RHIENI

Croeso i Adran y Rhieni

Ffug Arholiadau i flwyddyn 12

Bydd ffug arholiadau yn cael eu cynnal i ddisgyblion blwyddyn 12 mewn nifer o pynciau AS ar ddechrau tymor y Gwanwyn 2018. Gallwch lawrlwytho yr amserlen ar gyfer yr arholiadau ar y ddolen yma - cliciwch yma


Noson Gwybodaeth i rieni Blwyddyn 10 ac 11 17/10/17

Cynhaliwyd Noson Gwybodaeth i rieni blwyddyn 10 ac 11 ar y 17/10/17. Gallwch lawrlwytho y dogfennau a rannwyd yn ystod y noson yma:

Cyflwyniad am TGAU Cymraeg
Cyflwyniad am TGAU Saesneg a Gwybodaeth Ychwanegol
Cyflwyniad am TGAU Mathemateg a Rhifedd a Taflen Wybodaeth
Cyflwyniad am TGAU Gwyddoniaeth

Ceir gwybodaeth am y cyrsiau TGAU Craidd, am disgwyliadau graddau C ac A*/A a cyfeiriadau at adnoddau all fod yn ddefnyddiol yn y cyflwyniadau.

- Llyfryn Gwybodaeth am Arholiadau i flwyddyn 10 ac 11
- Cyfarwyddiadau Arholiadau i Ddisgyblion
- Gwybodaeth i Rieni – Meddylfryd Twf

Roedd Cwmni Learning Performance yno i gyflwyno rhai syniadau am gefnogi sgiliau astudio ac adolygu y disgyblion. Mae copi o’u taflen cymorth i Rieni yma (dim ond yn y Saesneg) a gallwch ddarganfod mwy am waith y cwmni drwy’r ddolen wê canlynol - cliciwch yma


Adnoddau E-Ddiogelwch Defnyddiol i Rieni gan Llywodraeth Cymru:

1. Canllaw i rieni a gofalwyr: archwilio diogel yn Google a modd diogel YouTube;
2. Canllaw i rieni a gofalwyr ar sgoriau oedran mewn apiau a gemau.


Ymwybyddiaeth Y Frech Goch

Infograffig - cliciwch yma

girls

 

Bwletin i Rieni

Bwletin i Rieni - Rhagfyr 2017 - cliciwch yma
Bwletin i Rieni - Medi 2017 - cliciwch yma
Bwletin i Rieni - Haf 2017 - cliciwch yma
Bwletin i Rieni - Rhagfyr 2016 - cliciwch yma
Bwletin i Rieni - Hydref 2016 - cliciwch yma
Bwletin i Rieni - Hâf 2016 - cliciwch yma
Bwletin i Rieni - Medi 2015 - cliciwch yma
Bwletin i Rieni - Ionawr 2015 - cliciwch yma
Llythyr i Rieni 18/7/14
- cliciwch yma
Bwletin i Rieni - Medi 2014- cliciwch yma
Bwletin i Rieni - Rhagfyr 2013 - cliciwch yma
Bwletin i Rieni - Medi 2013 - cliciwch yma
Bwletin i Rieni - Mawrth 2013 - cliciwch yma
Bwletin i Rieni - Ionawr 2013 - cliciwch yma
Bwletin i Rieni - Rhagfyr 2012 - cliciwch yma
Bwletin i Rieni - Tachwedd 2012 - cliciwch yma
Bwletin i Rieni - Gorffennaf 2012 - cliciwch yma
Bwletin i Rieni - Mehefin 2012 - cliciwch yma
Bwletin i Rieni - Mai 2012 - cliciwch yma


Wythnos Gweithgareddau Bl. 7-10 2016/17
Blwyddyn 7 - cliciwch yma
Blwyddyn 8 - cliciwch yma
Blwyddyn 9 - cliciwch yma
Blwyddyn 10 - cliciwch yma
DYDDIADAU O BWYS 2017 – 2018 - cliciwch yma

Profion Cenedlaethol Rhifedd a Llythrennedd Haf 2017:

Y linc at animeiddiad am y profion cenedlaethol Llythrennedd a Rhifedd fydd yn cael eu cyhoeddi diwedd tymor yr Haf 2017: Darllennwch yma

Y diweddaraf am adrodd i rieni ar llythrennedd a rhifedd: Darllennwch yma

Canllaw i Rieni am y cwricwlwm a trefniadau asesu 11-14: cliciwch yma (Saesneg yn unig)


Bwletin Rhifedd Gorffennaf 2017 - cliciwch yma


Bwletin Llythrennedd Mehefin 2017 - cliciwch yma


Categoreiddio Ysgolion 2017

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth am berfformiad a Categorieddio yr ysgol ar gyfer 2017.

