Gwybodaeth Gyffredinol

Ysgol Dyffryn Conwy – ‘Gyda’n gilydd cyrhaeddwn ein potensial.’

Yma cewch wybodaeth am yr ysgol yn cynnwys ein Prosbectws blynyddol, dyddiadau allweddol a newyddion am weithgareddau digwyddiadau allweddol, ynghyd a llwyddiannau ein disgyblion. Gallwch hefyd gadw’n gyfredol drwy ein cyfrif Trydar @ysgdyffrynconwy.

Mae’r ysgol yn gwasanaethu cymuned eang naturiol ddwyieithog mewn ardal arbennig sef Dyffryn Conwy lle’r ydym yn cydweithio yn agos efo’n 15 ysgol gynradd leol. Rydym yn darparu addysg drwy gyfrwng y Gymraeg a’r Saesneg - yn ddibynol ar gyfrwng addysg a chaffael iaith pob disgybl o’u hysgolion Cynradd. Fel ysgol rydym hefyd yn ffodus iawn yn ein safle – adeiladau newydd mewn lleoliad gwledig hyfryd. Cyfleusterau o safon uchel sydd yn cael eu cadw’n dda ac sydd yn ysgogi ac yn cefnogi dysgu.

Mae safonau academaidd ein disgyblion yn parhau yn uchel yn y dangosyddion ac yn rhagori yn lleol. Rydym yn hynod o falch o ganlyniadau a llwyddiannau ein disgyblion yn sgil eu gwaith caled a’u parodrwydd i ddysgu. Mae’r newidiadau ieithyddol ac yn ein dysgu ac addysg dros y blynyddoedd diwethaf wedi arwain at y llwyddiannau hyn. Gallwch ddarllen mwy am lwyddiannau academaidd ac allgyrsiol ein disgyblion ar ein tudalen Newyddion.

Cysylltwch â ni gyda sylwadau ac awgrymiadau ar gyfer cynnwys ein safwe. Os oes plentyn gennych fydd yn trosglwyddo i flwyddyn 7 neu i’r 6ed dosbarth o Fedi 2018 mae croeso i chi gysylltu i ddod am gyfweliad neu i drafod ymhellach yr hyn sydd gennym i’w gynnig!

Elan Davies
Pennaeth

Mae ein gwisg ysgol yn newid ar gyfer Medi 2018 ymlaen. Gallwch ddarllen mwy am y wisg ysgol newydd gan gynnwys y Polisi Gwisg Ysgol Diwygiedig, Canllawiau ar gyfer Gwisg Ysgol a manylion darparwyr lleol yn y dogfennau canlynol.

Llythyr Gwisg Ysgol Newydd - cliciwch yma

Canllaw Gwisg Ysgol 2018-19 - cliciwch yma

Canllaw Gwisg Ysgol 6ed 2018-19 - cliciwch yma

Polisi Gwisg Ysgol 2018 - cliciwch yma


Yn dilyn cyhoeddiad blynyddol Categoreiddio ysgolion rydym yn falch iawn o'r gydnabyddiaeth sydd yno o'n gallu fel ysgol i gynnal ein gwelliant, i godi safonau ac i ddatblygu ein hunain a chefnogi ysgolion eraill. Rydym yn parhau yn ysgol categori cefnogaeth Melyn ac yn derbyn cefnogaeth gan wasanaeth Rhanbarthol GWE. Gallwch ddarllen mwy drwy'r ddolen uchod yn cynnwys canllaw i rieni am y broses Categoreiddio ysgolion. http://mylocalschool.wales.gov.uk/School/6624035?lang=cy

Am fwy o wybodaeth - cliciwch yma

Nid oes cysylltiad rhwng yr ysgol ag unrhyw enwad crefyddol penodol. Darperir Addysg Grefyddol yn unol â maes llafur cytûn Conwy. Os ydych fel rhieni yn gwrthwynebu’n gydwybodol i’ch plentyn dderbyn gwersi neu fynychu gwasanaethau crefyddol, gellir gwneud trefniadau addas eraill.

Y mae Addysg Iechyd a rhyw yn cael ei ddysgu yn fodiwlar o fewn cylch o wersi. Mae’r rhaglen yn cwmpasu addysg rhyw, pwysigrwydd bwyta’n iach, cadw’n heini a glendid personol.

Os ydych fel rhieni yn gwrthwynebu i’ch plentyn dderbyn gwersi addysg rhyw, gellir gwneud trefniadau addas eraill.

Safle Ysgol Dyffryn Conwy:

Mae'r ysgol wedi ei leoli ar safle arbennig ar cyrion tref Llanrwst. Ers 12 mlynedd bellach, mae'r ysgol wedi ei leoli ar un safle. Cynhelir y safle at ansawdd uchel gan cynllun PFI rhwng Awdurdod Lleol Conwy a chwmniau preifat. Y cwmni sydd hefyd yn cynnal gwasanaethau cynnal a chadw ac arlwyo yr ysgol.

 

Ar y safle lleolir canolfan hamdden pwrpasol sydd ar gael er ddefnydd yr ysgol yn ystod oriau ysgol a hyd 4.15 y.h. yn ystod y tymor ysgol. Mae cae chwarae ac ardaloedd pwrpasol eraill ar y safle er mwyn ysgogi defnydd o'r tu allan gan ein disgyblion. Ategir hynny drwy ystod o weithgareddau amrywiol amser cinio ac ar ol ysgol drwy partneriaethau gwahanol a disgyblion hyn yr ysgol sydd yn cynnal sesiynau i ddisgyblion iau.

 

Rydym hefyd yn ffodus yn ein offer a'n ystafelloedd pwrpasol ar gyfer pynciau ymarferol megis Cerdd, Celf, Drama, Gwyddoniaeth a Thechnoleg.


