf 2020 wedi eu dileu oherwydd Covid 19 ni fyddwch bellach yn astudio arholiadau blwyddyn 11 na blwyddyn 13 eleni. Mi fydd eich cymwysterau TGAU a Lefel A, fodd bynnag, dal yn cael eu rhyddhau I chi ar y diwrnodau canlynol ym mis Awst:

• Lefel A: Dydd Iau y 13eg o Awst
• TGAU (i flwyddyn 11 yn unig): Dydd Iau yr 20fed o Awst.

Gallwch ddarganfod mwy o wybodaeth am y broses fydd yn digwydd er mwyn dyfarnu eich graddau TGAU neu Lefel A ar safwe Cymwysterau Cymru: https://www.qualificationswales.org/cymraeg/ a safwe CBAC: https://www.cbac.co.uk/. Mi fydd y wybodaeth yn cael ei ddiweddaru yn aml dros y 4 mis nesaf cyn eich canlyniadau.

Ar gyfer disgyblion bl. 11 sydd yn dymuno dod yn ol i'r 6ed dosbarth blwyddyn nesaf, gallwch gychwyn paratoi ar gyfer astudiaeth lefel A drwy eich dosbarthiadau Google Classrooms ar HWB. Ewch i weld beth sydd yno ac i gael mynediad buan i gyrsiau blwyddyn 12!

Ar gyfer blwyddyn 13, mae prifysgolion ac asiantaethau eraill wedi bod yn cydweithio gyda Llywodraeth Cymru er mwyn ychwanegu adnoddau ar gyfer paratoi at astudiaeth yn y brifysgol i chi ar HWB o dan 'Academi Seren'. Gallwch ddarganfod mwy o wybodaeth yno i'ch paratoi ar gyfer astudiaeth bellach yn yr Hydref ac i gynnal eich dysgu cyn hynny gan gynnwys adnoddau dysgu o bell ar waelod y dudalen: https://hwb.gov.wales/dysgu-o-bell/seren-dysgu-o-bell/


 

Pwrpas newydd i ysgolion o 23/3/20:

Mae’r ysgol bellach wedi cau i ddisgyblion am wyliau Pasg buan ac estynedig ers dydd Gwener yr 20/3/20.

Ar ddydd Llun y 23/3/20 cychwynnodd pwrpas newydd i ysgolion sydd yn cynnwys darparu bwyd ar gyfer disgyblion sydd yn derbyn cinio am ddim (o safle yr ysgol); darparu cefnogaeth i ddisgyblion bregis mewn partneriaeth a asiantaethau Awdurdod Lleol a’r gwasanaeth Anghenion Dysgu Ychwanegol Sirol; a darpariaeth ar gyfer plant gweithwyr allweddol lle nad oes darpariaeth gofal arall ar gael. Rydym yn cydweithio gyda ysgolion lleol wrth cynllunio ac adolygu y darpariaethau hyn.

Ar ddiwedd y tymor anfonwyd gwaith dysgu o bell allan i ddisgyblion drwy ebyst rhieni a drwy’r post ar gyfer blwyddyn 7, 8 a 9. Mae gwybodaeth bellach am ddysgu o bell ar gyfer blwyddyn 10 a 12 wedi cael ei rannu dros y diwrnodau diwethaf a bydd yn parhau wrth i ni gynllunio ar gyfer camau nesaf dysgu o bell ysgolion tu hwnt i’r gwyliau pasg. Mae adnoddau dysgu drwy HWB ar gael fel rhan o’r pecynnau dysgu hyn ac yn atodol iddynt. Mae cyfrif HWB gan pob disgybl er mwyn iddynt gael fynediad i adnoddau dysgu megis Office 365 ar lein a’r adnoddau Google Classrooms ar gyfer eu pynciau. Mae’r ddolen gyswllt ar gyfer HWB isod.

Daeth dysgu ffurfiol blwyddyn 11 a 13 i ben ar yr 20fed o Fawrth yn dilyn cyhoeddiad na fydd arholiadau allannol yn cael eu cynnal yn nhymor yr Haf eleni. Rydym yn aros am cyhoeddiadau am sut fydd y wybodaeth yn cael ei goladu am gynnydd a cyflawniad y disgyblion hyn mewn trefn newydd ar gyfer eleni. Yn y cyfamser annogwyd disgyblion i barhau i astudio er mwyn cynnal eu sgiliau dysgu a paratoi at eu camau nesaf boed hynny yn gyrsiau coleg neu 6ed dosbarth, astudiaeth bellach, prifysgol neu byd gwaith.

Byddwn mewn cysylltiad pan mae gwybodaeth newydd yn ein cyrraedd am sut fydd ysgolion yn gweithredu yn dilyn y cyfnod o wyliau presennol. Yn y cyfamser, mae doleni gwybodaeth isod a all fod yn ddefnyddiol. Maent yn cael eu diweddaru yn gyson gan yr asiantaethau perthnasol a byddwn yn eich cyfeirio atynt am ddiweddariadau.

Llythyrau:

 

Doleni Defnyddiol:


Gwybodaeth am sefydliadau Addysg gan Llywodraeth Cymru – mae’r ddolen yn arwain at wybodaeth sydd yn cael ei ddiweddaru yn ddyddiol a sydd yn cynnwys atebion i gwestiynau a ofynnir yn aml:

 

Cefnogi lles meddwl ein disgyblion a'u teuluoedd yn ystod y pandemig Covid19:


Isod mae nifer o ddoleni arlein all fod o ddefnydd yn ystod y cyfnod anodd presennol er mwyn rhoi sylw i lles meddyliol a’n iechyd wrth ymateb i’r heriau newydd sydd ym mywydau pob un ohonym, gan gynnwys ein pobl ifanc, yn ystod y pandemig Covid19.

Maent yn cynnwys doleni cyswllt at adnoddau gan CAMHS sydd yn rhoi cefnogaeth penodol ar gyfer cefnogi lles meddyliol yn ystod y pandemig.


Mae trais yn y cartref hefyd yn cael sylw cynnyddol yn y newyddion yn sgil Covid19. Mae llawer o safweoedd cymorth ar gyfer yr agwedd hon, isod mae ddolen gyswllt gan yr NSPCC all fod o gymorth.

  • NSPCC (Saesneg yn uning)

    Ar gyfer aelodau o’n cymuned LGBT+, isod mae dolen gyswllt at wybodaeth gan Stonewall Cymru.
  • Stonewall