Ysgolion Cynradd Dalgylch Ysgol Dyffryn Conwy

Ysgolion Cynradd Dalgylch Dyffryn Conwy:

Mae'r ysgol yn gwasanaethu dalgylch ddaearyddol eang a gwledig yn Nyffryn Conwy. Daw ein disgyblion o 14 ysgol cynradd lleol. Dyma'r ysgolion cynradd sydd yn rhan o'n partneriaeth:

 1. Ysgol Bro Gwydir
 2. Ysgol Llanddoged
 3. Ysgol Capel Garmon
 4. Ysgol Ysbyty Ifan
 5. Ysgol Betws-y-Coed
 6. Ysgol Dolwyddelan
 7. Ysgol Penmachno
 8. Ysgol Pentrefoelas
 9. Ysgol Cerrigydrudion
 10. Ysgol Bro Cernyw
 11. Ysgol Dolgarrog
 12. Ysgol Tal-y Bont
 13. Ysgol Eglwysbach
 14. Ysgol Glan Conwy

 

Cynllun Trosglwyddo CA2-3 Dalgylch Ysgol Dyffryn Conwy 2017 - 2018 - cliciwch yma

Cynllun Trosglwyddo CA2-3 Dalgylch Ysgol Dyffryn Conwy 2018 - 2019 - cliciwch yma

 

Eleni rydym wedi chychwyn prosiectau diddorol gyda'n ysgolion cynradd fel rhan o ymateb gyda'n gilydd i Cwricwlwm i Gymru. Isod mae gwybodaeth am 2 o'n prosiectau cyfredol:

Ysgolion Dalgylch Dyffryn Conwy yn cychwyn ar gynllun ‘Meddwl’ mewn iaith: ‘Let’s Think in English’:
Fel rhan o’n gwaith ar gyfer y Maes Dysgu Ieithoedd, Llythrennedd a Chyfathrebu ar gyfer ‘Cwricwlwm i Gymru’ rydym wedi cychwyn prosiect cyffroes ar y cyd â Choleg Prifysgol King’s yn Llundain. Bwriad y prosiect ydy datblygu sgiliau meddwl arfarnol disgyblion drwy lafaredd a llenyddiaeth. Mae ymateb ein disgyblion i’r prosiect wedi bod yn arbennig. Efallai eich bod wedi clywed rhai ohonynt a staff yr ysgol yn son am y prosiect ar Radio Cymru. Bellach rydym wedi cychwyn ar ail gam y prosiect gan gydweithio mewn partneriaeth â’n hysgolion cynradd i ddatblygu cynllun ‘Let’s Think’ efo blwyddyn 5 a 6 hefyd. Rydym yn falch iawn o fod yr ysgol a bellach y dalgylch gyntaf yng Nghymru i fabwysiadu'r prosiect. Ein nod fydd pontio'r strategaethau dysgu ac addysgu i wersi Cymraeg ac Ieithoedd Tramor Fodern ac wrth ddatblygu sgiliau llythrennedd a meddwl disgyblion ar draws y cwricwlwm.


Prosiect Ieithoedd Dyfodol Byd Eang:
Mae’r ysgol yn cydweithio efo’n Hysgolion Dalgylch a GWE i ddatblygu prosiect Ieithoedd yn y Cynradd fel rhan o Strategaeth Ddyfodol Byd Eang Cenedlaethol. Dyma oedd gan Kirsty Williams, Ysgrifennydd y Cabinet ar Addysg i’w ddweud am y prosiect:
“Mae Ysgol Dyffryn Conwy yn gweithio ar y cyd â’i ysgolion cynradd dalgylch ar brosiect cytûn. Bwriad y prosiect ydy datblygu cynllun iaith gytunedig (cynradd-uwchradd) fel paratoad ar gyfer Maes Dysgu a Phrofiad Ieithoedd, Llythrennedd a Chyfathrebu'r cwricwlwm newydd. Nod y cynllun ydy i gynllunio profiadau dysgu ar gyfer blwyddyn 5 a 6 fydd yn cefnogi dysgu ieithoedd (sylw penodol ar hunaniaeth, datblygu iaith i gyfathrebu a sgiliau trawsieithu a gwybodaeth am ramadeg).”

