STAFF

Adrannau

.

Cynnwys yn dod yn fuan ......

 

Beth ydy darpariaeth yr ysgol ar gyfer chwaraeon?


Mae’r ysgol yn chwarae gemau yn erbyn sefydliadau addysgol eraill mewn pêl-droed, rygbi, pêl-rwyd, hoci, golff, athletau, criced, dawns, nofio a bu unigolion gymryd rhan mewn gweithgareddau eraill ar ran y cylch. Gwelir y manylion llawn yn ‘Y Bont’ (cylchgrawn yr ysgol)

Mae teithiau rygbi a sgïo dramor yn cael ei drefnu yn rheolaidd ac mae’r ysgol yn cydweithredu yn agos â chlybiau chwaraeon lleol, canolfannau awyr agored a defnyddir adnoddau’r Ganolfan Hamdden yn ddyddiol.

Manteisir ar brosiectau megis ‘Cyswllt Chwaraeon Ysgol-Cymuned’ ac anogir cymaint â phosibl o blant o’r sector cynradd i ymuno â’r disgyblion uwchradd mewn gweithgareddau hyfforddi ar ôl oriau ysgol. Bydd swyddog 5x60 yn annog gweithgareddau amrywiol yn ystod yr awr ginio.

 

Newyddion Chwaraeon - cliciwch yma

 

Cystadleuaeth Celf a Chrefft Yr Urdd 2015
morgan

Llongyfarchiadau mawr i Morgan Metcalfe o Flwyddyn 12 ar ennill y wobr am yr Eitem Orau yn yr Adran Uwchradd yn nghystadleuaeth Celf a Chrefft Urdd Conwy.

Pob lwc i ti yn y rownd nesaf!

 


Gwaith Celf 2014

gwaith celf

Cliciwch yma i weld mwy o luniau

 

gwaith celf

Cliciwch yma i weld mwy o luniau


Gwaith Celf 2013

celf_lefel_a

Lefel A ~ cliciwch yma

Lefel AS ~ cliciwch yma

Blwyddyn 9 ~ cliciwch yma

Blwyddyn 8 ~ cliciwch yma

Blwyddyn 7 ~ cliciwch yma


Gwaith Celf 2011 - 2012

celf_lefel_a

Lefel A Arlunio - cliciwch yma

AS Arlunio - cliciwch yma

Arlunio TGAU - cliciwch yma

Arlunio Bl.9 - cliciwch yma

Arlunio Bl.8 - cliciwch yma

Arlunio Bl.7 - cliciwch yma

Cynnwys yn dod yn fuan ......

 

 

Trip Bethesda 2016
chwarel chwarel

Fel rhan o’n cwrs llafar Lefel A Cymraeg, fe aethom fel dosbarth i Fethesda i gyfarfod yr awdur John Elwyn Hughes a oedd yn ffrindiau da â Charadog Prichard, sef awdur y nofel Un Nos Ola Leuad rydym wedi ei hastudio. Cawsom fynd ar daith difyr gyda J. Elwyn Hughes o amgylch y pentref a fe ddangosodd i ni llawer iawn o leoliadau a oedd yn cael eu crybwyll yn y nofel UNOL. Dechreuom ein taith ar droed drwy stryd fawr Bethesda gan gael cyfeiriad at Y Blŵ Bel, Y Rheinws, Capel Bethesda a llawer mwy sef adeiladau sydd yn y nofel.

Yna aethom ar y bws mini heibio mannau a ddylanwadodd yn fawr ar Caradog Prichard wrth ysgrifennu’r nofel e.e. y cwt glo yr oedd ei fam wedi cloi ei hun ynddo, ac aethom ar hyd y Lon Bost sydd yn cael ei chyfeirio ati yn aml yn y nofel gan weld cip olwg o’r Cae Pêl-droed sy’n cynnal y gêm fawr yn y nofel. Buom yn lwcus hefyd i gael caniatad i fynd at Chwarel y Penrhyn i weld ble gollodd tad Caradog Prichard ei fywyd. Gwelsom lawer o’r lleoliadau roedd y bachgen yn y nofel yn mynd iddynt fel Ysgol Glanogwen (Rysgol), Eglwys Glan Ogwen (Reglwys) a’r cartrefi roedd C.P wedi byw ynddynt. Cyn gadael cawsom ein tywys gan J.Elwyn Hughes i’r fynwent lle mae bedd Caradog Prichard a’i wraig Mati, gan gyfeirio at feddi unigolion enwog eraill yr ardal fel R.Williams Parry. Cawsom ddiwrnod diddorol a defnyddiol iawn a wnaeth ehangu ein dealltwriaeth a rhoi darlun byw o’r nofel gan ein paratoi at yr arholiad llafar.

