ARCHIF NEWYDDION

Archif Newyddion 2012, 2013, 2014 a 2015


Cyngerdd Nadolig

Gorffenwyd tymor prysur yn yr ysgol efo cyngerdd arbennig iawn yng Nghapel Seion ar nos Fawrth y 15fed o Ragfyr. Braf iawn oedd gweld yr holl dalentau o unawdwyr, offerynwyr, actorion, partion a corau yr ysgol yn cymryd rhan. Cafwyd ddwy gyflwyniad gwych gan aelodau’r Clwb Ddrama – un a ysgrifenwyd yn arbennnig ar gyfer y noson gan Miss Llio Japheth. Roedd y Prif Ddisgyblion yn arwain ac yn gwneud y darlleniadau, ynghyd a nifer o aelodau o’r 6ed dosbarth. Braf iawn oedd gweld a clywed sut mae’r corau iau a hyn yn datblygu a gweld lleisiau cyfarwydd a newydd yn eu mysg. Roedd y noson yn un sydd yn codi balchder mawr yn nisgyblion yr ysgol a’u talentau. Diolch yn fawr iawn i bob un ohonynt am gymryd rhan, i’r Adran Gerdd a Drama am eu hyfforddi a’u arwain yn ystod y noson, i bob aelod o staff fu yn cefnogi ar gyfer ac yn ystod y noson ac yn arbennig i‘r holl rieni ac aelodau’r gymunod ddaeth i wylio a gwrando yn ystod y noson. Casglwyd £680 o bunoedd yn ystod y noson tuag at Capel Seion (diolch yn fawr iawn i swyddogion y Capel am adael i ni fod yno yn dathlu) a tuag at cefnogi gweithgareddau celf a drama dros y tymor nesaf.


Gwisg Nadoligaidd
plant

I gloi diwedd tymor bu disgyblion yr ysgol yn cefnogi gwaith grwp COPE blwyddyn 10 drwy wisgo gwisg nadoligaidd, cefnogi raffl Nadolig a stondin cacenau amser cinio. Casglwyd dros £400 ar y diwrnod fydd yn mynd tuag at elusennau gan gynnwys Ymchwil Cancer, Save the Children a elusen Ambiwlans St John. Bu’r grwp yn cynllunio dros yr hanner tymor gan gyflwyno eu syniadau i’r Pennaeth, annog cefnogaeth gan cwmniau lleol ar gyfer eu raffl a cydweithio efo Cwmni Sodexo er mwyn cynnal y dydd. Hoffent ddiolch yn fawr iawn i’r holl ddisgyblion, staff a cwmniau lleol yn cynnwys Sodexo am eu cefnogaeth hael.

Fel rhan arall o’u cwrs COPE cymerodd y disgyblion ran mewn hyfforddiant cymorth cyntaf wedi ei drefnu gan y St John Ambulance. Yn dilyn diwrnod llawn o hyfforddiant roedd y criw yn llwyddiannus yn yr arholiad ymarferol. Diolch yn fawr iawn i’r St John Ambulance am eu cefnogaeth.

plant

Bagloriaeth Gymreig
plant plant plant
Llongyfarchiadau i flwyddyn 10 ar eu gwaith canmoliadwy diweddar ar gyfer y fagloriaeth Gymreig. O fewn eu gwersi Saesneg buont yn astudio ar gyfer yr Her Dinasyddiaeth. Fel rhan o’u gwaith buont yn ymchwilio i, creu posteri a delweddau, ysgrifennu storiau a pamffledi ar gyfer gwahanol gynilleidfaoedd. Roedd ymdrech ac ansawdd gwaith y disgyblion yn arbennig – llongyfarchiadau mawr iddynt.

Gwasanaeth Nadolig

Gwasanaeth Nadolig Ysgol Dyffryn Conwy. Yn ystod y dydd ar ddydd Gwener y 18fed o Ragfyr gynhaliwyd gwasanaethau i ddisgyblion yr ysgol. Bu cyfle i ganu carolau, i weld cyflwyniadau gan y Clwb Drama a gan Côr Iau yr Ysgol ac i glywed darnau darllen amrywiol gan y prif ddisgyblion ac aelodau o staff yr ysgol. Diolch yn fawr iawn i bawb fu yn cymryd rhan. Diolch yn fawr iawn yn arbennig i’r Parchedig Helen Jones ddaeth i gyfarch y disgyblion a cynnal y gweddi. Roedd yn gyfle gwych i ddathlu y Nadolig yng nghwmni ein gilydd.


Diwrnod Cyfweliadau

Llongyfarchiadau mawr i ddisgyblion blwyddyn 11 fuodd yn ran o ddiwrnod cyfweliadau proffesiynol ar y 18fed o Ragfyr. Yn ystod y dydd cawsant gyfle i gael eu ysbrydoli gan Mr Wyn Williams, Llywodraethwr a cyflogwr lleol. Yn dilyn y cyflwyniad cafodd bob disgybl cyfle i gael eu cyfweld gan panel o gyflogwyr, llywodraethwyr, partneriaid cymunedol yr ysgol ac aelodau o staff. Roedd pob panel yn cyfweld disgyblion ar gyfer ystod o swyddi gan roi profiad arbennig o fod mewn sefyllfa cyfweliad. Yn ystod y dydd penderfynodd y paneli pa ddisgyblion oedd yn cael eu cymeradwyo yn uchel am eu gwisg a’u cyflwyniad, eu llythyr cais a CV a’u cyflwyniadau. Ar ddiwedd y dydd cafodd y disgyblion llwyddiannus ym mhob grwp a’r rheini oedd yn dod i’r frig ar ddiwedd y dydd tystysgrifau yn cydnabod eu llwyddiannau. Roedd canmoliaeth mawr i agwedd, ymddygiad ac i ymatebion y disgyblion yn ystod y cyfweliadau. Hoffwn eu llongyfarch ar eu gwaith yn paratoi at y cyfweliadau ac yn ystod y cyfweliadau eu hun. Mae ein diolchiadau hefyd yn mynd i aelodau’r paneli am eu amser a’u cefnogaeth efo’r weithgaredd arbennig hon. Diolch yn fawr iawn i’r tim o staff fu yn cynllunio ac yn arwain y dydd hefyd – Mrs Marian Pritchard, Mrs Iona Owen, Mr Roger Beech a Mrs Elliw Davies ynghyd a tiwtoriaid a Pennaeth Cynnydd blwyddyn 11. Roedd y disgyblion wedi elwa yn fawr o’r profiad ac wedi ei fwynhau – yn enwedig unwaith iddynt ymlacio ychydig yn ystod y cyflweliad a gweld ffrwyth eu llafur!


Canlyniadau gemau all gyrsiol Tymor 1

Hoffwn gymryd y cyfle i ddathlu rhai o lwyddiannau allgyrsiol chwaraeon ein disgyblion dros y tymor. Diolch yn fawr i bawb fuodd yn cystadlu mewn gemau pel droed (bechgyn a marched), rygbi a pelrwyd yn enw yr ysgol yn ystod y tymor. Diolch hefyd i aelodau’r Adran Chwaraeon, Mr Danial Meredydd a Mr Kevin Thomas am eu gwaith yn trefnu ac yn cynnal y gweithgareddau ac i’n rhieni hefyd am eu cefnogaeth.

Canlyniadau gemau all gyrsiol Tymor 1:

Pel Droed
Rygbi
Pel Rwyd

Pel Droed Dan 18
YDC v Creuddyn: Curo 2-0
YDC v Emrys ap Iwan: Colli 5-0

Pel Droed Dan 16
YDC v Creuddyn: Curo 4-0

Pel Droed Dan 15
YDC v Eirias: Curo 1-0
YDC (Merched/Girls) v Llangefni: Colli 4-1
YDC v Friars: Colli 3-0

Pel Droed Dan 14
YDC v YJB: Colli 5-1

Pel droed Dan 13
YDC v Aberconwy: Curo 4-1
YDC (Merched/Girls) v Creuddyn: Colli 8-1
YDC v Creuddyn: Cyfartal 0-0 (Curo ar pens 5-4)

 

Rygbi Dan 18
YDC v St David's College: Curo 29-19
YDC v Glan Clwyd: Cyfartal 7-7

Rygbi Dan 16
YDC v Eirias: Curo 5-3

Rygbi Dan 15
YDC v Creuddyn: Curo 41-0
YDC v Glan Clwyd: Curo 46-0

Rygbi Dan 14
YDC v Creuddyn: Curo 52-0
YDC v St David's: Curo 25-15
YDC v St David's: Curo 45-5

Rygbi Dan 13
YDC v Creuddyn: Curo 55-0
YDC v St David's: Curo 57-7

Rygbi Dan 12
YDC v Eirias: Curo 29-0
YDC v Creuddyn: Curo 26-7
YDC v Berwyn: Curo 43-0

Pel Rwyd (Merched)
Dan 13 v St David's College: Curo 5-1
Dan 14 v St David's College: Colli 7-2
Dan 12 v St David's College: Curo 12-0
Dan 13 v St David's College: Curo 6-1
Dan 12 v Llandudno: Colli (Cynghrair Eryri)
Dan 13 v Creuddyn: Colli 12-6
Dan 16 v Creuddyn: Curo 10-7
Dan 12 v Pwllheli Tornadoes: Colli 12-18
Dan 15 v St David's: Colli 7-4
Dan 16 v St David's: Colli 9-8
Dan 12 v Creuddyn: Curo 9-0
Dan 14 v Creuddyn: Colli 6-2


Nadolig Llawen

Dymunwn Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda i holl ddisgyblion yr ysgol, eu rhieni a’n partneiriad yn y gymuned. Bydd yr ysgol yn ail agor i ddisgyblion ar ddydd Mawrth y 5ed o Ionawr.


Amserlen Ffug Arholiadau Rhagfyr 2015

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth


Cyngerdd Nadolig Ysgol Dyffryn Conwy

Bydd Cyngerdd Nadolig Ysgol Dyffryn Conwy yn cael ei gynnal yng Nghapel Seion ar nos Fawrth y 15fed o Ragfyr. Croeso cynnes i chi ymuno yno efo ni.


Apel Bocsys Nadolig i Blant
plant

Eleni fel rhan o waith ar elusennau y cyngor ysgol rydym wedi penderfyny cefnogi nifer o achosion da. Yn dilyn cyflwyniad gan Wyn Owen yn ystod gwasanaeth bu disgyblion blwyddyn 7,8 a 9 yn brysur yn paratoi bocsys er mwyn cefnogi apêl bocs Nadolig. Ar y 23ain o Dachwedd casglwyd 43 o focsys llawn anrhegion, danteithion a nwyddau gwerthfawr ar gyfer plant a theuluoedd llai ffodus. Diolch i'r holl ddisgyblion a rhieni am gefnogi'r achos ac i’r tiwtoriaid dosbarth wnaeth sicrhau fod popeth wedi ei gasglu a’u trosglwyddo yn ddiogel.

Cliciwch yma i weld mwy o luniau


Prosiect Llosgfynyddoedd yr adran Ddaearyddiaeth
plant

Cafwyd cystadleuaeth frwd eto eleni gan flwyddyn 9 yn yr adran Ddaearyddiaeth wrth iddynt gyd fynd ati dros hanner tymor i greu modelau o losgfynyddoedd yn defnyddio gwahanol ddeunyddiau. Cafwyd ymateb gwych gan y disgyblion gydag ambell i rieni hefyd yn frwd iawn ac eisiau helpu!!
Roedd y dasg o feirniadu yn un andros o anodd eleni gan fod y safon mor uchel a phob llosgfynydd a'i ragoriaeth ei hun, ond gyda chymorth myfyrwyr Safon Uwch sy'n astudio'r pwnc penderfynyd rhoi y wobr gyntaf i Rhiannon Rippin 9C, ail wobr i Ifan Hughes 9M a'r 3edd wobr yn mynd i Cai Williams 9M - llongyfarchiadau iddynt i gyd. Roedd yr adran yn falch iawn o ansawdd y gwaith ac o’r hyn welwyd o’u astudiaethau o llosgfynyddoedd.


Gweithgareddau gyda Chwaraeon Anabledd Conwy
plant

Ar Ddydd Gwener yr 20fed o Dachwedd cafodd criw o ddisgyblion Ysgol Dyffryn Conwy gymryd rhan mewn gweithgareddau gyda chwaraeon anabledd Conwy. Roedd y disgyblion yn ffodus iawn i gael y cyfle i gymryd rhan mewn gweithgaredd oedd yn hybu addysg gorfforol. Roedd y disgyblion wrth eu boddau yn dysgu sut i chwarae pêl-fasged mewn cadair olwyn a ‘Boccia’. Cawsant lawer o hwyl wrth weithio fel tîm ac roedd yn gyfle gwych i’r disgyblion fagu hyder yn eu sgiliau addysg gorfforol.


Dilynwch ni ar Twitter!

twitter

Rhowch glic ar y llun i weld Twitter Ysgol Dyffryn Conwy!

Llongyfarchiadau mawr i’r disgyblion a gasglodd arian tuag at elusennau

Llongyfarchiadau mawr i’r disgyblion a gasglodd arian tuag at elusennau dydd Gwener y 25ain o Fedi. Casglwyd £500 drwy wisgo gwisg eu hunain gyda £250 yn mynd tuag at elusen ‘Jeans for Genes’ a £250 tuag at Macmillan Cancer Care. Diolch i’r disgyblion am eu cefnogaeth i’r ymgyrch.


