DISGYBLION
weithgareddau bl 7

Wythnos Weithgareddau 2015


Gweithgareddau Blwyddyn 7 - cliciwch yma


llawlyfr camu 'mlaen

‘Camu Ymlaen i Flwyddyn 7 YDC’


Cymorth i blant a rhieni blwyddyn 6 - cliciwch yma

 

 

bl 8

Wythnos Weithgareddau 2015


Gweithgareddau Blwyddyn 8 - cliciwch yma

 

 

bl 9

Wythnos Weithgareddau 2015


Gweithgareddau Blwyddyn 9 - cliciwch yma

 


Gwybodaeth yn dod yn fuan ....

 

llawlyfr
Llawlyfr 6ed Dosbarth 2018 - 2019 - cliciwch yma

 

 


llawlyfr conwy linc

Linc Conwy 2018-2019 Prosbectws - cliciwch yma

 

 

 

 


llawlyfr
Llawlyfr 6ed Dosbarth 2018 - 2019 - cliciwch yma

llawlyfr conwy linc

Linc Conwy 2018-2019 Prosbectws - cliciwch yma

 

 


Trip Daear i Plas Tan-y-Bwlch.

image

Yng nghanol mis Mawrth, bu criw o’r chweched dosbarth yn ddigon ffodus i fynd ar drip gyda’r adran Ddaearyddiaeth draw i Blas Tan y Bwlch, ger Maentwrog. Er yr holl fwynhad a gawsom, yno i ddysgu a gwneud gwaith maes yr oeddym ni, wrth i ni astudio afon Cwm Bychan, â oedd yn nalgylch afon Glaslyn ar ein diwrnod cyntaf, ac yna astudio pentrefi gwledig ar ein ail ddiwrnod.

Wedi i ni gyrraedd y Plas, cawsom groeso cynnes ac i ffwrdd â ni ar y bws mini draw at yr afon. Roedd criw o Ysgol y Berwyn gyda ni, yn ogystal â thri o Ysgol Bro Ddyfi. Wrth ddechrau cerdded, fe aethom ym mhell ar y blaen wrth i ffitrwydd hogia’ Nant Conwy ddangos gan gyrraedd y copa ymhell cyn yr ysgolion eraill, a’r haul anrheuliedig yn disgleirio ar ein cefnau.

Er mwyn casglu’r data, cawsom ein gwahanu fewn i grwpiau, a’n cymysgu, fel ein bod yn gweithio gyda phobl newydd. Roedd tri grwp, a phob grwp gyda pedwar safle yr un i’w wneud. Cawsom offer i’w ofalu amdano, a chyfarwyddiadau pendant o sut i’w defnyddio, ac yn sicr nid oedd Mrs Harris, Swyddog Addysg Parc Cenedlaethol Eryri, ddim am weld neb yn stwffio y ffon medr i fyny pen ol eu ffrind! Aethom ymlaen i gasglu y data drwy fesur arllwysiad y dwr, maint a siap y cerrig o wely’r afon, y dyfnder a’i lled ac yn olaf graddiant pob safle. Roedd angen i ni fod yn ofalus dros ben rhag llithro, a roedd pobeth yn mynd yn dda tan i mi lithro yn ganol y dwr, gan lychu o’n nghorun i’m sawdl, ond diolch byth roedd hi’n amser ei throi hi yn ôl tua’r Plas.
Cawsom fwyd bendigedig yn y Plas, ond roedd angen gwneud swm enfawr o waith cyfrifo, a dadansoddi ein gwaith afon, cyn cael ymlacio yn y lolfa. Roedd y gwaith yn cynnwys graffiau o bob math a gwaith cymleth felly roedd angen i ni ganolbwyntio. Yna, cawsom baned yn y lolfa wrth wylio ffilm, cyn ei throi hi am y gwely.

Ar ôl noson wych o gwsg, a brecwast gwerthchweil, roedd hi’n amser dechrau tuag at y pentrefi. Y pentrefi roeddem yn ymweld â oedd Maentwrog, Trawsfynydd a Gellilydan er mwyn cael ein data cynradd, ac yna er mwyn cael ein data eilaidd, edrychom ar Penrhyndeudraeth ar y rhyngrwyd. Yn y pentrefi yma, roeddym yn cymharu pa mor wledig yr oeddynt ac yn eu sgorio 0 i 5 ar wahanol rhinweddau o’u pentref megis y gwasanathau oedd ar gael, ei stad amgylcheddol hi a’r nifer o nwyddau lleol a welwyd yn adeiladau’r pentrefi. Cymerodd hyn fore i ni ei wneud, a mi roedd yn ddiddorol dros ben, wrth i ni ddysgu fod y pentrefi yma yn llawn dirgelwch a chymeriad.

Wedi cinio, roedd gennym ni un darn arall o waith i’w wneud, sef dadansoddi, cymharu a mynd dros ein gwaith. Roedd hyn yn ddiddorol wrth i barn pob unigolyn fod yn wahanol am pa mor wledig oedd y pentrefi, a thoc wedi cryn ddadl, roeddem wedi gorffen, a mi roedd hi’n amser ei throi hi yn ôl tua Llanrwst.

Yn sicr, mi fydd y trip yma o fudd i mi, wrth iddo fy helpu i, a gweddill y criw ar gyfer ein arholiadau. Roeddwn i a’r criw yn sicr wedi mwynhau ein hunain, a hoffwn ddiolch i Mr Carwyn Williams, Pennaeth yr adran Daearyddiaeth am drefnu y trip, i Mrs Pierce am ein cludo yno, ac i Plas Tan y Bwlch am eu croeso cynnes a’u llety gwych.

Ynyr Wyn. 12D.

Cliciwch yma i weld mwy o luniau

 

 

llawlyfr
Llawlyfr 6ed Dosbarth 2018 - 2019 - cliciwch yma

llawlyfr conwy linc

Linc Conwy 2018-2019 Prosbectws - cliciwch yma

 

 

 

 

 


Manylion Cyswllt
Ysgol Dyffryn Conwy, Ffordd Nebo, Llanrwst, Conwy. LL26 OSD

Ffôn: 01492 642800
Ffacs: 01492 642801
E-bost: cyff@dyffrynconwy.conwy.sch.uk

Map Lleoliad

Gweld Ysgol Dyffryn Conwymewn map mwy
Cysylltwch â ni

© 2018 Hawlfraint Ysgol Dyffryn Conwy. Gwefan gan Delwedd
HafanNewyddionYsgolDisgyblionStaffRhieniLlywodraethwyr Y Gymuned