RHIENI

FAQs

Trefnir diwrnodau penodol i’r disgyblion ymweld ag Ysgol Dyffryn Conwy ym mis Hydref a Gorffennaf.

Treulir cyfanswm o 25 awr yr wythnos yn dysgu yn ystod y pum mlynedd gyntaf o addysg uwchradd.

Mae’r oriau hyn yn cynnwys addysg grefyddol, ond nid y weithred feunyddiol statudol o gyd-addoli, cofrestru neu gael egwyl.

Rhennir y diwrnod yn 6 gwers (50 munud) fel a ganlyn:

08:55 - 09:15 Cofrestru, Gwasanaeth a Thiwtorial
09:15 - 10:05 Gwers 1
10:05 - 10:55 Gwers 2
Egwyl am ¼ awr
11:10 - 12:00 Gwers 3
12:00 - 12:50 Gwers 4
Cinio
1.45 - 2.40 Cofrestru a Gwers 5
2:40 - 3:30 Gwers 6

 

POLISI GWISG YSGOL

YR HOLL DDISGYBLION BL. 7 - 11

Crys-polo gwyn gyda logo ysgol a Crys chwys marwn gyda logo ysgol

Esgidiau du fflat – Dim carrai lliw – Dim logo lliw.

MERCHED
Sgert ddu hyd pen-glin neu drowsus du wedi ei deilwrio, Sanau gwyn/du, neu deits du efo sgert

BECHGYN
Trowsus du wedi ei deilwrio,
(*D.S. Nid yw leggings na jeans o unrhyw fath yn dderbyniol fel rhan o’r wisg ysgol)

Gemwaith:
Caniateir un clustdlws ym mhob clust yn unig. Am resymau diogelwch ni chaniateir breichledau, chadwyni na gemwaith mewn unrhyw rhan arall o’r corff.

DILLAD ADDYSG GORFFOROL

MERCHED BECHGYN
   
Gymnasteg
Crys-Polo glas gyda logo ysgol Crys-Polo glas gyda logo ysgol
Crys Rygbi glas Crys Rygbi Melyn
Siorts glas Siorts glas
Sanau glas Sanau glas
Esgidiau ymarfer Esgidiau ymarfer
Lliain sychu ar gyfer cawod Lliain sychu ar gyfer cawod
   
Nofio
Siwt nofio un darn Trowsus nofio (unrhyw liw)
Lliain Lliain
   
Traws Gwlad /Athletau
Crys-polo glas gyda logo ysgol Crys-polo glas gyda logo ysgol
Siorts glas Siorts glas
Esgidiau ymarfer Esgidiau ymarfer

*Mae’n bwysig fod enw disgyblion ar eu heiddo (yn enwedig siwmperi a dillad addysg gorfforol) er mwyn hwyluso’r broses o ddychwelyd unrhyw ddillad coll.

Diolch yn fawr i chi am ein cefnogi i sicrhau fod y polisi yn cael ei ddilyn gan ein holl ddisgyblion.

 • Bag ysgol cryf ac addas
 • Offer cyffredinol megis beiros, pensiliau, pensiliau lliw, pren mesur, cwmpawd, onglydd, cyfrifiannell
 • Bydd yr ysgol yn darparu cynllunydd a thermiadur i bob disgybl.

Ni chaniateir defnyddio ffôn symudol nac iPod neu chwaraewr MP3 o unrhyw fath yn y dosbarthiadau. Cyfrifoldeb yr unigolyn yw ei eiddo personol a dylid marcio popeth.

 

Darperir cinio poeth a byrbrydau gan gwmni Sodexo bob dydd. Mae gan yr ysgol ffreutur a chaffi pwrpasol yn ogystal â darpariaeth ar gyfer disgyblion sydd yn ffafrio pecyn bwyd personol. Mae gan rai plant hawl i ginio am ddim. Os ydych yn meddwl eich bod yn y categori hwn cysylltwch â’r ysgol
am ffurflenni.

Nid oes caniatâd i ddisgyblion blynyddoedd 7-11 adael tir yr ysgol amser egwyl na chinio. Mae digon o ofod o amgylch yr ysgol i ddisgyblion fwynhau’r egwyl a sicrheir goruchwyliaeth briodol.

Mae tiwtoriaid dosbarth yn gyfrifol am gofrestru disgyblion bob bore a phrynhawn.