Adnoddau Digidol:
• Mae yna fwrdd gwyn rhyngweithiol a thaflunydd data ym mhob dosbarth.
• Mae gennym bump o ystafelloedd cyfrifiaduron, troliau gliniaduron a chyfrifiaduron sydd ar gael ar gyfer pob Maes Dysgu a Profiad.
• Cynhelir rhith-amgylchedd ddysgu (moodle/HWB) sydd yn galluogi’r disgyblion i gael mynediad at eu gwaith ac adnoddau dysgu yn unrhyw le ac unrhyw bryd, ac o ganlyniad yn rhoi mwy o annibyniaeth iddynt.

E-ddiogelwch:

  • Mae’r holl ddisgyblion yn defnyddio cyfleusterau cyfrifiadurol gan gynnwys y rhyngrwyd fel rhan hanfodol o ddysgu yn unol â gofynion y Cwricwlwm Cenedlaethol. Gofynnir i’r disgyblion a’r rhieni arwyddo i ddangos eu bod yn deall ac yn derbyn y rheolau e-ddiogelwch.
  • Bydd yr ysgol a ‘conwy net’ yn cymryd pob rhagofal posib (meddalwedd hidlo) i sicrhau nad yw’r disgyblion yn cael mynediad at ddeunydd anaddas, ond mae hyn yn dasg anodd gan fod posib i wefannau newydd a safleoedd proxy osgoi’r rhagofalon hyn.

Defnyddio ffotograffiaeth a delweddau digidol o blant:

  • Mae’r Ddeddf Amddiffyn Data 1998 yn dylanwadu ar ein defnydd o ffotograffiaeth. Ystyria’r ddeddf ddelwedd o blentyn yn ddata personol ac mae rhaid cael caniatâd rhiant unrhyw blentyn neu berson ifanc sydd o dan ddeunaw oed cyn defnyddio unrhyw ffotograffau neu recordiadau fideo i ddiben sydd tu hwnt i bwrpas addysgol (e.e. gwefannau a chynyrchiadau ysgol). Mae’n bwysig hefyd gofyn am farn y plant.
  • Mae’n debygol y bydd sawl achlysur yn codi yn ystod cyfnod plentyn yn yr ysgol pan fydd yr ysgol yn dymuno tynnu llun neu wneud fideo ohonynt.

    Gofynnwn am ganiatâd pan mae’r disgybl yn dechrau yn yr ysgol a bydd y caniatâd hwnnw yn parhau nes mae’r plentyn yn gadael yr ysgol. Gall riant/gwarcheidwad dynnu’n ôl ar unrhyw adeg, ond gofynnir iddynt i wneud hynny yn ysgrifenedig.

Am wybodaeth bellach ynghylch hyn cysylltwch â’r ysgol i ofyn am gopi o’r polisi e-ddiogelwch a ffotograffiaeth.

Datganiad o Fwriad
Mae’n bolisi gan Ysgol Dyffryn Conwy i feithrin gweithdrefnau er budd iechyd, diogelwch a lles pob person o fewn y gweithle. Bydd yr Ysgol yn cyrraedd y nod drwy weithio mewn partneriaeth gydag Adran Iechyd a Diogelwch Corfforaethol Conwy, Adran Addysg Conwy, Education Enterprise, Sodexo, Llywodraethwyr, Staff, Rhieni a Disgyblion i ddarparu cymorth, cyngor, arweiniad a gorfodaeth statudol briodol ac effeithiol, sy’n ymwneud a materion iechyd, diogelwch a lles.

Ynghlwm mae llythyr yn egluro prisiau newydd prydau ysgol - cliciwch yma

Hefyd ynghlwm mae ffurflenni sy'n eich galluogi i hawlio Prydau Ysgol Am Ddim (PYD) - cliciwch yma

Mae’r ysgol yn defnyddio system biometreg heb arian. Mae hyn yn galluogi dyraniad cinio am ddim yn awtomatig gyda’r disgybl yn aros yn anhysbys.

Efallai y gallech chi fod yn gymwys i gael Prydau Ysgol am Ddim. Os ydych yn gymwys rydym yn eich annog i wneud cais oherwydd po fwyaf o ddisgyblion ar PYD yn yr ysgol y mwyaf yw'r dyraniad cyllideb i’r ysgol gan yr awdurdod.

Llythyr Prydau Ysgol Sodexo- Alergedd Bwyd - cliciwch yma

Sodexo - Ffurflen Alergedd Bwyd - cliciwch yma

Mae’r ysgol yn dathlu talentau ein disgyblion fel y gwelwch o’n cylchgrawn blynyddol, Y Bont. Fel aelod o NACE Cymru*, mae cefnogi a datblygu talentau a gallu ein disgyblion yn allweddol bwysig i ni. Bydd yr ysgol yn gwneud popeth bosibl i roi’r cyfle i’n disgyblion feithrin a datblygu eu talentau - boed y rheini yn y maes academaidd neu mewn maes arall megis y celfyddydau neu chwaraeon. Os ydych am drafod hyn ymhellach yna mae croeso i chi gysylltu á’r ysgol.

www.nace.co.uk

Os hoffech gysylltu efo ni ynghylch talentau eich plentyn llenwch y ffurflen yma.

Yn unol â chylchlythyr Llywodraeth y Cynulliad 03/2004 mae Ysgol Dyffryn Conwy wedi sefydlu trefn i ystyried cwynion cyffredinol. Yn unol â gofynion y cylchlythyr ystyrir pob cwyn o ddifrif ac yn ddiduedd. Gwneir pob ymdrech i ymateb yn brydlon ac o fewn amser penodol.

Dylech gyfeirio cwyn i sylw’r pennaeth yn y lle cyntaf.