Yn dilyn cyhoeddi Categoreiddio ysgolion 2017 ar y 31ain o Ionawr rydym yn falch iawn o'r cydnabyddiaeth sydd yno eleni o'n gallu fel ysgol i gynnal ein gwelliant, i godi safonau ac i ddatblygu ein hunain a cefnogi ysgolion eraill. Mae'r newid yn ein categoreiddio am ein capasiti i hunan wella o B i A yn cydnabod y gwaith sydd wedi digwydd dros amser i wella safonau, i ddatblygu dysgu ac addysgu ac ymateb i flaenoriaethau yr ysgol ar bob lefel. Rydym hefyd yn gweithredu fel ysgolion arweiniol ar iaith, llythrennedd a rhifedd ac mae'r newid hyn yn cydnabod y gwaith rydym yn ei wneud efo ysgolion eraill ar draws rhanbarth GWE. Gallwch ddarllen mwy drwy'r ddolen uchod yn cynnwys canllaw i rieni am y broses Categoreiddio ysgolion.


Ysgol Dyffryn Conwy - un o YSGOLION ARLOESI NEWYDD ar gyfer Cwricwlwm y dyfodol:

Yn sgil y gwaith hyn a'n cydnabyddiaeth fel Ysgol Arweiniol ar y Fframwaith Llythrennedd a Rhifedd yn genedolaethol, rydym hefyd wedi cael ein adnabod yn ddiweddar fel un o'r 25 Ysgol Arloesi newydd ar gyfer y Cwricwlwm Newydd. Fel Ysgol Arloesi byddwn yn cydweithio efo ysgolion eraill yn Genedlaethol ac yn lleol drwy'r Rhwydwaith Arloesi i ddatblygu y Maes Dysgu a Phrofiad 'Iaith, Llythrennedd a Chyfathrebu'. Bydd hyn yn gyfle arbennig i'n staff, disgyblion a'n rhanddeiliad fod yn ran uniongyrchol o gynllunio a chyfrannu at y Cwricwlwm Newydd i Gymru.

Gallwch ddarganfod mwy am yr Ysgolion Arloesi a'r Cwricwlwm newydd o'r doleni canlynol yn cynnwys cyfraniad Ysgol Dyffryn Conwy fel Ysgol Arloesi Newydd ar BLOG 'Cwricwlwm i Gymru':

http://learning.gov.wales/news/
https://cwricwlwmigymru.llyw.cymru/
http://learning.gov.wales/news/


Newydd:
Cymorth ar gyfer datblygu sgiliau mathemateg a rhifedd. Cefnogaeth i ddisgyblion TGAU ar gael am ddim drwy’r ddolen hon - cliciwch yma.
All-gwricwlaidd Addysg Gorfforol
poster

 

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth
Llythrennedd a Rhifedd – Gwybodaeth i rieni: clawr

Rhifedd
– Mae gwybodaeth am sut mae rhifedd yn cael ei ddysgu yn yr ysgol ar gyfer rhieni ar gael drwy’r ddolen hon.
Llyfryn Rhifedd
Fel rhan o’n gwaith i ymateb i flaenoriaeth rhifedd cenedlaethol, rydym wedi diwygio ein cefnogaeth i ddisgyblion a rhieni ar strategaethau rhifedd. Y rhan cyntaf o’r gefnogaeth yw’r llyfryn rhifedd i rieni a disgyblion. Hyderwn y byddai hyn yn ddefnyddiol i esbonio rhai o’r dulliau gwahanol rydym yn ei ddefnyddio i ddatblygu sgiliau rhifedd mewn mathemateg ac ar draws y cwricwlwm. Mae adnoddau pellach hefyd ar gael ar safwe Moodle yr ysgol. Cysylltwch a ni petai angen rhagor o gymorth neu arweiniad arnoch.

