Cwricwlwm

Canllaw i Rieni am y cwricwlwm a threfniadau asesu 11-14 - cliciwch yma (Saesneg yn unig)

Ysgol Dyffryn Conwy: Paratoi at Cwricwlwm i Gymru 2022

Yn ddiweddar bu tîm o Llywodraeth Cymru yn ffilmio disgyblion, staff, llywodraethwyr a Penaeth o’n Dalgylch cynradd i ganfod ein barn am y daith tuag at Cwricwlwm i Gymru. Gallwch ddysgu mwy a gwrando ar a gweld drwy’r ddolen canlynol i BLOG Cwricwlwm i Gymru - cliciwch yma


Safwe Newydd i rieni a gofalwyr am y newidiadau i Cwricwlwm ac Asesu yng Nghymru, cliciwch yma er mwyn darganfod mwy:

Bydd ymgynghoriad cenedlaethol ar y fframwaith cwricwlwm drafft 30/4/19. Bydd y cwricwlwm newydd yn cael ei gyflwyno yn llawn i flynyddoedd at blwyddyn 7 erbyn Medi 2022 ac yn symud ymlaen ar gyfer blynyddoedd dilynol wedi hynny. Bydd y TGAU cyntaf o dan y cwricwlwm a trefniadau asesu newydd yn cael ei gyflwyno o Medi 2025 ac yn cael eu sefyll Haf 2027. Cewch ddarganfod mwy am y cwricwlwm newydd ar y safwe arbennig i rieni a gofalwyr.


Gwybodaeth i rieni/gofalwyr a rhanddeiliaid am Cwricwlwm i Gymru

Mae wefan newydd wedi ei gyhoeddi er mwyn rhannu gwybodaeth am y cwricwlwm newydd gyda rhieni/gofalwyr a rhanddeiliad eraill. Gallwch ddarllen mwy drwy’r ddolen isod.

Am fwy o wybodaeth - cliciwch yma


Ysgol Dyffryn Conwy - un o YSGOLION ARLOESI NEWYDD ar gyfer Cwricwlwm y dyfodol:

Yn sgil y gwaith hwn a'n cydnabyddiaeth fel Ysgol Arweiniol ar y Fframwaith Llythrennedd a Rhifedd yn genedlaethol, rydym hefyd wedi cael ein hadnabod yn ddiweddar fel un o'r 25 Ysgol Arloesi newydd ar gyfer y Cwricwlwm Newydd. Fel Ysgol Arloesi byddwn yn cydweithio efo ysgolion eraill yn Genedlaethol ac yn lleol drwy'r Rhwydwaith Arloesi i ddatblygu'r Maes Dysgu a Phrofiad 'Iaith, Llythrennedd a Chyfathrebu'. Bydd hyn yn gyfle arbennig i'n staff, disgyblion a'n rhanddeiliad fod yn rhan uniongyrchol o gynllunio a chyfrannu at y Cwricwlwm Newydd i Gymru.

Gallwch ddarganfod mwy am yr Ysgolion Arloesi a'r Cwricwlwm newydd o'r dolenni canlynol yn cynnwys cyfraniad Ysgol Dyffryn Conwy fel Ysgol Arloesi Newydd ar BLOG 'Cwricwlwm i Gymru':

Gallwch glywed ein Pennaeth, Miss Elan Davies yn siarad am y datblygiadau'r cwricwlwm newydd drwy’r dolenni isod:

  • Cychwyn fel Ysgol Arloesi Cwricwlwm Newydd, Ionawr 2017 - cliciwch yma
  • Cyflwyno ar waith yr ysgol a’r Maes Dysgu a Phrofiad Ieithoedd, Llythrennedd a Chyfathrebu yn lansiad ‘Addysg yng Nghymru - Cenhadaeth ein Cenedl’, Medi 2017. Darllenwch y ddogfen yma
  • Datblygu syniadau ‘Yr Hyn Sy’n Bwysig’ ar gyfer Ieithoedd, Llythrennedd a Chyfathrebu, Ionawr 2018 - cliciwch yma

Dogfennau eraill perthnasol:

  • Blog ‘Cwricwlwm i Gymru’ – cewch fwy o wybodaeth yma

Datblygiadau yn yr Ysgol:

Ysgol Dyffryn Conwy yn cychwyn ar gynllun ‘Meddwl’ mewn iaith: ‘Let’s Think in English’:

Fel rhan o’n gwaith ar gyfer y Maes Dysgu Ieithoedd, Llythrennedd a Chyfathrebu ar gyfer ‘Cwricwlwm i Gymru’ rydym wedi cychwyn prosiect cyffroes ar y cyd â Choleg Prifysgol King’s yn Llundain. Bwriad y prosiect ydy datblygu sgiliau meddwl arfarnol disgyblion drwy lafaredd a llenyddiaeth. Mae ymateb ein disgyblion i’r prosiect wedi bod yn arbennig. Efallai eich bod wedi clywed rhai ohonynt a staff yr ysgol yn son am y prosiect ar Radio Cymru. Bellach rydym wedi cychwyn ar ail gam y prosiect gan gydweithio mewn partneriaeth â’n hysgolion cynradd i ddatblygu cynllun ‘Let’s Think’ efo blwyddyn 5 a 6 hefyd. Rydym yn falch iawn o fod yr ysgol a bellach y dalgylch gyntaf yng Nghymru i fabwysiadu'r prosiect. Ein nod fydd pontio'r strategaethau dysgu ac addysgu i wersi Cymraeg ac Ieithoedd Tramor Fodern ac wrth ddatblygu sgiliau llythrennedd a meddwl disgyblion ar draws y cwricwlwm.

Prosiect Ieithoedd Dyfodol Byd Eang:

Mae’r ysgol yn cydweithio efo’n Hysgolion Dalgylch a GWE i ddatblygu prosiect Ieithoedd yn y Cynradd fel rhan o Strategaeth Ddyfodol Byd Eang Cenedlaethol. Dyma oedd gan Kirsty Williams, Ysgrifennydd y Cabinet ar Addysg i’w ddweud am y prosiect:

“Mae Ysgol Dyffryn Conwy yn gweithio ar y cyd â’i ysgolion cynradd dalgylch ar brosiect cytûn. Bwriad y prosiect ydy datblygu cynllun iaith gytunedig (cynradd-uwchradd) fel paratoad ar gyfer Maes Dysgu a Phrofiad Ieithoedd, Llythrennedd a Chyfathrebu'r cwricwlwm newydd. Nod y cynllun ydy i gynllunio profiadau dysgu ar gyfer blwyddyn 5 a 6 fydd yn cefnogi dysgu ieithoedd (sylw penodol ar hunaniaeth, datblygu iaith i gyfathrebu a sgiliau trawsieithu a gwybodaeth am ramadeg).”