Tîm Marchogaeth Ysgol Dyffryn Conwy
y tim

Llongyfarchiadau mawr i’w disgyblion a fuddodd yn cystadlu fel aelodau o Tîm Marchogaeth Ysgol Dyffryn Conwy ar y penwythnos. Cafodd y canlynol lwyddiant mawr mewn grwpiau o 70- 93 o gystadleuwyr. Rydym yn falch iawn o’u hymdrechion! Y cam nesaf fydd cystadlu ym mis Hydref gan anelu am y rownd derfynol eto yn Bury Farm yn yr Haf. Pob lwc iddynt! Os oes gennych ddiddordeb mewn noddi y criw cysylltwch a swyddfa’r ysgol.

Tîm dressage 2il - Harri Williams, Mared Williams ac Elain Jones
Dressage unigol - Harri Williams 3ydd; Elain Jones 8fed
Neidio hefo steil – 1af Harri Williams
Neidio Tîm - 1af o 93 - Jac a Rhys Cernyw, Harriet a Hermione Williams
Neidio unigol - 3ydd o 93 - Mary Jane Broughton

Prif Ddisgyblion Ysgol Dyffryn Conwy 2015/16
prif ddisgyblion a pennaeth

Llongyfarchiadau i’r disgyblion canlynol a gafodd eu ethol yn Brif Ddisgyblion Ysgol Dyffryn Conwy 2015/16:
Prif Ferch – Hannah Cash
Prif Fachgen – Sam Power
Dirprwyon – Lliwen Williams a Tomos MacDonald.

Roedd ansawdd y cyfweliadau a cyflwyniadau eleni yn hynod o uchel. Dymunwn yn dda i’r tîm wrth iddynt ymgymryd a’u cyfrifoldebau newydd.


Ysgol Dyffryn Conwy yn dathlu blwyddyn o lwyddiant ac yn lansio Swyddog Datblygu Rygbi ysgol newydd!
swyddogion Cafodd Ar nos Fawrth y 15fed o Fedi, cynhaliwyd Seremoni Gwobrwyo flynyddol yr ysgol. Ymysg ein gwestai oedd ein gŵr gwadd, Sean Taylor a ddiddanodd y gynulleidfa efo straeon o’i lwyddiannau a’i brofiadau ledled byd sydd wedi arwain at ddatblygiad ei fuddiannau llwyddiannus iawn yn Nyffryn Conwy ac Eryri. Roedd disgyblion yn cael eu gwobrwyo am lwyddiannau academaidd gan gynnwys canlyniadau diwedd CA3, TGAU, AS a Lefel A. Ymysg rheini yn derbyn eu gwobrau oedd Tomos Arfon a gafodd wobr gan Rotari Dyffryn Conwy yn dilyn ei lwyddiant o 8A* a 3 A TGAU. Derbyniodd Aron Kirkman a Viktor Hewitt wobr Dr Harold Williams am eu canlyniadau lefel A arbennig. Derbyniodd Lois Evans hefyd wobr Holt am ganlyniadau uchaf gan ferch ar gyfer Lefel A.
Yn anffodus nid oedd yn bosib i dderbynwyr gwobr William J Lewis, Tolly Taylor a Wil Jones fynychu'r noson - daeth eu diolchiadau o bell yn dilyn gadael am dir tramor a’r brif ysgol. Ymysg ein gwesteion eraill a’n noddwyr ar y noson oedd Mr Richard Howes a Mr Graham St John-Gillan o Rotari Dyffryn Conwy, Maer Llanrwst, Mr Nelson Herr a Mr Edgar Jones o Gymdeithas Hanes Llanrwst.

Derbyniodd y 10 disgybl uchaf yn asesiadau diwedd CA3 hefyd wobr am eu llwyddiannau - mae’n debyg y bydd nifer ohonynt yma eto yn dilyn canlyniadau TGAU a Lefel A i’r dyfodol. Cafodd presenoldeb 100% dros y flwyddyn ei wobrwyo hefyd, eleni yn cael ei noddi gan gwmni bysiau Llew Jones. Yn dilyn blwyddyn arbennig o lwyddiannau a orffennodd mewn safle gyntaf am ‘Dressage’ yn Bury Farm yn yr Haf, cyflwynwyd Gwobr Cydnabyddiaeth Arbennig i dîm Marchogaeth yr ysgol. Maent yn barod bellach ar gyfer y gystadleuaeth gyntaf eleni ar ddiwedd y mis! Dymunwn yn dda iawn iddynt.

Roedd yn noson hefyd yn gyfle arbennig i lansio swydd Swyddog Datblygu Rygbi newydd yr ysgol. Mae hyn yn ddatblygiad cyffroes iawn yn sgil derbyn nawdd gan y WRU, Zip World a Chlwb Rygbi Nant Conwy. Rydym yn falch iawn o’r cyfle i ddatblygu sgiliau, hyder a gweithgareddau allgyrsiol drwy’r prosiect hyn ac yn croesawu Kevin Thomas ein swyddog newydd i’r ysgol o’r 21ain o Fedi ymlaen. Yn ystod y noson esboniodd, Mark Roberts o’r WRU y weledigaeth ar gyfer y prosiect arbennig hwn dros y ddwy flynedd nesaf. Cyflwynodd Mr John Roberts, Dirprwy Brifathro Mr Kevin Thomas i’r gynulleidfa. Edrychwn ymlaen yn fawr iawn a llwyddiant a datblygiad y cynllun dros y misoedd nesaf a diolchwn yn fawr am gefnogaeth ein noddwyr a’r gymuned ehangach, gan gynnwys Cyngor Conwy, i’r prosiect.

Wrth gloi'r noson darparodd Ciara Rickard, disgybl yn ein 6ed dosbarth luniaeth ysgafn i’r gynulleidfa. Mae Ciara wedi cychwyn casglu arian i gefnogi ei gwaith efo Project Trust blwyddyn nesaf. Ei bwriad yw dysgu Saesneg i bobl ifanc a phlant mewn ardaloedd difreintiedig yn Thailand. Clo arbennig i noson o ddathlu a llwyddiant. Cliciwch yma i weld mwy o luniau

Ymweliad Trystan Lewis
Trystan Lewis Trystan Lewis Cafodd disgyblion ein 6ed dosbarth gyfle i fod yn rhan o drafodaeth am faterion gwleidyddiaeth yn ddiweddar pa ddaeth Trystan Lewis, ymgeisydd Aberconwy Plaid Cymru i gynnal sesiwn efo’r disgyblion. Be trafodaeth frwd am faterion yn cynnwys: iechyd, addysg, amaethyddiaeth, yr amgylchedd a sefyllfa ffoaduriaid. Gwrandawodd y disgyblion ar nifer o safbwyntiau gan ymuno yn y ddadl a chyflwyno eu barn am y pynciau llosg uchod.
Yn y lluniau mae disgyblion blwyddyn 13, Sam Ward ac Ilan Owen efo Trystan Lewis, Elan Davies (Pennaeth), Mr Eurig Williams (Pennaeth Bl. 12) a Mr Carwyn Williams (Pennaeth Daearyddiaeth a fu’n trefnu’r ymweliad. Wrth gloi'r drafodaeth cynigodd Trystan i ymweld â’r ysgol eto yn y dyfodol buan, gyda’r bwriad o ddod a Leanne Wood, Arweinydd Plaid Cymru efo fo tro nesaf!

 

21.08.15 - Canlyniadau TGAU 2015

Canlyniadau TGAU Canlyniadau TGAU

Mae Ysgol Dyffryn Conwy unwaith eto yn dathlu blwyddyn o ganlyniadau rhagorol. Rydym yn hynod falch o’n disgyblion a’u llwyddiannau, ac ar ran yr ysgol gyfan rydym yn eu llongyfarch nhw a’u teuluoedd ar y canlyniadau gwych! Mae ein llwyddiant yn holl haeddiannol ac edrychwn ymlaen at groesawu'r mwyafrif ohonynt yn ôl i’r 6ed dosbarth.

Unwaith eto mae nifer o’n disgyblion wedi cyrraedd yr uchelfannau yn eu canlyniadau, gan gynnwys Tomos Arfon 8A*a 3A; Hannah Jones 7 A*, 4A; Russell Wingfield 4A*, 1A, 4B – cafodd y 3 hefyd Rhagoriaeth mewn Mathemateg Ychwanegol; Jake Jones 4 A*, 4A, 2 B a 2 C; Sophia Dallimore 2A*, 5A a 4B; Charlotte Wright 3 A*, 5 A, 2 B, 1 C a Rhagoriaeth mewn Mathemateg Ychwanegol; Annest Jones 6A, 3 B, 1 C; Meirion Layton 4A, 4B a 2C. Yn y llun mae Hannah, Sophia, Charlotte, Russell, Jake a Annest. Bu Tomos yn dathlu ar ddiwedd ebost o’i wyliau yn Sbaen!

Ar ddiwedd fy mlwyddyn gyntaf fel pennaeth rwyf yn hynod falch o weld yr holl wynebau hapus sy’n cadarnhau'r hyn mae llwyddiant yn ei olygu i’n pobl ifanc, pa mor galed maen nhw wedi gweithio. Maent yn llawn haeddu eu llwyddiant! Rwyf yn eu llongyfarch nhw a’u teuluoedd. Hoffwn hefyd gymryd y cyfle i ddiolch i’n holl staff am eu gwaith caled parhaol. Mae’r flwyddyn hon wedi bod yn un gwych ac arbennig i’r ysgol, ei disgyblion a’r gymuned ehangach. Mae heddiw, fel mae hi bob blwyddyn yn ddiwrnod i’r disgyblion, eu llwyddiannau, a’u camau nesaf - mae digon i’w ddathlu. Dymunaf yn dda iddynt yn eu dyfodol!

Elan Davies, Pennaeth, Ysgol Dyffryn Conwy, 20/08/15


13.08.15 - Dathlu llwyddiant Lefel A 2015, Ysgol Dyffryn Conwy

cricket

Rydym yn falch iawn unwaith eto o berfformiad arbennig ein disgyblion yn eu cyrsiau AS a Lefel A. Mae’n ganlyniadau eleni yn parhau i ddangos cynnydd mewn cyrsiau Lefel A, cyrsiau Galwedigaethol ac yn benodol eleni'r Fagloriaeth Gymreig. Ymysg ein perfformwyr rhagorol eleni mae: Aaron Kirkman (A*A A A B), Lois Evans (A* A A), ieithydd Viktor Hewitt (AAAB), Tolly Taylor (A*A B), Wil Jones (AAB), Iestyn Thomas (A*B B B), Talia Williams (A A C) ac Ynyr Jones (A*B C). Fel y gwelwch, mae perfformiad ein bechgyn wedi bod yn gryf iawn eleni.

Mae heddiw felly yn ddiwrnod o ddathlu - llongyfarchiadau mawr i’n disgyblion. Hoffwn hefyd gymryd y cyfrifoldeb, ar ran yr ysgol a’i Llywodraethwyr i longyfarch y disgyblion a’u teuluoedd, a hefyd ein staff ymroddedig am eu holl waith caled ac ymrwymiad.

Dymunwn ein disgyblion pob llwyddiant yn y dyfodol ac edrychwn ymlaen at glywed eu hanesion, eu llwyddiant a’u dyfodol boed hynny ym myd addysg bellach/addysg uwch, ac ym myd gwaith i’r dyfodol.

Elan Davies, Pennaeth, Ysgol Dyffryn Conwy, 13/08/15

Cliciwch yma am fwy o luniau


20.07.15 - Llongyfarchiadau i’r Clwb Drama

Llongyfarchiadau i’r Clwb Drama ar eu perfformiadau arbennig nos Iau 16/5/15. Darllenwch am eu gwaith yn y clwb drama eleni. Edrychwn ymlaen at eu perfformiadau a’u llwyddiannau yn ystod 2015/16.

Am fwy o wybodaeth - cliciwch yma


17.07.15 - Llongyfarchiadau mawr i tîm criced Ysgol Dyffryn Conwy

cricket

Llongyfarchiadau mawr i tîm criced Ysgol Dyffryn Conwy ar eu buddugoliaeth nos Fercher y 15fed o Orffennaf yn erbyn tîm Ysgol y Creuddyn – da iawn chi!

 

 
13.07.15 Adran Gelf 'Tlws Iorweth Jones'


Llongyfarchiadau i Matthew Barton oedd yn fuddugol am ennil gwobr ‘Tlws Iorweth Jones’ a roddir yn flynyddol er cof am Iorweth gan ei deulu. Derbyniodd wobr o £100 am ei gynnydd a’i ddyfalbarhad mewn Celf yn ystod y flwydddyn.


13.07.15 Ffeil Gynnydd a'r Prom
Cafwyd noson y Ffeil Gynnydd i ddisgyblion flwyddyn 11 ar yr 18fed o Fehefin. Dafydd Jones oedd y siaradwr gwadd yn seremoni. Chwaraeodd Dafydd dros ei wlad 42 o weithiau gan sgorio dwy gais, bellach mae’n gweithio i Oil4Wales sydd wedi ei leoli ym Mlaenau Ffestiniog.

Yn dilyn y seremoni Ffeil Gynnydd aeth y disgyblion a staff draw i Westy’r Eryrod yn Llanrwst ar gyfer y Prom!  Fel y gwelwch o’r lluniau, roedd y disgyblion wedi gwisgo yn arbennig ar gyfer y prom - yn lliwiau, siwtiau ac esgidiau crand iawn!  Erbyn diwedd y noson roedd eu traed yn boenus o’r holl ddawnsio a hwyl wedi ei gael gan bawb!  Rhaid canmol ymddygiad y disgyblion mewn lle cyhoeddus a diolch yn fawr i’r staff fuodd yn trefnu'r noson ac yn eu goruchwylio. 


