RHIENI

Croeso i Adran y Rhieni

Noson Agored:

Noson Agored

 

 

Cliciwch yma i weld gwybodaeth am dan yr noson agored

 
Adnoddau E-Ddiogelwch Defnyddiol i Rieni gan Llywodraeth Cymru:

1. Canllaw i rieni a gofalwyr: archwilio diogel yn Google a modd diogel YouTube;
2. Canllaw i rieni a gofalwyr ar sgoriau oedran mewn apiau a gemau.


Ymwybyddiaeth Y Frech Goch

Infograffig - cliciwch yma

Wythnos Gweithgareddau Bl. 7-10 2016/17
Blwyddyn 7 - cliciwch yma
Blwyddyn 8 - cliciwch yma
Blwyddyn 9 - cliciwch yma
Blwyddyn 10 - cliciwch yma


Profion Cenedlaethol Rhifedd a Llythrennedd Haf 2017:

Y linc at animeiddiad am y profion cenedlaethol Llythrennedd a Rhifedd fydd yn cael eu cyhoeddi diwedd tymor yr Haf 2017: Darllennwch yma

Y diweddaraf am adrodd i rieni ar llythrennedd a rhifedd: Darllennwch yma

Canllaw i Rieni am y cwricwlwm a trefniadau asesu 11-14: cliciwch yma (Saesneg yn unig)

 

girls

 

Bwletin i Rieni

Bwletin i Rieni - Medi 2017 - cliciwch yma
Bwletin i Rieni - Haf 2017 - cliciwch yma
Bwletin i Rieni - Rhagfyr 2016 - cliciwch yma
Bwletin i Rieni - Hydref 2016 - cliciwch yma
Bwletin i Rieni - Hâf 2016 - cliciwch yma
Bwletin i Rieni - Medi 2015 - cliciwch yma
Bwletin i Rieni - Ionawr 2015 - cliciwch yma
Llythyr i Rieni 18/7/14
- cliciwch yma
Bwletin i Rieni - Medi 2014- cliciwch yma
Bwletin i Rieni - Rhagfyr 2013 - cliciwch yma
Bwletin i Rieni - Medi 2013 - cliciwch yma
Bwletin i Rieni - Mawrth 2013 - cliciwch yma
Bwletin i Rieni - Ionawr 2013 - cliciwch yma
Bwletin i Rieni - Rhagfyr 2012 - cliciwch yma
Bwletin i Rieni - Tachwedd 2012 - cliciwch yma
Bwletin i Rieni - Gorffennaf 2012 - cliciwch yma
Bwletin i Rieni - Mehefin 2012 - cliciwch yma
Bwletin i Rieni - Mai 2012 - cliciwch yma


DYDDIADAU O BWYS 2017 – 2018 - cliciwch yma
Bwletin Rhifedd Gorffennaf 2017 - cliciwch yma

Bwletin Llythrennedd Mehefin 2017 - cliciwch yma


Noson Ddiogelwch ar y we

Hoffem eich hysbysu y bydd Noson ddiogelwch ar y we yn cael ei gynnal yn yr ysgol ar Nos Lun y 19eg o Fehefin o 18:00 ymlaen. Bydd croeso i rieni'r ysgol a rhieni cynradd y dalgylch ymuno a ni wrth i dîm troseddau seibr Gogledd Cymru gyflwyno’r wybodaeth ddiweddaraf i ni am gadw plant a phobl ifanc yn ddiogel ar y rhyngrwyd. Croeso cynnes i bawb.

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth


Gwybodaeth i Blwyddyn 11
Amserlen Arholiadau Ac Adolygu Bl 11 Haf 2017 - cliciwch yma
Llythyr Sesiynau Adolygu Blwyddyn 11 - cliciwch yma
Gwybodaeth i rieni am arholiadau TGAU 2016/17 a 2017/18:
Cynhaliwyd noson gwybodaeth i rieni blwyddyn 10 ac 11 yn ddiweddar er mwyn rhannu gwybodaeth am asesiadau ac arholiadau allannol i ddisgyblion yn ystod 2016/17 a 2017/18. Gallwch ddarllen y cyflwyniadau a’r llyfrynnau a rannwyd drwy’r dolenni isod. Mae copiau caled o’r dogfennau ar gael drwy gysylltu efo Mrs Delyth Williams, Swyddog Arholiadau yr ysgol.
1) Llyfryn Gwybodaeth Bl 11 2016 – gwybodaeth am asesiadau allannol ac arholiadau pynciau 2016/17.
2) Cyflwyniad i rieni – TGAU Mathemateg 18/10/16 – y gwybodaeth ddiweddaraf am y cyrsiau TGAU Rhifedd a Mathemateg newydd. Bydd blwyddyn 11 yn eistedd y cylch cyntaf o arholiadau Rhifedd Tachwedd 2016 gyda canlyniadau yn cael eu rhyddhau cyn diwedd Ionawr 2017. Bydd blwyddyn 10 yn eistedd yr arholiadau Rhifedd am y tro cyntaf Haf 2017.
3) Gwybodaeth i rieni – TGAU Saesneg 18/10/16 (saesneg yn unig...) – Mae newidiadau mawr i’r cwrs TGAU Iaith Saesneg eleni. Gallwch ddarllen mwy drwy glicio ar y ddolen hon. Bydd disgyblion blwyddyn 11 yn cael arholiadau llafar yn ystod Tachwedd 2016 a blwyddyn 10 yn ystod Ionawr 2017. Bydd blwyddyn 10 ac 11 yn eistedd y TGAU Iaith newydd am y tro
Categoreiddio Ysgolion 2017

