DISGYBLION

Croeso i Adran y Disgyblion

Croeso i adran y Disgyblion o’r wefan. Yma cewch wybodaeth ddefnyddiol a diddorol am bethau sy’n mynd ymlaen yn yr ysgol . Yma bydd adroddiadau gemau Rygbi, Pêl Droed , Pêl Rhwyd a Hoci yn ogystal ag unrhyw weithgareddau fydd yn digwydd yma yn yr ysgol. Eich adran chi ydi hon felly cofiwch ddod yn ôl yn aml gan y byddwn yn diweddaru yn rheolaidd! Mwynhewch y lluniau a’r fideos o’ch hoff weithgareddau

Cyngor Ysgol 2017/18
Llun i ddilyn... Llongyfarchiadau mawr i holl ddisgyblion sydd wedi cael eu hethol i gynrychioli eu dosbarthiadau drwy’r Fforymau Dosbarth a Blwyddyn ar gyfer 2017/18. Maent wedi bod yn brysur yn trafod gwahanol agweddau o fywyd ysgol gan gynnwys trafod y posibiliad o newid gwisg ysgol i’r dyfodol yn ystod y tymor hon. Mae cynrychiolwyr o bob blwyddyn wedi cael eu hethol gan eu Fforymau Blwyddyn i’w cynrychioli ar y Cyngor Ysgol, dan arweiniad ein Prif Ddisgyblion. Llongyfarchiadau i bob un ohonynt a dymuniadau gorau iddynt dros y flwyddyn. Maent eisoes wedi dangos brwdfrydedd a sgiliau arbennig wrth gynllunio gwahanol weithgareddau gan gynnwys Diwrnod cefnogi Jeans for Genes a Macmillan hanner tymor diwethaf; ymgyrch wythnos gwrth-fwlio a gweithgareddau i gefnogi Plant Mewn Angen yr hanner tymor hon. Diolch yn fawr iawn i bob un ohonynt am eu holl ymdrechion ac i ddisgyblion yr ysgol am eu cefnogi.

 

All-gwricwlaidd Addysg Gorfforol
poster

 

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

 


I sylw disgyblion blwyddyn 10-13 - Cyfarwyddiadau Arholiadau i Ddisgyblion - cliciwch yma

Prif Ddisgyblion Ysgol Dyffryn Conwy 2017/18
prif ddisgyblion Llongyfarchiadau i Rhydian Jones a Mali Sion o flwyddyn 13 sydd wedi eu hethol fel Prif Ddisgyblion yr ysgol ar gyfer 2017/18. Etholwyd Meredydd Walker ac Eve Jones yn Ddirpwy Prif Ddisgyblion. Mae eu gwaith eisoes wedi cychwyn gan gynnwys y broses o gadeirio ac arwain y Cyngor Ysgol a gwethgareddau a blaenoriaethau ysgol. Roedd safon uchel iawn i gyflwyniadau yr holl ymgeiswyr eleni – da iawn chi! Edrychwn ymlaen yn fawr at waith eich disgyblion arweiniol dros y flwyddyn.

Gwobr Ansawdd Cenedlaethol gan Gynllun Ysgolion Iach Cymru

Mae’r ysgol newydd derbyn Gwobr Ansawdd Cenedlaethol gan Gynllun Ysgolio Iach Cymru yn dilyn ymweliad 2 ddiwrnod gan gynrychiolwyr Llywodraeth Cymru. Yn ystod yr ymweliad cyflwynodd disgyblion o Gyngor yr Ysgol, Cynllun Bwyta’n Iach (BOBs), Cyngor Chwaraeon a Cyngor Eco yr ysgol wybodaeth a thystiolaeth am eu gwaith yn cefnogi lles a iechyd disgyblion yn yr ysgol. Rhai or rhagoriaethau a nodir yn yr adroddiad yw: “y Cyngor Ysgol trefnus a llwyddiannus”; “cyfranogiad disgyblion ar draws yr ystod oedran yn yr ysgol ac aeddfedrwydd y disgyblion wrth ymateb i’w cyfrifoldebau”; “ymddygiad a chwrteisi y disgyblion”. Cydnabuwyd hefyd cyfraniadau gwerthfawr iawn rhai o bartneriaid allweddol yr ysgol fel nyrs yr ysgol, Mrs Sian Edwards a Cwnselydd yr ysgol, Ms Jill Riley. Cafodd gwaith yr Adran Addysg Gorfforol, gan gynnwys yr ystod o weithgareddau allgyrsiol hefyd ei gydnabod fel cryfder yn yr adroddiad.

