Y GYMUNED

Newyddion y Gymuned

Prosiect Mimosa
Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

Pobl ifanc Cymru a Phatagonia yn cynhyrchu Sioe Gerdd Theatrig

Cliciwch yma am restr

 


POSTER AELWYD LLANRWST

Aelwyd Llanrwst
Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

Clybiau Ieuenctid yn ac o amgylch Conwy Wledig Cliciwch yma am restr

Hyfforddiant wedi’i deilwra - i chi?
Cliciwch yma am fwy o wybodaeth


poster twmpathology
poster cor
poster cyngerdd
Diwrnod Dawnsflas
Côr Plant Dyffryn Conwy
Cyngerdd

poster dydd gwyl dewi sant

Wedi diflasu?

Dewch i Golygfa Gwydyr yn Llanrwst, ar draws y ffordd i’r bins ailgylchu wrth ymyl y Co-op!

Noson Ffilmiau, Celf a Chrefft, coginio, gwaith amgylcheddol, drama, cerdd A LOT MWY!

FFONIWCH NI AM MWY O WYBODAETH!

RHIF FFON: 01492 642110

NEU EWCH AT EIN GWEFAN: www.golygfagwydyr.org

Cliciwch yma am fwy o wybodaethposter dydd gwyl dewi sant

Bydd Sian James a Twm Morys yng nghlwb rygbi Nant Conwy ar yr 2ail o Fawrth!

Ac mi fydd yna griw o Batagonia yn ymuno a ni, dawnsio Tango, bwyd traddodiadol a mwy o Batagonia.

£10 ydy’r tocynnau gan gynnwys bwyd, os oes gennych chi ddiddordeb? Neu eisiau tocyn! Gadewch i mi wybod mewn da bryd er mwyn rhag archebu eich bwyd!

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth


gwasanaeth ieuenctid conwy Mae Gwasanaeth Ieuenctid Conwy yn trefnu bob math o weithgareddau i bobl ifanc lleol, o gystadlaethau sglefrio i nosweithiau band ac yn rhedeg 11 darpariaeth ledled dyffryn Conwy, ble mae pobl ifanc 11 oed a hŷn yn cyfarfod, sgwrsio, ymlacio a gwneud gweithgareddau gwych! Cliciwch yma am fwy o wybodaeth


Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

Clwb bwrdd tennis yn y Ganolfan Hamdden bob nos Lun am 7pm. Croeso i bawb o bob oed.


Ymarfer criced i glwb criced Llanrwst am 7pm bob nos Fawrth. Croeso i chwaraewyr newydd.


Cliciwch yma am fwy o wybodaeth


yr ystafell

Annwyl Syr/Fadam

Rwy’n gweithio i’r Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru ac rydw i eisiau rhoi gwybod i chi am wefan sydd ar gael ar gyfer Plant a Phobl ifanc, o’r enw Yr Ystafell

Mae’r Ystafell yn wefan sy’n ymroddedig i ddarparu gwybodaeth am Wasanaethau Ambiwlans Cymru i blant a phobl ifanc.

Mae gan y wefan amrywiaeth o wybodaeth sy’n cynnwys:-
• Beth i’w wneud mewn argyfwng a beth sy’n digwydd pan fyddwch yn ffonio 999 sy’n cynnwys cynghorion Cymorth Cyntaf.
• Adran ar Cadw Chi’n Ddiogel sy’n cyflwyno’r gwaith yr ydym yn gwneud gyda phlant a phobl ifanc.
• Cyflwyno’r gyrfaoedd sydd ar gael o fewn y gwasanaeth o barafeddyg i gynghorydd Gwybodaeth Iechyd.
• Adran Ymgyrchoedd sy’n cynnwys gwybodaeth am Ddiogelwch ar y Ffyrdd.
• Hefyd mae cyfleuster ‘Eich Iechyd’ wedi cael ei lansio sy’n cynnwys gwybodaeth ar afiechydon cyffredin a lles plant, gan gynnwys deiet, ymarfer corf a materion iechyd rhywiol.

Mae cyfleuster ‘Dywedwch eich stori wrthym’ sydd ar gael ar y wefan lle gall plant a phobl ifanc rhannu eu profiadau ar ddefnyddio’r gwasanaeth ambiwlans, pa un a oedd yn dda neu’n ddrwg. Gallwch ymweld â’r ystafell drwy glicio ar y ddolen ganlynol:-
www.ambulance.wales.nhs.uk/theroom/Default.aspx?pageid=&lan=cy

Gan fod hon yn wefan newydd byddem yn gwerthfawrogi unrhyw adborth sydd gennych am Yr Ystafell e.e. A fyddai unrhyw wybodaeth arall yn fuddiol ac yn ddefnyddiol. Gallwch adael adborth drwy glicio ar y ddolen hon:-
www.ambulance.wales.nhs.uk/theroom/Default.aspx?pageId=260&lan=cy

Diolch am eich amser
Adele

 

Manylion Cyswllt
Ysgol Dyffryn Conwy, Ffordd Nebo, Llanrwst, Conwy. LL26 OSD

Ffôn: 01492 642800
Ffacs: 01492 642801
E-bost: cyff@dyffrynconwy.conwy.sch.uk

Map Lleoliad

Gweld Ysgol Dyffryn Conwymewn map mwy
Cysylltwch â ni

© 2018 Hawlfraint Ysgol Dyffryn Conwy. Gwefan gan Delwedd
HafanNewyddionYsgolDisgyblionStaffRhieniLlywodraethwyr Y Gymuned