Os yw disgybl yn absennol o’r ysgol gofynnir i’r rhieni:

 • Hysbysu’r tiwtor dosbarth o unrhyw absenoldeb sydd wedi’i drefnu e.e. apwyntiadau deintyddol/meddygol.
  • Mae rhaid i ddisgyblion sy’n gadael tir yr ysgol cyn 3:30pm ‘arwyddo allan’ yn y dderbynfa.
 • Hysbysu’r tiwtor dosbarth o unrhyw absenoldeb annisgwyl/ neu os yw’r disgybl yn hwyr e.e.salwch.
  • Drwy ffonio’r dderbynfa ar (01492) 642 800 neu anfon e-bost at sp@dyffrynconwy.conwy.sch.uk cyn gynted â phosib.
  • Anfon llythyr yn egluro’r absenoldeb pan mae’r disgybl yn dychwelyd i’r ysgol.
  • Disgwylir i ddisgyblion sy’n cyrraedd yr ysgol yn hwyr (ar ôl 9:00am) ‘arwyddo mewn’ yn y dderbynfa.
 • Lenwi ffurflen gwyliau (ffurflenni ar gael gan y Pennaeth Blwyddyn) os oes gwyliau blynyddol wedi’i drefnu yn ystod y tymor ac mae rhaid cael caniatâd gan y Pennaeth.
 • Rydym yn argymell fod apwyntiadau deintyddol yn cael eu trefnu tu allan i oriau’r ysgol os bydd modd.
 • Anogir rhieni i beidio â threfnu gwyliau yn ystod tymor ysgol.

Mae sawl math o gymorth ar gael i ddisgyblion yn dibynnu ar eu hanghenion. Cefnogir rhai disgyblion yn eu dosbarthiadau gan gymorthyddion dysgu, sydd yn cefnogi unigolion neu grwpiau bach o ddisgyblion. Rhoddir cefnogaeth hefyd gan athrawon sydd yn arbenigo mewn anawsterau penodol megis dyslecsia ac iaith a lleferydd ac mae gan yr ysgol uned arbennig ar gyfer disgyblion sydd ag anawsterau cymedrol.

Mae datblygiad a gofal am eich plentyn yn gyfrifoldeb arnom oll. Bydd pob un o’r athrawon yn cadw llygad ar ddatblygiad pynciol, a bydd y tiwtor dosbarth yn cadw golwg cyffredinol ar ddatblygiad y plant yn eu dosbarth. Yn ogystal mae gennym ofal bugeiliol rhagorol gyda phenaethiaid blwyddyn a chydlynydd cynhwysiad.

Pennaeth Blwyddyn 7: Mrs Gwenno Watson
Pennaeth Blwyddyn 8 a 9 : Miss Ffion Williams a Miss Branwen McBride
Pennaeth Blwyddyn 10 ac 11: Mrs Delyth Gray
Cydlynydd Cynhwysiad: Mrs Delyth Gray

Yr ydym hefyd yn cadw golwg cyson ar gynnydd academaidd eich plentyn ac yn adrodd yn gyson i rieni. Defnyddiwn amrywiaeth o ddulliau i sicrhau fod cysylltiad clos rhwng yr ysgol a’r cartref. Byddwn yn sicrhau fod cyfleoedd i chi ddod i’r ysgol i drafod datblygiad eich plentyn, ac mae croeso i chi gysylltu â’r ysgol unrhyw adeg i drafod ymhellach. Gwahoddir rhieni hefyd i’r amrywiol weithgareddau a drefnir gan yr ysgol. Gall rhiant hefyd drefnu cyfweliad unigol yn yr ysgol dim ond iddo wneud trefniant ymlaen llaw trwy lythyr neu ar y ffôn.

Bydd yr athrawon yn rhoi sylwadau ar waith eich plentyn yn gyson a disgwylir i bob disgybl nodi’r gwaith cartref yn y cynllunydd. Mae’n bwysig fel rhieni eich bod yn cymryd diddordeb yng ngwaith eich plentyn ac yn edrych trwy lyfrau eich plentyn yn rheolaidd gan sicrhau eu bod yn rhoi sylw i
sylwadau’r athrawon.

Nid oes problemau bwlio mawr yn yr ysgol ond mae’n rhaid cadw golwg ar y sefyllfa’n barhaus. Mae’r ysgol yn cofnodi a gweithredu’n ddifrifol gyda phob achos o fwlio. Mae hyn yn wir am bob math o fwlio, gan gynnwys y broblem gynyddol o fwlio technolegol drwy’r we a ffonau symudol.