13.07.15 Wythnos Gweithgareddau

Tra fo blwyddyn 10 a 12 allan ar brofiad gwaith bu blwyddyn 7, 8 a 9 yn profi amrywiaeth o weithgareddau gan gynnwys teithiau treftadaeth i Drawsfynydd a Tryweryn (blwyddyn 9), i Lanberis a Penmachno (blwyddyn 8) ac i Eisteddfod Llangollen (blwyddyn 7).  Bu cyfleoedd hefyd iddynt brofi gweithgareddau awyr agored yn Nant BH (blwyddyn 8) neu ar y safle drwy weithgareddau chwaraeon a datrys problemau. 

Yn ystod yr wythnos hefyd, profodd staff a disgyblion yr ysgol y tywydd a mynd ar y daith gerdded flynyddol i goedwig Gwydir.  Braf oedd gweld y disgyblion yn ymdrechu er y tywydd a’r holl gyn disgyblion a ddychwelodd er mwyn cefnogi'r daith gerdded hefyd.  Daeth Ifan Jones, blwyddyn 9 yn ôl gyntaf yn y ras rhedeg ar y diwrnod, Caron Davies yn 2ail a Carwyn Davies yn 3ydd.  Llongyfarchiadau mawr i’r tri!


13.07.15 Gwobrau Celf:

Bu nifer o’n disgyblion yn datblygu gwaith celf amrywiol er mwyn cystadlu brwd yn ddiweddar yn Eisteddfod Bro Aled, ac yn Gala Llanrwst.  Ceir mwy o wybodaeth am lwyddiannau'r disgyblion o’r linc ganlynol: http://www.llansannan.org/item/eisteddfod_bro_aled__.html ac ar safwe Rotari Dyffryn Conwy.  Roedd llawer iawn o ddisgyblion blwyddyn 7, 8 a 9 wedi cystadlu yn yr oedran 12-14 ar gyfer Ffotograffiaeth a gwaith celf yn defnyddio pensil neu olew.  Daeth Katelyn Airey, Rhiannon Rippin a Dionne Jones yn 1af, 2ail a 3ydd yn y categori olew; Nicola Wood, Caspian Sunerton-Burl a Sam Thomas yn 1af, 2ail a 3ydd drwy ddefnyddio pensil neu bastel; a Mali Evans, Lewis Jones a Sam Jones yn 1af, 2ail a 3ydd ar gyfer eu Ffotograffau.  Llongyfarchiadau mawr i bawb fuodd yn cystadlu ac i’r Adran Gelf am eu harweiniad a’u cefnogaeth i gystadlu yn lleol.


13.07.15 Cyngerdd Yng Nghapel Seion
Ar nos Fawrth y 30ain o Fehefin cynhaliwyd Cyngerdd diwedd tymor yng Nghapel Seion, Llanrwst.  Bu llawer yn cymryd rhan yn ystod y noson, yn unawdwyr, deuawdwyr, Parti Bechgyn, Parti Merched Iau, Ensemble, Telynorion a’r Côr Hyn.  Roedd hi’n wledd o berfformiadau o safon uchel iawn sydd yn rhoi syniad o’r holl dalentau gwahanol sydd gan ddisgyblion Ysgol Dyffryn Conwy ym maes Cerddoriaeth.  Diolchwn yn fawr i’r pawb ddaeth i gefnogi'r noson ac i’r holl ddisgyblion a staff fuodd yn cymryd rhan, yn enwedig i Mr Chris Roberts a Miss Angharad Ellis fuodd yn cydlynu a hyfforddi'r disgyblion. 


13.07.15 Ymweliad Bl 6

Daeth blwyddyn 6 i’r ysgol ar gyfer eu hail ymweliad swyddogol ar ddydd Llun y 29ain o Fehefin.  Yn ystod eu diwrnod cawsant gyfle i flasu gwersi daearyddiaeth, drama, technoleg bwyd a gwyddoniaeth ynghyd a chyfle i gyfarfod eu tiwtoriaid dosbarth.  Roedd hi’n braf iawn eu gweld yn ymgartrefu yn yr ysgol ac edrychwn ymlaen at eu croesawu yma ym mis Medi i flwyddyn 7.

Bu rhai ohonynt yma hefyd ar gyfer Her mathemateg ar ddydd Gwener y 3ydd o Orffennaf yn dilyn ymweliad blwyddyn 5 ar  2ail o Orffennaf.  Roeddent wedi ymateb yn dda iawn i’r Her gan wneud llawer o waith blwyddyn 9 yn ystod y dydd!

Ar ddydd Mercher y 1af o Orffennaf daeth blwyddyn 5 a 6 o’n hysgolion Cynradd yma ar gyfer diwrnod aml-gamp gan brofi ystod o weithgareddau chwaraeon.  Roedd eu brwdfrydedd yn arbennig a’r tywydd yn boeth iawn!  Cyfuniad gwych ar gyfer diwrnod ymweld!  Diolch yn fawr i’r disgyblion ac i’r staff fu yn trefnu ac yn arwain y dydd.


13.07.15 Blaenrybudd

Dymunwn wyliau braf iawn i’n disgyblion a staff yn ystod mis Gorffennaf ac Awst.  Byddwn yn ailgychwyn i ddisgyblion ar ddydd Iau'r 3ydd o Fedi yn dilyn dau ddiwrnod HMS ar y 1af a’r 2ail o Fedi.  Bydd yr ysgol yn agored ar gyfer derbyn canlyniadau Lefel A ar fore'r 13eg o Awst o 9o’r goch ymlaen ac eto ar gyfer canlyniadau TGAU ar yr 20fed o Awst. 


Derbyniodd yr ysgol wobr Marc Ansawdd Gyrfaoedd.


Llongyfarchiadau i ddisgyblion Ysgol Dyffryn Conwy ar eu llwyddiant yn Eisteddfod Bro Aled, Llansannan gyda’u gwaith Celf/Congratulations to Ysgol Dyffryn Conwy pupils on their success with their art work at Eisteddfod Bro Aled, Llansannan.

Gwobrau fel a nodir isod/ Prizes are as stated below::

ARLUNIO

63. Blwyddyn 7-11 Hunan ddewisiad
1af. Mai Evans.
2il Holly Carpenter, Ela Owen, Gwenllian Hughes.
3ydd. Sara Roberts, Haf Roberts, Glain Jones

CYSTADLEUAETH ARBENNIG

64. 16-25: Unrhyw waith celf, dylunio neu thechnoleg
1af.Barton Mathew Thomas
2il. Charlie Parry, Anest Roberts, Morgan Metcalfe, Amelia Maddox, Elin Cawley.
3ydd. Kelcee Savanha Frost, Lleucu Howatson, Megan Lowe,
4. Sabrina Haf Jones, Jac Power log, Chloe Congrieve

Dilynwch y linc isod am fwy o wybodaeth a lluniau o waith y disgyblion:/Follow the link below for more information and pictures of the pupils work:

http://www.llansannan.org/item/eisteddfod_bro_aled__.html


'Maths Challenge'
disgyblion disgyblion Llongyfarchiadau mawr i Ifan Jones, Hannah Roberts, Anna Carpena a Tomos Arfon am ennill tystysgrifau efydd yn nghystadleuaeth ‘Maths Challenge’ Prifysgol Leeds. Ennilliodd Charlotte Wright, Rory Thorburn ac Elain Jones dystysgrifau arian. Roedd Russell Wingfield wedi sereneu a llwyddodd i ennill tystysgrif aur yn ogystal a chael gwahoddiad i gystadlu mewn cystadleuaeth hyd yn oed yn fwy heriol!
Hefyd daeth Ceiran Kelly i’r brig mewn cystadleuaeth fathemateg drwy gyfrwng y Gymraeg a gynhelir yn flynyddol gan Brifysgol Bangor a cafodd wahoddiad i seremoni arbennig yn Eisteddfod yr Urdd. Llongyfarchiadau hefyd i Ethan Witt a Gwion Jones a ennilliodd dystysgrifau am berfformiad ardderchog yng nghystadleuaeth fathemategol Prifysgol Lerpwl. Cafodd Gwion ei wahodd i gyflwyniad arbennig yn y brifysol i ddathlu ei lwyddiant. Da iawn y tri ohonynt!

Llongyfarchiadau mawr i’r Tîm Rygbi Dan 15

Llongyfarchiadau mawr i’r Tîm Rygbi Dan 15 a ennillodd Cwpan Eryri neithiwr o 22 – 20 yn erbyn Ysgol Glan y Môr Pwllheli. Roedd cystadleuaeth frwd rhwng y ddau dîm yn arwain at fuddugoliaeth Ysgol Dyffryn Conwy! Braf iawn, a bonws oedd chwarae ar gae Ysgol Syr Huw Owen a derbyn y cwpan gan Mr Matthews-Jones!

Athletau y Sir

Tim athletau Ysgol Dyffryn Conwy a ddaeth yn fuddugol yng ngystadlaeth Athletau Sir Conwy ar y 29.4.2015 ym Mharc Eirias. 

100m Iestyn Thomas  1af
200m Arthur Lennon 1af
400m Aled Osborn 2il
800m Sam Power  2il
1500m Sam Power 2il

Ras gyfnewid  4 x 100m   1af

Naid Hir Tom Casey  1af
Naid Triphlyg Tom Casey 2il
Naid Uchel Tom Casey 3ydd

Gwaywffon Aled Osborn  3ydd
‘Shot Put’ Aled Osborn  3ydd

Y Tim Marchogaeth yn son am eu llwyddiant

Mared Williams, Harri Williams, Jac Cernyw, Lois  Williams a Mary Jane Braunton disgyblion Ysgol Dyffryn Conwy yn cael sgwrs ar y ffon ar raglen ‘Shan Cothi’ Radio Cymru am eu  llwyddiant yn cystadlu yn Bury Park.  Daeth y ‘ Tîm Dressage’  gyntaf eleni sydd yn arbennig (daethom yn 4ydd llynedd allan o 22 yn cynnwys ysgolion bonedd enwog iawn!).  Trafododd aelodau’r tîm am eu profiadau gan esbonio'r broses o gystadlu, eu teimladau am wneud ac am eu ceffylau.  Llongyfarchiadau mawr i’r tîm ifanc a thalentog yma! Edrychwn ymlaen at glywed mwy am eu llwyddiannau.

Cliciwch yma i ddarllen erthygl Daily Post am lwyddiant y tim


Gwyl Drama Conwy

Llongyfarchiadau mawr i Cora Roberts, Elliw Jones, Modlen Alun a Nel Davies ddaeth yn ail ynf Ngwyl Drama Conwy nos Sadwrn yng Nghlan Conwy. Llwyddodd y genod hefyd i dderbyn gwobr y Beirniaid am eu perfformiad – ardderchog! Criw talentog yn llwyddo yn lleol.

Ar ddydd Sadwrn 25 o Ebrill cynhaliwyd Gŵyl Un Act Conwy. Gyda arbenigedd Craig Ryder a Nathan Goodwin fel yr is-gyfarwyddwr fe ddaeth grŵp o ferched Ysgol Dyffryn Conwy, sef Cora Roberts Bl.10, Elliw Jones Bl.8, Modlen Alun Bl.8 a Nel Davies Bl.7 yn ail yn y gystadleuaeth. Roedd y merched hefyd wedi cael ennill Gwobr Beirniaid Perfformiad Unigol Gorau am ganu yn yr act. Cefndir yr act oedd bod y merched yn blant mewn gofal. Cafwyd un o’r merched eu mabwysiadu ond fe redodd i ffwrdd o’i theulu newydd. Cyfarfu’r pedair merch a’i gilydd ar drip Dug Caeredin lle aeth chwarae droi’n chwerw.   Llongyfarchiadau mawr i’r merched ar eu llwyddiant!


Y Tim Marchogaeth yn Ferm Bury
Llongyfarchiadau i’r canlynol fuodd yn llwyddiannus yn Bury Farm ar y penwythnos. Mae’r tîm Marchogaeth wedi ennill Cyntaf eleni yn y gystadleuaeth dressage - llongyfarchiadau mawr i Mared Williams, Harri Williams, Jac Cernyw a Harriet Williams. Bu’r Tîm Neidio hefyd yn llwyddiannus iawn, safle 6ed - llongyfarchiadau i Jac Cernyw, Lois Williams, Harri Williams a Hermione Williams. Llwyddodd Hermione hefyd i gael 7fed yn y gystadleuaeth ymarfer. Rydym yn falch iawn ohonynt a’u llwyddiant - da iawn chi!

Llongyfarchiadau Morgan Metcalf
Llongyfarchiadau i Morgan Metcalf a enillodd cyntaf am greu arteffact dan 19eg oed yn Eisteddfod yr Urdd Caerffili a’r cylch 2015. Bu Mali Bleddyn Evans o flwyddyn 7 hefyd yn llwyddiannus yn ennill cyntaf am ein print Lliw blwyddyn 7, 8 a 9. Llongyfarchiadau hefyd i Owain Llyr Williams, gafodd gyntaf am ei waith creadigol 2D Tecstilau blwyddyn 7, 8 a 9, ac i Elin Badger Watts gafodd 3ydd. Llwyddiant mawr i’r disgyblion ac i’r Adran Gelf fuodd yn eu cefnogi.

 

Disgyblion Ysgol Dyffryn Conwy yn ymchwilio i’r Eclipse: 20/3/15

Rygbi Merched Ysgol Dyffryn Conwy - Ail yng Nghymru yn nhwrnament yr Urdd yn Llanelli 19/3/15.
Llongyfarchiadau mawr i'r merched fuodd yn cynrychioli yr ysgol. Ar ol diwrnod llawn o gystadlu, a bore cynnar iawn, bu'r merched yn cystadlu yn ffrwd ar draws y gemau gan gyrraedd y rownd terfynol. Dyma hanes eu llwyddiannau:

Gêm 1: Ysgol Aberaeron 0 Ysgol Dyffryn Conwy 25
Gêm 2: Ysgol Bryn Tirion 12 Ysgol Dyffryn Conwy 34
Gêm 3: Ysgol Bryn Gwyn 12 Ysgol Dyffryn Conwy 17

Chwarteri : Ysgol Dyffryn Ogwen 0 Ysgol Dyffryn Conwy 24
Cyn-derfynol: Ysgol Bryn Gwyn 12 Ysgol Dyffryn Conwy 19
Rownd Terfynol: Ysgol Dyffryn Aman 12 Ysgol Dyffryn Conwy 0.