Cara Bryn Williams. 13C


Trip 6ed i Fethesda 2013  
6ed ym Methesda

Gan ein bod yn astudio’r nofel Un Nos Ola Leuad gan Caradog Prichard, bu ein dosbarth Cymraeg yn ddigon ffodus i gael mynd ar drip i Fethesda a chael ein tywys o amgylch yr ardal gan Dr J. Elwyn Hughes - cliciwch yma am fwy o wybodaeth

Adroddiad gan Mared Jones 13 W


Trip 6ed i Fethesda 2012

Ar ddydd Gwener, 24ain o Chwefror aeth criw o fyfyrwyr safon uwch cymraeg ar ymweliad i Fethesda sef pentref genedigol Caradog Prichard. Fel rhan o’r cwrs safon uwch mae’n ofynnol i ni astudio nofel, a’r nofel rydym yn ei hastudio yw Un Nos Ola Leuad gan Caradog Pritchard. Mae llawer yn honni fod tebygrwydd rhwng y cymeriadau a’r lleoedd yn y nofel â’r rhai ym mhentref Bethesda, a chawsom wybod mwy am hyn gan J.Elwyn Hughes, sy’n arbenigwr ar y nofel a’i hanes.

6ed dosbarth a J Elwyn Hughes

  Pan gyrhaeddon ni Fethesda, fe gwrddon ni â J. Elwyn Hughes ac yna fe ddaeth i ymuno â ni ar y bws mini. Dechreuodd y daith wrth i ni fynd drfwy stryd fawr Bethesad ac roedd J. Elwyn Hughes yn rhoi hanes a chefndir y lleodd yma i ni, rhai o’r lleoedd ar y stryd fawr a oedd yn gysylltiedig â’r nofel oedd yn Rheinws, Blw Bel, Allt Pen y Bryn a’r Victoria.
lon hir  
llechi
Lon Hir
 
Llechi


Yna aethom i chwarel y Penrhyn, sef y man ble llawddyd Tad Caradog Prichard tra’n gweithio yn y chwarel. Aethom heibio i’r Lon Bost sydd yn cael ei chrybwyllsawl gwaith yn y nofel ac hefyd aethom hebio’r Ficarej. Wedi i ni glywed hanesion am y cymeriadau roedd Caradog Prichard yn eu henwi yn y nofel, er nad oedd eu henwau yr union yr un fath â’r rhai iawn, dangosodd J.Elwyn Hughes i nib le ganes yr awdur, â’rholl dai eraill y bu’n byw ynddynt tra’n byw ym Methesda.

I orffen y daith aethom i Eglwys Goffa Robertson ble mae Caradog Prichard wedi cael ei roi i orffwys ac yna aethom i Fynwent Coetmor ble mae enwogion tebyg i R. Lloyd Jones, R. Williams Parry a J. O Williams yn gorffwys.

Bedd C P a disgyblion
 
bedd R.W.P.
Disgyblion yn edrych ar fedd
Caradog Pritchard
 
Bedd R. Williams Parry

Cawsom diwrnod addysgiadol iawn, ac hi’n braf gallu gweld lleoedd yng nghyd destyn y nofel gan ei fod yn ei wneud yn fwy byw. Mae’r ymweliad yma yn un sydd yn mynd i aros yn y cof am byth a bydd o fudd mawr i ni wrth sefyll ein harholiad llafar ym mis Mai.

Adroddiad gan Elin Owen 13D

 

Geography Field Trip - 25th of September 2015
Climate Change
(Saesneg yn unig ar gael)

We first went to Llanrwst to ask the people in the town our questionnaire; although it was quite early in the morning, and most people were at work we got quite a few altogether.

Most of the people were more than happy to answer the questionnaire but there were a few who said no. The majority of the people who answered our questionnaire were over the age of 23, and were more than happy to be asked. As we filled in questionnaire we found out that all of the people thought that global warming was happening and that they had contributed to it in a small way - cliciwch yma i ddarllen mwy


Trip gwaith maes Daearyddiaeth – Plas Tan y Bwlch
Trip gwaith maes Daearyddiaeth Trip gwaith maes Daearyddiaeth

Ar ddechrau mis Mawrth , bu criw ohonom o’r chweched ddosbarth yn ddigon lwcus i fynd a’r trip gyda’r adran Daearyddiaeth i Blas Tan y Bwlch, ger Maentwrog. Roeddem yno i ddysgu a gwneud gwaith maes, astudio dalgylch afon Glaslyn oedd gwaith ein diwrnod cyntaf, ac yna astudio pentrefi gwledig ar ein hail ddiwrnod.