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth am berfformiad a Categorieddio yr ysgol ar gyfer 2017.

Yn dilyn cyhoeddi Categoreiddio ysgolion 2017 ar y 31ain o Ionawr rydym yn falch iawn o'r cydnabyddiaeth sydd yno eleni o'n gallu fel ysgol i gynnal ein gwelliant, i godi safonau ac i ddatblygu ein hunain a cefnogi ysgolion eraill. Mae'r newid yn ein categoreiddio am ein capasiti i hunan wella o B i A yn cydnabod y gwaith sydd wedi digwydd dros amser i wella safonau, i ddatblygu dysgu ac addysgu ac ymateb i flaenoriaethau yr ysgol ar bob lefel. Rydym hefyd yn gweithredu fel ysgolion arweiniol ar iaith, llythrennedd a rhifedd ac mae'r newid hyn yn cydnabod y gwaith rydym yn ei wneud efo ysgolion eraill ar draws rhanbarth GWE. Gallwch ddarllen mwy drwy'r ddolen uchod yn cynnwys canllaw i rieni am y broses Categoreiddio ysgolion.


Ysgol Dyffryn Conwy - un o YSGOLION ARLOESI NEWYDD ar gyfer Cwricwlwm y dyfodol:

Yn sgil y gwaith hyn a'n cydnabyddiaeth fel Ysgol Arweiniol ar y Fframwaith Llythrennedd a Rhifedd yn genedolaethol, rydym hefyd wedi cael ein adnabod yn ddiweddar fel un o'r 25 Ysgol Arloesi newydd ar gyfer y Cwricwlwm Newydd. Fel Ysgol Arloesi byddwn yn cydweithio efo ysgolion eraill yn Genedlaethol ac yn lleol drwy'r Rhwydwaith Arloesi i ddatblygu y Maes Dysgu a Phrofiad 'Iaith, Llythrennedd a Chyfathrebu'. Bydd hyn yn gyfle arbennig i'n staff, disgyblion a'n rhanddeiliad fod yn ran uniongyrchol o gynllunio a chyfrannu at y Cwricwlwm Newydd i Gymru.

Gallwch ddarganfod mwy am yr Ysgolion Arloesi a'r Cwricwlwm newydd o'r doleni canlynol yn cynnwys cyfraniad Ysgol Dyffryn Conwy fel Ysgol Arloesi Newydd ar BLOG 'Cwricwlwm i Gymru':

http://learning.gov.wales/news/
https://cwricwlwmigymru.llyw.cymru/
http://learning.gov.wales/news/


Profion Cenedlaethol Rhifedd a Llythrennedd Haf 2017:
Gwybodaeth i rieni blwyddyn 7-9: Profion Cenedlaethol Rhifedd a Llythrennedd Haf 2017. Llythyr ac amserlen y profion. - cliciwch yma.
Newydd:
Cymorth ar gyfer datblygu sgiliau mathemateg a rhifedd. Cefnogaeth i ddisgyblion TGAU ar gael am ddim drwy’r ddolen hon - cliciwch yma.
All-gwricwlaidd Addysg Gorfforol
poster

 

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth
Llythrennedd a Rhifedd – Gwybodaeth i rieni: clawr

Rhifedd
– Mae gwybodaeth am sut mae rhifedd yn cael ei ddysgu yn yr ysgol ar gyfer rhieni ar gael drwy’r ddolen hon.
Llyfryn Rhifedd
Fel rhan o’n gwaith i ymateb i flaenoriaeth rhifedd cenedlaethol, rydym wedi diwygio ein cefnogaeth i ddisgyblion a rhieni ar strategaethau rhifedd. Y rhan cyntaf o’r gefnogaeth yw’r llyfryn rhifedd i rieni a disgyblion. Hyderwn y byddai hyn yn ddefnyddiol i esbonio rhai o’r dulliau gwahanol rydym yn ei ddefnyddio i ddatblygu sgiliau rhifedd mewn mathemateg ac ar draws y cwricwlwm. Mae adnoddau pellach hefyd ar gael ar safwe Moodle yr ysgol. Cysylltwch a ni petai angen rhagor o gymorth neu arweiniad arnoch.