Llongyfarchiadau mawr i aelodau tim marchogaeth Ysgol Dyffryn Conwy fu yn llwyddiannus iawn yn ddiweddar wrth gystadlu yn Northcott ger Blackpool.
Yn dilyn taith ben bore dyma oedd llwyddiannau y criw:
1) Dressage Prawf 7
Unigolion
1af Harri Williams
2il Jac Cernyw
3ydd Cari Jones
4ydd Mared Williams

Prawf 12
1af Harri Williams
Cydradd ail Mared Wiliams a Jac Cernyw
3ydd Russell Wingfield
Timau Dyffryn Conwy 1af ac 2il yn y ddau brawf.

2) Neidio:

Tîm 70cm Lois Williams, Harriet a Hermoine Williams a Jac Cernyw 1af
Unigolion: 2il Hermoine Williams 3ydd Jac Cernyw

Tîm 80 cm : Lois, Hermoine, Harri a Jac 1af
Tîm 80 cm: Mary Jane Braunton, Russell Wingfield, Harriet Williams, Efa Celyn 4ydd
Tîm 90 cm: Mary Jane Braunton, Cari, Harriet ac Efa 4ydd
Mary Jane Braunton 3ydd fel unigolyn

Roedd y plant yn gefnogol iawn i'w gilydd drwy gydol y gystadleuaeth, er mewn gwahanol dimmau, roeddynt wir yn glod i'r Ysgol!


Eisteddfod Gadeiriol Ysgol Dyffryn Conwy 2015
plant yn canu

Dydd Gwener , 27ain o Chwefror cyhaliwyd Eisteddfod Gadeiriol yr Ysgol.

Cafwyd diwrnod amrywiol gyda digon o fwrlwm. Yn arwain eleni roedd Osian Roberts - Prif Fachgen , Lois Evans - Prif Ferch ac Elliw Baines , Swyddog Ieuenctid.

Diolch yn fawr i’n beirniad sef Rhiannon Ifan, Beirniad Cerdd a’r Fedal Gyfansoddi , Esyllt Tudur, Beirniad Llefaru ac adran ysgafn , Grace Charles, Beirniad Dawns a Dwynwen Berry, Beinriad Y Fedal Ddrama am eu gwaith yn yr Eisteddfod. Diolch yn fawr hefyd i Myrddin ap Dafydd am feirniadu cystadleuaeth y Gadair eleni i ni.

Agorwyd yr Eisteddfod gan Elliw a cynigwyd 5 pwynt i’r Tŷ oedd yn gwneud y mwyaf o sŵn , i wneud yn siwr fod pawb wedi deffro!! Geirionnydd dderbyniodd y marciau cyntaf yma! Cliciwch yma i ddarllen yr adroddiad yn llawn.

Cliciwch yma i weld mwy o luniau


Cystadleuaeth Celf a Chrefft Yr Urdd
morgan

Llongyfarchiadau mawr i Morgan Metcalfe o Flwyddyn 12 ar ennill y wobr am yr Eitem Orau yn yr Adran Uwchradd yn nghystadleuaeth Celf a Chrefft Urdd Conwy.

Pob lwc i ti yn y rownd nesaf!

 

 

 

Peter Pan - Sioe Gerdd
sioe gerdd

Llongyfarchiadau a Diolchiadau i’r Disgyblion, Staff a Ffrindiau sydd wedi cynorthwyo i roi cyflwyniad penigamp o Sioe Gerdd “Peter Pan” yn ystod wythnos olaf y tymor.

Cliciwch yma i weld mwy o luniau


Ysgol Dyffryn Conwy Dressage Team 2014 (English only)
Late 2013 a few pupils at the school realised there was a school equestrian association in the UK. Knowing the school had a large amount of horse riding pupils, they and a few parents decided to ask the school if they would be interested in starting a team. Thankfully the school agreed. The parents and school then worked together to join the association and get pupils of the school to show who would be interested, they got a great response from many of us!

children

pupils

Next was the competing. Being one of the only schools in Wales and the only one in North Wales to start a team, the closest competitions were Cheshire and Staffordshire, so there was a lot of travelling involved. The school gave a contribution and we started competing. Teams and individuals then went Showjumping and had great results! Then in February 2014, Ysgol Dyffryn Conwy helped 4 of their pupils enter The National Schools Equestrian Associations (NSEA) qualifier in South View Equestrian, Cheshire. Being the first year we weren't expecting much, most of the schools competing in this league are private schools and the majority would have also have equestrian training as part of the curriculum. Something YDC definitely doesn't have! Luckily we got a placing of 2nd and Tonisha also got an individual qualification which secured us a place in the national championships in Addington Equestrian Centre, Buckingham! This then gave us four team members the ambition of at least getting there, we knew it would be a long, tiring and costly journey but we were very ambitious and wanted a chance to compete there as it may be the first and last time we get the chance. The team consisted of four very talented young riders; Annie Monks who won Pony Club Novice Champion 2014, Tonisha Cornford who has won British Dressage U25's Prelim National Champion, Elain Jones who did amazingly at county shows last year and Harri Williams who also regularly placed at the same U25's Championship as Tonisha and also achieved 2nd & 3rd in his working hunter classes at this years Royal Welsh.

The cost to send the team and their horses down to Addington was fairly high. It included entry fees, fuel, stabling costs and overnight accommodation for the riders. We really wanted to take part as it would be a real achievement for both us and the school. The school gave a big contribution and were very supportive of us in helping us get to the championships, we are truly very thankful of that, and we would also like to give a big thank you to our amazing parents and our sponsors: Meadowvale Garage-Llanrwst. IEC Connect, Penrhyd Dressage, Cambrian Park and Leisure Home, JMJ Travel LTD, two anonymous contributions(you know who you are!), Y Gyrlan Gain, The Crafnant Trust, The Monks Family, Dylan Jones Welding and Steel Fabrication, SBS Bookeeping, J. Eifion Williams Tiling, The Meadowsweet Hotel, John Lloyd Williams and Pont y Garth holiday cottages, because we wouldn't have been able to do this without you! We also held fundraisers at the school selling sweets for profitable amounts and guess the amount of sweets activities.
At the championship the team acquired an amazing placing of 4th out of 24 teams from all over the United Kingdom and Tonisha was over the moon with an individual placing of 3rd. Two of the schools that placed above us have an equestrian school in Britain and another one in Dubai, the other school have their own cross country course training facilities. We did amazing being up against many big equestrian schools like this.


Please view the photos on our facebook page 'Ysgol Dyffryn Conwy dressage team 2014' showing of our progress in the qualifier and at the championship. We are truly grateful for the communities support including being featured on Dylan Jones morning show on BBC Radio Cymru and also Newyddion 9 on S4C. We have all agreed it was amazing and our next goal is to see if we can qualify again in the future as a school, it was an amazing experience to be part of and we hope we get the same luck next time as we did this year.


Tystysgrif RYLA
SEREMONI SEREMONI SEREMONI SEREMONI

Lluniau o John Brereton ac Alannah Russell yn derbyn eu tystysgrif RYLA gan Mr Richard Howe, Llywydd Rotari Dyffryn Conwy.


Tri o ddisgyblion YDC gafodd lwyddiant yn cystadlu yn y Ffair Aeaf
Tri o ddisgyblion YDC

Tri o ddisgyblion YDC gafodd lwyddiant yn cystadlu yn y Ffair Aeaf - roeddent wedi ennill eu dosbarth yn Sir Eryri a Chlwyd cyn cystadlu yn erbyn 14 o siroedd eraill yn Llanelwedd:

Dylan Roberts, Clwb Llanrwst - 2il barnu biff dan 18
Jac Ellis , Clwb Ysbyty Ifan - 2il barnu wyn dan 16 a thlws am yr araith orau yn Gymraeg yn ei ddosbarth.
Llywela Edwards, Clwb Uwchaled - 2il barnu biff dan 16


Cwis Daearyddol
QUIZ Bu criw o flwyddyn 9 Ysgol Dyffryn Conwy yn cynrychioli'r ysgol a'r adran Ddaearyddiaeth mewn cwis Daearyddol mis Rhagfyr ym Mhrifysgol Caer. Roedd ysgolion ar draws Gogledd Cymru a sir Gaer yn cymeryd rhan yn y cwis. Daethant yn 5ed ac 8fed allan o 20 tim - da iawn yn wir. Llongyfarchiadau iddynt i gyd."

Rhes gefn (chwith i'r dde): Efa Celyn, Trystan Jones, Jake Grove, Howard Wingfield
Rhes flaen: Harri Williams, Rosy Pearson, Ianto Smith a Ifan Prys Jones

Cadwch Gymru’n Daclus
Wythnos yma mae Cadwch Gymru’n Daclus yn galw ar bobl Cymru i ymuno mewn wythnos o waith i lanhau’r mannau lle mae sbwriel ac ôl fandaleiddio ar ei waethaf mewn trefi a phentrefi ac yng nghefn gwlad.

Gobeithir rhwng 15fed - 21ain Medi 2014 bydd Wythnos Cymru Daclus yn gweld pobl o bob cwr o’r wlad yn mynd ati i ddangos eu hawydd am fannau glân a diogel drwy gymryd rhan mewn gwaith ymarferol i ddatrys y broblem.

Y llynedd gwnaeth cannoedd o bobl o bob oed eu rhan i lanhau eu hardaloedd, ac o ganlyniad i’r gwaith hwnnw fe lwyddwyd i lanhau rhai o’r mannau lle’r oedd sbwriel ar ei waethaf. Yn ystod yr wythnos o weithredu casglodd gwirfoddolwyr lond miloedd o fagiau o sbwriel.

Dywedodd Lesley Jones, Prif Weithredwr Cadwch Gymru'n Daclus;
“Mae Cymru yn wlad hardd ond yn anffodus mae ganddi broblem sbwriel mawr ac mae Wythnos Cymru Daclus yn ein hatgoffa bod yr ateb yn ein dwylo ni. Rydym yn byw mewn dyddiau prysur iawn ond mae gan y rhan fwyaf ohonom awr neu ddwy o amser rhydd pan fedrem helpu i wella golwg yr ardal o’n cwmpas. Helpwch ni i wneud gwahaniaeth a sicrhau taw Wythnos Cymru Daclus 2014 yw’r fwyaf llwyddiannus erioed.”

Buom ni, 10 Tudur, i ganol tref Llanrwst dydd Mawrth yn codi sbwriel i helpu gyda’r ymgyrch hon. Mae’r weithgaredd hefyd wedi cyfrannu at ein horiau cymunedol BAC, a gallwch chi wneud yr un peth â ni drwy dacluso eich ardal chi. Cofiwch – cadwch Gymru’n daclus.

Gweddïwn

Helpwch ni i barchu ein hamgylchedd ac i gadw ein pentrefi a’n trefi yn lân a thaclus. Rhowch gymorth i bawb i sylweddoli mor ffodus yr ydym o’n hardaloedd ac i warchod eu prydferthwch. Helpwch ni hefyd i gadw ein hysgol yn daclus bob amser.

Amen


Canlyniadau Lefel A 2014

“Rydym yn hynod falch unwaith eto at berfformiad da iawn disgyblion Ysgol Dyffryn Conwy eleni.  Mae canlyniadau eleni yn dangos llwyddiant cynyddol mewn cyrsiau Lefel A, Lefel A Galwedigaethol a’r BTEC, a hefyd cynnydd y Fagloriaeth Gymreig. 

Ymysg y disgyblion sydd wedi perfformio yn uchel iawn eleni mae: Lowri Roberts A*, A*, A,  A; Elin Arfon, A*, A, A; Elin Wrennall A, A, A; Leah Hamilton A*, A, B; Lois Wynne A, A, B; Gwen Thomas A*, A, C; Amy Jones and Ceri Noble A, B, B; Roxanna Richardson Distinction*, A, C; Emily Watson Bacc, A, B, C; Erin Owen, Stephanie Jones and Hanna Dobson A, B, C; Erin Rossington Distinction-Merit, B, B; Morgan Evans Double Distinction, B, C; Jack Williams Bacc, B, C and Elen Hughes a Isabelle Adams B, B, B.  

Mae heddiw felly yn ddiwrnod i ddathlu, ac yn gyfle ar ran yr Ysgol a’i Llywodraethwyr I longyfarch yr holl ddisgyblion, eu teuluoedd a’n staff ymroddgar am eu holl waith caled.  Dymunwn yn dda i’n holl ddisgyblion ac i bob llwyddiant yn eu dyfodol.  Byddwn yn edrych ymlaen at ddilyn eu llwyddiannau drwy’r Brifysgol, astudiaeth bellach a gyrfaoedd.” 

Canlyniadau TGAU 2014

Mae Ysgol Dyffryn Conwy unwaith eto yn dathlu blwyddyn o ganlyniadau rhagorol.  Rydym yn hynod falch o’n disgyblion a’u llwyddiannau, ac ar ran yr ysgol gyfan rydym yn eu llongyfarch nhw a’u teuluoedd ar y canlyniadau gwych!  Mae ein llwyddiant yn holl haeddiannol ac edrychwn ymlaen at groesawu'r mwyafrif ohonynt yn ôl i’r 6ed dosbarth.  Hoffwn hefyd gymryd y cyfle i ddiolch i’n holl staff am eu gwaith caled parhaol.  Mae rhesymau ychwanegol i ddathlu eleni hefyd efo’r BAC yn ychwanegu at lwyddiant a chymwysterau ein disgyblion a’u CVs cynhwysfawr. 

