DISGYBLION

Croeso i Adran y Disgyblion

Croeso i adran y Disgyblion o’r wefan. Yma cewch wybodaeth ddefnyddiol a diddorol am bethau sy’n mynd ymlaen yn yr ysgol . Yma bydd adroddiadau gemau Rygbi, Pêl Droed , Pêl Rhwyd a Hoci yn ogystal ag unrhyw weithgareddau fydd yn digwydd yma yn yr ysgol. Eich adran chi ydi hon felly cofiwch ddod yn ôl yn aml gan y byddwn yn diweddaru yn rheolaidd! Mwynhewch y lluniau a’r fideos o’ch hoff weithgareddau

All-gwricwlaidd Addysg Gorfforol
poster

 

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth


I sylw disgyblion blwyddyn 10-13 - Cyfarwyddiadau Arholiadau i Ddisgyblion - cliciwch yma

Prif Ddisgyblion Ysgol Dyffryn Conwy 2017/18
prif ddisgyblion Llongyfarchiadau i Rhydian Jones a Mali Sion o flwyddyn 13 sydd wedi eu hethol fel Prif Ddisgyblion yr ysgol ar gyfer 2017/18. Etholwyd Meredydd Walker ac Eve Jones yn Ddirpwy Prif Ddisgyblion. Mae eu gwaith eisoes wedi cychwyn gan gynnwys y broses o gadeirio ac arwain y Cyngor Ysgol a gwethgareddau a blaenoriaethau ysgol. Roedd safon uchel iawn i gyflwyniadau yr holl ymgeiswyr eleni – da iawn chi! Edrychwn ymlaen yn fawr at waith eich disgyblion arweiniol dros y flwyddyn.

Gwobr Ansawdd Cenedlaethol gan Gynllun Ysgolion Iach Cymru

Mae’r ysgol newydd derbyn Gwobr Ansawdd Cenedlaethol gan Gynllun Ysgolio Iach Cymru yn dilyn ymweliad 2 ddiwrnod gan gynrychiolwyr Llywodraeth Cymru. Yn ystod yr ymweliad cyflwynodd disgyblion o Gyngor yr Ysgol, Cynllun Bwyta’n Iach (BOBs), Cyngor Chwaraeon a Cyngor Eco yr ysgol wybodaeth a thystiolaeth am eu gwaith yn cefnogi lles a iechyd disgyblion yn yr ysgol. Rhai or rhagoriaethau a nodir yn yr adroddiad yw: “y Cyngor Ysgol trefnus a llwyddiannus”; “cyfranogiad disgyblion ar draws yr ystod oedran yn yr ysgol ac aeddfedrwydd y disgyblion wrth ymateb i’w cyfrifoldebau”; “ymddygiad a chwrteisi y disgyblion”. Cydnabuwyd hefyd cyfraniadau gwerthfawr iawn rhai o bartneriaid allweddol yr ysgol fel nyrs yr ysgol, Mrs Sian Edwards a Cwnselydd yr ysgol, Ms Jill Riley. Cafodd gwaith yr Adran Addysg Gorfforol, gan gynnwys yr ystod o weithgareddau allgyrsiol hefyd ei gydnabod fel cryfder yn yr adroddiad.

Yn ei adborth i’r disgyblion yn yr adroddiad, noddodd Mrs Eurwen Hulmston eu bod y disgyblion yn groesawgar ac yn agored iawn yn eu trafodaethau; bod ymddygiad yr holl ddisgyblion yn “ragorol – cwrtais, hapus a croesawgar.’ Nododd hefyd fod yr awyrgylch hapus a dawel yn yr ysgol yn deillio o’r ffaith fod disgyblion yn teimlo yn hapus a diogel yn yr ysgol. Mi aeth ymlaen i nodi: “Mae cyfranogiad disgyblion o fewn yr ysgol yn arbennig o uchel a braf yw gweld pobl ifanc sydd mor barod i rannu eu hamser, eu sgiliau a’u haeddfedrwydd gyda disgyblion eraill i’w cynorthwyo i fyw bywydau mwy iach a mwy diogel. Mae gwaith y Bydis Addysg Rhyw, y Llys Genhadon Chwaraeon, y cyngor ysgol, y BOB’s a thimau’r 6ed yn arbennig o dda. Da iawn chi i gyd.” Mae staff a disgyblion yn falch iawn fod yr holl waith caled, cyfraniadau ac ymddygiad y disgyblion wedi cael ei gydnabod yn yr adroddiad canmoliadwy iawn. Diolchwn hefyd am waith y Cydlynydd Addysg Iechyd yr ysgol, Mrs Ann Davies ynghyd a swyddog cefnogi Conwy, Mrs Wendy Ostler a Pennaeth Cynorthwyol, Miss Llio Japheth am eu holl waith yn paratoi ar gyfer ac yn cydlynnu gwaith yr ysgol yn y maes. Diolchwn yn fawr iawn hefyd i’r staff, disgyblion a partneriaid allweddol a gymerodd ran yn yr ymweliad.

Byddwn yn derbyn y wobr yn ystod seremoni ar y 14eg o Orffennaf a gynhelir gan Awdurdod Addysg Conwy. Gallwch ddarllen yr adroddiad llawn yma.

