DISGYBLION

Urdd / Clybiau


logo urdd Clwb Coginio
Syth ar ôl ysgol ar Ddydd Mawrth

Cliciwch yma i weld y poster

Cliciwch yma i weld yr amserlen

facebook iconClwb Ffilmiau
Amser cinio Dydd Mawrth a Dydd Iau

Cliciwch yma i weld y posterlogo urdd Cliciwch ar y logo i weld beth sy'n digwydd yn yr Urdd yn ardal Conwy

Mae Ap newydd yr Urdd nawr ar gael!
Mae’r Ap yn rhad ac am ddim ar yr App Store i'w lawr lwytho ar gyfer yr ipod, iphone neu ipad ac Google Play ar gyfer ffonau android - cliciwch yma

facebook icon


Cliciwch ar y logo i weld beth sy'n digwydd yng Nghlybiau Dyffryn Conwy

 

Eisteddfod Yr Urdd
disgyblion disgyblion disgyblion
Pleser o’r mwyaf oedd cefnogi ein disgyblion yn ystod gwyliau’r hanner tymor yn Eisteddfod Yr Urdd Sir y Fflint. Roedd ymdrech ac ymroddiad yr holl ddisgyblion i’w canmol, a diolch arbennig i’r holl rieni a staff a ymunodd gyda ni yn yr eisteddfod i gefnogi. Hoffem fel ysgol longyfarch yn fawr ein hunigolion a ddaeth i’r brig eleni. Braf iawn oedd eich gweld ar y llwyfan a chael gweld eich gwaith llaw ardderchog yn cael ei arddangos ar faes yr Eisteddfod. Ar Ddydd Mercher yr Eisteddfod cafodd Sion Dafydd Edwards a Modlen Alun ail gyda'u Deuawd Cerdd Dant blwyddyn 9 ac iau swynol. Hefyd ar y dydd Mercher cafodd Christopher Sabisky yn drydydd gyda’r Unawd Telyn blwyddyn 7 - 9. Yna ar y Dydd Iau daeth Sion Dafydd Edwards i’r llwyfan unwaith eto gan ennill yr ail wobr yn yr Unawd Bechgyn 7-9. Nid ar y llwyfan yn unig bu llwyddiant, mae gennym dalent amlwg yn yr adran waith cartref a gwaith llaw. Cafodd Cadi Gwyn Edwards 1af a 3ydd yn y gystadleuaeth Cyfansoddi; Lliwen Dafydd Williams - 1af am emwaith Bl.7, 8 a 9; Mali Bleddyn Evans - 2il am gyfres o brintiau monocrom yn yr adran ffotograffiaeth Bl. 7, 8 a 9 ac Elan Williams yn derbyn 1af am wau a llaw/crosio Bl.7,8 a 9 . Rydym yn hynod o falch o bob un ohonoch, llongyfarchiadau mawr i chi gyd.

Er nad chafwyd llwyfan gyda’r parti merched, parti bechgyn, côr, parti dawnsio a chyflwyniad dramatig braf iawn yw cael dweud bod perfformiadau pob un ohonynt o’r safon uchaf ac wedi cael beirniadaethau rydym fel ysgol yn falch iawn ohonynt gyda nifer o’r beirniad yn nodi ein bod yn “agos iawn iawn i’r llwyfan.” Llongyfarchiadau mawr i chithau a diolch i chi gyd am eich holl waith caled.

Eisteddfod y Sir
disgyblion disgyblion disgyblion disgyblion

disgyblion

Llongyfarchiadau i bawb fuodd yn cystadlu yn Eisteddfod y Sir dydd Sadwrn 12fed o Fawrth. Yn y lluniau mae aelodau o'r cyflwyniad dramatig blwyddyn 7 i 9 yn dathlu ar ôl cael cyntaf yn Eisteddfod Sir. Da iawn chi pawb! Hefyd staff a disgyblion yn mwynhau Eisteddfod yr Urdd Sir Conwy.

Llongyfarchiadau mawr i Elenid a Efa ar ddod yn ail yn yr Ymgon hyn gyda'u perfformiad o "Tafliad Carreg". Da iawn chi genod! Llongyfarchiadau mawr i Sion Dafydd. Diwrnod llwyfdiannus iawn iddo yn Eisteddfod Sir. Llongyfarchiadau hefyd i'r parti merched 7-9, a'r parti bechgyn 7-9 ar ddod yn gyntaf yn eu cystadlaethau!

Llongyfarchiadau i’r disgyblion fuodd yn llwyddiannus yn yr adran Celf a Chrefft yn Eisteddfod y Sir dydd Sadwrn 12/3/16.

Cystadleuaeth Celf a Chrefft Yr Urdd 2015
morgan

Llongyfarchiadau mawr i Morgan Metcalfe o Flwyddyn 12 ar ennill y wobr am yr Eitem Orau yn yr Adran Uwchradd yn nghystadleuaeth Celf a Chrefft Urdd Conwy.

Pob lwc i ti yn y rownd nesaf!

 


gemwaith Dyma Katelyn , Ela , Holly a Sara o Flwyddyn 7 yn arddangos y gemwaith a'r bocsus maent wedi eu creu gyda Elliw Baines a Miss Alaw Roberts yng Nghlwb Gemwaith a Chrefftau sydd bob amser cinio Dydd Gwener
.

patagonia Llongyfarchiadau mawr i Rhiannon Elidan Hughes a Branwen Tudur o Flwyddyn 12 ar gael eu dewis i fynd ar daith Yr Urdd i Batagonia Fis Hydref , 2015.

nofio Llongyfarchiadau mawr i Russell Wingfield , Blwyddyn 11 am ddod yn 2ail am nofio cefn a 3ydd am nofio rhydd yng Nghystadleuaeth Nofio'r Urdd yn Rydal ,Bae Colwyn ar Dachwedd 13eg.