Unwaith eto mae nifer o’n disgyblion wedi cyrraedd yr uchelfannau yn eu canlyniadau, gan gynnwys yr efeilliaid oedd ym mlwyddyn 11 eleni.  Yn y llun mae Llywela (3A*, 6As) a Ceridwen Edwards (3A*, 7As) o Cerrigydrudion a Jasmine (1A*, 7A, 2B) a Hannah Cash (1A*, 4A, 4B) o Dolgarrog. Cafodd y canlynol hefyd ganlyniadau rhagorol: Rhiannon Hughes (5A*, 4A, 1B), Ilan Owen (3A*, 4A, 3B), Joshua Bradnam (5A*, 4A), Rachel Gates (5A*, 3A, 2B), Branwen Morris (3A*, 5A, 2B), Llion Roberts (2A*, 7A, 1B),  Joanthon Coates, (5A*, 3A, 1B), Luca Carpena (3A*, 3A, 3B), Ciara Rickard (3A*, 2A, 3B), Joachim Rigotti, (3A*, 2A, 3B), Bee Wylie (2A*, 3A, 2B, 2C).

Nododd Ceridwen Edwards ‘Rwy’n hynod falch fy mod i wedi gwneud mor dda ar ôl yr holl waith caled!”

Fel pennaeth rwyf hefyd yn hynod falch o weld yr holl wynebau hapus sy’n cadarnhau'r hyn mae llwyddiant yn ei olygu i’n pobl ifanc, pa mor galed maen nhw wedi gweithio.  Maent yn llawn haeddu eu llwyddiant!  Rwyf yn eu llongyfarch nhw a’u teuluoedd.  Mae’r flwyddyn hon wedi bod yn un gwych ac arbennig i’r ysgol, ei disgyblion a’r gymuned ehangach.  Yn dilyn adroddiad canmoladwy gan Estyn a chanlyniadau lefel A gwych wythnos diwethaf.  Mae heddiw, fel mae hi bob blwyddyn yn ddiwrnod i’r disgyblion, ac efo cynnydd yn ein canlyniadau Saesneg, Mathemateg a Chymraeg eleni - mae digon i’w ddathlu.  Dymunaf yn dda iddynt yn eu dyfodol! 
Paul Matthews-Jones, Pennaeth, Ysgol Dyffryn Conwy, 21/08/14

Cylchlythyr gan y pennaeth Mehefin 2014
newsletter Cliciwch yma i weld y cylchlythyr

Disgyblion blwyddyn 12 yn ymweld a Phrifysgol Caergrawnt
Llanrwst Gala

(dim cyfieithiad Cymraeg ar gael)

During the last three years we at Ysgol Dyffryn Conwy have strengthened our link with Cambridge University, particularly Magdalene College. This has enabled us to fully support applicants such as Haydn Jenkins (2013/14) gain entry to the University. This year we were invited to the University's open day and Magdalene College kindly provided us with free accommodation. This enabled us to take seven students to visit Cambridge, giving them an opportunity to visit some of the remarkable colleges and more importantly, gain an insight into the University's rigorous admission process. Here is a report by Natasha Bell about the visit. - cliciwch yma

Cliciwch yma i weld lluniau yr ymweliad

 


Llanrwst Gala
Llanrwst Gala

 

All Day Family Fun Day

Gwydir Park

Sunday

6th July 2014

am fwy o wybodaeth cliciwch yma

 


Ysgol Dyffryn Conwy yn le gwych ar gyfer clybiau chwaraeon!

Ysgol Dyffryn Conwy yn le gwych ar gyfer clybiau chwaraeon - gwyliwch y fideo!

 


Llysgennad y Mis gan Chwareon Cymru
emily

Llongyfarchiadau i Emily Watson Disgybl blwyddyn 13 Ysgol Dyffryn Conwy ac un o Lysgenhadon Ifanc Platinwm Conwy wedi ei henwi yn Lysgennad y mis gan Chwareon Cymru.

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

 

YSGOLORIAETHAU YSGOL DYFFRYN CONWY 2014-15
gwenllian

Elin Arfon – Cymraeg, Ffrangeg – Caerdydd – (Ysgoloriaeth Ysgol y Gymraeg)

Glesni Lloyd
– Drama, Cymraeg – Aberystwyth – (Cynnig Di-amod) ; Bangor (Ysgoloriaeth Mynediad)

Elen Hughes – Hanes, Gwleidyddiaeth – Aberystwyth – (Ysgoloriaeth Mynediad), (Ysgoloriaeth Coleg Cymraeg Cenedlaethol)

Hanna Dobson – Hanes, Cymraeg – Aberystwyth – (Ysgoloriaeth Mynediad); Bangor (Ysgoloriaeth Mynediad)

Erin Owen – Hanes - Aberystwyth (Cynnig Di-amod)

Siriol Elis – Sbaeneg, Cymraeg – Aberystwyth – (Cynnig Di-amod)


Clwb Drama ôl ysgol
gwenllian

Cliciwch yma i weld disgyblion yn mwynhau creu masgiau yn y clwb drama ol ysgol

 


Tim Marchogaeth
gwenllian

Pob lwc i dim marchogaeth Ysgol Dyffryn Conwy penwythnos yma.

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth


Megan Roberts Represents Great Britain (Saesneg yn unig)
gwenllian

I represented Great Britain two weeks ago, in the discipline of Dressage in equestrian.

The competition was held in Addington, there were countries such as Ireland, The Netherlands, Germany, South Africa, Switzerland, France and Finland.

It was a great experience and one I will never forget. It has always been my dream to represent Great Britain and to have finally achieved it was just amazing.

I would like to thank my family, friends, sponsors and school for helping me through this incredible journey.

Hopefully I can continue my dream of being a professional equestrian and inspire others to do so to.

Megan Roberts, Age 15, 10B


Llwyddiant ysgubol i ddisgyblion Ysgol Dyffryn Conwy yng nghystadleuaeth Arlunio Gŵyl Wyddoniaeth Prifysgol Bangor

Er gwaetha’r ffaith fod bron i 100 wedi cystadlu fe gerddodd Ysgol Dyffryn Conwy yn dalog gyda’r wobr gyntaf a’r ail a phob canmoliaeth uchel yn adran yr Ysgolion Uwchradd.

Eleni rhoddwyd y wobr gyntaf i Charlotte Griffiths 7P a’r ail i Gwen Arfon 7M. Golyga hyn eu bod ill dwy wedi ennill tocyn teulu i Barc Greenwood Forest , ac enillodd Charlotte hefyd ddiwrnod llawn o weithdy arlunio i’w dosbarth, fydd yn cael ei redeg gan arlunydd preswyl y Brifysgol/ Pontio Bedwyr Williams. Cynhelir y gweithdy hwn yn Amgueddfa Hanes y Brifysgol, felly dylai fod yn ddiwrnod i’w fwynhau i’r plant i gyd.

Yn ogystal â hyn, cafodd gwaith y saith disgybl canlynol ganmoliaeth uchel:
Modlen Alun 7M
Angharad Ellyn Butler 7G
Dylan Evans 7M
Elliw Fflur Ford 7M
Elliw Jones 7M
Sam Jones
Kyra Campbell 7P

Bydd yr holl gynhyrchion arlunio gafodd eu gwobrwyo ac a gafodd ganmoliaeth uchel yn cael eu fframio a’u harddangos mewn arddangosfa gyhoeddus yn Amgueddfa ac Oriel Gelf Gwynedd o Fawrth 14-23ain, a bydd seremoni wobrwyo yn yr Oriel ddydd Sadwrn Mawrth 15 am 11am


Wythnos rhagorol arall ar y caeau chwarae i Ddyffryn Conwy

Ar ddiwrnod gwlyb daeth tîm rygbi dan 16 ysgol Llanfyllin i Lanrwst i gystadlu yn rownd yr 16 olaf o gwpan Cymru. Llongyfarchiadau mawr i’r bechgyn ar fuddugoliaeth arbennig ac ymlaen i’r 8 olaf gyda thaith i Gaerdydd nesaf.

Wedi buddugoliaeth bechgyn blwyddyn 8 a phencampwyr 8 bob ochr Conwy, tro bechgyn blwyddyn 7 oedd hi nos Fercher Mercher. Roedd eu hwynebau fore Iau yn dweud y cyfan a’r cwpan yn ddiogel yng nghyntedd yr ysgol. Da iawn chi hogiau.

OND mae merched blwyddyn 7 ac 8 hefyd wedi rhagori, wedi buddugoliaeth yn erbyn Ysgol Syr Hugh Owen, roedd y genethod yn chwarae ysgol Uwchradd Prestatyn yn rownd 16 olaf cwpan Cymru. Wedi gem hynod gyffrous, dwy gol gan Fflur yn selio’r fuddugoliaeth ac ymlaen i’r 8 olaf.

Llongyfarchiadau i bawb


 

Ffair Gyrfaoedd hynod lwyddiannus i Flwyddyn 9 Ysgol Dyffryn Conwy
disgyblion Cynhaliwyd ein Ffair Gyrfaoedd ar y 23ain o Ionawr 2014, lle gafodd myfyrwyr ym Mlwyddyn 9 y cyfle i gasglu gwybodaeth a gofyn cwestiynau o’n hymwelwyr. Pwrpas y ffair oedd ennyn diddordeb y disgyblion am yrfaoedd posib, yn enwedig cyn gwneud eu dewisiadau ym mis Mawrth. Fel arfer roedd ein hymwelwyr yn llawn clod o’n myfyrwyr a’r modd roeddent yn trafod gyda’r oedolion.

Roedd cynrychiolwyr o’r canlynol yn bresennol:

• R.L.Davies,
• Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy,
• Institute of Motor Industry,
• Milfeddygfa Wern, Llanrwst,
• Howell Jones a’i Gwni,
• Siân Edwards – Nyrs,
• FUW,
• Menter Iaith Conwy,
• RGC,
• G M Jones,
• Tree Tops Adventure,
• Owain Williams - Partneriaeth Awyr Agored,
• Coleg Cambrian,
• Siwgr a Sbeis,
• Barry Craven - Ffisiotherapydd,
• Gyrfa Cymru.

Diolch yn fawr iawn i bawb am eich cyfraniadau. Cliciwch yma i weld mwy o luniau


YSGOL DYFFRYN CONWY : PENCAMPWYR - Twrnament rygbi 7 bob ochr blynyddoedd 7 a 8
tim rygbi tim rygbi Roedd y twrnament ym Mharc Eirias (22/1/14), mewn adeilad mawr sydd yn cael ei adnabod fel y ‘Barn’. Ynddo mae gwair plastig, a rwber wedi ei falu yn fan fel pridd. Mae’r gwair cogio yn frwnt a chras iawn a rydych yn cael sawl sgriffiad wrth ddisgyn ; tydi o ddim y tir mwyaf cyffyrddus i chwarae arno.

Roedd nifer ohonom yn y sgwad. Roedd 11 disgybl o flwyddyn 8 a dau o flwyddyn 7. Y chwaraewyr oedd: Dylan, Tomos, Ilan, Trystan, Josh, Jacob, Brenig, Harri, Ifan, Ynyr, Berwyn, Howard a Penri ein capten. Rydym i gyd yn aelodau o’r clwb rygbi lleol - Clwb Rygbi Nant Conwy.

Ar ôl cyrraedd Parc Eirias roedd pawb ar dân eisiau chwarae. Roedd y gêm gyntaf yn erbyn Ysgol Bryn Elian. Dim ond am ddeg munud oedd pob gêm felly roedd angen dechrau sgôrio pwyntiau o’r chwiban gyntaf. Roedd ein gwrthwynebwyr yn dim amhrofiadol iawn ac fe adlewyrchod hynny ar y sgôr derfynol- 7:1.

Cyn pen dim roedd yr ail gêm ar fin dechrau gyda gwrthwynebwyr dipyn mwy o faint. Fe gychwynodd y gêm yn ddistaw ond yna fe dorrodd un o’n blaenwyr yn rhydd a thurio am gais yn y canol. Fe aeth pennau ein gwrthwynebwyr i lawr ar ôl y cais gan adael tyllau yn eu hamddiffyn gyda’r sgôr derfynol yn 5:2 i ni.

Ein gwrthwynebwyr nesaf oedd ein gelynion- ysgol y Creuddyn. Ar ôl eu gwylio yn rhoi cweir i dîm Ysgol Bryn Elian roeddem yn gwybod fod y tîm yma yn un da. Digon di - fflach oedd y gêm i ddecrau ond ar ôl ychydig funudau fe sgoriodd ein gwrthwynebwyr yn y gornel. Yna fe wnaethom ni daro’n ôl gan sgorio tair cais a churo’r gêm (3:2).

Sicrhaoedd y fuddugoliaeth yna ein bod yn y gêm gynderfynol. Ar ôl toriad bach a chael rhywbeth i’w fwyta, roeddem yn barod am y gêm nesaf. Dechraeodd y gêm yn ffyrnig. Roedd eu hamddiffyn yn gadarn iawn. Roedd y gêm yn ddi-sgor ar amser bron ar ben pan sgoriodd un o’n chwaraewyr yn y gornel gyda sgôr derfynol o 1:0. Wedi curo John Bright roeddem yn y ffeinal.