Cyngor Chwaraeon yr Ysgol

Mae’r Cyngor Chwaraeon yn awyddus iawn i gael barn disgyblion am y mathau o weithgareddau y gellir cael ei gynnig yn yr ysgol. Cliciwch ar y ddolen isod i gymryd rhan yn yr holiadur - www.surveymonkey.co.uk/r/LKBG8TJ

Cyngor Ysgol

Cyngor Ysgol Dyffryn Conwy 2016/17

y cyngor ysgol

Ar ddechrau tymor yr Hydref 2016 etholwyd cynrychiolwyr o bob dosbarth i eistedd ar Fforwm Blwyddyn o Flwyddyn 7 i Flwyddyn 13. Bu’r Fforymau wedyn yn cynnal eu etholiadau ar gyfer Cynrychiolwyr i Eistedd ar y Cyngor Ysgol. Dyma’r criw sydd eleni yn cynrychioli ac yn arwain Llais Disgyblion Ysgol Dyffryn Conwy. Llongyfarchiadau mawr iddynt ar gael eu hethol i gynrychioli eu cyd-ddisgyblion ar y fforymau allweddol hyn! Pob lwc iddynt wrth iddynt ymgymryd a’u cyfrifoldebau dros y flwyddyn.

Bydd rhain yn cynnwys:

- Cynrychiolwyr ar Llywodraethwyr yr Ysgol – Penodwyd Leusa Ellis a Russell Wingfield, Prif Ddisgyblion yr Ysgol ac Arweinwyr y Cyngor i gynrychioli y Disgyblion ar y Llywodraethwyr eleni;
- Cynrychioli y disgyblion mewn cyfarfodydd efo Cwmni Sodexo sydd yn gyfrifol am reoli safle yr ysgol ac am Ffreutur a lleoliadau bwyd eraill yr ysgol – enwebwyd Rosie Pearson i gynrychioli y disgyblion yn y cyfarfodydd hyn;
- Gweithredu Cynllun Datblygu y Cyngor – bu Cyngor 2015/16 yn brysur iawn yn llunio rhaglen waith ar gyfer eu olunwyr;
- Cyfarfod i gynllunio gweithgareddau yn ystod y flwyddyn e.e. Ymgyrch Plant Mewn Angen 18/11/16;
- Adnabod a chefnogi gwahanol elusennau dros y flwyddyn gan gynnwys: Macmillan Cancer Care, Jeans for Genes, Apel Bocsys Nadolig i Blant ...
- Adolygu a helpu gweithredu polisi Gwrth-fwlio yr ysgol;
- Cyfarfod i drafod materion allweddol ym mywyd a profiadau disgyblion yn yr ysgol;
- A llawer mwy!

 

 

2015 - 2016

Llongyfarchiadau i ddisgyblion Cyngor Ysgol 2015/16. Bu disgyblion o bob dosbarth cofrestru yn ethol eu cynrychiolwyr dosbarth ar gyfer y fforwm blwyddyn dros yr wythnosau diwethaf. Yn dilyn etholiadau o fewn y fforwm blwyddyn cafodd disgyblion eu hethol i eistedd ar Cyngor Ysgol Dyffryn Conwy am y flwyddyn. Dymunwn yn dda iddynt efo’u cyfrifoldebau newydd. Bu cyfarfod cyntaf y Cyngor ar fore dydd Mercher y 23ain o Fedi.

cyngor ysgol
head pupils
   
Aelodau Cyngor Ysgol Dyffryn Conwy 2015/16
Blwyddyn 7-12
Prif Ddisgyblion Ysgol Dyffryn Conwy 2015/16
   
disgyblion
disgyblion
disgyblion
Cynrychiolwyr Cyngor Ysgol
Blwyddyn 7
Cynrychiolwyr Cyngor Ysgol
Blwyddyn 8
Cynrychiolwyr Cyngor Ysgol
Blwyddyn 9
disgyblion
disgyblion
Cynrychiolwyr Cyngor Ysgol
Blwyddyn 10
Cynrychiolwyr Cyngor Ysgol
Blwyddyn 11


Gwaith Disgyblion

Darllenwch storiau Isabella o flwyddyn 7 – mwynhewch! Anya - cliciwch yma. The Miracle - cliciwch yma

Cewch fwy o waith ein disgyblion yng Nghylchgrawn Y Bon’t

 

Beth sydd yn yr Adran yma?


MOODLE
moodle
HYSBYSFWRDD
hysbysfwrdd
EISTEDDFOD
eisteddfod

 

 

 

 

 

 

HWB
hwb
CHWARAEON
chwaraeon
ALBWM LLUNIAU
llun o'r albwm
BLWYDDYN
disgyblion
URDD / CLYBIAU
urdd-clybiau
ADOLYGU AC ARHOLIADAU
adolygu

 

Manylion Cyswllt
Ysgol Dyffryn Conwy, Ffordd Nebo, Llanrwst, Conwy. LL26 OSD

Ffôn: 01492 642800
Ffacs: 01492 642801
E-bost: cyff@dyffrynconwy.conwy.sch.uk

Map Lleoliad

Gweld Ysgol Dyffryn Conwymewn map mwy
Cysylltwch â ni

© Hawlfraint Ysgol Dyffryn Conwy. Gwefan gan Delwedd
HafanNewyddionYsgolDisgyblionStaffRhieniLlywodraethwyr Y Gymuned