Gwybodaeth newydd i rieni ar sut i gynorthwyo disgyblion efo mathemateg a rhifedd - cliciwch yma

 


Gyda’n gilydd gallwn godi safonau

clawrLlythrennedd – Rydym wedi diweddaru ein Termiadur i ddisgyblion. Ynddi mae geirfa pwnc ar draws y cwricwlwm, arweiniad ar batrymau a rheolau sillafu cyffredin a lle i gofnodi geiriau sydd angen ei sillafu yn gywir. Mae pob disgybl o flwyddyn 7 – 13 wedi derbyn copi o’r termiadur ar ddechrau y tymor. Bydd o gymorth iddynt ar gyfer gwaith dosbarth a gwaith cartref - cliciwch yma

 

 


Mae’r ysgol wedi ei gydnabod am arfer dda mewn llythrennedd a rhifedd ar draws y cwricwlwm gan Llywodraeth Cenedlaethol Cymru. Cewch fwy o wybodaeth am hyn drwy’r ddolen canlynol i safwe Dysgu Cymru - cliciwch yma

Byddwn yn diweddaru yr ardal hon o’r tudalen Rheini yn ystod y flwyddyn. Cewch fwy o wybodaeth am strategaethau llythrennedd a rhifedd, gan gynnwys wefannau defnyddiol drwy nosweithiau rhieni.


Polisi Gwisg Ysgol Dyffryn Conwy
Am fwy o fanylion am y wisg a sut i’w brynnu edrychwch hefyd ar ein llawlyfr Blwyddyn 7 ‘Camu Ymlaen’ - cliciwch yma
Grant GAD
Datganiad Grant Amddifadedd Ysgol Dyffryn Conwy 2016 - 2017 - cliciwch yma
Polisi E-ddiogelwch Ysgol Dyffryn Conwy - cliciwch yma
Datganiad Grant Datblygu Disgyblion Ysgol Dyffryn Conwy 2017/18 - cliciwch yma

Grant GAD 2015/16 - cliciwch yma

Ceir copi llawn o fewn Cynllun Datblygu Ysgol 2-15-2018 yn yr adran ddiogel i rieni.


Cinio Ysgol Am Ddim - cliciwch yma
Grant Gwisg Ysgol - cliciwch yma
Gwybodaeth am gymorth ariannol ar gyfer gwisg ysgol i ddisgyblion 2016/17 - cliciwch yma

FFURFLEN CASGLU DATA DISGYBLION - cliciwch yma
Prydau Ysgol
- system biometreg heb arian - cliciwch yma
Beth yw biometreg? - cliciwch yma
Llythyr Biometrig - cliciwch yma
Hysbysiad Preifatrwydd - cliciwch yma
Cost newydd ar gyfer cinio ysgol o 01/04/17 - cliciwch yma
Llythyr Nodi Alergedd Bwyd Sodexo - cliciwch yma
Ffurflen Nodi Alergedd Bwyd Sodexo - cliciwch yma
Llythyr i rieni ynghylch gwyliau mewn amser ysgol – ALl Conwy - cliciwch yma
Gwybodaeth am gymryd gwyliau mewn amser ysgol – ALl Conwy - cliciwch yma
Gwybodaeth am Rybydd Cosb Presenoldeb – ALl Conwy - cliciwch yma

 

 

Yn yr adran yma:

Gwybodaeth
Llawer o wybodaeth defnyddiol ac ymarferol
- cliciwch yma
Dolenni Defnyddiol
Gwefannau defnyddiol
- cliciwch yma
Ymwelwyr
Gwybodaeth i ymwelwyr i'r ysgol
- cliciwch yma
Cwestiynnau a ofynnir yn aml
Cwestiynnau ac atebion
- cliciwch yma
Cysylltu
Manylion cysylltu
- cliciwch yma
Manylion Cyswllt
Ysgol Dyffryn Conwy, Ffordd Nebo, Llanrwst, Conwy. LL26 OSD

Ffôn: 01492 642800
Ffacs: 01492 642801
E-bost: cyff@dyffrynconwy.conwy.sch.uk

Map Lleoliad

Gweld Ysgol Dyffryn Conwymewn map mwy
Cysylltwch â ni

© 2018 Hawlfraint Ysgol Dyffryn Conwy. Gwefan gan Delwedd
HafanNewyddionYsgolDisgyblionStaffRhieniLlywodraethwyr Y Gymuned