Yn y ffeinal roeddem yn erbyn Ysgol Eirias; nhw oedd y ffefrynnau i ennill y twrnamnent. Roeddem yn adnabod rhai o’n gwrtwynebwyr felly roedd yn gem bersonol iawn. Fe ddechreuodd y gêm yn ffyrnig; roedd yn amlwg fod yn gêm yn mynd i fod yn un galed. Roedd hanner cyntaf y gêm yn ddi-sgôr. Yna o unlle fe dorrodd un o’n chwaraewyr dacl a thurio am gais hanfodol. Aeth pennau ein gwrthwynebwyr i lawr ac fe sgorion ni ddwy gais arall gan ennill y twrnament. Roedd pawb yn wên o glust i glust gan gerdded yn ôl i’r bws mini yn gloff ond yn hapus.

Diolch yn fawr i Mr Ioan Hughes am yrru’r bws mini ac am ei annogaeth.

Ifan Prys Jones

 

Disgyblion 6ed YDC ar wahoddiad S4C yn trafod materion Cymreig a chyfoes yng Nghaerdydd ac yn y Cynulliad.
disgyblion Ar wahoddiad S4C ym mis Tachwedd aeth chwech disgybl o flwyddyn 13 i Gaerdydd i gymryd rhan yn sioe deithiol; ysgolion ‘Hacio’n holi’. Cawsom gyfle i ddadlau dros dri phwnc cyfoes a pherthnasol i ni, pobl ifanc Cymru, yn Nhŷ Hywel sef yr hen Senedd sydd nawr yn cael ei ddefnyddio ar gyfer bobl ifanc. Tŷ Hywel yw’r unig siambr dadlau sydd yno yn arbennig i bobl ifanc yn Ewrop, i sicrhau bod Llywodraeth Cymru yn clywed ein barn ni, Cymry’r dyfodol.

Wedi siwrnau hir i Gaerdydd cyrhaeddom westy’r Ibis a chyfarfod â disgyblion y saith ysgol arall oedd wedi teithio o bob cwr o Gymru. Y noson honno, cawsom swper yn y Novotel drws nesaf, ble roedd Nigel Owens a Tara Bethan yn disgwyl amdanom ni gyda Catrin Haf, cyflwynydd Hacio a chadeirydd ein dadleuon y diwrnod canlynol. Cawsom gwis gan Nigel Owens a Tara Bethan wedi i ni gael swper, gan brofi ein gwybodaeth gyffredinol. Yn bersonol roeddem yn teimlo fod y cwestiynau ychydig bach yn anoddach na chwestiynau gwybodaeth gyffredinol ond wnai ddim cwyno gormod oherwydd cawsom ail yn y diwedd! (Heb os nac oni bai, yr adran ffilm a theledu gododd ein marciau i fyny! – gormod o deledu yn cael ei wylio yn Nyffryn Conwy yn amlwg!) Cawsom noson hwylus dros ben yng nghwmni Nigel Owens a Tara Bethan a chyfarfod disgyblion yr ysgolion eraill.
Bore wedyn, roedd yn rhaid codi yn olew i gael brecwast erbyn 7.56y.b. (wn i ddim pam amseru mor benodol, mi fysa wyth o’r gloch wedi gneud fwy o synnwyr ond dyna ni – dim ni oedd yn trefnu!) Wedi brecwast, aethom ar y bws i Dŷ Hywel i ddechrau’r dadlau. Y pwnc cyntaf oedd Cyfryngau Cymdeithasol, yr ail oedd yr iaith Gymraeg a safon yr iaith, a’r trydydd oedd ein barn ni am y cynulliad – ydy’r Senedd wir yn cymryd diddordeb yn yr hyn sydd gan bobl ifanc Cymru i’w ddweud? Roedd y dadlau’n boeth yno ymysg yr ifanc, ac o dan arweinyddiaeth Catrin cafwyd tair trafodaeth hynod ddifyr a llawn emosiwn. Cafodd Cymry’r dyfodol gyfle i ddadlau, trafod a thaeru yn ogystal â chael cinio blasus yn Nhŷ Hywel.

Yn ystod y p’nawn aethom i’r Senedd ei hun i weld yr Aelodau Seneddol wrth eu gwaith. Roedd yn brofiad gwych i gael gweld sut roedd y wlad yn cael ei rhedeg, ac roedd hynny mewn modd eithaf pwyllog, distaw a di-gyffro o’i gymahru â’r cyffro a’r dadlau tanboeth sydd yn disgwydd yn San Steffan.
Roedd yn brofiad gwerth chweil; cyfle i ni bobl ifanc Cymru fynegi ein barn ar bynciau sy’n bwysig iawn i ni. Diolch yn fawr i S4C am roi’r cyfle i ni wneud hyn.
Hanna Owen Dobson – Bl 13


Disgyblion Ysgol Dyffryn Conwy yn cyrraedd rhestr fer 6 Ffilm Orau Cymru mewn seremoni Media4Schools
logo ffilmiau'r ffin
disgyblion
disgyblion yng Nghaerdydd
disgyblion
arwydd

Llythyr Media4Schools - cliciwch yma

Gellir gweld y ffilm ar wefan Ffilmiau'r Ffin - cliciwch yma

Yn ddiweddar aeth 10 o ddisgyblion sef Cadi Edwards, Beca Williams, Elin Cawley, Mali Sion, Lleucu Howatson, Cora Roberts, Kimberley Godbert,
Chloe Adams, Anna Carpena ac Amelia Maddox, drwadd i'r 6 olaf yng nghystadleuaeth 'Media I Gymru'. Roedd gofyn iddynt fynd i Gaerdydd er mwyn bod yn bresennol mewn seremoni gwobrwyo'r enillwyr (doedd neb yn gwybod ar y pryd pwy oedd wedi ennill).

Fe gychwynnodd y criw o'r ysgol 9 o'r gloch ar fore Sul er mwyn cael amser i fynd a mwynhau ym mhrif ddinas Cymru. Talodd yr ysgol am y bws mini ac a'r gyrrwr, a hefyd costau gwesty'r criw ffilmio. Roedd y disgyblion yn hynod ddiolchgar am hyn ac eisiau diolch i'r ysgol am eu cyfraniad hael. Hoffai'r disgyblion hefyd ddiolch i'r tair mam a ddaeth gyda nhw fel gwarchodwyr sef Michelle Roberts, Siân Howatson a Rhian Williams.

Ar ôl cyrraedd y gwesty moethus yng Nghaerdydd aeth pawb i siopa ac i weld golygfeydd Nadoligaidd y ddinas. Roedd yr awyrgylch yn hudolus tra disgleiriai miloedd o oleuadau lliwgar uwch eu pennau fel pe bawn mewn disgo. Roedd carolau yn cael eu canu tra cerddai pobl frwdfrydig o amgylch y stondinau addurniadol. Bwyton nhw eu swper yn y gwesty. Roedd y bwyd o safon uchel ac yn bris isel iawn, felly roedd pawb yn hapus! Yna aethant i'w gwlâu yn barod am y diwrnod mawr yfory.

Ar ddiwrnod y seremoni aethon nhw i'r Bae er mwyn ymweld â'r adeiladau hanesyddol ac eiconig. Er enghraifft y Senedd. Roedd y seremoni gwobrwyo yn cymeryd lie yng Nghanolfan y Mileniwm. Roedd o'n ddiwrnod diddorol iawn a chafodd y criw wylio'r holl ffilmiau eraill yn y gystadleuaeth. Er eu bod nhw ddim wedi ennill, nhw oedd y cystadleuwyr ieuengaf yn y categori felly roeddynt yn hapus a fad wedi cael y cyfle yn y lie cyntaf i fod yno, yn enwedig gan fod dros gant wedi ceisio yn y gystadleuaeth yn eu herbyn a hwythau wedi dod yn un y chwech uchaf yng Nghymru!


Llwyddiant Gwenllian
gwenllian

Gwenllian yn cynrychioli Cymru Treialon Cwn Defaid rhynglwadol. - cliciwch yma am fwy o wybodaeth

 


Llwyddiant disgyblion drwy gymorth y Clwb Rotary

Llongyfarchiadau i Leah Hamilton a Annie Monks a gafodd wobrau gan Lywydd Clwb Rotary Dyffryn Conwy Peter Farr. Hyn yn dilyn derbyn nawdd gan y Rotary i fynychu cwrs arweinyddiaeth yn Arthog yn ystod mis Awst. Rhoddwyd cyflwyniad gwych gan y ddwy yn ystod cyfarfod diweddar y clwb.Llongyfarchiadau i Leah Hamilton a Annie Monks a gafodd wobrau gan Lywydd Clwb Rotary Dyffryn Conwy Peter Farr. Hyn yn dilyn derbyn nawdd gan y Rotary i fynychu cwrs arweinyddiaeth yn Arthog yn ystod mis Awst. Rhoddwyd cyflwyniad gwych gan y ddwy yn ystod cyfarfod diweddar y clwb.

Cliciwch yma


‘Clwb Ffermwyr Ifanc Llanrwst yn cael eisteddfod wych' a cyngerdd ar 9fed o Ragfyr

Wedi’r llwyddiant o gael ail yn Eisteddfod Eryri cafodd pum eitem o Glwb Llanrwst eu gyrru i Eisteddfod Cymru ym Môn i gynrychioli Eryri. Y pum eitem a aeth i Gymru oedd Llefaru dan 21, Parti Llefaru, yr Ensemble Lleisiol, Parti Tri llais a’r Côr.

Eleni, roedd y safon ym Môn yn uwch fyth a chafwyd gwledd gan ddoniau Ffermwyr Ifanc Cymru o hanner awr wedi deg y bore Sadwrn tan un o’r gloch fore Sul. Oedd, roedd hi’n ddiwrnod hir ond trwy gydol y diwrnod redden ni Clwb Llanrwst yn prysur ennill gwobrau.

Ben bore cystadlodd Hanna Owen Dobson ar y Llefaru gan gael trydydd. Yna, cystadlodd y Parti Llefaru yn y prynhawn gan lefaru’r darn ‘Siwan’ gan y
Prifardd Tudur Dylan Jones, darn heriol, ond darn a wnaeth gwyrthiau i ni wrth i ni gael yr ail wobr. Ensemble Lleisiol oedd y gystadleuaeth nesaf gyda’r prynhawn a chanu’r darn ‘Carol Parsal’ un o oreuon Gilmor Griffiths. Gyda’r gystadleuaeth hon ddaeth yn ail, ail Wobr i Glwb Llanrwst.

Wedi’r toriad ddechreuodd y cystadlu boethi eto, a’r parti tri llais oedd nesaf. Unrhyw ddarn allan o ‘Gwin Beaujolais’ gan Robat Arwyn. A’r darn a wnaethon ni ei dewis oedd ‘Y Dderwen Ddu’, roedd y safon yn uchel, ond cafwyd llwyddiant gyda’r trydydd ail wobr!

Pan ddaeth cystadleuaeth y côr oedd hwyliau pawb yn uchel ac yn barod i wneud sioe dda o’r darn gosod ‘Ar Hen Aelwyd’ gan Owain Llwyd. Allan o saith côr roedd trydydd yn gamp ond, daeth ein pedwerydd ail o’r Eisteddfod! Dyma’r tro cyntaf i Lanrwst ganu fel côr yn Eisteddfod Cymru, ac i gael ail - roedd yn gamp wych! Diwrnod hynod lwyddiannus i Glwb Llanrwst ac i Eryri fel Sir wrth i ni ddod yn bedwerydd!

Hoffwn ddiolch i Angharad Ellis am hyfforddi ac i Enlli am y gyfeilio. I Dennis Davies am ddysgu’r llefaru ac i Llio Japheth am ddysgu’r sgets i Eisteddfod Eryri! Hefyd i Swyddogion y Clwb, Lois, Glenna, Eurgain Baines ac Eurgain Hughes ac i’r holl aelodau eraill am eu llwyddiant a’r gwaith caled!

Mae gennym gyngerdd gyda holl eitemau'r Eisteddfod ar Nos Lun, Rhagfyr y 9fed! Yng Nghanolfan Cymunedol Llanrwst am 7.30 yh. Felly dewch yn llu!

Hanna Owen Dobson


S4C yn clywed barn disgyblion chweched dosbarth Ysgol Dyffryn Conwy . Un o 8 ysgol yn unig yng Nghymru!
plant a phobl
Bu cryn fwrlwm yn yr ysgol Dydd Llun y 21ain o Hydref pan ddaeth taith ysgolion Hacio’n Holi i gyflwyno a thrafod materion cyfoes gyda disgyblion y chweched dosbarth. Dim ond 8 ysgol drwy Gymru gyfan a ddewiswyd i gymryd rhan yn y prosiect hwn felly roedd yn fraint i ddisgyblion Ysgol Dyffryn Conwy gael lleisio’u barn a rhannu eu syniadau gyda S4C.

Cyflwynwraig y drafodaeth oedd Catrin Haf Jones sydd ar hyn o bryd yn ymddangos ar raglen S4C Hacio a rhoddwyd croeso cynnes iddi hi a’i gwesteion arbennig, Nigel Owens a Tara Bethan. Wrth gwrs, mae Nigel yn wyneb cyfarwydd iawn i ddilynwyr rygbi gan ei fod wedi teithio’r byd yn rhinwedd ei swydd fel dyfarnwr rygbi rhyngwladol. Mae Tara Bethan hefyd yn adnabyddus i bawb sy’n gwylio Pobol y Cwm gan ei bod yn chwarae rhan Angela ar y rhaglen ers dros ddwy flynedd bellach.