Global Futures (Saesneg yn unig)

Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd DdaAm fwy o wybodaeth - cliciwch yma

Ymweliad Gweinidog Addysg i Ysgol Dyffryn Conwy

Ar ddydd Iau y 7fed o Fawrth ymwelodd Kirsty Williams â Ysgol Dyffryn Conwy i gyfarfod Penaethiaid Clwstwr a Rheolwyr Busnes y clwstwr sydd yn cael eu ariannu gan y Cynllun Ysgolion Bach a Gweledig. Yn ystod ei hymweliad cafodd y Gweinidog gyfle i ddysgu am y cydweithio ysgol-i-ysgol sydd yn digwydd drwy a/neu yn gysylltiedig â’r grant allweddol hon ac yn cefnogi Cwricwlwm i Gymru. Cafodd gyfle i gyfarfod Meinir Jones, Karen Lloyd Owen a Nia Jones-Artell fel Penaethiaid o’r Clwstwr, a hefyd Rheolwr Busnes Ysgol Dyffryn Conwy, Mrs Delyth Williams a’r Rheolwyr Business Clwstwr, Tracey Owens, Einir Jones a Sian Owen.

Roeddym yn falch o drafod effaith y grant wrth gefnogi penaethiaid a llywodraethwyr gyda’r elfennau rheolaeth busnes o ysgol, yn enwedig mewn amser o gyfyngiadau a toriadau cyllidol. Mae’r cynllun wedi gweld sawl mantais gan gynnwys pwrcasu ar y cyd, ailymweld a Cytundebau Lefel Gwasanaeth er mwyn sicrhau gwerth am arian, a manteisio o galluogi Penaethiaid sydd yn dysgu i fod yn canolbwyntio mwy ar dysgu ac addysgu. Mantais ychwanegol bu gallu cydweithio ysgol i ysgol yn fwy strategol sydd yn allweddol wrth gydweithio ar flaenoriaethau cenedlaethol megis Cwricwlwm i Gymru a’r agenda Trawsnewid ADY. Rydym wrth ein bodd bod cyllid yn parhau am ddwy flynedd bellach ar gyfer y prosiect.

Yn ystod yr ymweliad cafodd Kirsty Williams hefyd gyfle i gyfarfod ein Prif Ddisgyblion, Jake ac Efa, ac Evan Burgess, Cynrychiolydd Aberconwy ar y Senedd Ieuenctid. Bu’r disgyblion yn trafod eu pynciau dewis a dyheuadau ar gyfer y dyfodol. Cafodd Evan hefyd gyfle i holi y Gweinidog am faterion llosg megis cyllidebau ysgol.


disgyblion disgyblion disgyblion

Prosiect Rheolwyr Busnes Dalgylch Dyffryn Conwy:

Fel rhan o gynllun peilot dwy flynedd a ariennir gan grant 'Ysgolion Bach a Gweledig' Llywodraeth Cymru, mae ysgolion Cynradd Dalgylch Dyffryn Conwy ynghyd ag ysgolion partner wedi bod yn ffodus i allu penodi tair Rheolwr Busnes ar gyfer y clwstwr. Rheolir y Rheolwyr Busnes drwy partneriaeth a Rheolwr Busnes Ysgol Uwchradd Dyffryn Conwy a'r rhwydwaith o Benaethiaid Cynradd. Mae'r cynllun eisoes wedi profi yn llwyddiannus gan ryddhau Penaethiaid y clwstwri i roi sylw pennaf i dysgu ac addysgu. Mae'r tim yn arbennigo mewn agweddau gwahanol o reolaeth busnes ysgol gan gynnwys cyllid, iechyd a diogelwch ac elfennau o reolaeth personel. Arfernir y cynllun yn dymhorol. Mae'r cynllun presenol yn weithredol hyd Ebrill 2019.

 

Cynllun gweithredu addysg wledig - cliciwch yma am fwy o wybodaeth