Yn ei adborth i’r disgyblion yn yr adroddiad, noddodd Mrs Eurwen Hulmston eu bod y disgyblion yn groesawgar ac yn agored iawn yn eu trafodaethau; bod ymddygiad yr holl ddisgyblion yn “ragorol – cwrtais, hapus a croesawgar.’ Nododd hefyd fod yr awyrgylch hapus a dawel yn yr ysgol yn deillio o’r ffaith fod disgyblion yn teimlo yn hapus a diogel yn yr ysgol. Mi aeth ymlaen i nodi: “Mae cyfranogiad disgyblion o fewn yr ysgol yn arbennig o uchel a braf yw gweld pobl ifanc sydd mor barod i rannu eu hamser, eu sgiliau a’u haeddfedrwydd gyda disgyblion eraill i’w cynorthwyo i fyw bywydau mwy iach a mwy diogel. Mae gwaith y Bydis Addysg Rhyw, y Llys Genhadon Chwaraeon, y cyngor ysgol, y BOB’s a thimau’r 6ed yn arbennig o dda. Da iawn chi i gyd.” Mae staff a disgyblion yn falch iawn fod yr holl waith caled, cyfraniadau ac ymddygiad y disgyblion wedi cael ei gydnabod yn yr adroddiad canmoliadwy iawn. Diolchwn hefyd am waith y Cydlynydd Addysg Iechyd yr ysgol, Mrs Ann Davies ynghyd a swyddog cefnogi Conwy, Mrs Wendy Ostler a Pennaeth Cynorthwyol, Miss Llio Japheth am eu holl waith yn paratoi ar gyfer ac yn cydlynnu gwaith yr ysgol yn y maes. Diolchwn yn fawr iawn hefyd i’r staff, disgyblion a partneriaid allweddol a gymerodd ran yn yr ymweliad.

Byddwn yn derbyn y wobr yn ystod seremoni ar y 14eg o Orffennaf a gynhelir gan Awdurdod Addysg Conwy. Gallwch ddarllen yr adroddiad llawn yma.

Cyngor Chwaraeon yr Ysgol

Mae’r Cyngor Chwaraeon yn awyddus iawn i gael barn disgyblion am y mathau o weithgareddau y gellir cael ei gynnig yn yr ysgol. Cliciwch ar y ddolen isod i gymryd rhan yn yr holiadur - www.surveymonkey.co.uk/r/LKBG8TJ

Cyngor Ysgol

Cyngor Ysgol Dyffryn Conwy 2016/17

y cyngor ysgol

Ar ddechrau tymor yr Hydref 2016 etholwyd cynrychiolwyr o bob dosbarth i eistedd ar Fforwm Blwyddyn o Flwyddyn 7 i Flwyddyn 13. Bu’r Fforymau wedyn yn cynnal eu etholiadau ar gyfer Cynrychiolwyr i Eistedd ar y Cyngor Ysgol. Dyma’r criw sydd eleni yn cynrychioli ac yn arwain Llais Disgyblion Ysgol Dyffryn Conwy. Llongyfarchiadau mawr iddynt ar gael eu hethol i gynrychioli eu cyd-ddisgyblion ar y fforymau allweddol hyn! Pob lwc iddynt wrth iddynt ymgymryd a’u cyfrifoldebau dros y flwyddyn.