Cawsom glywed am hanes gyrfaoedd y ddau a chafwyd trafodaethau diddorol am wahanol agweddau o’u bywydau. Yn ystod sesiwn y bore cafodd Ynyr, Lois Evans, Lois Roberts a Gwen gyfle i ofyn cwestiynau uniongyrchol iddynt am bynciau megis pwysau ar bobl ifanc, pwysigrwydd delwedd, gwefannau cymdeithasol a dyfodol yr iaith Gymraeg. Yn yr un modd gofynnwyd cwestiynau gan Caradog, Lois, Siriol ac Erin yn sesiwn y prynhawn gyda blwyddyn 13 a arweiniodd at drafodaethau tanbaid a bywiog dros ben.

Yn dilyn hyn bydd cyfle i 6 disgybl gynrychioli’r ysgol mewn trafodaethau yn y Senedd yng Nghaerdydd yn ystod mis Tachwedd. Yn y cyfamser gallwn ddweud yn hyderus fod S4C wedi cael eu plesio’n arw gan safon y trafodaethau a gafwyd yn yr ysgol a bu Nigel Owens yn brysur iawn yn derbyn dilynwyr newydd ar Twitter y diwrnod hwnnw! Dyma oedd ganddo i’w ddweud ar wefan gymdeithasol y diwrnod canlynol;
‘Odd e yn bleser neud sesiwn Q&A yn Ysgol Dyffryn Conwy ddoe. Y disgyblion yn gredit i’r ysgol’ trydar Nigel Owens.

Cliciwch yma i weld mwy o luniau


Y Cyngor Eco yn ymweld ag Ysgol San Sior yn Llandudno
bechgyn rygbi

Ar ddydd Gwener , Medi 6ed aeth y Cyngor Eco i ymweld ag Ysgol San Sior yn Llandudno.

Pan gyrhaeddodd y Cyngor Eco brwdfydig yn yr ysgol cawsom ein croesawu gan y prifathro, Mr Ian Jones. "Mae Ysgol San Sior yn falch iawn o gael un o`r gwobrau uchaf o ran bod yn ysgol eco," meddai Mr Jones.

Roedd yr ysgol hon yn amlwg yn ymdrechu`n galed iawn i wneud yr ysgol yn fwy gwyrdd. Roeddynt yn ailgylchu llawer iawn ac yn arbed llawer o arian wrth wneud hyn. Roeddynt hefyd yn tyfu cnydau fel tatws, moron, afalau a.y.y.b ac yn gwneud elw wrth eu gwerthu.

Un o`r syniadau mwyaf penodol oedd yr ieir. Roedd yr ysgol yn berchen ar ychydig dan 100 o ieir a oedd yn dodwy llawer iawn o wyau. Nawr mae`r plant a Mr Jones yn bwriadu eu gwerthu i Siop Fferm Bodnant. Bydd yr ysgol yn elwa llawer wrth wneud hyn.

Cawsom lawer o syniadau da iawn gan Ysgol San Sior ynglŷn â sut i wneud yr ysgol yma`n fwy gwyrdd, felly bydd y Cyngor Eco`n brysur iawn yn ystod y flwyddyn hon i fod yn wyrdd.

Cliciwch yma i gael golwg ar ein Cynllun Gweithredu

 
plant

DYDDIADAU O BWYS 2013 – 2014 - cliciwch yma


Dathlu llwyddiant ysgubol disgyblion mewn seremoni wobrwyo ddisglair yn Ysgol Dyffryn Conwy, Llanrwst
(o’r chwith i’r dde) Mr Geraint James ( Prif Swyddog Addysg Conwy),
Dennis Reeve a disgyblion
Guto Bebb
pawb ar y llwyfan
(o’r chwith i’r dde) Mr Geraint James
( Prif Swyddog Addysg Conwy),
Mr Paul Matthews-Jones ( Pennaeth) Mr Guto Bebb AS
Mr Dennis Reeve Clwb Rotari
Dyffryn Conwy gydag enillwyr y gwobrau TGAU
Mr Bebb yn annerch rhieni a disgyblion
Mr Bebb gyda’r holl enillwyr

Cynhaliwyd seremoni wobrwyo lwyddiannus iawn yn Ysgol Dyffryn Conwy ar yr 17eg o Fedi yng nghwmni gwahoddedigion arbennig. Er i’r ysgol brofi blwyddyn ragorol yn 2012/13 ar y maes chwarae ac yn yr Eisteddfod Genedlaethol, roedd y noson hon yn neilltuol am ragoriaeth academaidd. Cymaint oedd y llwyddiannau academaidd fel bod 96 gwobr wedi ei chyflwyno i ddisgyblion. Y gŵr gwadd arbennig oedd Mr Guto Bebb AS dros Aberconwy a chafodd ef y pleser o gyflwyno llawer o wobrau sylweddol a gwerthfawr - cliciwch yma am fwy o wybodaeth


C2 Radio Cymru yn cynnal sesiynau yn Ysgol Dyffryn Conwy

Heddiw cafodd 30 o ddysgwyr chweched dosbarth Ysgol Dyffryn Conwy brofiad gwych o greu rhaglen radio a gweithdy roc. Roedd un grwp yn brysur yn cyfansoddi a pherfformio can. Cafwyd diwrnod gret a diolch i Elliw a tim y 6ed am drefnu ac wrth gwrs criw C2 a Magi Dodd am yr hwyl a’r profiad.

BBC Radio Cymru - Uchafbwyntiau, clipiau a lluniau Taith Ysgolion C2 / Ciwdod. - cliciwch yma


Tour of Britain yn Llanrwst
bechgyn rygbi

Cafwyd diwrnod bythgofiadwy ddoe (18/9/13) gyda beicwyr gorau’r byd gan gynnwys Sir Bradley
Wiggins yn gwibio drwy Lanrwst.. - cliciwch yma am fwy o wybodaeth


Tymor penigamp
bechgyn rygbi


Unwaith eto’r tymor hwn mae Ysgol Dyffryn Conwy wedi mwynhau llwyddiannau mewn amrywiaeth o feysydd allgyrsiol yn ogystal â’i llwyddiannau academaidd - cliciwch yma am fwy o wybodaeth


Her Fathemategol Prifysgol Leeds
bechgyn rygbi


Llongyfarchiadau i’r mathemategwyr canlynol o flwyddyn 7 ac 8 ar eu llwyddiant yn Her Fathemategol Prifysgol Leeds - cliciwch yma am fwy o wybodaeth


Llwyddiant Rygbi Bechgyn Blwyddyn 11! (Saesneg yn unig ar hyn o bryd)
bechgyn rygbi

Congratulations to boys from year 11 who were selected to play for RGC U17’s against Yorkshire on Saturday. They won 46-7. From the right it’s Arran Murray, Gethin Vaughan, Caron Rhys, Iestyn Thomas, Arthur Lennon, Derwyn Williams, Emlyn Joyce, Steven Peters (Creuddyn) and RGC Coach.


Canlyniadau Eisteddfod Ysgol Dyffryn Conwy
results

Cliciwch yma er mwyn cael gweld y marciau

 


Côr Plant Dyffryn Conwy
poster cor

Cliciwch ar y poster am fwy o wybodaeth


Partneriaeth gyda Chlwb Rotari Conwy (Saesneg yn unig ar hyn o bryd)
two girls

On Monday 4th of March 2013 the two of us, accompanied by our Headteacher Mr Paul Matthews-Jones, attended a Rotary dinner at Maenan Abbey. We gave a power point presentation about the residential Rotary Youth Leadership course we attended at Arthog, near Dolgellau last summer. We were grateful to receive the Rotary Youth Leadership Award (RYLA) from the chairperson. We feel honoured to have had this fantastic opportunity which has also formed part of our Duke of Edinburgh Gold Award.

Am fwy o luniau cliciwch yma

Gan Elin Wrennall (12J) and Hannah Bird (11W)


Trip 6ed i Fethesda  
6ed ym Methesda

Gan ein bod yn astudio’r nofel Un Nos Ola Leuad gan Caradog Prichard, bu ein dosbarth Cymraeg yn ddigon ffodus i gael mynd ar drip i Fethesda a chael ein tywys o amgylch yr ardal gan Dr J. Elwyn Hughes - cliciwch yma am fwy o wybodaeth

Adroddiad gan Mared Jones 13 W


Adroddiad ar Hairspray  
perfformio

Bu disgyblion Ysgol Dyffryn Conwy yn brysur tymor diwethaf yn partaoi at berfformiadau o’r sioe gerdd adnabyddus “Hairspray.” Cafodd y sioe ei pherfformio yn ddwyieithog gyda chast o ddisgyblion blwyddyn 7 i 13 yn cymryd rhan, heb anghofio ambell i athro oedd hefyd yn rhan o’r sioe ... cliciwch yma am fwy o wybodaeth


Dathlu llwyddiannau yn seremoni wobrwyo Ysgol Dyffryn Conwy

gwobrwyo Cynhaliwyd noson wobrwyo lwyddiannus iawn ar Ionawr 8fed, daeth llawer iawn o ddisgyblion a rhieni ynghyd i ddathlu llwyddiannau ein disgyblion. Dathlwyd talentau academaidd, chwaraeon a cherddorol yn ogystal â phresenoldeb - cliciwch yma am fwy o wybodaeth

Welsh language terminology
The official source of Welsh language terminology for the education system in Wales is Y Termiadur Addysg. The bilingual website www.termiaduraddysg.org includes over 60,000 terms and is also now available on mobile phones


Noson Agored 6ed Dosbarth  
poster

Dydd Iau 7fed o Chwefror

5:30pm - 8:00pm

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

 

 

Llongyfarchiadau i Llywela Edwards blwyddyn 10
Yn ddiweddar, bum yn ffodus iawn o gael cystadlu yn y gystadleuaeth barnu wyn tew yn y Ffair Aeaf yn Llanelwedd. Roeddwn wedi bod yn ymarfer a pharatoi’n drylwyr iawn cyn y diwrnod mawr, ac yn ffodus i mi, cefais 2il! Yn ogystal â hyn, cefais y wobr am yr araith orau drwy gyfrwng y Gymraeg. - cliciwch yma
   

   
Emily Watson  
emily
Rising North Wales tennis star Emily Watson was among the winners at the Barclays ATP World Tour Finals in London this month - as one of Britain’s top tennis volunteers - cliciwch yma
   

   
Llongyfarchiadau Haydn Jenkins  
hayden
Hoffem fel ysgol longyfarch ein Dirprwy Brif Ddisgybl, Haydn Jenkins ar dderbyn y wobr, “UBS award for outsdanding students” am ei gyrhaeddiad rhagorol - cliciwch yma
   

   
CERDD DANTIO I ‘R BRIG!  
cerdd dantiwyr Gyda’r Ŵyl Cerdd Dant ar stepan y drws eleni , teithiodd nifer o ddisgyblion a staff i Venue Cymru, Llandudno ar ddydd Sadwrn, y 10fed o Dachwedd i gystadlu yn un o brif wyliau undydd ein gwlad - cliciwch yma
   

   
Gig Nadolig  

05.12.12
DEWCH I FWYNHAU
Bl 7+8

Cliciwch yma
   

 
Noson Agored

Nos Fawrth, Hydref 23ain
5:30 - Ymlaen

Cliciwch yma

   

 
Eisteddfod Gadeiriol Ysgol Dyffryn Conwy 2012-2013


Y Prif Gystadlaethau Gwaith Cartref - cliciwch yma

Dyddiad Cau: 19eg o Ragfyr 2012 

TGAU 2012 - Canlyniadau  
lefel A 2012

Unwaith eto eleni mae’r canlyniadau yn wych, ac yn uwch na’r llynedd ar y prif ddangosyddion perfformiad, gyda chanlyniadau TGAU Mathemateg a Saesneg yn codi eto eleni. Yn wir dyma ein canlyniadau gorau fel ysgol. Rydym yn hynod falch o lwyddiant ein disgyblion ac yn eu llongyfarch yn fawr. Mae’r canlyniadau yma yn ddeilliant haeddiannol i waith caled ac edrychwn ymlaen at groesawu nifer fawr ohonynt yn ôl i’r chweched dosbarth. Hoffwn ddiolch a llongyfarch y rhieni a staff yr ysgol am eu harweiniad a chefnogaeth i’r disgyblion.

Unwaith eto eleni mae disgyblion yr ysgol wedi llwyddo i ennill y graddau uchaf posibl, gydag Elin Arfon, Lowri Llwyd Roberts ac Elin Wrennall yn dathlu camp anhygoel o ennill 10 A*, hefyd yn dathlu 10 gradd A*/A mae Lois Wynne Trefor ac Hannah Dobson gyda Erin Angharad Owen yn dathlu 9A*/A a B , Jennifer Crane a Leah Hamilton 8A*/A 2B , a Ffion Davison yn parhau’r dathlu gyda 7A*/A a 2B .

Yn ogystal â pherfformiad gwych TGAU, llwyddodd pob disgybl yn eu cyrsiau galwedigaethol hefyd. Gyda’r cwrs chwaraeon, Busnes a TGCh yn dathlu llwyddiant o 100%. Cliciwch yma am fwy o wybodaeth a chliciwch yma i weld lluniau.


Lefel A 2012 - Canlyniadau  
lefel A 2012

Llongyfarchiadau mawr i holl ddisgyblion Lefel A Ysgol Dyffryn Conwy. Unwaith eto eleni mae’r disgyblion wedi cyflawni’n ardderchog ac rydym fel ysgol yn hynod falch ohonynt. Mae’r ganran llwyddo unwaith eto yn 100%. Ymysg rhai sydd wedi llwyddo i ennill y graddau uchaf mae Elin Medi Owen A* A A A, Dafydd Gwilym Evans A* A* A, Daniel Carwyn Jones A* A A , Catrin Davies A A B C, Non Hughes A A B, Emily Crane B B C C, Kyra Hamilton A A C, Mali Dafydd A B B , Idris Owen A B B . A gyda phawb yn ysbryd y gemau Olympaidd rydym hefyd yn llongyfarch Rachel Johncock ar ennill graddau A A B er y ffaith iddi gystadlu ac ymarfer yn ystod y cyfnod arholiadau. Cyrhaeddodd Rachel rownd gyn derfynol y treialon Olympaidd ac yna hedfan yn syth i Barcelona i gynrychioli Prydain yng ngemau athletau’r byd dan 20 oed. Rio nesaf Rachel!