Gwybodaeth newydd i rieni ar sut i gynorthwyo disgyblion efo mathemateg a rhifedd - cliciwch yma

 


Gyda’n gilydd gallwn godi safonau

clawrLlythrennedd – Rydym wedi diweddaru ein Termiadur i ddisgyblion. Ynddi mae geirfa pwnc ar draws y cwricwlwm, arweiniad ar batrymau a rheolau sillafu cyffredin a lle i gofnodi geiriau sydd angen ei sillafu yn gywir. Mae pob disgybl o flwyddyn 7 – 13 wedi derbyn copi o’r termiadur ar ddechrau y tymor. Bydd o gymorth iddynt ar gyfer gwaith dosbarth a gwaith cartref - cliciwch yma

 

 


Mae’r ysgol wedi ei gydnabod am arfer dda mewn llythrennedd a rhifedd ar draws y cwricwlwm gan Llywodraeth Cenedlaethol Cymru. Cewch fwy o wybodaeth am hyn drwy’r ddolen canlynol i safwe Dysgu Cymru - cliciwch yma

Byddwn yn diweddaru yr ardal hon o’r tudalen Rheini yn ystod y flwyddyn. Cewch fwy o wybodaeth am strategaethau llythrennedd a rhifedd, gan gynnwys wefannau defnyddiol drwy nosweithiau rhieni.


Polisi Gwisg Ysgol Dyffryn Conwy
Am fwy o fanylion am y wisg a sut i’w brynnu edrychwch hefyd ar ein llawlyfr Blwyddyn 7 ‘Camu Ymlaen’ - cliciwch yma
Grant GAD
Datganiad Grant Amddifadedd Ysgol Dyffryn Conwy 2016 - 2017 - cliciwch yma
Polisi E-ddiogelwch Ysgol Dyffryn Conwy - cliciwch yma
Datganiad Grant Datblygu Disgyblion Ysgol Dyffryn Conwy 2017/18 - cliciwch yma

Grant GAD 2015/16 - cliciwch yma

Ceir copi llawn o fewn Cynllun Datblygu Ysgol 2-15-2018 yn yr adran ddiogel i rieni.


Cinio Ysgol Am Ddim - cliciwch yma
Grant Gwisg Ysgol - cliciwch yma
Gwybodaeth am gymorth ariannol ar gyfer gwisg ysgol i ddisgyblion 2016/17 - cliciwch yma

FFURFLEN CASGLU DATA DISGYBLION - cliciwch yma
Prydau Ysgol
- system biometreg heb arian - cliciwch yma
Beth yw biometreg? - cliciwch yma
Llythyr Biometrig - cliciwch yma
Hysbysiad Preifatrwydd - cliciwch yma
Cost newydd ar gyfer cinio ysgol o 01/04/17 - cliciwch yma
Llythyr Nodi Alergedd Bwyd Sodexo - cliciwch yma
Ffurflen Nodi Alergedd Bwyd Sodexo - cliciwch yma
Llythyr i rieni ynghylch gwyliau mewn amser ysgol – ALl Conwy - cliciwch yma
Gwybodaeth am gymryd gwyliau mewn amser ysgol – ALl Conwy - cliciwch yma
Gwybodaeth am Rybydd Cosb Presenoldeb – ALl Conwy - cliciwch yma

 

 

Yn yr adran yma:

Gwybodaeth
Llawer o wybodaeth defnyddiol ac ymarferol
- cliciwch yma
Dolenni Defnyddiol
Gwefannau defnyddiol
- cliciwch yma
Ymwelwyr
Gwybodaeth i ymwelwyr i'r ysgol
- cliciwch yma
Cwestiynnau a ofynnir yn aml
Cwestiynnau ac atebion
- cliciwch yma
Cysylltu
Manylion cysylltu
- cliciwch yma
Manylion Cyswllt
Ysgol Dyffryn Conwy, Ffordd Nebo, Llanrwst, Conwy. LL26 OSD

Ffôn: 01492 642800
Ffacs: 01492 642801
E-bost: cyff@dyffrynconwy.conwy.sch.uk

Map Lleoliad

Gweld Ysgol Dyffryn Conwymewn map mwy
Cysylltwch â ni

© Hawlfraint Ysgol Dyffryn Conwy. Gwefan gan Delwedd
HafanNewyddionYsgolDisgyblionStaffRhieniLlywodraethwyr Y Gymuned