Bydd rhain yn cynnwys:

- Cynrychiolwyr ar Llywodraethwyr yr Ysgol – Penodwyd Leusa Ellis a Russell Wingfield, Prif Ddisgyblion yr Ysgol ac Arweinwyr y Cyngor i gynrychioli y Disgyblion ar y Llywodraethwyr eleni;
- Cynrychioli y disgyblion mewn cyfarfodydd efo Cwmni Sodexo sydd yn gyfrifol am reoli safle yr ysgol ac am Ffreutur a lleoliadau bwyd eraill yr ysgol – enwebwyd Rosie Pearson i gynrychioli y disgyblion yn y cyfarfodydd hyn;
- Gweithredu Cynllun Datblygu y Cyngor – bu Cyngor 2015/16 yn brysur iawn yn llunio rhaglen waith ar gyfer eu olunwyr;
- Cyfarfod i gynllunio gweithgareddau yn ystod y flwyddyn e.e. Ymgyrch Plant Mewn Angen 18/11/16;
- Adnabod a chefnogi gwahanol elusennau dros y flwyddyn gan gynnwys: Macmillan Cancer Care, Jeans for Genes, Apel Bocsys Nadolig i Blant ...
- Adolygu a helpu gweithredu polisi Gwrth-fwlio yr ysgol;
- Cyfarfod i drafod materion allweddol ym mywyd a profiadau disgyblion yn yr ysgol;
- A llawer mwy!

 

 

2015 - 2016

Llongyfarchiadau i ddisgyblion Cyngor Ysgol 2015/16. Bu disgyblion o bob dosbarth cofrestru yn ethol eu cynrychiolwyr dosbarth ar gyfer y fforwm blwyddyn dros yr wythnosau diwethaf. Yn dilyn etholiadau o fewn y fforwm blwyddyn cafodd disgyblion eu hethol i eistedd ar Cyngor Ysgol Dyffryn Conwy am y flwyddyn. Dymunwn yn dda iddynt efo’u cyfrifoldebau newydd. Bu cyfarfod cyntaf y Cyngor ar fore dydd Mercher y 23ain o Fedi.

cyngor ysgol
head pupils
   
Aelodau Cyngor Ysgol Dyffryn Conwy 2015/16
Blwyddyn 7-12
Prif Ddisgyblion Ysgol Dyffryn Conwy 2015/16
   
disgyblion
disgyblion
disgyblion
Cynrychiolwyr Cyngor Ysgol
Blwyddyn 7
Cynrychiolwyr Cyngor Ysgol
Blwyddyn 8
Cynrychiolwyr Cyngor Ysgol
Blwyddyn 9
disgyblion
disgyblion
Cynrychiolwyr Cyngor Ysgol
Blwyddyn 10
Cynrychiolwyr Cyngor Ysgol
Blwyddyn 11

 

Beth sydd yn yr Adran yma?


MOODLE
moodle
HYSBYSFWRDD
hysbysfwrdd
EISTEDDFOD
eisteddfod

 

 

 

 

 

 

HWB
hwb
CHWARAEON
chwaraeon
ALBWM LLUNIAU
llun o'r albwm
BLWYDDYN
disgyblion
URDD / CLYBIAU
urdd-clybiau
ADOLYGU AC ARHOLIADAU
adolygu

 

Manylion Cyswllt
Ysgol Dyffryn Conwy, Ffordd Nebo, Llanrwst, Conwy. LL26 OSD

Ffôn: 01492 642800
Ffacs: 01492 642801
E-bost: cyff@dyffrynconwy.conwy.sch.uk

Map Lleoliad

Gweld Ysgol Dyffryn Conwymewn map mwy
Cysylltwch â ni

© 2018 Hawlfraint Ysgol Dyffryn Conwy. Gwefan gan Delwedd
HafanNewyddionYsgolDisgyblionStaffRhieniLlywodraethwyr Y Gymuned