Wedi i ni gyrraedd y Plas, cawsom groeso cynnes gan bawb. Roedd criw o Ysgol y Berwyn gyda ni, yn ogystal â phedwar o Ysgol Bro Hyddgen. Yna, aeth pawb ar y bws mini er mwyn mynd draw at yr afon.

Er mwyn casglu’r data, cawsom ein gwanhau i grwpiau, a’n cymysgu, fel ein bod yn gweithio gyda phobl newydd. Roedd pedwar grŵp, a phob grŵp gyda un safle i wneud gwaith. Cawsom offer i ofalu amdano, a chyfarwyddiadau ynghlyn a’i ddefnyddio gan Angharad Harris, Swyddog Addysg Parc Cenedlaethol Eryri. Aethom ymlaen i gasglu’r data drwy fesur arllwysiad y dŵr, maint a siâp y cerrig o wely’r afon, y dyfnder a’i lled ac yn olaf graddiant. Ar ôl mesur yr afon, aeth y bws mini a ni i Gwm Dyli ac yna i Feddgelert. Erbyn hyn, roedd pawb yn wlyb domen gan ei bod hi’n bwrw glaw ac yn barod i fynd yn nol i’r Plas.

Wedi cael newid o’r dillad gwlyb, cawsom fwyd arbennig o dda yn y Plas. Roedd angen gwneud swm enfawr o waith dadansoddi a chyfrifo ein gwaith afon, cyn cael mynd i ymlacio yn y lolfa. Roedd rhaid i ni ganolbwyntio, gan bod y gwaith yn cynnwys graffiau o bob math.

Ar ôl noson wych o gwsg, a brecwast blasus, roedd hi’n amser dechrau ar y ail dasg sef ymweld â’r pentrefi Maentwrog, Gellilydan a Thrawsfynydd er mwyn casglu ein data. Yn y pentrefi yma, roeddem yn cymharu pa mor wledig yr oeddynt yn sgorio o 0 i 5 ar wahanol rinweddau’r pentrefi , megis ei stad amaethyddol, y gwasanaethau oedd ar gael a’r nifer o nwyddau lleol a welwyd yn adeiladau’r pentrefi. Roedd yn ddiddorol dros ben wrth i ni ddysgu am gymeriad y pentrefi yma.

I gwblhau, roedd rhaid cymharu, dadansoddi a mynd dros ein gwaith. Roedd hi’n ddiddorol gweld beth oedd barn pawb am ba mor wledig oedd pentrefi. Wedi llenwi ein boliau gyda chinio bendigedig, roedd hi’n amser ei throi hi ôl tua’r ysgol.

Mi fydd y trip yma yn help mawr i ni, wrth iddo ein helpu tuag at yr arholiad. Roeddwn i a’r criw yn sicr wedi mwynhau ein hunain. Hoffwn ddiolch i Mr Carwyn Williams, Pennaeth Adran Daearyddiaeth am drefnu’r trip, i Mrs Pierce am ein cludo yno, ac i Blas Tan y Bwlch am y llety gwych a’r croeso cynnes.

Gan Heledd Williams 12H


Gwaith Maes Blwyddyn 11  
bae colwyn

Arfordir Bae Colwyn ac effeithiau twristiaeth ym Metws y Coed - Hydref 2014

Cliciwch yma i weld mwy o luniau


Gwaith Maes Blwyddyn 8  
bae colwyn

Taith Daearyddiaeth Blwyddyn 8 i Fynydd Gwefru Dinorwig yn Llanberis ar Hydref 2014

Cliciwch yma i weld mwy o luniau

 

Cliciwch yma i weld y lluniau drama

Cynnwys yn dod yn fuan ......

 

Cynnwys yn dod yn fuan ......

 

Cynnwys yn dod yn fuan ......

 

Cynnwys yn dod yn fuan ......

 

Cynnwys yn dod yn fuan ......

 

technoleg

Gwaith Technoleg - cliciwch yma

A2 Technoleg - cliciwch yma

AS Technoleg - cliciwch yma

TGAU Technoleg - cliciwch ymaSwyddi

Teitl Swydd
Manylion / linc i pdf o hysbyseb

Manylion Cyswllt
Ysgol Dyffryn Conwy, Ffordd Nebo, Llanrwst, Conwy. LL26 OSD

Ffôn: 01492 642800
Ffacs: 01492 642801
E-bost: cyff@dyffrynconwy.conwy.sch.uk

Map Lleoliad

Gweld Ysgol Dyffryn Conwymewn map mwy
Cysylltwch â ni

© 2018 Hawlfraint Ysgol Dyffryn Conwy. Gwefan gan Delwedd
HafanNewyddionYsgolDisgyblionStaffRhieniLlywodraethwyr Y Gymuned