Ond heddiw rydym yn llongyfarch PAWB, a hoffwn gymryd y cyfle ar ran yr ysgol a’r Llywodraethwyr i longyfarch yr holl fyfyrwyr a’i rhieni a diolch i’r athrawon a’r holl staff am eu gwaith caled parhaus.

Edrychwn ymlaen at glywed am hynt a helynt y myfyrwyr yn y Prifysgolion a dymunwn y gorau iddynt i’r dyfodol. Cliciwch yma am fwy o wybodaeth


Ysgol Dyffryn Conwy ar y brig!  

cor cerdd dantCor Cerdd Dant

Roedd Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd yn galw unwaith eto ac Ysgol Dyffryn Conwy yn cynrychioli’r rhanbarth mewn pymtheg o gystadlaethau. Maes mwdlyd a gwlyb oedd yn ein croesawu yng Nglynllifon ac roedd y rhagolygon yn big, serch hynny ni lwyddodd hynny i ladd ysbryd y disgyblion wrth i’r misoedd o ymarfer gyrraedd penllanw yn y perfformiadau terfynol yn erbyn goreuon Cymru.

Yn ystod yr wythnos, bu oddeutu 100 o ddisgyblion yn cynrychioli’r ysgol mewn amrywiaeth o gystadlaethau ac roedd y perfformiadau yn safonol tu hwnt ac i’w llongyfarch yn frwd . Bu i’r misoedd o waith caled ac ymroddiad gan ddisgyblion a staff dalu ar ei ganfed wrth i Gȏr Cerdd Dant Bl.13 ac iau a’r ymgom Bl.10-13 gyrraedd y brig. Roedd hyn yn gamp arbennig gyda nifer helaeth o’r aelodau yng nghanol cyfnod prysur TGAU a Safon Uwch.

Llwyddodd y tîm Siarad Cyhoeddus i gael 3ydd a pherfformiodd Joshua Bradnam-Smith yn wych ar y ffidil gan sicrhau’r 3ydd safle yn yr Unawd Llinynnol Bl.7-9.Yn ȏl y beirniaid, roedd nifer o gorau , partïon ac unigolion eraill o fewn trwch blewyn i’r llwyfan. Mwynhaodd ddisgyblion o’r ysgol lwyddiant fel aelodau o ganghennau lleol yr Urdd hefyd. Sicrhaodd Cadi Edwards, disgybl Bl.7, a’i brawd Sion, y wobr gyntaf yn y ddeuawd Cerdd Dant Bl.9 ac iau yn cynrychioli Aelwyd Llanrwst a daeth Erin Rossington, disgybl Bl 11 , yn 3ydd yn yr Unawd Merched Bl.10-13 yn cynrychioli Aelwyd Bro Cernyw. Roedd nifer o ddisgyblion hefyd yn aelodau o gystadlaethau llwyddiannus Aelwyd Llangwm ac Aelwyd Bro Cernyw ar ddiwrnod olaf y cystadlu.

Erbyn nos Wener, roedd yr holl fwd a glaw yn angof a llwyddiannau, brwdfrydedd ac ysbryd aelodau Urdd Ysgol Dyffryn Conwy yn aros yn y cof. Go dda pob un ohonoch!

ymgom
Rhodri a Glyn: Ymgom Ysgol Dyffryn Conwy

Canlyniadau Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd Eryri 2012
Cor Cerdd Dant Bl 10-13 : 1af
Ymgom Bl 10-13 : 1af
Tim Siarad Cyhoeddus Bl 10-13 : 3ydd
Unawd Llinynnol Bl 7-9 : 3ydd Joshua Bradnam Smith 9E
Cyfansoddi Cerddoriaeth blynyddoedd 7,8 a 9 : 1af Cadi Gwyn Edwards 7 Machno
Gwaith Serameg / Crochenwaith Blwyddyn 9 : 1af Branwen Tudur Morus 9 W
Gwaith Tecstiliau 2D blynyddoedd 7 ac 8 : 3ydd Aisha Griffiths 7 Garmon


Venue Cymru  
jenny
Llongyfarchiadau a phob lwc i Jenny Crane blwyddyn 11 fydd yn perfformio yn Venue Cymru ar Fehefin 30ain a Gorffennaf 1af - cliciwch yma am fwy o wybodaeth

PEDWAR Disgybl Ysgol Dyffryn Conwy wedi’i dewis i dîm Criced dan 14 Eryri
siwmper criced


Llongyfarchiadau i: Jac Hughes, Aron Hughes, Adam Thomas ac Emyr Court.


The game itself was also dominated by our pupils with Welsh International Jack Hughes starring with 2 wickets in containing Carmarthen to 186 for 6 wickets and in reply Jack steered the home side home with a match winning innings of 82.


Mathemategwyr o Fri yn Ysgol Dyffryn Conwy
russell

Llongyfarchiadau i ddisgyblion blwyddyn 7 ac 8 am ddod i’r brig yng nghystadleuaeth ‘Maths Challenge Prifysgol Leeds’. Dyfarnwyd Tystysgrifau Aur i Russell Wingfield ac Owain Jones, (blwyddyn 8) Tystysgrifau Arian i Aron Hughes a Charlotte Wright hefyd o flwyddyn 8 ac i Hannah Roberts a Harry Tong blwyddyn 7.

Dyfarnwyd tystysgrifau efydd i Rory Thorburn a Tomos Arfon, blwyddyn 8 ac i Euros Lloyd blwyddyn 7.

Llongyfarchiadau arbennig i Russell Wingfield sydd hefyd wedi derbyn gwobr anrhydedd y Gymdeithas Wyddonol genedlaethol wedi iddo gystadlu yn y gystadleuaeth Fathemateg. Bydd Russell yn derbyn yr anrhydedd mewn
seremoni arbennig ar faes yr Eisteddfod ddydd Iau 7fed o Fehefin.

Llongyfarchiadau iddynt oll ac wrth gwrs yr adran Faths.

Rachel Johncock – Year 13 Representing Great Britain U20
Rachel Johncock


Rachel Johncock of Year 12 and currently studying A2 Physical Education recently opened up her 2012 season with a steady 12.16 clocking in the 100m. Rachel was selected to represent Great Britain U20 at a meeting in Loughborough on Sunday, May 20th 2012.

She clocked 11.94secs into a 2.0mph headwind! Beating other high calibre athletes and placing second to Desiree Henry (P.B 11.51secs) who ran 11.91secs.

It is only a matter of time now before Rachel improves on her PB of 11.98secs.

Rachel was ranked 36th in the UK as a senior in 2012, and 10th as a junior. With her recent performance she has shown that she is more than capable of being amongst the top 3-4 juniors and being amongst the top 20 female sprinters in the country as a senior.

As a PE department we are extremely proud of Rachel, and wish her all the very best in the Olympic Trials.


Llwyddiant Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd ym maes Celf, Dylunio a chyfansoddi Cerddoriaeth
buddugwyr eisteddfod

Cyfansoddi Cerddoriaeth blynyddoedd 7,8 a 9 : CYNTAF Cadi Gwyn Edwards 7 Machno

Gwaith Serameg / Crochenwaith Blwyddyn 9 : CYNTAF Branwen Tudur Morus 9 W

Gwaith Tecstiliau 2D blynyddoedd 7 ac 8 : TRYDYDD Aisha Griffiths 7 Garmon

LLUN o’r chwith i’r dde : Aisha Griffiths, Cadi Gwyn Edwards, Branwen Tudur Morus

Ysgol Dyffryn Conwy yn Disgleirio yng mhencampwriaeth Athletau Eryri - Parc Eirias 10fed o Fai 2012 - cliciwch yma

 

Newyddion

Llongyfarchiadau i ddisgyblion Blwyddyn 11 lletygarwch TGAU, yn llwyddo yn eu arholiad ymarferol yn ogystal a chodi arian i elusen Ymchwil Canser Cymru. Da iawn Chi.

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth


jordan davies

 

Jordan Davies, Capten Sboncen Cymru, ac un o chwaraewyr gorau Ewrop

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

 


AT SYLW CYN DDISGYBLION YSGOL DYFFRYN CONWY :

Mae gennym Dystysgrifau Arholiadau Lefel A & AS yn mynd yn ôl i 2001.
Cysylltwch a Maria Roberts yn y swyddfa ar 01492 642800 am ragor o wybodaeth.

YN EISIAU AR GYFER CYFNOD ARHOLIADAU ALLANOL HAF 2012 :

Arolygwyr Arholiadau – Tâl : £10 yr awr.
Cysylltwch a Delyth Williams 01492 642800 am ragor o wybodaeth.


llythyr

Llongyfarchiadau i Abigail Backshal

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth


canlyniadau urdd - celf

Canlyniadau Eisteddfod Results Sir Rhanbarth Conwy - Yn Fuddugol - cliciwch yma

Canlyniadau yn cynnwys ail a thrydydd + disgyblion oedd yn cystadlu yn enw aelwydydd - cliciwch yma

Yr Urdd - Llwyddiant disgyblion YDC yn adran Celf a Chrefft Rhanbarth Conwy

Bydd pob gwobr cyntaf yn mynd ymlaen i gystadlu yn y genedlaethol - cliciwch yma am rest o enillwyr


holi

Disgyblion Ysgol Dyffryn Conwy yn holi Prif Weinidog Cymru

Bu Prif Weinidog Cymru Carwyn Jones yn ateb cwestiynau treiddgar gam ddisgyblion Ysgol Dyffryn Conwy yn ystod ymweliad â swyddfa Llywodraeth Cymru yng Nghyffordd Llandudno - mwy

I weld y lluniau cliciwch yma


stwnsh

Mae Morgan wedi mynd i’r ffeinal!

Diweddariad, yn gynharach fe nodwyd llwyddiant Morgan Metcalfe yn cyrraedd 10 olaf rhaglen Goginio newydd S4C , wel, erbyn hyn mae Morgan wedi cyrraedd y TRI olaf wedi cystadlu brwd yng Nghaerdydd dros wyliau hanner tymor. Bydd y rownd derfynol ddydd Llun a Mawrth 27ain a 28ain Chwefror yn Winllan Llanerch, Bro Morgannwg.

Dyma ddywedodd Morgan: ‘Roedd yr wythnos diwethaf yn brofiad anhygoel, gyda dau ddiwrnod yn gweithio mewn cegin broffesiynol y ddinas dros shift amser cinio. Edrychaf ym mlaen at y rownd derfynol. Yno bu rhaid coginio pryd gyda chynhwysion o focs dirgel, bydd un yn mynd allan ar y dydd Llun ac y ddau arall yn coginio pryd tri chwrs ar y Dydd Mawrth i ddau celeb!! i ennill y gystadleuaeth. ‘


cofio holocaust

Diwrnod i gofio’r ‘Holocaust’

I gyd-fynd â diwrnod i gofio’r Holocaust ar yr 26ain o Ionawr, gwahoddwyd John Fieldsend  i’r ysgol - cliciwch ymacriced

Llwyddiant Criced

Aron Hughes, 7 Pandy.
Llongyfarchiadau i Aron Hughes am gael ei ddewis i gynrychioli Gogledd Cymru!

“Fy enw yw Aron Hughes a rydw i’n chwarae criced i dîm Eryri ers mis Ionawr 2011. Cefais fy newis wedyn i chwarae dros Ogledd Cymru ym mis Rhagfyr, ac mae ein gêm yntaf yn erbyn Kings School, Gaer ddiwedd mis Ebrill.”

Da iawn Aron, a phob lwc!


mini_sagas

Mini Sagas

99 pupils from the school have had their mini-saga stories chosen for publication in a national competition. The stories had to be no more than 50 words and had to be original. The 'Mini-sagas, Swashbuckling Stories Wales' will be published in April. Pupils from year 7 to year 9 took part.
Very well done to everyone!


lisa

Cystadleuaeth Nofio Genedlaethol yr Urdd

Llongyfarchiadau i Lisa Allsup Blwyddyn 12 , yn cynrychioli Ysgol Dyffryn Conwy yng nghystadleuaeth nofio Genedlaethol yr Urdd yng Nghaerdydd ar Ionawr 29ain. Daeth yn ail yn nofio 100 medr Pili Pala ac yn drydydd yn nofio 100 medr cefn. RHAGOROL!


stwnsh

Cyfres newydd sbon ‘COGINIO’ i Stwnsh ar S4C

Llongyfarchiadau i Morgan Metcalfe 9G ar ei lwyddiant yng nghystadleuaeth Cogydd Ifanc Cymru - cliciwch yma


awards

Ionawr 5ed 2012

Grwp o ddisgyblion yn dathlu llwyddiannau mewn seremoni i ddisgyblion a rhieni - cliciwch yma

 

 

 

Manylion Cyswllt
Ysgol Dyffryn Conwy, Ffordd Nebo, Llanrwst, Conwy. LL26 OSD

Ffôn: 01492 642800
Ffacs: 01492 642801
E-bost: cyff@dyffrynconwy.conwy.sch.uk

Map Lleoliad

Gweld Ysgol Dyffryn Conwymewn map mwy
Cysylltwch â ni

© 2018 Hawlfraint Ysgol Dyffryn Conwy. Gwefan gan Delwedd
HafanNewyddionYsgolDisgyblionStaffRhieniLlywodraethwyr Y Gymuned