Rydym yn ymfalchïo yn y gymuned glos a gwar sydd yma yn Ysgol Dyffryn Conwy, ond os yw plentyn yn teimlo ei fod yn cael ei fwlio, dylid dod a hyn i sylw athro ar unwaith fel y gellir ymateb yn syth i’r sefyllfa.

Trwy gyd-weithio gallwn sicrhau na fydd bwlio yn broblem fawr yn Ysgol Dyffryn Conwy.

Mae’r ysgol yn rhoi pwyslais mawr ar ymddygiad da, parch a chwrteisi. Gweithredir trefn disgyblaeth bendant ac mae canlyniadau i gamymddwyn. Mae pob athro yn gyfrifol am ymddygiad yn ei ddosbarth ei hun, ac fe gyfeirir disgyblion, yn ôl yr angen at y Pennaeth Blwyddyn priodol, y Pennaeth Cynhwysiad, ac aelodau’r Uwch Dim Rheoli, mewn achosion mwy difrifol. Fe fyddwn yn cysylltu â rhieni hefyd mewn achosion o gamymddwyn difrifol neu gyson, er mwyn i ni weithio gyda’n gilydd i ddatrys y broblem.

Gall y Pennaeth atal unrhyw ddisgybl rhag mynychu’r ysgol am gyfnod byr o ganlyniad i gamymddwyn difrifol. Ystyrir unrhyw waharddiad parhaol yn llawn gan y Corff Llywodraethu, ac mae trefn bendant i’r cyfarfodydd hyn, yn ogystal â gwaharddiadau penodol rhwng 5 a 15 diwrnod o hyd.

Mae gennym raglen gyrfaoedd a byd gwaith cryf yma’n Ysgol Dyffryn Conwy, gyda’r bwriad o ddatblygu sgiliau, agweddau a medrau fydd yn galluogi’r disgyblion i ymgymryd ag amrywiaeth o swyddi a sefyllfaoedd fel oedolion. Yr ydym yn manteisio ar bob cyfle sydd yn codi o fewn gwersi a chyfnodau tiwtorial i gyfeirio at fyd gwaith a dealltwriaeth economaidd.

O Flwyddyn 9 ymlaen, rhoddir mwy o sylw i hyn a daw Gyrfaoedd a Byd Gwaith yn rhan o’r cwricwlwm wrth i’r disgyblion paratoi at ddewis eu pynciau. Yn unol â Llwybrau Dysgu 14-19 mae Ysgol Dyffryn Conwy yn sicrhau y bydd pob plentyn yn derbyn cymorth ac arweiniad diduedd. Yn ogystal â darparu Llwybr Dysgu Unigol. Mae holl ddisgyblion Blwyddyn 9 yn defnyddio gwefan Gyrfa Cymru ar-lein i gael y cymorth gorau posib iddynt hwy a’u rhieni.

Bydd Gyrfa Cymru yn sicrhau cyfweliadau unigol i bob plentyn, a bydd pob disgybl ym Mlwyddyn 10 a 12 yn mynychu cyfnod penodol o brofiad gwaith.

Mae cynghorwyr Gyrfa Cymru yn ymweld yn rheolaidd â’r ysgol ac yn cyfweld y disgyblion hynaf yn unigol. Byddant hefyd yn cynnal gweithgareddau efo grwpiau o ddisgyblion ac yn trefnu cynadleddau gyrfaoedd yn achlysurol yn yr ardal ar gyfer disgyblion a’u rhieni. Bydd cynrychiolydd o Gyrfa Cymru
yn bresennol yn Nosweithiau Rhieni Bl.9-13.

Mae dysgwyr yn:

 • Dewis opsiynau addas ar gyfer eu diddordebau, eu gallu a’u harddulliau dysgu•
 • Dewis opsiynau a fydd yn rhoi cyfleoedd iddynt gyflawni eu potensial
 • Cael cyfleoedd i ddatblygu’r sgiliau ar gyfer bywyd a gwaith
 • Cael mynediad i gyfleoedd cymwysedig neu gyffredinol.