 

Ysgol Dyffryn Conwy ar y ffordd i’r Eisteddfod Genedlaethol

Llongyfarchiadau mawr i ddisgyblion Ysgol Dyffryn Conwy ar eu llwyddiant yn Eisteddfod Sir Conwy 2013.

Mae bws ar ei ffordd i Gaerfyrddin ac edrychwn ymlaen i glywed am eu hynt a helynt.

Llongyfarchiadau hefyd ar lwyddiant yn yr adran Celf a Chrefft.

Rhowch glic ar y poster i weld y canlyniadau:

canlyniadau
canlyniadau celf a chrefft
Canlyniadau Eisteddfod Sir 2013
Canlyniadau Celf a Chrefft 2013

 

 

Ysgol Dyffryn Conwy ar y brig!  

cor cerdd dant

Cor Cerdd Dant

Roedd Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd yn galw unwaith eto ac Ysgol Dyffryn Conwy yn cynrychioli’r rhanbarth mewn pymtheg o gystadlaethau. Maes mwdlyd a gwlyb oedd yn ein croesawu yng Nglynllifon ac roedd y rhagolygon yn big, serch hynny ni lwyddodd hynny i ladd ysbryd y disgyblion wrth i’r misoedd o ymarfer gyrraedd penllanw yn y perfformiadau terfynol yn erbyn goreuon Cymru.

Yn ystod yr wythnos, bu oddeutu 100 o ddisgyblion yn cynrychioli’r ysgol mewn amrywiaeth o gystadlaethau ac roedd y perfformiadau yn safonol tu hwnt ac i’w llongyfarch yn frwd . Bu i’r misoedd o waith caled ac ymroddiad gan ddisgyblion a staff dalu ar ei ganfed wrth i Gȏr Cerdd Dant Bl.13 ac iau a’r ymgom Bl.10-13 gyrraedd y brig. Roedd hyn yn gamp arbennig gyda nifer helaeth o’r aelodau yng nghanol cyfnod prysur TGAU a Safon Uwch.

Llwyddodd y tîm Siarad Cyhoeddus i gael 3ydd a pherfformiodd Joshua Bradnam-Smith yn wych ar y ffidil gan sicrhau’r 3ydd safle yn yr Unawd Llinynnol Bl.7-9.Yn ȏl y beirniaid, roedd nifer o gorau , partïon ac unigolion eraill o fewn trwch blewyn i’r llwyfan. Mwynhaodd ddisgyblion o’r ysgol lwyddiant fel aelodau o ganghennau lleol yr Urdd hefyd. Sicrhaodd Cadi Edwards, disgybl Bl.7, a’i brawd Sion, y wobr gyntaf yn y ddeuawd Cerdd Dant Bl.9 ac iau yn cynrychioli Aelwyd Llanrwst a daeth Erin Rossington, disgybl Bl 11 , yn 3ydd yn yr Unawd Merched Bl.10-13 yn cynrychioli Aelwyd Bro Cernyw. Roedd nifer o ddisgyblion hefyd yn aelodau o gystadlaethau llwyddiannus Aelwyd Llangwm ac Aelwyd Bro Cernyw ar ddiwrnod olaf y cystadlu.

Erbyn nos Wener, roedd yr holl fwd a glaw yn angof a llwyddiannau, brwdfrydedd ac ysbryd aelodau Urdd Ysgol Dyffryn Conwy yn aros yn y cof. Go dda pob un ohonoch!

ymgom
Rhodri a Glyn: Ymgom Ysgol Dyffryn Conwy

Canlyniadau Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd Eryri 2012
Cor Cerdd Dant Bl 10-13 : 1af
Ymgom Bl 10-13 : 1af
Tim Siarad Cyhoeddus Bl 10-13 : 3ydd
Unawd Llinynnol Bl 7-9 : 3ydd Joshua Bradnam Smith 9E
Cyfansoddi Cerddoriaeth blynyddoedd 7,8 a 9 : 1af Cadi Gwyn Edwards 7 Machno
Gwaith Serameg / Crochenwaith Blwyddyn 9 : 1af Branwen Tudur Morus 9 W
Gwaith Tecstiliau 2D blynyddoedd 7 ac 8 : 3ydd Aisha Griffiths 7 Garmon


 

Canlyniadau Eisteddfod Results Sir Rhanbarth Conwy - Yn Fuddugol - cliciwch yma

Canlyniadau yn cynnwys ail a thrydydd + disgyblion oedd yn cystadlu yn enw aelwydydd - cliciwch yma


canlyniadau urdd

Yr Urdd - Llwyddiant disgyblion YDC yn adran Celf a Chrefft Rhanbarth Conwy 2012

Bydd pob gwobr cyntaf yn mynd ymlaen i gystadlu yn y genedlaethol - cliciwch yma am rest o enillwyr


 

 


Manylion Cyswllt
Ysgol Dyffryn Conwy, Ffordd Nebo, Llanrwst, Conwy. LL26 OSD

Ffôn: 01492 642800
Ffacs: 01492 642801
E-bost: cyff@dyffrynconwy.conwy.sch.uk

Map Lleoliad

Gweld Ysgol Dyffryn Conwymewn map mwy
Cysylltwch â ni

© 2018 Hawlfraint Ysgol Dyffryn Conwy. Gwefan gan Delwedd
HafanNewyddionYsgolDisgyblionStaffRhieniLlywodraethwyr Y Gymuned