YSGOL

Gwybodaeth

Arolwg Estyn 2014 - cliciwch yma

Nid oes cysylltiad rhwng yr ysgol ag unrhyw enwad crefyddol penodol. Darperir Addysg Grefyddol yn unol â maes llafur cytûn Conwy. Os ydych fel rhieni yn gwrthwynebu’n gydwybodol i’ch plentyn dderbyn gwersi neu fynychu gwasanaethau crefyddol, gellir gwneud trefniadau addas eraill.

Y mae Addysg Iechyd a rhyw yn cael ei ddysgu yn fodiwlar o fewn cylch o wersi. Mae’r rhaglen yn cwmpasu addysg rhyw, pwysigrwydd bwyta’n iach, cadw’n heini a glendid personol.

Os ydych fel rhieni yn gwrthwynebu i’ch plentyn dderbyn gwersi addysg rhyw, gellir gwneud trefniadau addas eraill.

  • Dros 440 o gyfrifiaduron wedi’u cysylltu i rwydwaith a gyda mynediad i’r rhyngrwyd.
  • Mae yna fwrdd gwyn rhyngweithiol a thaflunydd data ym mhob dosbarth.
  • Pump o ystafelloedd cyfrifiaduron, troliau gliniaduron a cyfrifiaduron ar gael ym mhob un o’r ystafelloedd dosbarth.
  • Rhith-amgylchedd ddysgu (moodle) sydd yn galluogi’r disgyblion i gael mynediad at eu gwaith ac adnoddau dysgu yn unrhyw le ac unrhyw bryd, ac o ganlyniad yn rhoi mwy o annibyniaeth iddynt.

 

1. CALENDR ADRODD I RIENI 2015/16 - cliciwch yma

 

 

E-ddioglewch:

  • Mae’r holl ddisgyblion yn defnyddio cyfleusterau cyfrifiadurol gan gynnwys y rhyngrwyd fel rhan hanfodol o ddysgu yn unol â gofynion y Cwricwlwm Cenedlaethol. Gofynnir i’r disgyblion a’r rhieni arwyddo i ddangos eu bod yn deall ac yn derbyn y rheolau e-ddiogelwch.
  • Bydd yr ysgol a ‘conwy net’ yn cymryd pob rhagofal posib (meddalwedd hidlo) i sicrhau nad yw’r disgyblion yn cael mynediad at ddeunydd anaddas, ond mae hyn yn dasg anodd gan fod posib i wefannau newydd a safleoedd proxy osgoi’r rhagofalon hyn.

Defnyddio ffotograffiaeth a delweddau digidol o blant:

  • Mae’r Ddeddf Amddiffyn Data 1998 yn dylanwadu ar ein defnydd o ffotograffiaeth. Ystyria’r ddeddf ddelwedd o blentyn yn ddata personol ac mae rhaid cael caniatâd rhiant unrhyw blentyn neu berson ifanc sydd o dan ddeunaw oed cyn defnyddio unrhyw ffotograffau neu recordiadau fideo i ddiben sydd tu hwnt i bwrpas addysgol (e.e. gwefannau a chynyrchiadau ysgol). Mae’n bwysig hefyd gofyn am farn y plant.
  • • Mae’n debygol y bydd sawl achlysur yn codi yn ystod cyfnod plentyn yn yr ysgol pan fydd yr ysgol yn dymuno tynnu llun neu wneud fideo ohonynt.

Gofynnwn am ganiatâd pan mae’r disgybl yn dechrau yn yr ysgol a bydd y caniatâd hwnnw yn parhau nes mae’r plentyn yn gadael yr ysgol. Gall riant/gwarcheidwad dynnu’n ôl ar unrhyw adeg, ond gofynnir iddynt i wneud hynny yn ysgrifenedig.

Am wybodaeth bellach ynghylch hyn cysylltwch â’r ysgol i ofyn am gopi o’r polisi e-ddiogelwch a ffotograffiaeth.

Datganiad o Fwriad
Mae’n bolisi gan Ysgol Dyffryn Conwy i feithrin gweithdrefnau er budd iechyd, diogelwch a lles pob person o fewn y gweithle. Bydd yr Ysgol yn cyrraedd y nod drwy weithio mewn partneriaeth gydag Adran Iechyd a Diogelwch Corfforaethol Conwy, Adran Addysg Conwy, Education Enterprise, Sodexo, Llywodraethwyr, Staff, Rhieni a Disgyblion i ddarparu cymorth, cyngor, arweiniad a gorfodaeth statudol briodol ac effeithiol, sy’n ymwneud a materion iechyd, diogelwch a lles.

Ynghlwm mae llythyr yn egluro prisiau newydd prydau ysgol - cliciwch yma

Hefyd ynghlwm mae ffurflenni sy'n eich galluogi i hawlio Prydau Ysgol Am Ddim (PYD) - cliciwch yma

Mae’r ysgol yn defnyddio system biometreg heb arian. Mae hyn yn galluogi dyraniad cinio am ddim yn awtomatig gyda’r disgybl yn aros yn anhysbys.

Efallai y gallech chi fod yn gymwys i gael Prydau Ysgol am Ddim. Os ydych yn gymwys rydym yn eich annog i wneud cais oherwydd po fwyaf o ddisgyblion ar PYD yn yr ysgol y mwyaf yw'r dyraniad cyllideb i’r ysgol gan yr awdurdod.

Llythyr Prydau Ysgol Sodexo- Alergedd Bwyd - cliciwch yma

Sodexo - Ffurflen Alergedd Bwyd - cliciwch yma

Mae’r ysgol yn dathlu talentau ein disgyblion fel y gwelwch o’n cylchgrawn blynyddol, Y Bont. Fel aelod o NACE Cymru*, mae cefnogi a datblygu talentau a gallu ein disgyblion yn allweddol bwysig i ni. Bydd yr ysgol yn gwneud popeth bosibl i roi’r cyfle i’n disgyblion feithrin a datblygu eu talentau - boed y rheini yn y maes academaidd neu mewn maes arall megis y celfyddydau neu chwaraeon. Os ydych am drafod hyn ymhellach yna mae croeso i chi gysylltu á’r ysgol.

www.nace.co.uk

Os hoffech gysylltu efo ni ynghylch talentau eich plentyn llenwch y ffurflen yma.

Yn unol â chylchlythyr Llywodraeth y Cynulliad 03/2004 mae Ysgol Dyffryn Conwy wedi sefydlu trefn i ystyried cwynion cyffredinol. Yn unol â gofynion y cylchlythyr ystyrir pob cwyn o ddifrif ac yn ddiduedd. Gwneir pob ymdrech i ymateb yn brydlon ac o fewn amser penodol.

Dylech gyfeirio cwyn i sylw’r pennaeth yn y lle cyntaf.

 

 

Manylion Cyswllt
Ysgol Dyffryn Conwy, Ffordd Nebo, Llanrwst, Conwy. LL26 OSD

Ffôn: 01492 642800
Ffacs: 01492 642801
E-bost: cyff@dyffrynconwy.conwy.sch.uk

Map Lleoliad

Gweld Ysgol Dyffryn Conwymewn map mwy
Cysylltwch â ni

© 2018 Hawlfraint Ysgol Dyffryn Conwy. Gwefan gan Delwedd
HafanNewyddionYsgolDisgyblionStaffRhieniLlywodraethwyr Y Gymuned