Mae’r Corff Llywodraethu wedi mabwysiadau polisi o godi tâl ar ddisgyblion am:

 • Rhai gweithgareddau y tu allan i oriau ysgol
 • Arholiadau allanol pan fo dysgwr yn methu â chyflawni’r gofynion neu fynychu’r arholiad heb reswm digonol.
 • Ailsefyll arholiadau mydylol i Safon Uwch a thrydyddol sefyll arholiadau TGAU
 • Difrod bwriadol i eiddo’r ysgol neu am golli eiddo’r ysgol.
 • Gostau llety a bwyd ar ymweliadau addysgol

Gofynnir am gyfraniad gwirfoddol gan rieni pan na ellir codi tâl am rai gweithgareddau ond sicrheir na waherddir disgyblion rhag cymryd rhan pan na all eu rhieni gyfrannu. Mae’n bosibl na fydd modd cynnal rhai gweithgareddau heb gefnogaeth wirfoddol deilwng.

Mae’r ysgol yn chwarae gemau yn erbyn sefydliadau addysgol eraill mewn pêl-droed, rygbi, pêl-rwyd, hoci, golff, athletau, criced, dawns, nofio a bu unigolion gymryd rhan mewn gweithgareddau eraill ar ran y cylch. Gwelir y manylion llawn yn ‘Y Bont’ (cylchgrawn yr ysgol)

Mae teithiau rygbi a sgïo dramor yn cael ei drefnu yn rheolaidd ac mae’r ysgol yn cydweithredu yn agos â chlybiau chwaraeon lleol, canolfannau awyr agored a defnyddir adnoddau’r Ganolfan Hamdden yn ddyddiol.

Manteisir ar brosiectau i ddatblygu ac ehangu Chwaraeon yn yr ysgol a'r gymuned ac anogir cymaint â phosibl o blant i gyfranogi, gan weithio efo Canolfan Hamdden Llanrwst, yr Awdurdod Lleol a'n ysgolion Cynradd. Mae gennym swyddog cyd-lynnu chwaraeon yn yr ysgol sydd yn trefnu gweithgareddau amrywiol yn ystod yr awr ginio ac ar ol ysgol. Rydym hefyd yn gweithio mewn partneriaeth bellach efo'r WRU, Nant Conwy a'n Noddwyr Zip World i ddatblygu rygbi a sgiliau arwain a dysgu disgyblion drwy apwyntio swyddog datblygu Rygbi Lleol.

Mae plant yn elwa yn arw o weithgareddau sydd yn digwydd y tu allan i’r ystafell ddosbarth.

Mae gan yr ysgol enw da iawn am berfformiadau cyhoeddus- megis y cyflwyniadau cerddorol “Gris / Grease” 2009, "Hairspray", 2012 a "Peter Pan", 2014 a cyngherddau/gwasanaeth carolau blynyddol. Mae côr a phartïon o’r ysgol yn wastad yn gwneud yn dda mewn eisteddfodau a gwyliau cenedlaethol.
Cynhelir Eisteddfod yr ysgol bob yn ail flwyddyn dan arweiniad ein disgyblion 6ed dosbath, sydd yn rhoi cyfle arbennig i blant ddatblygu eu doniau - boed yn gerdd dant neu’n dawnsio disgo.

Mae gennym hefyd nifer o glybiau yn weithgar yn yr ysgol ac mae llawer iawn o weithgareddau yn digwydd ar gaeau’r ysgol yn ystod yr awr ginio ac ar ôl oriau’r ysgol ac mae timau ac unigolion o Ddyffryn Conwy wedi gwneud yn arbennig o dda mewn chwaraeon - ar raddfa leol, sirol a chenedlaethol. Bellach mae clybiau yr ysgol hefyd yn cynnwys clybiau unigryw megis y Clwb Pysgota a'r Clwb Marchogaeth llwyddiannus iawn!

Cewch fwynhau dathlu eu llwyddiant wrth ddarllen ein cylchgrawn blynyddol ‘Y Bont’.

Bydd yr ysgol yn gwneud popeth bosibl i roi’r cyfle iddo/i feithrin a datblygu y dalent honno - boed hynny yn dalent yn y maes academaidd neu mewn maes arall. Os ydych am drafod hyn ymhellach yna mae croeso i chi gysylltu â’r ysgol.

 

 

 

 

 

 

 

Manylion Cyswllt
Ysgol Dyffryn Conwy, Ffordd Nebo, Llanrwst, Conwy. LL26 OSD

Ffôn: 01492 642800
Ffacs: 01492 642801
E-bost: cyff@dyffrynconwy.conwy.sch.uk

Map Lleoliad

Gweld Ysgol Dyffryn Conwymewn map mwy
Cysylltwch â ni

© 2018 Hawlfraint Ysgol Dyffryn Conwy. Gwefan gan Delwedd
HafanNewyddionYsgolDisgyblionStaffRhieniLlywodraethwyr Y Gymuned